הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 8671-04-19

בפני
כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

מערערת:

יורופון 2000 תקשורת בע"מ

נגד

משיבה:
וויזקום תקשורת בע"מ

החלטה

1. לפני בקשה לפטור את המערערת מהפקדת ערבון במסגרת ערעור אשר הוגש על ידה על פסק דינו של בית משפט השלום בכפר סבא מיום 15.1.19 (כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר), במסגרת תיק מס' 10568-01-14.

עסקינן בתביעה כספית שהגישה המשיבה נגד המערערת (כאן) בסך של 16,781 ₪ שהוגשה לביצוע בהוצאה לפועל,שעניינה תשלום עבור שירות שנתנה המשיבה לחברה שהייתה לקוחה של המערערת.

תמצית טענות הצדדים

2. לטענת המערערת יכולתה הכלכלית להפקיד הערבון דלה ולמעשה אינה קיימת. המערערת הינה חברה הרשומה ברשם החברות כחברה פרטית ופועלת בתחום התקשורת מזה כעשור. לטענתה, היא מצויה בחדלות פירעון ואף נחשבת כחברה מפרה בשל קשיי הנזילות שלה ואי הגשת הדוחות התקופתיים לרשם החברות. אין בידה של המערערת כל אמצעים לתשלום חובותיה בשלב זה, ולכן אין אף ביכולתה לשלם את הערבון הנדרש על ידי בית המשפט. מאחר שאין למערערת כל מקור הכנסה ו/או רכוש ממנו יכולה להיפרע, הרי מתן הפטור הוא הכרחי, שכן אי מתן הפטור פוגע בזכו תה לגשת לערכאות.

בנוסף, לשיטתה של המערערת , סיכויי הערעור טובים שכן בית המשפט טעה בהפעלת שיקול דעתו בנושא הצגת ראיות וכן היא מעלה טענה לפסלות שופט עקב חשש ממשוא פנים.

3. המשיבה טוענת מנגד, כי המערערת לא עמדה בתנאי הגשת הבקשה לפטור שכן הבקשה הוגשה לאחר שחלף מועד ההפקדה וזאת מבלי שהוגשה בקשה להארכת המועד. לכן, לטענתה, טעם זה מספיק על מנת לדחות את הבקשה. כמו כן, לטענת המשיבה, המערערת לא פירטה את כלל רכושה ונכסיה כנדרש וטענה בכלליות כי אין בידיה נכסים מהם היא יכולה להיפרע. לטענת המשיבה, המערערת לא הוכיחה שאין באפשרותה לגייס את הערבון מבעלי המניות או שניסתה להיעזר במקורבים אליה, ללא הצלחה. לטענת המשיבה, סיכויי הערעור קלושים שכן הערעור כולו נסוב על קביעות עובדתיות של בית המשפט קמא.

המסגרת הנורמטיבית

4. במסגרת תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, נקבע כי על בעל דין, המבקש כי בית המשפט ידון בערעורו, להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הצד שכנגד.

5. משכך, דרך המלך אותה קבע המחוקק הינה זו אשר במסגרתה מהווה הפקדה כאמור תנאי לניהולו של ההליך.

6. בעניין זה יש לזכור כי קיים הצורך להגן על בעל הדין שכנגד, על מנת שלא יוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע בגין הוצאותיו. מאידך, ובהינתן היות הגישה לערכאות זכות מעין חוקתית, יש צורך להבטיח כי עוניו של בעל דין לא יהווה טעם יחיד לסגירת דלתות בית המשפט בפניו.

7. בהינתן האמור לעיל, נדרש בית המשפט מעת לעת לאזן בין אינטרסים נוגדים.

8. במסגרת בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383 (1990), קבע כב' בית המשפט העליון כי פטור מהפקדת ערבון יינתן רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים גם יחד, כמפורט להלן, שאם לא כן תידחה הבקשה:

  1. מצב כלכלי קשה של המערער אשר אינו מאפשר הפקדת הערבון.
  2. סיכוי של ממש לזכות בהליך

(לעניין זה ראה לדוגמא בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 17.10.2007)).

9. נקודת המוצא הינה כי על מבקש הפטור מהפקדת ערבון להניח בפני בית המשפט תשתית עובדתית ראייתית, אשר יש בה כדי הצגת תמונה עובדתית מלאה, כמו גם זו אשר מכוחה אין אלא להסיק כטענת המבקש, כי אין הממון מצוי בידיו.
(בעניין זה רע"א 5885/07 ערטול נ' חממה מאיר סחר (1996) בע"מ (24.9.2007)).

10. תשתית זו כולל הכנסות ורכוש של המבקש עצמו ושל בני משפחתו. עוד על המבקש להראות, כי פעל בשקידה סבירה לצורך גיוס כספי הערבון מקרובי משפחתו וכי ניסיונותיו אלו לא העלו פרי.

11. זה המקום לציין כי העמדת ייצוג משפטי בהליכי הערעור, אינה עולה קנה אחד, לכאורה, עם הטענה בדבר דלות כלכלית. משכך, מקום בו מיוצג בעל הדין על ידי עורך דין פרטי, הוא נדרש להוסיף ולהבהיר, כיצד הוא ממן את שכר טרחת עורך דינו.
(לעניין זה ראה ע"א 6860/09 ריבק נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה פורסם בנבו (22.10.09), ורע"א 4830/12 מפלגת הירוקים למען ישראל ירוקה לאיכות הסביבה נד נהרי פורסם בנבו 20.8.12)).

ומן הכלל אל הפרט;

12. בהחלטה מיום 20.5.19 ניתנה למערערת אורכה להפקדת העירבון וזאת עד ליום 27.5.19. הבקשה שלפני הוגשה ביום בו המערערת נדרשה להפקיד את סכום העירבון. יוער כי האורכה ניתנה בין היתר משום שלא נמצא בתיק אישור מסירה סרוק המלמד על כך שההחלטה בדבר הפקדת עירבון הומצאה למערערת.

מכל מקום, אכן יש טעם לפגם בכך שהבקשה שלפני הוגשה בו ביום בו המערערת הייתה צריכה להפקיד את סכום העירבון, אולם לא מצאתי בפגם זה כדי לדחות את בקשתה על הסף ואני מוצאת לדון בבקשה לגופה.

13. המערערת לא הניחה תשתית עובדתית מלאה ומספקת המצדיקה מתן פטור מהפקדת ערבון. צורף תדפיס רשם החברות ממנו ניתן ללמוד שלחברה חוב בסך של 12,048 ₪ בגין אי תשלום אגרה ונרשם שהיא חברה מפרת חוק, אולם אין אסמכתה לכך שהיא חדלת פירעון כפי שנטען על ידה . המערערת לא חשפה את מצבה הכלכלי המלא . כל שצורף הוא תדפיס תנועות חשבון בנק איגוד ממנו עולה כי המערערת נמצאת ביתרת זכות בסך של 143.89 ₪ ושקיים פיקדון אשר מעוקל. אולם לא צורפו תדפיסי חשבון בנק מלאים, לא צורף מידע על האשראי של המערערת או מאזנים, דו"חות כספיים מאושרים על ידי רואה חשבון, דו"חות לרשויות מס, דפי חשבונות בנק, מסגרות אשראי, פירוט נכסים והצגת מסמכים להוכחות זכויות בנכסים ושווי אותם נכסים, ככל שישנם. על אף שהמערערת חברה בע"מ מוטלת עליה החובה להראות שאין ביכולתה לקבל עזרה מהקרובים לה ובכלל זה בעלי העניין העיקריים, בענייננו מנהל המערערת ומי שמחזיק ב -100% ממניותיה. לא צורף כל מידע ביחס למצבו הכלכלי של מר אבי קורצברג. מר קורצברג טען שהוא מצוי בחובות כספיים, אולם עיון בתדפיס חשבון בנק (יחיד) שצורף מעלה כי יש בידיו פיקדונות וחסכונות בסך של כ- 80,000 ₪ זאת מעבר לסכומים במטבע חוץ . לא ניתן פירוט מסודר של חשבונותיו בבנק , של הכנסותיו, הוצאותיו ונכסיו. לא שוכנעתי שמצבו הכלכלי של בעל המניות בכי רע כפי שנטען. אף לא הוסבר כיצד המערערת מממנת ייצוג משפטי, בין בבית משפט קמא ובין בבית משפט זה. כמו כן לא הוכח שהמבקשת חדלה מלקיים פעילות עסקית.

14. לזאת יש להוסיף שהליך זה הוא הליך ערעורי, שההוצאות בו עשויות להיות גבוהות יותר. זאת, גם בהתחשב בהיקף הטענות על פי כתב הערעור עצמו.

15. נוכח האמור, מצאתי כי בנסיבות העניין אין מקום לפטור המערערת מהפקדת ערבון.

16. באשר לסיכויי הערעור אקדים ואציין כי סיכויים אלו נבחנים לעת הזו על ידי בהיבט לכאורי בלבד, ואין בהם כדי קביעת מסמרות. נהיר כי ההכרעה בערעור היא לעולם לשיקול דעתו של המותב אשר יישמע את הערעור לגופו.

17. בזהירות המתבקשת אציין כי לא מצאתי שסיכויי הערעור כה גבוהים באופן המצדיק מתן פטור מהפקדת עירבון. אציין ש במהלך דיון שהתקיים בין הצדדים נודע לצדדים על כך שהמתמחה של המשיבה הוא בן דודו של המותב שדן בתיק, אולם בכל זאת הצדדים המשיכו לנהל את ההליך. הטענה למשוא פנים הועלתה כעת לאחר מתן פסק הדין, על המשתמע מכך.

18. אשר על כן, הבקשה נדחית. המערערת תפקיד את סכום העירבון עד ליום 26.6.19, שאם לא כן הערעור ימחק. משימה למתן החלטה בהתאם.

ניתן בסמכותי כרשמת.

ניתנה היום, ט' סיוון תשע"ט, 12 יוני 2019, בהעדר הצדדים.