הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 26754-09-19

מספר בקשה:1
לפני כבוד השופטת שרון גלר

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש:

איתי שי אמיר

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

לפני בקשת החייב לאישור הסדר פשרה במתכונת הקבועה בסעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל ( נוסח חדש), תש"ם- 1980.
על פני הדברים דומה כי הצעת החייב מקיימת אחר דרישת הסף בפקודה.
משנתתי דעתי לאמור בבקשה ובתגובה, אני מורה בזאת כדלהלן :
מורה בזאת על מינויו/ה של עו"ד אריאל ליאונה כנאמן לביצוע ההסדר וההתחייבות הכללית שניתנה תשמש גם לצורך תפקיד זה. שכר הנאמן ישולם על ידי המבקש, בהתאם לתקנות השכר, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.

אני מורה על כינוס אסיפות נושים אשר תתקיימנה בתוך 120 יום מהיום במשרדי הנאמן ולצורך ההסדר.

אני מאמצת את מלוא הצעות הכנ"ר בנושא הפרסומים והמסירות האישיות לנושים כמפורט בתגובת הכנ"ר, ואני מורה למבקש לקיימן בדקדקנות וקפדנות, לרבות לעניין לוחות הזמנים המפורטים.

הנושים יגישו את תביעות החוב בתוך 90 יום מהיום, וזאת בהתאם להוראות תקנה 76 לתקנות פשיטת הרגל.

על המבקש להפקיד בקופת הנאמן, בתוך 7 ימים ממועד החלטה זו, סך של 40,000 ₪ אשר יהוו מקדמה על חשבון תשלום הוצאות ההסדר ופירעון החובות בהתאם להסדר המוצע.

ניתן בצו צו עיכוב יציאת המבקש מהארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים, כמפורט בהחלטתי זו, בתוקף.
על המבקש להפקיד את דרכונו אצל הנאמן באופן מיידי ובתוך 3 ימים מהיום לכל היותר.

ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי הנושים הבלתי מובטחים נגד המבקש, יעוכבו עד למועד הדיון בתוצאות ההסדר, ולאחר שיתקבל אישור הנאמן כי המבקש הפקיד בידי הנאמן את הסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל, ואת דרכונו כמפורט בסעיף 6 לעיל.

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי נדרשת החלטה נוספת של בית המשפט זה לאחר שיתקבל האישור הנ"ל של הנאמן, על מנת שעיכוב ההליכים ייכנס לתוקפו.

המבקש מוזהר בזאת כי אי מילוי איזה מהחיובים הנקובים לעיל, עלול להביא לביטולו המיידי של צו עיכוב ההליכים לעיל. על הנאמן לדווח לבית המשפט בתוך 60 יום על עמידת המבקש בחיוביו.

דיון בבקשה ובתוצאות אסיפת הנושים בעניינה נקבע ליום 16.3.20 בשעה 13:15 הנאמן יגיש עד 30 יום קודם לאותו מועד, לתיק בית המשפט ולכנ"ר דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר, על אסיפות הנושים שכונסו ותוצאותיהם.

המזכירות תתבקש להמציא העתק החלטתי זו לידי המבקש, הכנ"ר והנאמן ולעדכן יומן.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.