הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 40499-09-19

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

עותרת
מסיעי עמק איילון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ברוך חייקין ועו"ד שירי זאבי

נגד

משיבים
1.עיריית פתח תקווה
ע"י ב"כ עו"ד מוריה גילה ועו"ד גיל מעיני
2.ש.ט.ס. ישראל טרוול סרוויס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יבגני קושניר ועו"ד רות ברק

פסק דין

מבוא
בפני עתירה מנהלית שהגישה העותרת, מסיעי עמק איילון, כנגד עירית ראשון לציון (להלן: "המשיבה 1" או "העיריה") וכן כנגד חברת ש.ט.ס. ישראל טרוול סרוויס בע"מ (להלן: "המשיבה 2").
הסעדים שהתבקשו בעתירה הם כדלקמן:
"א. להורות כי הצעת העותרת היא ההצעה הזוכה במכרז פומבי 7/19 למתן שירותי הסעות לתלמידי החינוך המיוחד (להלן: "המכרז"), לביצוע הסעות במסלול מס' 20.
ב. להורות כי החלטת המשיבה 1 (להלן: "המשיבה 1" או "העירייה") מיום 12.8.19 לפיה הצעת המשיבה 2 (להלן: "המשיבה 2" או "ש.ט.ס") היא ההצעה הזוכה במסלול מס' 20 – בטלה.
ג. להורות כי הצעת המשיבה 2, לאור אי עמידתה בתנאי המכרז, פסולה בכל המסלולים בהם זכתה במכרז ובכלל זה מסלול מס' 20.
ד. לחילופין ומטעמי זהירות בלבד, להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים מיום 12.8.19 לפיה הצעת המשיבה 2 היא ההצעה הזוכה במסלול מס' 20 והשבת הדיון במכרז לועדת המכרזים תוך מתן זכות טיעון לעותרת.
ה. לחילופי חילופין, כל סעד אחר שיימצא בעיני בית המשפט הנכבד לנכון."
המשיבות 1 ו-2 הגישו כתבי תגובה, במסגרתם התנגדו למתן הסעדים המבוקשים בעתירה.
ביום 12.1.20 התקיים דיון בעתירה. בסיומו נרשם מפי ב"כ הצדדים כך:
"נמסור הודעה משותפת תוך שבעה ימים האם הגענו להסכמות או שנבקש שיינתן פסק דין."
ביום 20.1.20 הגישו הצדדים הודעות לפיהן לא הגיעו להסכמות.

רקע עובדתי
בחודש מרץ 2019 פרסמה המשיבה 1 מכרז פומבי מס' 7/19 למתן שירותי הסעות לתלמידי החינוך המיוחד.
המכרז התייחס למספר קווים שונים, תוך פירוט מספר סוגי הרכב הנדרשים עבור קו הסעות מסוים.
משתתפי המכרז נדרשו להגיש הצעותיהם ביחס למסלולים, כולם או חלקם.
העותרת השתתפה במכרז ובמסגרת הצעתה הציעה ליתן שירותי הסעה עבור מסלולים 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 47, 48.
הצעת העותרת ביחס למסלול מס' 20 היתה הזולה ביותר.
ביום 26.5.19 החליטה ועדת המכרזים כי העותרת היא הזוכה במכרז לביצוע מסלול מס' 20 ואילו המשיבה 2 זכתה במכרז ביחס לקווים אחרים.
ביום 3.6.19 קיבלה העותרת הודעה על זכייתה במכרז לביצוע מסלול מס' 20 (נספח 2 לעתירה). ביום 11.7.19 חתמה העותרת על הסכם עם המשיבה 1.
ביום 15.7.19 הגישה המשיבה 2 לבית המשפט בקשה להארכת מועד להגשת עתירה (עת"מ 36044-07-19), במסגרתה טענה כי העותרת (בעתירה הנוכחית) לא עמדה בתנאי הסף שנקבעו במכרז ולכן הצעתה פסולה. העותרת והעיריה הגישו תגובותיהן, במסגרתן התנגדו להארכת המועד שהתבקשה.
בהחלטה מיום 6.8.19 קבע בית המשפט בהחלטה שניתנה בעת"מ 36044-07-19 כי על העיריה להשיב לטענת המשיבה 2 תוך 5 ימים וכי לאחר קבלת התשובה, ככל שהמבקשת (שם) תמצא מקום להגיש עתירה מנהלית, עליה לעשות כן בתוך 5 ימים מקבלת התשובות. ביום 11.8.19 הודיעה העיריה לבית המשפט במסגרת עת"מ 36044-07-19 כי התקבלה החלטה בעיריה כי ההצעה הזוכה תחזור לדיון נוסף בפני ועדת המכרזים.
נמסר לעותרת, בעל פה, כי מבדיקה שנערכה היא איננה עומדת בתנאי הסף.
ביום 12.8.19 נערך דיון בפני ועדת המכרזים. ועדת המכרזים החליטה לבטל את זכייתה של העותרת ביחס למסלול מס' 20 ולקבוע כי המשיבה 2 היא הזוכה ביחס אליו.
ביום 14.8.19 פנתה העותרת לעיריה במכתב, באמצעות בא כוחה, במסגרתו היא מתנגדת להחלטת העיריה להחזיר את הדיון לועדת המכרזים, כי הסתמכה על ההחלטה ורכשה רכבים וכי ככל שיתקיים דיון נוסף בהצעתה בועדת המכרזים, מבוקש כי היא תהיה נוכחת בדיון זה, לצורך השמעת עמדתה.
ביום 21.8.19 נשלחה לעותרת הודעה בדבר הדיון שהתקיים ביום 12.8.19 וההחלטה שהתקבלה במסגרתו.
ביום 25.8.19 פנה ב"כ העותרת לעיריה בבקשה לצלם את מסמכי המכרז.
ביום 29.8.19 הועבר לעותרת פרוטוקול הדיון בועדת המכרזים.
העותרת פנתה בדרישה לקבלת חוות הדעת המקצועית שעל בסיסה התקבלה החלטת ועדת המכרזים. העותרת טוענת כי לא קיבלה את חוות הדעת עד למועד הגשת העתירה.

תמצית טענות הצדדים
טענות העותרת
החלטת ועדת המכרזים לבטל את זכייתה נגועה בחוסר סמכות. זאת, משום שסמכותה של ועדת המכרזים מוגבלת לשלב המכרזי בלבד, ולכן לא היתה רשאית לקבל החלטה בדבר ביטול הזכיה.
נפגעה זכות הטיעון של העותרת. לא ניתנה לה אפשרות לשטוח את טיעוניה בפני ועדת המכרזים בטרם התקבלה החלטה בדבר ביטול זכייתה במכרז בקשר למסלול מס' 20. ועדת המכרזים לא הביאה בחשבון את השתלשלות העניינים כמפורט בעתירה.
העותרת טוענת כי היא עומדת בתנאי הסף בכל הנוגע למסלול מס' 20.
המשיבה 2 לא עמדה בתנאי הסף של המכרז. הצעתה לקתה בפגמים רבים ומהותיים. בכלל זאת, לא עמדה בדרישה לגבי כמות כלי הרכב הדרושה לצורך ביצוע המסלולים; לא צורפה על ידי המשיבה 2 כמות רישיונות כמספר הרכבים הנדרשים לצורך ביצוע המסלולים; לא צוין ברישיון של חלק מכלי הרכב כי הם רשאים לשמש כרכב להסעת תלמידים כנדרש בהתאם לתנאי המכרז; והמשיבה 2 לא עמדה בדרישה לגבי הצגת העדר רישום עבירות מין ביחס לחלק מנהגיה.
לפיכך, העותרת טענה כי ככל שנדחית טענתה לקבלת הצעתה יש לפסול את כל הצעות המשיבה 2 במכרז שחל בהן פגם ממשפחת הפגמים שבגינה נפסלה הצעת העותרת. זאת, לא רק ביחס למסלול מס' 20, אלא אף ביחס להחלטה בדבר זכייתה בקשר למסלולים נוספים.

טענות המשיבה 1
המשיבה 1 טוענת כי לא נפגעה זכות הטיעון של העותרת. להחלטת ועדת המכרזים בדבר ביטול זכייתה של העותרת קדמו הליכי בירור מעמיקים בעיריה, בהם ניסו נציגי העיריה לבחון את יכולתה של העותרת למתן השירותים בהתאם להצעה.
העתירה נגועה בשיהוי סטטוטורי ומהותי.
העתירה נגועה בחוסר תום לב והעדר נקיון כפיים, שכן העותרת לא גילתה את ההתכתבויות בינה לבין נציגי העיריה וטענה לפגיעה בזכות הטיעון.
המבקשת לא עמדה בתנאי הסף.
המשיבה 2 עומדת בתנאי הסף.

טענות המשיבה 2
המשיבה 2 טוענת כי דין העתירה סילוק על הסף.
העתירה כנגדה לוקה בשיהוי סטטוטורי ובשיהוי מהותי. הצעת המשיבה 2 נקבעה כהצעה זוכה במכרז בסוף מאי 2019 והודעה על הזכייה במכרז התקבלה ביום 3.6.19. ממועד ידיעתה על תוצאות המכרז לא טענה העותרת טענה כלשהי ביחס להצעת המשיבה 2 וזכייתה במסלולים שנכללו במכרז. רק כעבור שלושה חודשים, ביום 25.8.19, נעשתה על ידי העותרת פניה לעיין בהצעות הזוכות.
בהחלטת ועדת המכרזים מיום 12.8.19 כלל לא נדונה שאלת עמידת המשיבה 2 בתנאי הסף.
העתירה נגועה בחוסר תום לב והסתרה.
אין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטת ועדת המכרזים, שהתקבלה על בסיס חוות דעת מקצועית ומשפטית ומדובר בהחלטה סבירה.
העותרת לא עמדה בתנאי הסף. העותרת לא הציגה די רכבים לכל המסלולים.
אין בסיס לדרישת העותרת לקיום שימוע בעל פה.
המשיבה 2 עמדה בכל תנאי הסף.
אין דרישה להעמיד כלי רכב בנפרד לכל מסלול, אלא מספיק כלי רכב לביצוע המסלולים שהוצעו, ובכך היא עומדת ביתר. נדרשו 64 כלי רכב ואילו המשיבה צירפה רישיונות של 91 כלי רכב.
לא היתה דרישת סף להצגת רכבים הכוללים רישיון להסעת תלמידים, אלא מדובר בתניה חוזית שתחול לכשייחתם חוזה. לפי תנאי הסף בסעיף 2.3 נדרש אישור על שם המציע כי הוא מורשה להסעת נוסעים בשכר ואישורים ביחס לכלי הרכב כי הם מורשים להסיע נוסעים בשכר.
לכל הנהגים יש אישורים ממשטרת ישראל לכך שלא הורשעו בעבירות מין. בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה ניתן לספק אישור של קצין הבטיחות של החברה וצורך אישור מתאים.

דיון והכרעה
סמכות ועדת המכרזים
העותרת טוענת כי ועדת המכרזים לא היתה מוסמכת לשוב ולדון בעניין לאחר שהוחלט כי היא הזוכה ואף נחתם עימה חוזה. המשיבות טוענות כי ועדת המכרזים היתה מוסמכת ואף מחויבת לעשות כן.
כפי שפורט לעיל, העניין הובא מחדש לפתחה של ועדת המכרזים לאחר שהמשיבה 2 פנתה בעתירה להארכת מועד להגשת עתירה, והעלתה טענות לגבי אי עמידה של העותרת בתנאי הסף. פנייתה של המשיבה 2 לעיריה נעשתה בסמוך לאחר פרסום תוצאות המכרז, כמו גם עתירתה לבית המשפט להארכת מועד להגשת עתירה.
אני סבורה כי בנסיבות אלו וועדת המכרזים היתה רשאית לשוב ולדון מחדש בהחלטתה (ר' עת"מ 31486-02-17 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (פורסם במאגרים, 23.3.17)).
עם זאת, מובן כי הדיון מחדש היה צריך להיעשות בהתאם לכללי המשפט המנהלי, ומכאן יש לעבור ולבחון את טענתה של העותרת כי נפגעה בזכות הטיעון שלה וכי החלטת ועדת המכרזים התקבלה מבלי שכל התשתית העובדתית והשתלשלות העניינים היתה בפניה.

זכות הטיעון
אין חולק כי משעה שנמסרה לעותרת הודעה בדבר זכייתה במכרז לגבי מסלול מס' 20, והוחלט על ידי המשיבה 1 להביא את העניין לדיון נוסף בפני ועדת המכרזים, עמדה לעותרת זכות לשטוח את טיעוניה בפני ועדת המכרזים. מול זכותה של העותרת, עומדת חובתה של העיריה לאפשר לעותרת להביא את טיעוניה בפני ועדת המכרזים.
העותרת טוענת כי לא ניתנה לה אפשרות לעשות כן ואילו העיריה טוענת כי זכות הטיעון כובדה.
אין חולק כי נעשתה פנייה בעל פה על ידי הגורם המקצועי בעירייה לנציג העותרת, על מנת שיתן מענה לשאלה שהתעוררה, קרי האם העותרת עומדת בתנאי הסף מבחינת מספר הרכבים והמעלונים הנדרשים לצורך ביצוע המסלולים שנכללו בהצעתה.
התכתבויות בדואר אלקטרוני בעניין זה צורפו על ידי המשיבה 1 במסגרת נספח 7 לכתב התגובה שהוגש על ידה.
כפי שעולה מהמסמכים שבנספח 7, העבירה נציגת העותרת דוח אקסל לגבי התאמת כמות כלי הרכב והמעלונים לכמות הנדרשת לצורך ביצוע ההסעות. בתחתית המסמך צוין כך: "כל כלי הרכב שצורפו הינם בכמות הדרושה לביצוע ההסעות".
עוד יצויין, כי במסגרת הטבלה לא נכללו הרכבים הנדרשים לצורך ביצוע אחד מהמסלולים (רשום כמסלול מס' 19 אולם אין מחלוקת כי מדובר בטעות סופר והכוונה למסלול מס' 15) ונרשמה הערה לפיה:
"הצעת המחיר שגויה לא נרשמה לפי מסמך הבהרה למסלול זה".
מעיון בפרוטוקול הדיון שהתקיים בועדת המכרזים ביום 12.8.19 (נספח 8 לעתירה), עולה כי הנושא הוצג על ידי עו"ד מזרחי. במסגרת הצגת הנושא צוין כי הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת העתירה על ידי המשיבה 2 וכי בהתאם לחוות הדעת המקצועית של הגב' אילנית עובד, סגנית מנהלת מחלקת חינוך מיוחד, שהונחה בפני הועדה, בגין כל המסלולים אשר העותרת הציעה שבהם 60 תלמידים נדרשו 10 מעלונים קטנים, אולם העותרת הגישה 8 רישיונות.
ועדת המכרזים קיבלה החלטה בדבר פסילת ההצעה של העותרת וקבלת הצעת המציע הבא בתור שעמד בתנאי הסף של המכרז.
עולה מן האמור כי עמדתה של העותרת לפיה היא עומדת בתנאי הסף, ומכלול טענות העותרת ובכללן ביחס לכך שכבר נחתם עם העותרת חוזה וכי משמעות ההחלטה הינה ביטולו, לא עמדו לנגד עיני חברי ועדת המכרזים, בהתאם למפורט בפרוטוקול הדיון.
המשיבות טוענות, כי ממילא העותרת לא עמדה בתנאי הסף. זאת, משום שלא ניתן לקבל את הטבלה שהוגשה על ידה לתמיכה בטענתה כי היא עומדת בתנאי הסף שכן התעלמה מאחד מהמסלולים שנכללו בהצעתה ואשר נדרשו כלי רכב לצורך ביצועו. משתמע מכך שנטען ע"י המשיבות שלא היה טעם מעשי בלאפשר לעותרת זכות טיעון, שכן ממילא ברור שהצעתה לא עמדה בתנאי הסף.
העותרת איננה מקבלת את טענות המשיבות ועומדת על טענתה כי עמדה בתנאי הסף. העותרת מציינת כי בכל מקרה היה זה מן הראוי לאפשר לה להביא את טיעוניה בפני ועדת המכרזים ובכלל זאת את הסתמכותה על הזכייה והחוזה שנחתם.
שקלתי את טענות הצדדים.
אכן, אני סבורה כי קיים קושי במסמך שהוגש על ידי העותרת על מנת להראות כי היא עומדת במספר הרכבים והמעלונים הנדרשים, שכן לא החשיבה במסגרתו את כלי הרכב הנדרשים לאחד מהמסלולים שנכללו בהצעתה בטענה כי הצעתה לגבי מסלול זה היתה שגויה. עם זאת, אינני סבורה כי די בכך על מנת למנוע מהעותרת זכות שמוקנית לה בדין להביא את טיעוניה בפני ועדת המכרזים, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן.
בהתאם להלכה, בית המשפט איננו שם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של ועדת המכרזים (ר' עומר דקל מכרזים כרך ב' 393 (2004)). לכן, לא יהא זה נכון להכריע בעניין זה בטרם ניתנה לועדת המכרזים ההזדמנות לשקול את הדברים (שם, בעמ' 307 ובעמ' 396-395).
זאת, בפרט כאשר מעיון בפרוטוקול נראה שיש ממש בטענת העותרת כי לא עמדה בפני ועדת המכרזים השתלשלות העניינים, לא נזכרה העובדה כי כבר נחתם חוזה, כי העותרת טוענת שעמדה בתנאים וכי הסתמכה על הזכיה וכבר רכשה רכבים ונמנעה מקבלת עבודות אחרות.
כמו כן, בהתאם להלכה במצב דברים בו שוקלים ביטול זכיה, ככלל, אי הענקת זכות טיעון מביאה לפסילת תוצאת המכרז. כך, בעע"מ 4443/02 בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' אינפתרם שירותי יעוץ ובדיקה תרמוגרפיים בע"מ (פורסם במאגרים, 2.1.03) נקבע בסעיף 3 כי:
"... על-אף הפגמים הלכאוריים בהצעת המערערת, הרי העובדה שועדת המכרזים לא נתנה למערערת הזדמנות נאותה להסביר את עמדתה באשר לפגמים שיוחסו להצעתה בשלב המתאים לכך, היא המכריעה את הכף. מטעם זה, החלטתה של ועדת המכרזים להכריז על שפט כזוכה אינה יכולה לעמוד, ולפיכך דינה להתבטל. ... "
יחד עם זאת, זכות הטיעון איננה חייבת להיות בעל-פה (ר' עע"מ 4013/06 אקרשטיין צבי בע"מ נ' הועדה המקצועית לעניין תקנה 25 (29) לתקנות חובת המכרזים סעיף 45 (פורסם במאגרים, 4.12.08).
סיכומו של דבר, אני סבורה כי יש להחזיר את הדיון לועדת המכרזים על מנת שתשוב ותשקול האם יש לפסול את זכייתה של העותרת ביחס למסלול מס' 20, בשים לב לנושאים שפורטו לעיל ואשר לא עמדו בפניה של הועדה. ועדת המכרזים רשאית לתת לעותרת זכות טיעון בעל-פה או בכתב, בהתאם לשיקול דעתה.

הצעתה של המשיבה 2
המבקשת עותרת לסעד לפיו הצעתה של המשיבה 2 פסולה וזאת, לא רק ביחס לזכייתה ביחס למסלול מס' 20 אלא ביחס לזכייתה בכל המסלולים.
המשיבה 2 זכתה במסלולים האחרים בהתאם להחלטה מיום 28.5.19. הטענות מופנות כלפיה בחלוף כשלושה וחצי חודשים ממועד הזכיה. לכן, המשיבה 2 טוענת כי טיעוני העותרת כנגד הצעתה לוקים בשיהוי סטטוטורי.
עוד טוענת המשיבה 2 כי ההחלטה מיום 28.5.19 כלל לא צורפה לעתירה.
העותרת לא נתנה מענה של ממש לטענות אלו.
בכל הנוגע לשיהוי, אכן צודקת המשיבה 2 כי ההחלטה בדבר זכייתה במסלולים מסוימים התקבלה עוד בחודש מאי 2019 ואילו העתירה הוגשה רק בספטמבר 2019. העותרת למעשה בדקה את הצעת המשיבה 2 רק לאחר שהתקבלה החלטת ועדת המכרזים מיום 12.8.19, בדבר פסילת הצעת העותרת וכפועל יוצא מכך זכייתה של המציעה הבאה בתור, שהסתבר כי היא המשיבה 2.
אני סבורה כי אכן בנסיבות אלו טענות העותרת כלפי המשיבה 2 לוקות בשיהוי, שכן ניתן היה להעלותן מיד לאחר זכייתה של המשיבה 2 במכרז. אף לא הובאו על ידי העותרת טענות שיש בהן כדי לשכנע מדוע מדובר בנסיבות המצדיקות דיון בעניין חרף השיהוי.
עם זאת, למען שלמות התמונה ולנוכח אופיין של חלק מהטענות, אתייחס אף לטענות לגופן.
בכל הנוגע לטענה ביחס למספר כלי הרכב הנדרשים, בהתאם ליישום הפסיקה על דרישות המכרז נשוא העתירה, הבדיקה היא האם כלי הרכב שנכללו בהצעה יספיקו לצורך ביצוע כל המסלולים שהוצעו על ידי המציע. לכן, אין המדובר בהכרח בספירה מצטברת של הרכבים שנדרשים לכל מסלול ומסלול בנפרד (ר' עע"מ 10073/17 מטיילי ירון בר בע"מ נ' מועצה אזורית יואב (פורסם במאגרים, 5.12.18)). כך למשל, בענייננו, העיריה ציינה כי מבחינתה ניתן להחשיב את אותם כלי רכב עבור שני מסלולים שהינם בתוך העיר פתח תקוה. מובן כי אופן התייחסות זה חל ביחס להצעות של כלל המציעים.
משעה שבוחנים את הצעתה של המשיבה 2 בהתחשב באמור, לא הוכח על ידי העותרת כי מספר כלי הרכב שהוצעו על ידי המשיבה 2 אינו מספק, והעיריה ציינה כי למעשה המשיבה 2 מנתה מספר כלי רכב שעולה על המספר הנדרש.
באשר לטענה כי חלק מהרכבים לא עמדו בדרישה כי יצויין ברישיון הרכב שמדובר ברכב להסעת תלמידים, המשיבות ציינו כי מדובר בתנאי חוזי ולא בתנאי סף. העניין נדון בדיון שהתקיים בפני ולא עלה בידי העותרת להצביע על תנאי סף שלא מולא בעניין זה.
טענה נוספת שהועלתה, היא כי לא צורף על ידי המשיבה 2 אישור בדבר העדר רישום עבירות מין של נהגים. המשיבה 2 הפנתה לאישור שצורף להצעתה, כאשר בהתאם למענה שניתן לשאלות ההבהרה, צורף בעניין זה אישור שניתן על ידי קצין הבטיחות של המשיבה 2 (נספח ז' לתשובת המשיבה 2) וכן צורפו אישורי משטרה ביחס לנהגי המשיבה 2 (נספח ח' לתשובת המשיבה 2) .
לנוכח כל האמור, אינני מקבלת את העתירה בכל הנוגע לסעדים שהתבקשו ביחס לפסילת הצעתה של המשיבה 2.
סיכומו של דבר, אני מורה על החזרת הדיון לועדת המכרזים על מנת שתשוב ותשקול האם יש לפסול את זכייתה של העותרת ביחס למסלול 20 . ועדת המכרזים תאפשר לעותרת זכות טיעון, בעל פה או בכתב, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
העתירה ביחס לזכיית הצעתה של המשיבה 2 בשאר המסלולים ועמידתה בתנאי הסף נדחית.
אני מחייבת את המשיבה 1 בהוצאות העותרת (אגרת משפט) ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ₪.
אני מחיבת את העותרת בהוצאות המשיבה 2 בסך כולל של 15,000 ₪.
הסכומים ישולמו תוך 60 יום. ככל שלא ישולמו במועד ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד שנקבע לתשלום ועד התשלום המלא בפועל.
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ד' שבט תש"פ, 30 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.