הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תנ"ג 8337-12-14

לפני

בעניין:
כבוד ה שופטת דניה קרת-מאיר

חברת קנריוס בע"מ

מנחם מנדי עירד
יריב עירד איל שלו
ע"י ב"כ עו"ד טולצ'ינסקי, שטרן ושות'

"החברה"

המבקשים

נ ג ד

פרופ' שמשון בלקין
פרופ' יוסף שחם

ע"י ב"כ עו"ד שיבולת ושות'

המשיבים

החלטה
בפניי בקשה שהוגשה על ידי המשיבים להוספת ראי יה, לשם הפרכת ראייה שצורפה על ידי המבקשים לסיכומי התשובה מטעמם (להלן: " הבקשה").
1. העובדות הרלוונטיות
ביום 3.12.2014 הוגשה על ידי המבקשים 1-2 בקשה לאישור הגשת תביעה נגזרת (להלן: "בקשת האישור") בשם חברת קנריוס בע"מ (להלן" " החברה") נגד המשיבים 1-2.
בין היתר, נטען בבקשת האישור כי החברה הוקמה על ידי המבקשים והמשיבים יחד על מנת לפתח מוצרים טכנולוגיים לזיהוי חומרים מסוכנים ורעלים באמצעות חיידקים מהונדסים גנטית.
המבקשים טענו כי התגלה להם שהמשיבים עירבו עצמם בעשרות פרויקטים יישומיים ומסחריים מחוץ לחברה - בנושאים שהיו במובהק נתונים לר ישיון הבלעדי שהוענק לחברה.
עוד נטען, כי המשיבים לא הביאו פרויקטים אלו לחברה, אלא העדיפו להיטיב עם עצמם באופן אישי ולבצע את הפרויקטים מחוץ לחברה.
הסעדים שהתבקשו במסגרת כתב התביעה, שצורף לבקש ת האישור הם: מתן חשבונות, העברת בעלות בפטנטים, פיצוי כספי והשבת רווחים לחברה בס כום של כ-49 מיליון ₪.
המשיבים 1-2 הגישו תגובתם לבקשה לאישור והמבקשים הגישו תשובה לתגובה.
ביום 5.7.16 וביום 7.7.16 נשמעו ראיות בבקשת האישור ולאחר מכן הוגשו סיכומי הצדדים.
2. טענות הצדדים בבקשה להוספת ראייה
א. טענות המשיבים
לטענת המשיבים, במסגרת סיכומי התשובה שהוגשו ביום 8.3.17, הוסיפו המבקשים, לראשונה, ראייה נוספת - הודעת דוא"ל מיום 28.6.16 ששלח המשיב 2, פרופ' יוסף שחם (להלן: " שחם"), למבקש 1, מר מנחם עירד (להלן: " עירד"), בתשובה להודעת דוא"ל ששלח לו עירד, אשר הוגשה וסומנה כ-מש/8, וכן תשובתו של עירד להודעת הדוא"ל (להלן: "הראייה").
לטענת המשיבים, הראייה " הוגנבה" לסיכומי התשובה בניגוד לדין ולהלכה, מבלי שהוגשה בקשה לצירוף ראייה. בנוסף, הראייה עצמה צורפה לסיכומי התשובה בחוסר תום לב וללא לקבל את אישור בית המשפט לכך.
עוד נטען, כי לא מדובר בראייה חדשה, אלא ב ראייה שהי יתה מצויה בידי המבקשים במהלך כל הדיון בהליך, כך שלא הייתה מניעה מצדם להגישה בשלב מוקדם יותר.
בנוסף, טענו המשיבים כי הראייה שהוספה כלל אינה מועילה למבקשים. בסיכומי הת גובה מטעם המשיבים נטען כי מש/8 צורף על מנת להוכיח את חוסר תום לבם של המבקשים, כאשר שבוע לפני דיון ההוכחות פנו המבקשים לשחם והציעו לו לשתף עימם פעולה ולהעיד נגד המשיב 1, פרופ' שמשון בלקין (להלן: " בלקין"), ובתמורה, תבוטל התביעה נגד שחם.
באמצעות הראייה שהוספה, מנסים המבקשים להוכיח, לכאורה, כי עירד לא ביקש משחם לשקר, אלא לומר לכאורה את האמת. על כן, במסגרת ה ראייה שצורפה, צירפו המבקשים את תגובתו של שחם במסגרתה דחה את הצעתו של עירד, שכן לא היה מוכן לשקר בבית המשפט וכן את תגובת עירד לפיה הוא לא ביקש משחם לשקר, אלא לומר את האמת.
אולם, לטענת המשיבים, אין כל משמעות לדבריו של עירד שנכתבו לאחר ששחם כבר דחה את הצעתו. בנוסף, מש/8 לא צורף כדי להוכיח שעירד ביקש משחם לשקר, אלא כדי להוכיח את חוסר תום לבם של המבקשים - אשר הגישו תביעה נגזרת בסכום אסטרונומי של כ-50 מיליון ₪ ושבוע לפני דיוני ההוכחות הציעו לאחד מהמשיבים לסלק את התביעה נגדו בתמורה ל" הפללתו" של השני.
עוד נטען על ידי המשיבים, כי המבקשים משקרים בסיכומי התשובה בכל הנוגע לנסיבות הפגישה שהתקיימה כשבוע לפני מועד ההוכחות, במסגרתה הוצע לשחם להעיד נגד בלקין.
לטענת המשיבים, טענת המבקשים לפיה שחם הוא שיזם את הפגישה עם עירד אינה נכונה. עירד הוא שפנה לשחם והציע לו להיפגש עימו כשבועיים לפני דיוני ההוכחות.
לאור זאת, ביקשו המשיבים להגיש את ה ראייה שצורפה על ידם לבקשה, על מנת להפריך את טענות המבקשים.
בנוסף, במסגרת הבקשה, העלו המשיבים טענות עובדתיות רבות נוספות אשר סותרות לכאורה את טענות המבקשים בסיכומי התשובה מטעמם.
ב. טענות המבקשים
לטענת המבקשים, לקראת סוף חקירתו הנגדית של עירד, הוצגה לו תכתובת דוא"ל קטועה שסומנה כמש/8. על בסיס תכתובת דוא"ל זו, ניסו המשיבים לטעון כי עירד פעל בחוסר תום לב והציע לשחם להעיד בביהמ"ש עדות שאינה אמת. השמטת תכתובת הדוא"ל המלאה על ידי המשיבים הינה מעשה חמור.
על כן, על מנת למנוע את הטעיית ביהמ"ש, ביקשו המבקשים לצרף לסיכומי התשובה שלהם את ההתכתבות המלאה. התכתבות זו מציגה תשובה ברורה לנ יסיון המשיבים לסלף את המציאות ולטעון כי עירד ביקש משחם לומר דברי שקר.
הראייה שאותה מבקשים המשיבים לצרף הינה ראייה נוספת שאינה חלק משרשור הודעות הדוא"ל שסומנו כמש/8. ראייה זו נועדה לכאורה להפריך עניין אשר כלל לא נטען בסיכומי התשובה מטעם המבקשים.
עוד טענו המבקשים כי המשיבים ניצלו את הגשת הבקשה על ידם על מנת להשיב לסיכומי התשובה מטעם המבקשים מבלי ליטול רשות מביהמ"ש. מדובר בחוסר תום לב דיוני שמן הראוי למנוע.
אף המבקשים התייחסו בתגובתם לטענות העובדתיות הנוספות שנטענו בבקשה המתייחסים לסיכומי התשובה מטעמם.
ג. תשובת המשיבים
בתשובה טענו המשיבים כי לתגובתם צירפו המבקשים את אותה ראייה שביקשו המשיבים לצרף. די בכך כדי לאשר את הגשת ה ראייה.
בנוסף, המבקשים מודים בתגובתם כי במסגרת סיכומי התשובה הם "הגניבו" ראייה חדשה מבלי שביהמ"ש אישר הגשתה. הסברם לכך הוא כי מדובר בהמשך תכתובת שהוגשה על ידי המשיבים במסגרת חקירתו של עירד . מאחר ועירד לא נשאל דבר לגבי תוכן תכתובת זו, הדבר פוטר אותם מהצורך להגיש בקשה להוספת ה ראייה לביהמ"ש. מדובר בטענה משפטית שגויה שאין לה על מה לסמוך.
עוד נטען על ידי המשיבים כי המבקשים עצמם מבקשים "להגניב" ראייה במסגרת בקשתם. בנוסף, צירוף ה ראייה החדשה על ידי המבקשים כלל אינו מסייע להם, אלא ד ווקא מוכיח את טענות המשיבים בסיכומיהם ובבקשה.
המשיבים טענו כי המבקשים צירפו אף ראייה נוספת לתגובתם – נספח 2 שהינו פרסום מאתר אינטרנט של חברת יישום משנת 2013. המבקשים יכלו לצרף ראייה זו במסגרת התצהירים או במהלך דיוני ההוכחות ולא עשו כן.
בסופה של התשובה, שבו והתייחסו המבקשים לטענות העובדתיות הנוספות שנטענו בסיכומיהם.
3. דיון והחלטה
על פי ההלכה הפסוקה, כאשר מוגשת בקשה לצירוף ראיות אין לצרף לבקשה את הראיות שהוספתן מבוקשת (יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי 848-847 (מהדורה שביעית, 1995); רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, [פורסם בנבו] פיסקה 6 (12.1.2010); ע"פ 8080/12 ‏ מדינת ישראל נ' אהוד אולמרט (פורסם בנבו)).
אף גם מקום לחשוף את תוכן הראייה בנימוקי הבקשה, אלא להתייחס לעיקרי ה ראייה בלבד.
בענייננו, שני הצדדים צירפו את הראיות החדשות מטעמם לכתבי טענותיהם ופירטו את תוכנן במסגרת כתבי טענות אלה .
ניתן להחיל את ההלכה החלה ביחס לצירוף ראיות במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת – את ההלכות החלות ביחס לצירוף ראיות במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית (השוו: תנ"ג 15442-11-09 ברטי סין בטי נ' החברה (פורסם בנבו); בש"א 18308/08 שי פרנג'י נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו)).
ברע"א 1200/15 יוניון מוטורס בע"מ נ' דן ברליצהיימר קבע בימה"ש העליון (כב' השופטת חיות) כלהלן:
"ככלל אין להתיר הגשתן של ראיות שהיה ניתן בשקידה ראויה לצרפן לבקשה לאישור תובענה ייצוגית... אך אין זה כלל בל יעבור ויתכנו מקרים בהם תהא הצדקה להתיר את הגשתן של ראיות נוספות אף שניתן היה לכאורה להשיגן טרם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית וגם אם כבר הוגשה לה תגובה (...רע"א 806/08 פזגז 1993 בע"מ נ' פופיק (פורסם בנבו)... בבואו להכריע האם להתיר הוספה של ראיות בהליך לאישור תובענה ייצוגית על בית המשפט לתת דעתו למספר שיקולים ובהם: מידת השתהותו של המבקש בהוספת הראיות וההצדקות לה; נחיצותן של הראיות שהוספתן מתבקשת לבירור המחלוקת בין הצדדים; והמידה בה תכביד הגשת הראיות הנוספות על ניהול הדיון בבקשת האישור. כמו כן, על בית המשפט לתת דעתו לשאלה האם הבקשה לצירוף ראיות נוספות היא ניסיון לתקן בדיעבד בקשה בלתי מבוססת לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בחופזה... ועל בית המשפט להתחשב בפגיעה שתיגרם לצד שכנגד כתוצאה מהוספת הראיות שצירופן מתבקש ומנגד, באינטרס הציבורי שבניהול התובענה הייצוגית והנזק שייגרם במידה ולא תתאפשר הוספת הראיות..."
במקרה שלפניי, הראייה החדשה שצורפה לסיכומי המבקשים הינה ראייה חדשה שלא היה מקום לצרפה. זאת, על אף שמדובר בהמשך תכתובת דוא"ל שהוגשה במהלך דיון ההוכחות. צירופה של הראייה ללא קבלת היתר מביהמ"ש ואף ללא הגשת בקשה לביהמ"ש נעשתה בניגוד לכללי הדין וההלכה הפסוקה ואף נגועה בחוסר תום לב.
כך בפרט, כאשר מדובר במסמך אשר ניתן היה להגישו עוד במסגרת דיוני ההוכחות, ולחלופין עוד טרם הגשת הסיכומים על ידי הצדדים באמצעות הגשת בקשה מתאימה לביהמ"ש. המבקשים אף לא הציגו כל טעם או נימוק מוצדק לכך שהמסמך הוגש באיחור.
בכך, נפגעה זכות דיונית של המשיבים.
לאור האמור, היה מקום, לכאורה, להורות על הוצאת ה ראייה שצורפה לסיכומי התשובה מטעם המבקשים.
אף המשיבים נהגו שלא כדין כאשר צירפו לבקשה את הראייה הנוספת שצירופה מתבקש, מבלי לבקש את רשות ביהמ"ש וממילא מבלי שהותרה הגשתה.
יחד עם זאת, הובעה, למעשה, על ידי המשיבים הסכמה להגשתה של ה ראייה שצורפה לסיכומי התשובה מטעם המבקשים , ככל שתינתן להם האפשרות להגיש ראייה מטעמם .
הראיות הנוספות נועד ו להציג את ההתכתבות המלאה בין הצדדים . בכך תובא התמונה המלאה ב דבר נסיבות הפגישה והשיחה בין שחם לבין עירד בפני בית משפט בדרך שתעזור לברר את השאלות שבמחלוקת.
לכן, אני מתירה את הגשת הראייה שצורפה לסיכומי המבקשים וכן את נספח 1 לבקשה נשוא החלטה זו.
עם זאת, יש להבהיר, כי בכתבי הטענות מטעם שני הצדדים נכללו טענות עובדתיות רבות אשר כלל אינן קשורות לראיות הנוספות שצירפו הצדדים. מדובר בטענות המתייחסות לסיכומי התשובה מטעם המבקשים, עליהן הגיבו שני הצדדים בכתבי טענותיהם שהוגשו במסגרת בקשה זו.
לא היה כל מקום לכלול טענות אלו במסגרת כתבי הטענות שהוגשו בבקשה זו. הגשת הסיכומים הסתיימה ואין צורך בהרחבת היריעה בדרך בה נעשה הדבר. על כן, טענות אלו יימחקו במלואן.
כך אף ביחס לנספח 2 שצורף לתגובת המבקשים. מדובר בראייה חדשה שלא היה מקום לצרפה בשלב זה ויש למחוק אותה מהתגובה ומהתיק.
4. סיכום
דין הבקשה להתקבל.
מותרת הגשתה של הראייה שצורפה כנספח 1 לבקשה.
יימחקו הסעיפים הבאים מכתבי טענות הצדדים:
סעיף 5 לבקשה, על כל תת סעיפיו;
סעיפים 13-19 לתגובת המבקשים, על כל תת סעיפיהם;
סעיפים 15-24 לתשובת המשיבים לתגובת המבקשים.
כמו כן, יימחק נספח 2 לתגובת המבקשים.
בנסיבות העניין, לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ז, 27 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.