הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 3023-02-20

לפני
כבוד השופטת מיכל נד"ב, אב"ד
כבוד השופטת חנה קיציס
כבוד השופטת יסכה רוטנברג

המערערים

  1. אמנון מעבי
  2. נאמני הפועל מחנה יהודה (ע"ר)

ע"י ב"כ עו"ד רפי שפטר

נגד

המשיב
אבנר מוכתר

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בפתח תקוה (כב' השופט שטרנליכט) מיום 18.12.19.
התביעה נושא פסק הדין הייתה בגין כ-24 פרסומים שפרסם המשיב כנטען ומהווים פרסומים שיש בהם משום הוצאת לשון הרע על המערערים בניגוד לחוק איסור לשון הרע תשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק"). התביעה היא כספית שהמערערים העמידו אותה על 500,000 ₪. בנוסף עתרו המערערים לסעד של תיקון לפי סעיף 9(א)(2) בחוק.
המשיב לא הגיש כתב הגנה, וביום 18.12.19 ניתן פסק הדין על ידי בית משפט קמא בהיעדר הגנה. זהו פסק הדין:
"בהיעדר הגנה חרף חלוף המועד ניתן בזה פס"ד כדלקמן:
הנתבע ישלם לתובעים סך כולל של 25,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 15.8.19, ועד התשלום המלא בפועל.
בנוסף ישא הנתבע בהוצאות התובעים בסך 400 ₪ ובשכ"ט ב"כ התובעים בסך 4,388 ₪ והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל" (להלן: "פסק הדין").

בערעור טענו המערערים כי שגה בית המשפט בפסיקת הפיצוי הנמוך בעוד הפיצוי הסטטוטורי מגיע לכ-4.5 מיליון ₪. עוד שגה לטענתם בכך שלא פסק את סעד החזרה והתיקון ואף לא נימק את החלטתו שלא לפסוק את האמור.

דיון
סעיף 97 בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 עניינו בנתבע שלא הגיש כתב הגנה וכך הוא קובע:

97". (א)   נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד; היתה התביעה שלא על סכום כסף קצוב, יהא בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין...
(ב)  הנתבע לא יוזמן לדיון, אף אם נדרש התובע להביא הוכחה, אלא אם כן בית המשפט הורה על כך מטעם מיוחד שרשם" (ההדגשה שלנו).

בענייננו, ביום 3.12.19 עתרו המערערים לבית משפט קמא, למתן פסק דין בהיעדר הגנה. בהחלטה מאותו יום הורה בית המשפט למערערים להגיש תצהיר מפורט לאימות הנטען בכתב התביעה. לאחר שהוגש התצהיר ניתן פסק הדין.
בע"א 6528/99 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עמנואל חברה לסחר, יבוא, יצור ויצוא עצים בע"מ (13.6.2002) נידונו ערעורים הדדים על פסק דין שניתן בהעדר הגנה. בנסיבות שם מחק בית המשפט כתב הגנה שהגיש הנתבע . בעקבות כך פנה התובע לבית המשפט למתן פסק דין. בית המשפט הורה לתובע להוכיח את תביעתו ולשם כך הוגשו לו תצהירים וחוות דעת ולאחר מכן ניתן פסק הדין
בערעור שהוגש טענו הצדדים כי בית המשפט פסק את הפיצוי על פי אמת מידה סתמית שאינה מאפשרת לבקר את צדקת הכרעתו. בפסק הדין שניתן בערעור התקבלה הטענה ונקבע: "השגות אלו בדין יסודן. אכן, גם בפסק דין הניתן לאחר שמיעת ראית בהיעדר הנתבע מוטל על בית המשפט לנמק על שום מה ראה לפסוק לתובע את הסכום שנתבקש בתביעתו, כולו או מקצתו, או שלא לפסוק לזכותו סעד כלשהו". עוד נקבע כי בית המשפט לא הבהיר על אלו ראיות שהובאו לפניו בחר לסמוך ואלו דחה ומדוע וכי "היה על השופט להכריע בתביעתו תוך התייחסות לראיות שהובאו. היה בידו לקבלן או לדחותן, במלואן או בחלקן...גם אם סבר כי די במה שהובא לפניו כדי להצדיק הכרעה שתתבטא בפסיקת הסכומים שפסק, היה עליו לנמק ולהסביר את שיקולי הכרעתו. משלא עשה כן אינני רואה מנוס מהחזרת ההליך אליו להשלמה, שבמסגרתה יהיה בידו לשוב ולשקול אם להסתפק במתן נימוקים להכרעתו המקורית או ליזום מהלכי בירור נוספים ומשלימים".
אנו סבורות כי פסק הדין של בית משפט קמא אינו יכול לעמוד. בפסק הדין אין כל פירוט, אלו פרסומים ראה בהם בית המשפט לכאורה פרסומים המפרים את החוק, ולא ניתנה כל הנמקה מינימלית לעניין הסכום שנפסק נוכח הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בחוק ונוכח מספר הפרסומים הנטען. כמו כן לא הייתה כל התייחסות לבקשת המערערים למתן סעד לפי סעיף 9(א) בחוק.
על כן אנו מבטלות את פסק הדין של בית משפט קמא ומחזירות אליו את התובענה על מנת שיתייחס לתצהיר המערערים וינמק ויסביר את שיקולי הכרעתו, לרבות על שום מה פסק את הסכום שפסק ועל מנת שיתייחס לסעד בעניין התיקון על פי סעיף 9(א) בחוק.
אין צו להוצאות בערעור, העירבון שהופקד יוחזר למערערים לפי פרטים שיימסרו במזכירות בית משפט.
ב"כ המערערים ימציא למשיב עותק מפסק דיננו.

ניתנה היום, י"ט סיוון תש"פ, 11 יוני 2020, בהעדר הצדדים.

מיכל נד''ב, שופטת
אב"ד
חנה קיציס, שופטת
יסכה רוטנברג, שופטת