הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב -

מספר בקשה:15
לפני
כבוד ה שופטת הדס עובדיה

מבקשים

  1. אילן שוורץ
  2. גדעון אליעזר מרץ
  3. יעקב כהן

ע"י ב"כ עו"ד תום סטרוגו

נגד

משיבים

1. ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז תל אביב

ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) עו"ד שרה בלו

2. ועדה מקומית לתכנון רמת השרון
3. רשות רישוי מקומית רמת השרון
4. עיריית רמת השרון

ע"י ב"כ עו"ד אלי אליאס

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על-ידי ביום 18.4.2021 (להלן: "פסק הדין") עד למתן פסק דין בערעור שבכוונת המבקשים להגיש לבית המשפט העליון.

במסגרת פסק הדין נדחתה העתירה שכוונה כנגד החלטת המשיבה 1 מיום 24.1.2021 בערר רמה/1187/1120 (להלן: "ההחלטה"; ו- "ועדת הערר", בהתאמה) אשר דחתה את ערר המבקשים לביטול החלטת המשיבה 2 (להלן: "רשות הרישוי") לאשר בקשה למתן היתר להקמת בית ספר יסודי ברחוב העבודה 15 ברמת השרון, גוש 6417 חלקה 612, חלקה 570, חלקה 739 וחלקה 610 (להלן: "בית הספר"). בחלקות אלה נטועה חורשה המכונה "חורשת העמל" ובנוסף קיים גן ילדים.
במסגרת פסק הדין גם בוטל צו הביניים שניתן על-ידי לעיכוב ביצוע כריתת עצים ועבודות על-פי היתר בניה שהוצא על-פי החלטת רשות הרישוי מיום 1.3.2020 לבניית בית ספר באזור חורשת העמל.

טענות הצדדים בבקשה לעיכוב ביצוע, בתמצית
המבקשים טוענים כי בכוונתם להגיש ערעור על פסק הדין ולטענתם קיימות " שאלות כבדות משקל, בעלות השפעה רבה, אשר מן הראוי לדון בהן במסגרת ערעור בביהמ"ש העליון, והעותרים משוכנעים כי ביהמ"ש העליון יקבל את הערעור" (ס' 2 לבקשה לעיכוב ביצוע).
עוד טוענים המבקשים כי ככל שלא יינתן צו לעיכוב ביצוע הנזק שייגרם יהיה חסר תקנה ולא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו, שכן העצים הנטועים בחורשה ייכרתו ועל כן לטענתם מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובתם (ס' 36-37 לבקשה לעיכוב ביצוע).

ועדת הערר השיבה כי היא מותירה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט. המשיבים 2-4 מתנגדים לבקשה.

לטענת המשיבים 2-4 הנזק הבלתי הפיך שייגרם ככל שתתקבל הבקשה הוא הנזק לתלמידים ולהורים "אשר ממתינים שנים לביה"ס ונשלל מהם המגיע להם עפ"י צורך מוכר". באמצעות הבקשה המבקשים מנסים לערער בעקיפין על החלטת פקיד היערות להתיר את כריתת העצים. יש לקחת בחשבון גם את האפשרות לשוב ולשתול עצים, גם עצים בוגרים, ולשקם את החורשה היה ויימצא שהצדק עם המבקשים. ממילא מתוך 11 דונמים של חורשה יוותרו 5 ועצים שייכרתו לטובת הקמת בית הספר יועתקו או יישתלו במקומם אחרים על-פי תכנית העתקה וכריתה שאושרה על-ידי פקיד היערות.
דיון והכרעה

כידוע, הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה או פסק הדין שביחס אליהם הוגש הערעור (תקנה 42  לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000; להלן: "התקנות").

עם זאת, בית המשפט שנתן את פסק הדין מוסמך להורות על עיכוב ביצוע החלטתו ומתן סעד זמני במקרים המתאימים. תקנה 43 (א) לתקנות קובעת:
"בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שנתן, או של ההחלטה שהיא נושא הערעור המינהלי, וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, למועד שיקבע ובתנאים שייראו לו, והוא כל עוד לא הוגשו ערעור או בקשת רשות לערער לבית המשפט העליון".

בהתאם להלכה הפסוקה, קיימים שני עקרונות המנחים את בית המשפט בבואו להכריע בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין עד להכרעה בערעור: האחד – כי סיכויי הערעור להתקבל הם טובים; והשני – כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש הסעד הזמני.
בין שני שיקולים אלה מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", אולם מקובל לראות בשיקולי מאזן הנוחות כראשונים במעלה. ראו:  עע"מ 8592/20 ג. עופר ייצור ושיווק בשר בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל (11.03.2021); עע"ם 4117/20  טוויל נ' מדינת ישראל, פסקה 11 (12.8.2020); עע"ם 4006/20 עיריית חיפה נ' מוניות גרין ליין בע"מ, פסקה 10 והאסמכתאות המובאות שם (15.7.2020); עע"ם 9897/17 א.ש. אלפא נכסים בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל,  פסקה 12 (‏11.1.2018); עע"ם 2803/06 מאיר ובניו בע"מ נ' הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ, פסקה 8 והאסמכתאות המובאות שם (11.4.2006).
כפי שציינתי בסעיף 8 לפסק הדין, ואף בעת הזו קשה להשתחרר מהרושם כי פועלם של המבקשים ואחרים לביטוי עמדתם ומאמציהם למנוע ו/או לעכב את הקמת בית הספר במיקומו על-פי חלופת חורשת העמל מקיפים, שיטתיים ומתמשכים.

עם זאת, סבורתני כי במצב הדברים הנתון יש בשיקולי מאזן הנוחות כדי להכריע את הכף לטובת קבלת הבקשה לעיכוב הביצוע. כפי שציינתי בהחלטתי מיום 9.2.2021 בבקשה לצו ביניים, אם לא תעוכב כריתת העצים ולא יעוכב מועד תחילת ביצוע העבודות ייכרתו העצים שבמחלוקת ואף הבנייה תחל, על כך אין חולק. במצב דברים זה יסוכלו תכלית הערעור, האפקטיביות של פסק הדין בערעור אם ימצא כי פסק דיני שגוי, ותכלית השיטה המשפטית שהעניקה זכות ערעור על פסק הדין. טענות המשיבים 2-4 לפיהן ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו נטענו בעלמא.

למסקנה זו הגעתי מבלי להתעלם גם מכך שהיענות לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין תוביל בהכרח לעיכוב נוסף בתחילת הבניה בפועל, ואף ומבלי להקל ראש בחשיבותו ומשקלו של נזק זה לאינטרס הציבורי, לתושבים, ולתלמידים כפי שנטען במסגרת ההליך בהבלטה על ידי המשיבות 2-4.

לאור האמור לעיל, איני רואה צורך להרחיב בדבר עמדתי ביחס לסיכויי הערעור. די אם אציין כי על-פניו, בהתאם להלכה הפסוקה, בשים לב לכך שטענות המבקשים נדונו ונדחו ברובן על-ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים; ולכך שבית המשפט אינו פועל כמוסד-תכנון-על, וממילא אינו נכנס לנעלי מוסדות התכנון אשר קיבלו את החלטותיהם על בסיס שיקולים ענייניים בדל"ת אמות סמכותם, ניתן להניח בזהירות המתבקשת כי סיכויי הערעור להתקבל אינם גבוהים. ראו: עע"מ 1883/21 עיריית חברון נ' שר הביטחון, פסקה 15 (20.04.2021).

התוצאה
הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין מתקבלת כדלקמן: צו הארעי שניתן בהחלטתי מיום 18.4.2021 יעמוד בתוקפו עד הגשת הערעור על פסק הדין או חלוף המועד להגשתו על-פי תקנה 33 לתקנות, או עד להחלטה אחרת של בית המשפט העליון, לפי המוקדם.
ניתנה היום, י"ג אייר תשפ"א, 25 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.