הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 6860-11-19

לפני
כבוד ה שופטת מיכל נד"ב, אב"ד
כבוד השופטת עירית כהן
כבוד השופטת חנה קיציס

המערערים

  1. ויקטור עזרא
  2. אורית עזרא

ע"י ב"כ עו"ד שי פרטוש

נגד

המשיב
אלון גדסי
ע"י ב"כ עו"ד ניר שוקר ועו"ד שי אביחיל

פסק דין

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בפ"ת (כב' השופטת א' רוטקופף) מיום 21.8.2019, אשר קיבל את תביעת המשיב והורה למערערים להרוס את כלל התשתיות שהותקנו ובכלל זה מבנה שהקימו, מערכת ביוב ומשטח בטון.

אמו של המשיב והמערערים הם שכנים המתגוררים בבית משותף והחוכרים של המקרקעין הידועים כחלקה 59 בגוש 6322. ביום 23.3.2011 חתמו המערערים ואמו של המשיב על הסכם, בו הוסכם בין היתר כי המערערים יהיו רשאים לבנות מחסן "בהתאם להוראות התב"ע החלה ולהוראות הדין". ביום 5.6.2012 נחתם הסכם נוסף בו הבהירה הגב' גדסי , כי הסכמתה להקמת המחסן אינה מהוה הסכמה לבניה בלתי חוקית של מחסן או כל מבנה אחר.

ביום 5.2.2017 הגיש המשיב, כמיופה כוחה של אמו בקשה לצו מניעה זמני האוסר על המערערים לבצע במקרקעין המשותפים פעולות בניה לצורך הקמת מבנה עתידי. ביום 27.2.2017 ניתן צו המניעה הזמני ונקבע כי צו עשה לפירוק התשתיות שכבר נבנו ידון במסגרת התיק העיקרי. ביום 14.3.17 הגיש המשיב תביעה נגד המערערים להורות להם לפרק תשתיות ורכיבי בנייה שונים תוך השבת המצב לקדמותו, בכל הקשור לעבודות שביצעו המערערים במקרקעין המשותפים. על אף צו המניעה המשיכו המערערים בפעולות הבניה, יצקו בחצר רצפת בטון ואף השלימו הקמת מחסן בשטח של 3X3 מ"ר.

בפסק הדין נדחתה טענת המערערים כי עבודות הבניה שבוצעו אינן מצריכות קבלת היתר בניה בהיותן תואמות את הוראות תקנות חוק התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד-2014 (להלן : "התקנות"). בית משפט קמא קבע כי מכלול העבודות שנעשו בשטח הרל בנטי לא היה בהתאם לאותן תקנות. על כן קבע בית משפט קמא כי על המערערים לפרק ולהסיר את כל התשתיות שהקימו קרי – מערכת הביוב, משטח הבטון ורכיבי המבנה שהוקם.

המערערים טוענים כי היה על בית משפט קמא להפריד בין עבודות הקמת המחסן ובין עבודות יציקת רצפת הבטון, ולא לבחון עבודות אלו כמקשה אחת. עוד טענו המערערים כי הם דיווחו על העבודות לוועדה המקומית לתכנון ולבניה וכי זו לא פסלה את דיווח המערערים. בשתיקתה יש לטעמם ראיה לכך כי המחסן, רצפת הבטון ויתר התשתיות נבנו כדין.

מצאנו לדחות את טענות המערערים בכל הקשור למחסן. כאמור המשיב ואמו הסכימ ו
להקמת מחסן ובלבד שזה יבנה בהתאם להוראות הדין. כפי שהתברר בבית משפט קמא המבנה שנבנה לבסוף נבנה ללא היתר ובנגוד לתקנות התכנון והבניה. המערער אינו חולק על העובדה כי שטח המחסן היה 3 X3 בעוד שבתקנות ניתן להקים בפטור מהיתר מחסן ששטחו אינו עולה על 6 מ"ר. די בכך כדי לקבוע כי המחסן שהוקם אינו עונה לתנאי סעיף 29 בתקנות וכי לא נפלה טעות בפסק דינו של בית משפט קמא אשר הורה על הריסת המחסן. הטענה כי עבודות הבניה דווחו לוועדה המקומית אינה מסייעת למערערים שעה שכאמור הם בחרו להקים מחסן בשטח גדול יותר מהשטח שנקבע בתקנות.

כאמור, לאחר שניתן צו המניעה הזמני יצקו המערערים משטח בטון בחצר. בית משפט קמא קבע כי "תקנה 29 האמורה נעדרת כל הרשאה להציב את המחסן על משטח מבטון ותכלית השימוש במשטח שנוצק אינה יכולה לעלות בקנה אחד עם הגדרת "חיפוי קרקע וריצוף חצר" הנכללים במסגרת תקנה 31(א)" ועל כן הורה גם על פירוק משטח זה.

בדיון שהתקיים לפנינו התברר כי גודלו של משטח הבטון חורג משמעותית משטח המחסן שנהרס ושעל כן יש ממש בטענת המערערים כי היה מקום לבחון את שאלת חוקיות יציקת המשטח במנותק מהקמת המחסן.

נציין כי אנו דוחות את טענות המערערים כי תשתיות הביוב הן חלק ממשטח הבטון וכי גם אלו פטורות מהיתר, שעה שתשתית זו לא נועדה לשמש את המשטח ככזה, להבדיל למשל מתשתית ניקוז. לפיכך לטעמנו לא נפלה טעות בהחלטת בית משפט קמא שיש להרוס תשתית זו.

בהתאם להוראת סעיף 31 בתקנות, ביצוע עבודות חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר. עוד קובעות התקנות כי סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם התנאים שנקבעו ובין היתר התאמתם ל"תכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום". הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה קבעה הנחיות מרחביות בעניין עבודות הפטורות מהיתר, והשאלה האם הקמת משטח הבטון הינה בהתאם להנחיות אלו לא התבררה לפני בית משפט קמא.

לפיכך אנו מקבלות את הערעור בחלקו, מבטלות את הקביעה בפסק הדין כי על המערערים להרוס את משטח הבטון ומורות על השבת הדיון לבית משפט קמא על מנת שידון בשאלה האם אכן משטח הבטון שהוקם פטור מהיתר בהתאם לתקנות ולהנחיות המרחביות והאם נבנה כדין.

מובהר כי שאר קביעות בית משפט קמא עומדות בעינן.

מאחר שהערעור התקבל בחלקו אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז אייר תש"פ, 21 מאי 2020, בהעדר הצדדים.

מיכל נד''ב, שופטת
אב"ד
עירית כהן, שופטת
חנה קיציס, שופטת