הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו 24

ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים
לפני כבוד השופט, פרופ' עודד מודריק, סגן נשיא בדימוס של בית משפט מחוזי
אדר' ליאורה זיידמן, חברת ועדה
אינג' נח רפפורט, עו"ד יועץ וועדה

העוררת:
סיגל אהרון דמרמרי

נגד

המשיב:
רשם הקבלנים -משרד הבינוי והשיכון

החלטה

העוררת היתה רשומה בפנקס הקבלנים בשנים 1997 עד 2001, אולם הרישום בוטל משום שבשלב מסוים הפסיקה לשלם את אגרת הרישום.

ביום 26.11.12 הגישה העוררת בקשה לחזור ולהירשם בענף הבניה – 100 בסוג ג/1. היא נסמכה על המלצות ברשימת עבודות שבהם עסקה. לאחר דיון ועיון בבקשתה החליט הרשם לדחותה במרץ 2013.

באוגוסט 2015 הגישה העוררת בקשה מחודשת. היא הוזמנה לדיון לפני הוועדה המייעצת שליד רשם הקבלנים. בדיון נעשה ניסיון לברר מפי העוררת את טיב ניסיונה.
מן הרשום בפרוטוקול הוועדה המייעצת עולה שהעוררת אמרה :

"מגיעה לאתר לאחר המדידה, בודקת שנוגריסט, את העמדה, בודקת כלובים ..." פיקוח עליון של הקונסטרוקציה אינו בסמכותה "אבל מגיעה גם כדי שלא יהיו טעויות בודקת אם יש משאבה בשטח, שמנקים מסביב לכלונסאות, בודקת שמוצאים את כל האדמה, שלא יהיה עיכוב ביציקה – הפסקת יציקה ... מעדיפה להגדיל ראש ולהגיע למקומות גם אם לא נדרשת לכך... הקבלן מבין את מקומו כאשר יודע שיש עליו פיקוח".

הוועדה, כעולה מהפרוטוקול שלה, שאלה את העוררת אם היא מבינה מה ההבדל בין פיקוח עליון לפיקוח צמוד והיא השיבה שאיננה מבצעת פיקוח צמוד.
על בסיס הברור האמור המליצה הוועדה המייעצת לדחות את הבקשה של העוררת להירשם כקבלן ונימקה את דעתה באלה:

  1. בדיון הבהירה המבקשת כי לא עסקה מעולם בביצוע;
  2. הצהירה על ניסיון בפיקוח עליון על עבודות שלד והבהירה שהפיקוח שהיא מבצעת נעשה באורח וולנטרי ללא אחריות מצידה והאחריות לפיקוח עליון מוטלת על הקונסטרוקטור;
  3. נוכח הדברים הללו נכשלה העוררת בהצבעה על ניסיון בביצוע כנדרש על פי החוק.

טענת ב"כ העוררת כפולה ואפילו משולשת.
ראשית, נטען שפרוטוקול הדיון לפני הוועדה המייעצת אינו משקף כהלכה את מה שמסרה העוררת
לוועדה. בעיקר העוררת הדגישה שעסקה בפיקוח צמוד בעוד שבפרוטוקול נרשם שהיא שללה עיסוק
בפיקוח צמוד.

שנית, נטען שהתיאור הקונקרטי של פעילות העוררת באתרי הבניה משקף יסודות חשובים של
פיקוח צמוד, בכך נסתר הציון בפרוטוקול שכאילו העוררת שללה באוזניי הוועדה עיסוק בפיקוח
צמוד. אם נקבל שהעוררת עסקה בפיקוח צמוד, כי אז ברור שהיא עומדת בדרישות החוק לשם
רישומה בפנקס הקבלנים.

שלישית, לא מן הנמנע שהוועדה המייעצת קיבלה את ההחלטה השגויה על בסיס טעות מצידה ביחס
לזכותה של העוררת להתבסס על הכשרתה כהנדסאית אדריכלות, כבסיס לרישום. נראה שהוועדה
הביעה ספקנות בכושרו של הנדסאי אדריכלות לרכוש ניסיון בביצוע כנדרש על פי החוק.

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות מורה כך:
"אלה הזכאים להיות רשומים לענף..
...
4(א)(2) בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים... ויש לו ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס..."

החוק משמיע בברור שהזכות להירשם בפנקס הקבלנים מושתתת על הצרוף שבין הכשרה מתאימה לבין ניסיון מתאים.
לעניין הכשרה, די לעוררת שהצביעה על כך שהוכשרה כהנדסאית אדריכלות בבית ספר מוכר. הוועדה לא היתה צריכה לבדוק בציציות ההכשרה האמורה.

לעניין הניסיון, שאלה היא אם הצליחה העוררת לשכנע שהפעילות שביצעה באתרי הבניה השונים עולה כדי ניסיון ב"עבודות הנדסה בנאיות".

עבודות הנדסה בנאיות מוגדרות בחוק רישום קבלנים כעבודות בניה לרבות סוגים שונים של עבודות תשתית. האם הניסיון שהעוררת הצביעה עליו לפני הוועדה המייעצת הוא בגדר "עבודות בניה"?

הכל מסכימים שפיקוח עליון איננו בגדר "עבודות בניה" ואילו פיקוח צמוד נחשב בגדר עבודות כאלה. הוועדה ציינה שהעוררת שללה עיסוק בפיקוח צמוד ואילו העוררת טוענת שהפרוטוקול אינו משקף את מה שנאמר מפיה.

ניסינו לבחון אם הפרוט שנרשם בפרוטוקול מפי העוררת משקף, הלכה למעשה, "פיקוח צמוד" או למצער פעולות שכל המתמצא בתחום הבניה יאמר שאלה עבודות בניה.

בהקשר זה שיווינו לנגדנו את העובדה שהוועדה המייעצת, שהיא וועדה מקצועית שבהרכבה מהנדסים מומחים בתחום עבודות בניה, התרשמה שהעוררת עסקה בעיקר בתחום התכנון ולאו דווקא בפיקוח צמוד.

וועדת הערר היא גוף מעין שיפוטי העוסק בתחום מקצועי. הוועדה נשענת גם על ההבנה המקצועית של חבריה וכן על ההבנה המקצועית של הגורם המייעץ לוועדה. לפי זה הוועדה מוסמכת לקבל החלטה גם לפי ההבנה המקצועית המקורית שלה ואין דינה כדינו של בית משפט העוסק בברור עתירות מנהליות שכעיקרון אינו שם את שיקול הדעת שלו במקום שיקול הדעת של הגורם המנהלי.

הגורם המייעץ לוועדה, עורך דין ומהנדס אזרחי נח רפפורט, רואה בפרטים שמסרה העוררת לוועדה המייעצת סממנים של פיקוח צמוד.

איננו מתעלמים מחוות הדעת של הגורם המייעץ, אבל כאמור שקלנו גם את עמדת הוועדה המייעצת, שהיא כאמור גורם מקצועי מובהק והגענו לכלל מסקנה שאין יסוד מספיק כעת להתערב בהחלטת הרשם.
אילו הציגה העוררת לפנינו ראיות ברורות ומובהקות לעיסוק בפיקוח צמוד, אפשר שהיינו מתערבים בהחלטת הרשם. העוררת לא עשתה כן.

עלינו לציין שהעובדה שאין רישום מפורט של הפרוטוקולים בדיוני הוועדה המייעצת היא בעייתית. נרשמים רק ראשי עיקר שמשקפים את ההבנה של רושם הפרוטוקול. אין זה ראוי שכך יהיה וצריך למצוא דרך לשיקוף נאות של הדברים והראיות המוצגים לפני הוועדה המייעצת.

אם לא יתרחש שינוי ממוסד בשיטת רישום הפרוטוקול, לא יהיה מנוס מקבלת ראיות בהליכי וועדת הערר.

הערר נדחה.

עם זה, במיוחד על בסיס הערות היועץ לוועדה, אנו רואים אפשרות סבירה שהעוררת תגיש בקשה חדשה לרשם ובגדרה תוכיח ביתר בהירות ופרוט את מהות ניסיונה בביצוע פיקוח באתרי בניה.

בשולי הדברים נעיר שלא מצאנו מקום להתייחס לעובדה שבעבר העוררת היתה רשומה בפנקס הקבלנים. הרישום הקודם נמחק. חלף עבר זמן ניכר ואין מקום לשוב ולבחון מציאות שכבר היתה לעובדה. ברור שלפי המציאות הזאת, היה על העוררת להגיש בקשה חדשה לרישום. כך עשתה ובקשתה נבחנה הן בידי הרשם והן במסגרת דנן.

בנסיבות אלה לא מצאנו מקום לחייב את העוררת בהוצאות.

ניתנה היום, ד' תשרי תשע"ח, 24 ספטמבר 2017, בהעדר הצדדים.

__________________________ _______________
פרופ' עודד מודריק, ס' נשיא (דימ') אדר' ליאורה זיידמן
של בית משפט מחוזי חברת ועדה

__________________
עו"ד נח רפפורט
יועץ ועדה

הוקלד על ידי .......