הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פר"ק 1401-08-19

לפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

בעניין: פקודת החברות
ובעניין: טוגדר פארמה בע"מ, ח.צ 520039348 (להלן "החברה")

המבקשת:

טוגדר פארמה בע"מ

נגד

המשיבים:

1.רשות ניירות ערך
2.כונס נכסים רשמי תל אביב
3.הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני נעתרת לבקשה לכינוס אסיפת בעלי מניות ואסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 8) של המבקשת לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט -1999, וכאמור בבקשה.

בהתאם לתקנה 25 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002, על המבקשת לפרסם ללא דיחוי הודעה על החלטה זו המתירה לכנס את האסיפות, ערוכה לפי טופס 12 שבתוספת לתקנות, בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית , שאחד מהם הוא בעל מוסף כלכלי ו/או הינו עיתון כלכלי במהותו. בהודעה יש לציין את פרטי תיק בית המשפט .

האסיפות לא תכונסנה בטרם יחלפו שבעה ימים מיום פרסומה של החלטה זו.

כמבוקש בסעיפים ג'-ד' לבקשה.

לאחר כינוס האסיפות, תודיע המבקשת על תוצאותיהן, ותעתור לסעדים המתחייבים.

המבקשת תמציא את הבקשה וההחלטה לרשות ניירות ערך ולכונס הנכסים הרשמי.

ניתנה היום, א' אב תשע"ט, 02 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.