הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ 24283-10-18

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופט אורן שוורץ

מבקשים:

 1. עוזיאל ערקי
 2. עדנה ערקי
 3. בתיה כהן
 4. ניסן כהן
 5. טובה סינה
 6. אהרן סינה
 7. אורה יעיש
 8. חנוך יעיש
 9. אביזוהר חלילי

נגד

משיבות:

 1. הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה
 2. נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (לשעבר מע"צ)

החלטה

1. עניינה של הבקשה שלפניי בפסלות שופט.
המבקשים (המערערים) דנן נטלו חלק בערעור מינהלי אשר נשמע לפניי, באשר לפסיקת פיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב תכנית מח/64 בתיק עמ"נ (מינהליים מר') 5549-11-16 טביב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה, פתח תקווה (פורסם בנבו, 25.05.2017. בסופו של יום ניתן פסק דין בהליך הקודם. טענות המערערים, כפי שעמדו לפני בית המשפט, נדחו.

2. בינתיים, התקבלה החלטת השר הממונה מכוחה נדחתה בקשת המערערים להארכת מועד להגשת תביעתם בגין התכנית. בעקבות דחיית בקשתם להארכת מועד על ידי השר הממונה, שבו המערערים וערערו במסגרת הערעור דנן, אשר הועבר לשמיעה לפניי.
אליבא המבקשים, הם המערערים בערעור המינהלי דנן, המותב אשר דחה בעבר את ערעורם המינהלי עשה זאת בחוסר סמכות (כמעשה ultra vires) ועל כן הרכיב בפסק הדין שעסק במערערים דנן הוא בטל ( void). ברם, כאשר העלו המערערים את הטיעון לפני בית המשפט, במסגרת הדיון המקדמי בערעור, הביע בית המשפט את דעתו, במובן זה שהוצע למערערים למחוק את הערעור ולחסוך בהוצאות. מכאן בקשת הפסלות שלפניי.

3. המשיבות התנגדו לבקשה.
לשיטתן, אם חששם של המערערים היה כי המותב אשר דחה בעבר את טענותיהם ישמע את הערעור דנן, היה עליהם לעשות כן מיד כשנודע להם על ניתוב הערעור, ולא לאחר הדי ן המקדמי בערעור. לגופם של דברים, אין עילה לפסלות שופט, שכן שפיטה חוזרת ב שאלה דומה שמתעוררת בשני הליכים אינה מהווה לכשעצמה עילת פסלות. עוד הדגישו המשיבות, שבמסגרת הבקשה דנן מועלות טענות ערעוריות כנגד פסק דין חלוט שיצא מלפני בית המשפט לפני כשנתיים, דבר שאינו אפשרי בשיטת משפטנו ובוודאי שאינו מצדיק את פסילת המותב.

4. בתשובתם לתגובות, חזרו המערערים ביתר עוז על טענותיהם בבקשה. המערערים הדגישו כי גישת בית המשפט, שרואה בפסק הדין הקודם שניתן בעניינם ככזה שכובל את הערעור דנן חוטא לצדק וימנע מהם לקבל פיצוי בגין התכנית הפוגעת במקרקעיהם, הגם שהם עומדים בכל התנאים לכך.
לשלמות התמונה ייאמר, כי בינתיים הוגשה מצד המערערים בקשה לתיקון הערעור וזו הועברה לתגובת המשיבות.

דיון והכרעה

5. הכלל לאורו מוכרעת טענה באשר לפסילת שופט הוא זה שנקבע בהוראת סעיף 77א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 (להלן – החוק). על פי הוראה זו "שופט לא ישב בדין אם מצא מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט". דהיינו, "... המבחן לקיומה של עילה לפסילת השופט היושב בדין הוא קיומו של חשש ממשי למשוא פנים (ע"א 9854/17 פלוני נ' פלונית, (פורסם בנבו, 16.1.2018); ע"א 3168/18 שפורר נ' לשכת עורכי הדין בישראל (פורסם בנבו, 11.06.2018) ; ע"א 2004/18 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו, 18.07.2018)].

6. אליבא המבקשים, בכך שמותב זה הוא שנתן את פסק הדין בעניינם, בתיק עמ"נ (מינהליים מר') 5549-11-16 טביב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה, פתח תקווה (פורסם בנבו, 25.05.2017) יש כדי לעורר חשש ממשי למשוא פנים, בפרט שטיב הטענה שמועלית מצידם היא בטלות רכיב מסוים בפסק הדין שנו גע לעניינם.
דין טענה זו להידחות.
כידוע, הבעת עמדה או דעה בהליך קודם אינה מקימה, כשלעצמה, חשש ממשי למשוא פנים [ע"א 8080/01 עיריית טייבה נ' ברכאל את עזאם בע"מ (פורסם בנבו, 06.11.2001); עע"ם 8727/17 קפלן את לוי בע"מ נ' החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (פורסם בנבו, 19.11.2017) ]. הוא הדבר גם מקום בו מדובר באותו תיק ממש [ע"א 3639/16 חברת אולמי אחים סעיד אל-דאהוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד 2001 בע"מ (17.5.2016); ע"א 4457/17 סבן נ' שי שלמה רכב בע"מ ( פורסם בנבו, 19.06.2017); יגאל מרזל דיני פסלות שופט 266-265 (2006) ]. כך, " אין בעצם ניהול הליך על ידי מותב אשר הכריע בתיקים קודמים שהתנהלו בין אותם בעלי הדין – אף אם מדובר בהליכים הנוגעים לאותה פרשה עובדתית ומהווים המשך ישיר שלה – כדי להקים עילת פסלות" [ע"א 4122/18 שוורץ נ' מנצור (פורסם בנבו, 04.07.2018) ].

7. אכן, בהינתן כי בית המשפט כבר נדרש לעניינם של המערערים במסגרת ההליך הקודם, ולנוכח דחיית טענותיהם דשם, הוצע לצדדים כי הערעור יימחק בלא צו להוצאות. זהו מהלך שגרתי שנקוט בידי בתי המשפט לאחר שבחנו את טענות הצדדים בדיקה מקדמית. עם זאת, משנדחתה הצעת בית המשפט על ידי המערערים, נקבע הערעור המינהלי לדיון לגופו ונתנו הנחיות מתאימות באשר לזכות הטיעון בכתב ובעל-פה (עוד במהלך הדיון המקדמי ובטרם הועלתה טענת הפסלות) .
הבעת דעה על ידי בית המשפט במסגרת הדיון המקדמי בערעור (כמו גם במסגרת ישיבת קדם משפט או דיון מוקדם בעתירה מינהלית), אינה מלמדת שדעתו של בית המשפט ננעלה בפני המערערים [ ע"א 421/06 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' טויו רם אלקטרוניקס בע"מ (פורסם בנבו, 04.09.2006) ]. בכך שהוצע למערערים למחוק את ערעורם אין כדי ללמד שדעתו של בית המשפט "נעולה". והא ראיה לכך, שנקבע דיון לגוף הערעור וטענותיהם של המערערים ישמעו לפני בית המשפט בלב פתוח ונפש חפצה.

8. מטעמים אלה דין הבקשה להידחות.
בנסיבות העניין, ואף לפנים משורת הדין, אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, ה' ניסן תשע"ט, 10 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.