הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 49829-11-12

מספר בקשה:108
לפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

בעניין: פקודת פשיטת הרגל
ובעניין: צהל הראל, ת.ז XXXXXX471 (להלן "ה חייב")

המבקש:

איל מלמד
ע"י ב"כ עוה"ד ש. הורביץ ושות'

המנהלים המיוחדים: עו"ד ארז חבר ועו"ד אשר אקסלרוד

נגד

המשיבים:

1.טרקס אחזקות בע"מ
2. גונתר אנרגית רוח בע"מ
שתיהן ע"י ב"כ עו"ד רותם חנני

3.י. שומרוני חברה לבנייה ופיתוח (2002) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אנה אלרואי

4. מולטיגרין (2010) בע"מ, ח.פ 514421817
ע"י עו"ד אלי אקסלרוד

4. עו"ד אלון נוקראי

5. אפיווינד אנרג'י בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רם תורן

6. כונס הנכסים הרשמי תל-אביב

החלטה

בפני בקשה דחופה למתן הוראות מטעם המבקש איל מלמד (להלן: "היורש") לחייב את גונתר אנרגיות רוח בע"מ ( להלן: "גונתר") לפעול ללא דיחוי ולבצע את כל הפעולות הנדרשות להסרת כל עיקול שהטילה על כספי התמורה שאמורים להיות משולמים ליורש בהתאם לעסקת מכר המניות שאושרה על ידי בית המשפט ביום 12.7.16.

העובדות הרלבנטיות בקצרה

ביום 12.7.16 אישר בית המשפט למנהלים המיוחדים לחתום על הסכם מכר למכירת כ-75% ממניות אנרגיית רוח ירוקה בע"מ ( להלן: "אר"י") לחברת אפיסולר אנרג'י קורפרשיין תמורת סך כולל של 10,269,735 ₪ ( להלן: "הסכם המכר").
בהמשך שונתה זהות הרוכשת לאפיווינד אנרג'י בע"מ ( להלן: הרוכשת"), באישור בית המשפט.

גונתר הינה בעלת כ- 25% ממניות אר"י והייתה צד לכל הליכי האישור, ולמעשה לכל ההליכים בתיק זה.

בסעיף 6.2 להסכם המכר נקבע כי במועד ההשלמה תבוצענה מספר פעולות סימולטנית, כאשר ביצוע כל פעולה מותנית בביצוע יתר הפעולות. בין שאר הפעולות הוסכם כי המנהלים המיוחדים יעבירו, בהעברה בנקאית, את מלוא התמורה המופקדת בחשבון הנאמנות בצרוף הפירות שהצטברו ( להלן: "הסכום המופקד") לחשבונות הבנק עליהם יורו המוכרים.

גונתר לא התנגדה לאישור הסכם המכר ובכלל זה לכך שהעברת המניות תותנה בהעברת התמורה למוכרים, וביניהם ליורש.

הישיבה שנועדה להשלמת העסקה ( קלוזינג) נקבעה ליום 1.12.16, וזאת לאחר שהתקיימו מלוא התנאים המתלים הקבועים בהסכם המכר.

ביום 30.11.16 גונתר הגישה לבית המשפט בקשה ( במסגרת בקשה 104) בה דרשה לקיים ישיבת דירקטוריון של אר"י על מנת להסדיר אישורים הקשורים להעברת המניות, התפטרות הדירקטורים המכהנים, העברת מניות, העברת תיק מסמכי החברה ועוד.

בעקבות הגשת הבקשה התקיימו דיונים בין נציגי גונתר, היורש והמנהלים המיוחדים, שבסופם גובש הסדר דיוני עליו חתומה גונתר, שכלל הסכמות לגבי זימון ישיבת דירקטוריון ולגבי " הקלוזינג".

בסעיף 2.1 להסדר הדיוני שנחתם ביום 30.11.16 הוסכם כי על סדר היום של ישיבת הדירקטוריון יעמוד אישור העברת המניות לרוכשת " כנגד קבלת כספי התמורה בגין המניות בידי המוכרים".
במאמר מוסגר, יצויין כי התבקש אישור בית המשפט להסדר הדיוני, אולם בית המשפט ראה את ההסדר הדיוני כמחייב, ללא צורך במתן אישור נוסף מעבר לאישורים שכבר ניתנו, אלא אם קיימת התנגדות מטעם מי מהצדדים לביצוע הפעולות הנדרשות לקיום העיסקה.

גונתר לא הודיעה כי היא מתנגדת לביצוע הפעולות הנ"ל, לרבות ביצוע התשלום ליורש. יתירה מכך, ביום 1.12.16 אף נחתמה הסכמה נוספת בין הצדדים בה הודיעו כי הם מקבלים על עצמם את ההסדר הדיוני וכי אין לגונתר התנגדות לבקשה 103 שהוגשה על ידי המנהלים המיוחדים (שתוייקה בבקשה 104), בה התבקש בית המשפט, בין היתר, לאשר את חלוקת התמורה שהתקבלה עבור המניות, למוכרים.

בדיעבד התברר כי יומיים קודם לכן, ביום 29.11.16, ביקשה גונתר וקיבלה במסגרת ת.א 65527-11-16 ( מחוזי ת"א) צו עיקול זמני במעמד צד אחד כנגד היורש, ובכלל זה צו עיקול על כל הכספים המגיעים ליורש והמוחזקים אצל המנהלים המיוחדים, דהיינו כספי התמורה בגין מכר המניות.

בבקשה לעיקולים גונתר לא גילתה לבית המשפט מהם תנאי הסכם המכר שהיא הסכימה להם, את אישור ההסכם הנ"ל על ידי בית משפט זה, השלב בו עמד ביצוע הסכם המכר והעובדה כי התשלום למוכרים אמור להיות מבוצע סימולטנית כנגד מסירת המניות לרוכשת.

גונתר חשפה את צו העיקול שבאמתחתה רק ביום 1.12.16, רגע לפני קיום ישיבת הקלוזינג, ולפיכך הקלוזינג לא בוצע, הגם שהמועד האחרון להשלמת העסקה היה קבוע לאותו יום.

בעקבות ביטול ישיבת הקלוזינג הוגשה בקשה בהולה מטעם המנהלים המיוחדים לקיום דיון במעמד הצדדים והיורש ביקש להורות לגונתר לפעול להסרת העיקול.

המועד האחרון להשלמת עסקת המכר הוארך על ידי הרוכשת עד ליום 6.12.16.

ההכרעה

ביום 5.12.16 התקיים דיון במעמד הצדדים.

לאחר ששמעתי את עמדות הצדדים, ניתנת החלטתי זו:

מהשתלשלות האירועים עולה כי הבקשה למתן צו העיקול הוגשה על ידי גונתר בעיתוי זה, תוך שימוש לרעה בהליכי משפט ומתוך כוונה לסכל את השלמת ביצוע המכר.
המכר, כאמור, אושר לפני כחצי שנה והתביעה הוגשה, בגין עילות תביעה העומדות לגונתר, לטענתה, שנים רבות, כך שהיה בידי גונתר די זמן להגיש את התביעה קודם לכן. למרות זאת, בחרה גונתר, מטעמיה שלה, להגיש את התביעה והבקשה למתן צו עיקול רק עתה, וזאת מבלי שניתן על ידה כל הסבר לעיתוי שבו הוגשו התביעה והבקשה למתן צו עיקול.

חיזוק נוסף לכך שגונתר ביקשה בפעולה זו ובעיתוי הנוכחי, לשבש ולחבל בעסקה, ניתן למצוא בחתימתה על ההסדר הדיוני תוך הסתרת מתן צו העיקול, וחשיפתו, רגע לפני הקלוזינג, באופן בו לא ניתן יהיה להשלים את העסקה.

בניגוד לנטען על ידי גונתר, יש בצו העיקול כדי למנוע את השלמת העסקה לאור האמור בסעיף 6.2 להסכם המכר, לפיו בד בבד עם העברת המניות וחתימת המסמכים להשלמת העסקה, יעבירו המנהלים המיוחדים, בהעברה בנקאית את מלוא התמורה המופקדת בחשבון הנאמנות לחשבונות הבנק עליהם יורו המוכרים. העיקול אשר מונע העברת הכספים לידי היורש, אינו מאפשר לקיים תנאי זה בהסכם, עליו עומד היורש.

צו העיקול ניתן לבקשת גונתר, אשר הסתירה מבית המשפט המחוזי בת"א עובדות מהותיות, שיש להניח שלו היו מובאות לידיעתו, לא היה ניתן הצו, ככל שהוא נוגע למניות ולתמורה בגינן, והכוונה, לשלב בו עמד ביצוע הסכם המכר והשלמתו, מועד הקלוזינג, תנאי ההסכם, אישורי בית המשפט שניתנו להסכם זה וכו'.

זאת ועוד, לאור ניסיונות קודמים שנעשו על ידי גונתר למנוע ולסכל מו"מ קודמים שקיימו המנהלים המיוחדים למכירת מניות החייב, ניתן על ידי בית משפט זה, כמו גם על ידי כב' השופט ברנר ביום 5.5.16 ( בתיק פר"ק 38411-08-15), צו האוסר על גונתר או מי מטעמה לפעול לביצוע דיספוזיציה או שינוי או כל פעולה אחרת כדי לסכל או לפגוע בהליך מכר המניות ( ראה החלטתי בבקשה 94 מיום 16.6.16).

דבר קיומו של צו המניעה לא גולה לבית המשפט שנתן את צו העיקול, וכך קיבלה גונתר צו עיקול המנוגד לצו המניעה, האוסר עליה לבקש עיקול על כספי תמורת המניות או על המניות עצמן, אשר יש בו, כאמור, לסכל ולפגוע בעסקת המכר.

לפיכך, נראה כי היורש והמנהלים המיוחדים זכאים לסעד המבוקש על ידם, שמשמעותו ביטול העיקול, ככל שהוא מתייחס לכספי תמורת המניות ו/או למניות עצמן, שכן אי מתן הצו המבוקש עלול להביא לביטול העסקה ולירידת מאמצי המנהלים המיוחדים, הנמשכים חודשים ארוכים, למכור את מניות החייב, לטמיון.

לבית משפט של פשיטת רגל נתונה סמכות הקבועה בסעיף 178( ב) לפקודת פשיטת הרגל [ נוסח חדש], תש"ם-1980 להורות כי לא יוגבל בהפעלת סמכותו על ידי צו מבית משפט אחר, ובהתאם לסמכות זו, שבמצב דחוף זה נדרשת הפעלתה, אני מורה על ביטול העיקול על כספי התמורה ועל המניות עצמן.

לאחר הדיון ובעת כתיבת ההחלטה הוגשה בקשה נוספת של המנהלים המיוחדים והיורש ביחס לצו מניעה זמני שנתבקש וניתן ביום 1.12.16 בבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת ה"פ 65569-11-15 לפיו נאסר על המנהלים המיוחדים להעביר את כספי התמורה ממכירת המניות ליורש או למי מטעמו.
למותר לציין, שבדיון שהתקיים ביום 5.12.16 לא הובא לידיעת בית המשפט או הצדדים דבר מתן הצו, הגם שהבקשה נתמכה בתצהירו של עו"ד אלי אקסלרוד שהיה נוכח בדיון והתנגד נחרצות לביטול צו העיקול .
השתלשלות זו ממחישה ביתר שאת את התנהלותה חסרת תום הלב של גונתר או מי מטעמה, והשימוש לרעה שהיא עושה בהליכי בית המשפט.

לאור ההודעה מטעם גונתר שהוגשה היום בדבר מחיקת הסעדים הזמניים בהליך בבית המשפט המחוזי בנצרת, נראה כי אין צורך בהתערבות בית משפט זה בהחלטת בית המשפט המחוזי נצרת, ואולם מובהר לצדדים כי השלמת ביצוע המכר הקבועה להיום לא תעוכב על ידי החלטה שיפוטית כלשהי, אלא על ידי בית משפט זה או על ידי ערכאת הערעור.

התוצאה

לפיכך, אני מורה על ביטול העיקול שהוטל בת.א 65527-11-16 ( מחוזי ת"א) על כספי התמורה עבור המניות שיועברו ליורש וכן על המניות עצמן.

אני מחייבת את גונתר לשאת בהוצאות הרוכשת, המנהלים המיוחדים, היורש ועו"ד נוקראי בסך 10,000 ₪, כל אחד.

ניתנה היום, ו' כסלו תשע"ז, 06 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.