הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 57841-11-18

בפני
כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

מערער:

דניאל לוי

נגד

משיבים:

  1. שומרה חב' לביטוח בע"מ
  2. דפנה בת שבע לוטן
  3. קשר רנט א קאר בע"מ
  4. מיכאל בן חמו
  5. עזרא יהודה בצרי
  6. שלמה חיים יעקבי

החלטה

  1. לפני בקשה לפטור את המערער מהפקדת עירבון ולחילופין להפחית את סכום העירבון . זאת, במסגרת ערעור שהגיש על פסק דינו של בית המשפט השלום בכפר סבא מיום 10.10.18 בת"א 22874-04-13 (כבוד הרשם צוריאל לרנר) (להלן: פסק הדין).
  2. תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 קובעת כי על בעל דין, המבקש כי בית המשפט ידון בערעורו, להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הצד שכנגד.

משכך, "דרך המלך" אותה קבע המחוקק הינה זו אשר במסגרתה מהווה הפקדה כאמור תנאי לניהולו של ההליך.

3. הפקדת העירבון נועדה להגן על בעל הדין שכנגד, כדי שלא יוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע בגין הוצאותיו. מאידך, ובהינתן היות הגישה לערכאות זכות מעין חוקתית, יש צורך להבטיח כי עוניו של בעל דין לא יהווה טעם יחיד לסגירת דלתות בית המשפט בפניו.

4. בהינתן האמור לעיל, נדרש בית המשפט מעת לעת לאזן בין אינטרסים נוגדים.

5. במסגרת בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383 (1990), נקבע כי פטור מהפקדת ערבון יינתן רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים גם יחד, כמפורט להלן, שאם לא כן תידחה הבקשה:

  1. מצב כלכלי קשה של המערער אשר אינו מאפשר הפקדת העירבון.
  2. סיכוי של ממש לזכות בהליך.

(לעניין זה ראה גם בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (17.10.2007)).

יכולת כלכלית:

6. נקודת המוצא הינה כי על מבקש הפטור מהפקדת ערבון להניח בפני בית המשפט תשתית עובדתית ראייתית, אשר יש בה כדי הצגת תמונה עובדתית מלאה, כמו גם זו אשר מכוחה אין אלא להסיק כטענת המבקש, כי אין הממון מצוי בידיו. (בעניין זה רע"א 5885/07 ערטול נ' חממה מאיר סחר (1996) בע"מ (24.9.2007)).

7. ביחס ליכולת הכלכלית, לא די בכך שיוזם ההליך יוכיח שאין לו אפשרות כלכלית להפקיד את העירבון. נדרש להוכיח גם שאין לו אפשרות לגייס את הסכום הדרוש ממעגל קרוביו.
8. בענייננו, המערער לא הניח תשתית עובדתית מלאה ומספקת המצדיקה מתן פטור מהפקדת ערבון, ובתוך כך לא פירט אילו מאמצים ערך לגיוס סכום העירבון הנדרש מקרוביו או ממוסדות פיננסים לשם הבטחת הוצאות המשיבים בערעור וכן לא כלל בבקשתו פירוט בדבר זכויות בקרנות השתלמות/פנסיה אשר כנגדם יכול ללוות הכספים הנדרשים.
המערער טען שכתוצאה מתאונת הדרכים מיום 27.12.18 הוא לא יכול לעבוד וצירף אישור רפואי לפיו אושרה לו חופשת מחלה עד ליום 22.1.19. אולם המערער לא צירף תלושי שכר מהם ניתן ללמוד מה גובה שכרו והאם שולם לו שכר ב גין חופשת המחלה. לטענת המערער הוא עבר להתגורר עם אחותו כתוצאה מהיעדר יכולת כלכלית אולם לא צורפה אסמכתה או תצהיר לטענה זו . המערער צירף תדפיסי חשבון בנק למשך שלושה חודשים בלבד, מהם עולה ש חשבונו נמצא ביתרת חובה. עם זאת לא ברור האם למערער מסגרת אשראי. כמו כן לא צורפו תדפיסי כרטיס אשראי המלמדים על הוצאות המערער ועל מסגרת אשראי ככל שישנה. המערער לא פירט מהן הוצאותיו ולא צירף אסמכתאות לכך, לעומת זאת מתדפיסי החשבון עולה כי המערער מפקיד כספים בשיק ובמזומן בסכומים של 5,550 ₪, 6,000 ₪, 1,000 ₪ ו- 3,000 ₪ במשך כל חודש מספר פעמים, מכאן שתדפיסי חשבון הבנק שצורפו אינם מלמדים דבר אודות מצבו הכלכלי של המערער.

9. נוכח כל האמור לעיל, המערער לא הוכיח את קיומו של התנאי בדבר היעדר יכולת כלכלית.

סיכויי הערעור:

10. נוכח האמור מתייתר הצורך להתייחס לסיכויי הערעור, אך אתייחס אליהם בזהירות המתחייבת, שהרי ההכרעה בערעור היא לעולם לשיקול דעתו של המותב הדן בתיק.

לכאורה בלבד, עולה כי פסק הדין מושא הערעור מבוסס על קביעות עובדתיות לאחר שבית משפט שמע את העדים והתרשם מהם. לפיכך, מבלי לקבוע כל מסמרות, לא ניתן לומר בשלב זה כי סיכויי הערעור כה גבוהים, עד כי ב"מקבילית הכוחות" הקיימת בין התנאים לפטור מעירבון יש מקום לבטל את משקלו של התנאי בדבר הוכחת חוסר יכולת כלכלית.

11. לפיכך, הבקשה לפטור ממתן עירבון נדחית.

הפחתת העירבון:

12. אשר לבקשה להפחתת גובה העירבון, לפי הפסיקה, השיקולים לקביעת גובה העירבון כוללים את מספר המשיבים וייצוג נפרד, שווי המחלוקת מושא ההליך, היקף ההליך ומורכבותו וכן סכום ההוצאות שנפסק בערכאה הראשונה ( בש"א 367/89 הול נ' דננברג, פ"ד מג (4) 18).

מדובר בערעור כלפי שישה משיבים וכתב הערעור מתייחס למספר סוגיות המתפרשות על פני 13 סעיפים בכתב הערעור וברובן מתייחסות לקביעות עובדתיות של בית המשפט. בנוסף, לקחתי בחשבון את סכום ההוצאות שנקבעו בפסק הדין מושא הערעור ( כ- 7,000 ₪) בצירוף הסכום שנפסק שעל המערער לשלם למשיבים בסך של כ- 30,000 ₪ ומנגד, את העובדה שהליך זה הוא הליך ערעורי, שההוצאות בו עשויות להיות גבוהות יותר. זאת, גם בהתחשב בהיקף הטענות על פי כתב הערעור עצמו, המתפרש על רקע עובדתי לא מבוטל.

במצב דברים זה איני מוצאת לשנות מגובה העירבון שנפסק.

13. אשר על כן, הבקשה לפטור מהפקדת עירבון או להפחתת העירבון נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

14. נוכח מועד הדיון, העירבון יופקד בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן הערעור יירשם לדחייה.

משימה לעיון בהתאם.

ניתן בסמכותי כרשמת.

ניתנה היום, י"ט אדר א' תשע"ט, 24 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.