הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תל"א 56083-11-15

בעניין:
עו"ד יצחק ברוש בתפקידו ככונס נכסים

כונס הנכסים

ובעניין;

אסתר פלדמן ז"ל
ע"י יורשותיה: יוכבד שינקר; נחמה ארליך (מתתיהו); חנה רסקין
פלד חנן
פלד אורית
קרול יוסף
פנצר רבקה
יוסלוביץ יעקב
יוסלוביץ אמינה
פלוטקין איתן
פלוטקין רבקה
בלסן אירית
בן שטרית דוד
בן דוד מירה
פרל שרגא
פרל ציפורה
גיא תנחום
גיא ציפורה
לייבו תמר
לייבו משה
שרית עוז
יעקב צוויג
ע"י ב"כ עוה"ד בועז רה

המבקשים

נגד

ובעניין;

עיזבון פלורנטין אלברט ז"ל
ע"י היורש דניאל פלורנטין
עיזבון בוטן יהודה ז"ל
ע"י יורשתו סיגלה אהרון
עיזבון כהן צבי ז"ל
ע"י היורש עידו כהן
עיזבון שלמה בן דוד
ע"י אחד מיורשיו, עופר בן דוד

המשיבים

החלטה

כללי
מונחת לפניי בקשה מתוקנת למתן הוראות למחיקת הערות אזהרה. בגדר הבקשה עותר עו"ד יצחק ברוש בתפקידו ככונס נכסים (להלן: "כונס הנכסים"), למחוק מספר הערות אזהרה הרשומות על הקרקע נשוא ההליך, כאשר מטרתו בסופו של הליך היא לרשום את הבניין שבנוי על הקרקע, כבית משותף.

רקע
עניינו של ההליך הוא נכס ברחוב פאת השולחן 10 בתל אביב הידוע כחלקה 119 בגוש 7105 (להלן: "המקרקעין"). על המקרקעין נבנה בניין (להלן: "הבניין") ונרשמו הערות האזהרה לטובת מספר רב של זכאים. החלקה נוצרה בעקבות הליך איחוד וחלוקה של מקרקעין ("פרצלציה"). לפני הליך הפרצלציה חלקה 119 והבניין שעליה, היו חלק מחלקה מספר 54 וכן חלק מחלקה 110 בגוש 7105.

בין בעלת הקרקע דאז הגב' אסתר פלדמן ז"ל, לבין הקבלנים מר שלמה בן דוד ז"ל ומר יושע משה (להלן: "הקבלנים") נחתם הסכם קומבינציה. לטובת הקבלנים נרשמה הערת אזהרה על המקרקעין. בהמשך, הקבלן מר יושע משה פרש מהשותפות ונותר הקבלן מר שלמה בן דוד. לאחר גמר הבניה הוצאה תעודת גמר והדירות נמסרו לרוכשיהן אך נוכח קשיים כספיים, לא נרשם הבניין כבית משותף והדירות לא נרשמו על-שם הזכאים להן.
כונס הנכסים מונה לצורך רישום הבניין כבית משותף וייחוד הדירות לזכאים.

הבקשה
בבקשה עותר כונס הנכסים להורות לרשם המקרקעין למחוק הערות אזהרה, שנרשמו בשגגה או שאינן רלוונטיות.

4. מספר הערות בפתח ההחלטה;
דומני שנפלה שגגה כללית בתצהירים ובייפויי הכוח שצורפו לבקשה, שכן צוין בהם שהמקרקעין הם חלקה 119 בגוש 6105, ולא גוש 7105. משכך יבדוק כונס הנכסים את האמור, וככל שאכן מדובר בשגגה יש לתקן את המסמכים דנן.

נראה שחלק ניכר מהמבוקש, אם בכלל, אינו ענין לבית המשפט ודוק; מי שלטובתו הערת אזהרה, רשאי לבקש את מחיקתה, ובמקרה כאמור מוחק רשם המקרקעין את ההערה. ככל שבעל הערת האזהרה נפטר, באים יורשיו על פי דין במקומו, ואלה יכולים לבקש את מחיקת הערת האזהרה על-ידי רשם המקרקעין, והכל ללא צורך בצו בית משפט.

כונס הנכסים המציא אסמכתאות שמהן עולה כי בידיו לגישתו הסכמות של הזכאים או יורשיהם למחיקת הערות האזהרה. ככל שאלה הם פני הדברים, שומה עליו לפנות לרשם המקרקעין למחיקת ההערות, שכן בית המשפט אינו מהווה תחליף לרשם המקרקעין. רק במקרה של מחלוקת או שבעל הערות האזהרה שמחיקתה מבוקשת לא מאותר, יש מקום לפנות לבית המשפט.

משכך, יתבקש כונס הנכסים להבהיר מדוע נדרש בית המשפט לבקשה למחיקת הערת אזהרה שעה שיש לגישתו הסכמה של בעלי הערת האזהרה, או הבאים במקומם; ממילא לא יהיה באישור בית המשפט כדי לייתר את הנדרש על-ידי רשם המקרקעין.

לעיצומם של דברים;

להלן יפורטו הערות האזהרה שמחיקתן מבוקשת. למען הבהירות כותרת כל הערת אזהרה היא בהתאם לכותרת שניתנה לה בבקשה.

הערת אזהרה לטובת צבי כהן ורינה כהן מיום 11.9.1996 לפי מספר שטר 32016/1996/1096 בתנאי שטר מקורי 4707/1988/0
ההערה נרשמה להבטחת זכויות הרוכשים בקשר לדירת ארבעה חדרים בבניין שברחוב פאת השולחן 9, בני הזוג צבי ורינה כהן (להלן: "הזוג כהן") ז"ל. לטענת כונס הנכסים הערת אזהרה זו שויכה בטעות למקרקעין. נוכח פטירת הזוג כהן ז"ל, צירף כונס הנכסים את צווי הירושה של הזוג כהן. מצווי הירושה עולה כי הזוג כהן הורישו את נכסיהם לשלושת בניהם: ה"ה טל, רן ועידו כהן. עוד צירף כונס הנכסים את תצהירם של שניים מהבנים, טל ועידו כהן, המסכימים למחיקת הערת האזהרה.

דא עקא, לבקשה לא צורפה הסכמת הבן מר רן כהן. משכך לא ניתן להיעתר למחיקת הערת האזהרה. לא התעלמתי מתצהירם של טל ועידו כהן, לפיו הם חותמים גם בשם אחיהם באמצעות ייפוי כוח, אך ייפוי הכוח לא צורף לבקשה. בהיעדר ייפוי כוח המסמיך את טל ועידו לחתום בשם אחיהם רן, לא ניתן לאשר את מחיקת הערת אזהרה.

על כונס הנכסים לצרף את הסכמתו בכתב של מר רן כהן למחיקת הערת האזהרה. לחילופין, יצרף כונס הנכסים את ייפוי הכוח אשר מסמיך את טל כהן או עידו כהן לחתום בשם רן כהן על הסכמתו למחיקת הערת האזהרה.

הערת אזהרה לטובת אלברט פלורנטין, גבריאל מטלון ויהודה בוטון מיום 11.9.1996 לפי מס' שטר 320161/1996/1095 בתנאי שטר מקורי 8539/1985/0
ההערה נרשמה להבטחת רכישת דירה בבניין ברחוב ערבי הנחל מס' 14 בתל אביב, לטובת אלברט פלורנטין, גבריאל מטלון ויהודה בוטון ז"ל. כונס הנכסים מדגיש כי הערת אזהרה זו לא נרשמה לשם הבטחת רכישת דירה בבניין.

נוכח פטירת ה"ה אלברט פלורנטין, גבריאל מטלון ויהודה בוטון ז"ל, יצר כונס הנכסים קשר עם יורשיהם כדי לקבל את הסכמתם למחיקת הערת אזהרה.
לבקשה צורפו התצהירים של מר דניאל פלורנטין, אחד מיורשיו של מר אלברט פלורנטין ז"ל; מר אהרון מטלון, אחד מיורשיו של מר גבריאל מטלון ז"ל; וכן של הגב' סיגלית אהרון, היורשת היחידה או אחת מיורשותיו של מר יהודה בוטון ז"ל.

קיימים לכאורה קשיים במחיקת הערת האזהרה האמורה:
לגבי מחיקת ההערה לטובת אלברט פלורנטין – מעיון בתצהירו של מר דניאל פלורנטין עולה כי יורשיו של אלברט פלורנטין הם דניאל פלורנטין ואחיו, יצחק פלורנטין. לבקשה לא צורפו צו קיום הצוואה או צו הירושה של מר אלברט פלורנטין ז"ל, וכן לא צורפה הסכמת האח, מר יצחק פלורנטין למחיקת הערת האזהרה. שוב, לא התעלמתי מתצהירו של דניאל פלורנטין לפיו הוא חותם בשם אחיו יצחק פלורנטין שנמצא בחו"ל, אך ככול שאין ייפוי כוח המסמיך את דניאל פלורנטין לחתום בשם יצחק פלורנטין, לא ניתן להיעתר לבקשה למחיקת הערת האזהרה.

על כונס הנכסים לצרף את צו קיום הצוואה או צו הירושה של מר אלברט פלורנטין ז"ל. בנוסף, יצרף כונס הנכסים הסכמה בכתב של מר יצחק פלורנטין למחיקת הערת האזהרה . לחילופין, יצורף ייפוי הכוח אשר מסמיך את דניאל פלורנטין לחתום בשם יצחק פלורנטין על הסכמתו למחיקת הערת האזהרה.

לגבי מחיקת האזהרה לטובת גבריאל מטלון – מעיון בתצהירו של מר אהרון מטלון עולה כי יורשיו של גבריאל מטלון ז"ל הם אהרון מטלון ואחותו, הגב' יונה בורן. לבקשה לא צורפו צו קיום הצוואה או צו הירושה של מר גבריאל מטלון ז"ל, וכן לא צורפה הסכמתה של הגב' יונה בורן למחיקת הערת אזהרה. לא התעלמתי מכך שמר אהרון מטלון מציין בתצהירו שהוא חותם בשם אחותו, הגב' יונה בורן, אך ככול שאין ייפוי כוח המסמיך את אהרון מטלון לחתום בשם יונה בורן . אין מקום להורות על מחיקת הערת האזהרה.

על כונס הנכסים לצרף את צו קיום הצוואה או הירושה של מר גבריאל מטלון ז"ל. בנוסף יצרף כונס הנכסים את הסכמתה של הגב' יונה בורן למחיקת הערת האזהרה, לחילופין, יצורף ייפוי הכוח אשר מסמיך את אהרון מטלון לחתום בשם יונה בורן על הסכמתה למחיקת הערת האזהרה.

לגבי מחיקת הערה לטובת יהודה בוטון – תצהירה של הגב' סיגלה אהרון אינו מציין שהיא היורשת היחידה של מר יהודה בוטון ז"ל, לעניין זכויותיו בהערת האזהרה שרשומה במקרקעין. יתר על כן, לתצהיר לא צורפו צו קיום הצוואה או צו הירושה של מר יהודה בוטון, למרות שמהווים חלק מהתצהיר.

על כונס הנכסים לצרף את צו קיום הצוואה או צו הירושה שלפיו הגב' סיגלית אהרון היא היורשת היחידה של מר יהודה בוטון ז"ל לעניין הזכויות במקרקעין. לחילופין, במידה והגב' סיגלית אהרון אינה היורשת היחידה של מר יהודה בוטון ז"ל, יצרף כונס הנכסים לבקשתו, בנוסף לצו קיום הצוואה או צו הירושה, את תצהירם של יתר יורשיו של מר יהודה בוטון אשר מסכימים למחיקת הערת האזהרה.

הערת אזהרה שנרשמה לפי שטר מס' 21269/1982/0000 לטובת שלמה בן דוד
ההערה נרשמה לטובת הקבלן, מר שלמה בן דוד ז"ל, כחלק מהסכם הקומבינציה. לטענת כונס הנכסים, מר בן דו יד ז"ל מכר את הדירה לזוג יוסף ודורה צוויג ז"ל. לאישוש טענתו צירף כונס הנכסים את הסכם המכר (נספח 8 לכתב הבקשה). יצוין כי הסכם המכר אינו קריא. גם אם הסכם המכר אכן מאשר את המכירה לזוג צוויג ז"ל לא אוכל להיעתר לבקשה, הואיל ומתצהירו של מר עופר בן דו יד עולה כי לאביו המנוח, הקבלן מר שלמה בן דויד ז"ל, יש ילדים נוספים.

כונס הנכסים ימציא את צו קיום הצוואה או הירושה של המנוח ובהתאם לכך את הסכמתם בכתב של יתר היורשים של מר שלמה בן-דו יד למחיקת הערת האזהרה.

הערת אזהרה לטובת הקבלנים שנרשמה להבטחת ביצוע הסכם הקומבינציה, ביום 11.9.1996 לפי מס' שטר 32016/1996/1060 בתנאי שטר מקורי 19175/1980/0
הערת אזהרה זו נועדה להבטיח את זכויות הקבלנים לפי הסכם הקומבינציה עם בעלת הקרקע, הגב' אסתר פלדמן ז"ל. כאמור, מכתב הבקשה עולה כי הסכם הקומבינציה הסתיים וכל הדירות שנבנו נמכרו.

תצהירו של מר עופר בן דויד, שהוא כאמור בנו של הקבלן מר שלמה בן דוד ז"ל, מאשר את מחיקת הערת האזהרה. אך כאמור, הואיל ולמר שלמה בן דויד ז"ל ילדים נוספים, יש צורך בצוואה או צו קיום הירושה והסכמת הזכאים למחיקת הערת האזהרה.
בנוסף, הערת האזהרה נרשמה הן לטובת מר שלמה בן דוד ז"ל והן לטובת מר יושע משה, שהוא כאמור לעמדת כונס הנכסים , הקבלן אשר פרש מהסכם הקומבינציה. משכך יש לקבל גם את הסכמתו של מר יושע משה למחיקת הערת אזהרה וככל שנפטר, יש לצרף את הסכמת יורשיו בצירוף צו קיום הצוואה או צו הירושה של מר יושע משה.

התייחסות כונס הנכסים לאמור תוגש עד ליום 20.4.17.
המזכירות תשלח את ההחלטה לכונס הנכסים.
מעקב מזכירות ליום 21.4.17.

ניתנה היום, כ"ג אדר תשע"ז, 21 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.