הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 67484-12-14

לפני
כבוד ה שופטת דניה קרת-מאיר

המבקשים

  1. יוסף רייך
  2. אוהד אלוני
  3. רבקה ברוך

ע"י ב"כ עוה"ד תומר ברם - ממשרד ברם ושות' עורכי דין
וע"י ב"כ עוה"ד איל גולדנברג – ממשרד קסטנבאום גולדנברג, עו"ד

נגד

המשיבות 1-2; 4-8

המשיבה 3

המשיבות 9-10

  1. מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ
  2. פסגות קרנות נאמנות בע"מ
  3. מגדל קרנות נאמנות בע"מ
  4. אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
  5. אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות בע"מ
  6. אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
  7. מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גור יהודה סביר ו/או נועם רונן ו/או תום אלקלעי ואח' - ממשרד גורניצקי ושות', עו"ד

3. הראל- פיא קרנות נאמנות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דרור סברנסקי ואח' - ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', עו"ד

9. אילים קרנות נאמנות בע"מ
10. יובנק חברה לנאמנות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דני כביר ואח' - ממשרד פירון ושות', עו"ד

החלטה

1. הבקשה לגילוי מסמכים ומענה לשאלון

בדצמבר 2015 הגישו המבקשים בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ומענה על שאלונים.
במסגרת בקשה זו התבקש גילויי מספר רב של מסמכים.
בין היתר, התבקשו מסמכים המתייחסים למשיבות 11-15. אולם, לאור הסתלקות המבקשים מהתביעה נגדן אין צורך לדון בבקשת הגילוי ככל שהיא מתייחסת למשיבות אלה.
המסמכים שהתבקשו הם כלהלן:
תשובת המשיבה 10 לשאלון ביקורת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") מיום 5.11.06.
תשובות המשיבות 1-9, לרבות תשובות ד"ש קרנות נאמנות בע"מ אשר מוזגה לתוך המשיבה 1 וכלל ניהול קרנות נאמנות בע"מ שמוזגה לתוך המשיבה 3, לשאלון ביקורת של הרשות מיום 9.5.07.
אישורי המשיבה 10 לתשובות 1-9 והחברות שמוזגו לשאלון ביקורת של הרשות מיום 9.5.07.
כל ההסכמים שנחתמו בין המשיבות 1-9 והחברות שמוזגו לבין חברי הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: " הבורסה") בתקופה שלפני 9.5.07; הסכמים שנחתמו בתקופה שבין 9.5.07 לבין מועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 14 לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד - 1984 (להלן: "חוק השקעות משותפות") והסכמים שנחתמו מיד בסמוך לכניסתו לתוקף של תיקון מס' 14 לחוק זה .
כל ההסכמים שנחתמו בין חבר בורסה שהוא צד קשור לאחד או יותר מהמשיבות 1-9 או החברות שמוזגו - לבין חברי בורסה אחרים בתקופות שצוינו לעיל.
כל קבלה או מסמך הנוגע לתשלומים שקיבלו הסוכן הראשי והסוכן המשני בכל אחת מהשנים 2008-2011, בגין שירותי ברוקראז' לקרנות נאמנות שבניהול המשיבות (מלבד המשיבות 3 ו- 8).
פרוטוקולים של מפגשי הרשות עם איגוד מנהלי הקרנות ועם איגוד הנאמנים שעסקו, בין היתר , בשאלון ביקורת הרשות או תיקון מס' 14.
העתקי פניות של המשיבות 1-9 והחברות שמוזגו וחברי הבורסה בדרישה להוריד את שיעורי עמלות הברוקראז', ופניות המשיבה 10 למשיבות 1-9 בדרישה לפעול להורדת שיעור עמלות הברוקראז' – ככל שאלה נעשו.
כל הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון המשיבות 1-9 והחברות שמוזגו, בהם נידונה התקשרות עם חברי בורסה לאור תיקון מס' 14.
פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון המשיבות 1-9 והחברות שמוזגו בהם נידונו העלאות דמי ניהול בקרנות נאמנות.
תשובות המשיבות 1-9 לשאלון ביקורת של הרשות מיום 26.6.12.

כמו כן, התבקשו תשובות לשאלון בעניין תשלומים שקיבל הסוכן הראשי וסוכן משנה במהלך השנים 2008-2011.
המבקשים טענו כי שאלוני הביקורת של הרשות כוללים שאלות מפורשות אות ן הפנתה הרשות לנאמנים ולמנהלי הקרנות.
נטען, כי מענה הנאמנים רלוונטי לטענה בדבר אוזלת ידם בהגנה על נכסי הקרנות שבנאמנותם ולמתכונת העבודה של מנהלי הקרנות.
נאמר, כי המשיבות לרבות הנאמנים הסתמכו על אותו שאלון בתשובות לבקשת האישור אך לא צירפו את התשובות לשאלון, כפי שנמסרו לרשות.

באשר לשאלון הביקורת של הרשות מיום 26.6.12 – הרי שתשובות מנהלי הקרנות וההסכמים שצירפו רלוונטיים לסוגיות העומדות להכרעה, בכל הקשור להשפעות תיקון מס' 14.
המבקשים הבהירו כי יש רלוונטיות גם לפרוטוקולים ולהסכמים השונים שהתבקשו.

עוד נאמר, כי אין לחלוק על קיומה של זכות לדרוש מענה לשאלון גם במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

2. תגובות המשיבות
א. תגובת המשיבות 1-2 ו- 4-8
לטענת משיבות אלו, זכות העיון במסמכים בהליך בקשה לאישור תביעה ייצוגית מצומצמת מזו הנהוגה בהליך רגיל.
במקרה הנוכחי, לא מתקיימים התנאים לגילוי מסמכים בתביעה ייצוגית: לא הועמדה תשתית ראייתית ראשונה לקיומה של עילה אישית ולהתקיימות תנאי הסף לאישור התביעה כייצוגית. כך , בין היתר, נטען בהקשר זה כי עמלות הברוקראז' ששילמו המשיבות 1-9 בתפקידן כמנהלי קרנות לחברי הבורסה -שיקפו את מחיר השוק ולא היה בהן משום מחיר "עודף".
לא הייתה שונות בין גובה העמלות ששילמו מנהלי קרנות שביצעו את פעולות הברוקראז' באמצעות חברי בורסה הקשורים להם - לבין אותן עמלות ששולמו כאשר מנהלי הקרנות פעלו מול חברי בורסה "זרים להם".
מחיר שירותי הברוקראז' ששילמו המשיבות כלל לא היה קשור לשאלה ממי רכשו המשיבות שירותים נלווים לפעילות הברוקראז'.
עוד נטען, כי טרם הגשת בקשת האישור היה על המבקשים לעיין בתשקיפי הקרנות המשיבות ובתשקיפי מנהלי הקרנות במקום לנחש ניחושים ולייצר קונספירציות מופרכות.
על כן, הבקשה לוקה באופן ניכר בהצגת העובדות שפורסמו ברבים במסגרת התשקיפים שפרסמו הקרנות. היא אף נעדרת תשתית ראייתית מינימאלית וחוות דעת מומחה שתתמוך בטענות המבקשים.
יתרה מכך, נטען על ידי המשיבות, אף אם הייתה בבקשה תשתית ראייתית מינימ אלית המצדיקה את גילוי המסמכים, הרי שהמסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים ואין לגלותם מחמת חסיון וההלכות העוסקות בגילוי מסמכים.
במסגרת תגובתן, התייחסו המשיבות 1-2 ו- 4-8 לכל אחד מהמסמכים שגילויים התבקש באופן ספציפי.
נטען, כי יש לדחות את הבקשה לאור עיתויה המוקדם. הבקשה לגילוי מסמכים הועברה למשיבים עוד ביום 28.10.2015, בטרם הוגש כתב הטענות האחרון בתיק. עיתוי זה מצדיק אף הוא לדחות את הבקשה.
ביחס לדרישה למענה על שאלון - נטען כי הליך דיוני של מענה על שאלון אינו מתאים להליך של אישור תביעה ייצוגית. המחוקק , לא בכדי , בחר שלא להסדיר נושא זה שהרי הליך של שאלון הינו הליך מקדמי שנועד לאפשר בעתיד, בעת חקירה נגדית בתיק העיקרי, לעמת את העד הנחקר על תצהיר עדות ראשית שנתן - עם תשובה שנתן קודם לכן בשאלון.
יתרה מכך, השאלות המבוקשות זהות לחלוטין למסמכים שגילויים התבקש בסעיפים 8.6 -8.7 לבקשת גילוי המסמכים, אשר ממילא אינם רלוונטיים בשלב זה.
ב. תגובת המשיבות 9-10
לטענת משיבות אלו, הבקשה הוגשה עוד טרם הגישו המבקשים את תגובתם לתשובות לבקשת לאישור. מאחר והבקשה לגילוי מסמכים הוגשה טרם זמנה, יש לדחותה מטעם זה בלבד.
עוד נטען, כי המבקשים אינם עומדים בתנאים לקבלת צו לגילוי מסמכים בהליך של תביעה ייצוגית - שכן המסמכים המתבקשים אינם נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.
במרכזה של הבקשה לאישור, עומדת הטענה לתשלום עמלות ברוקראז' המשולמות לחברי בורסה בשל קניה ומכירה של ניירות ערך בתעריף גבוה לכאורה.
לעומת זאת, המסמכים שגילויים מתבקש נוגעים לגביית תשלום עודף עבור שירותי ברוקראז'. נתונים בדבר נושא זה ניתן למצוא ללא קושי במגנ"א ובתשקיפי הקרנות.
כפי שנטען בתשובות לבקשת האישור, אופן ניהול הקרן על כל רכיביה, לרבות ההוצאות, הוא גלוי ופומבי. על כן, המבקשים יכלו, אילו פעלו בשקידה ראויה וסבירה , למצוא תימוכין לטענותיהם בדבר תשלום " עמלות מופרזות" אם היה בהן ממש.
עוד נטען, כי בקשת האישור אינה מבוססת בתשתית עובדתית וראייתית מספקת, אלא על השערות של המבקשים.
נטען, כי דרישות המבקשים הן כוללניות ובגדר "מסע דיג" אסור. המבקשים לא טרחו לפרט את הרלוונטיות של כל דרישה מדרישותיהם, אלא הגדירו את המסמכים שגילויים מתבקש באופן כוללני וכולל.
חלק מדרישת גילוי המסמכים כרוכה בייצור מסמכים, כך שחובת הגילוי אינה חלה על מסמכים שטרם נוצרו או שאינם קיימים בידי הצד שכנגד.
עוד נטען, כי דרישת הגילוי אינה אלא "שאלון בתחפושת". היא נועדה לדלות מידע מאת המשיבות, מתוך שאיפה לבסס את בקשת האישור בדיעבד תוך היפוך סדרי דין ונטלי הוכחה.
כמו כן, נטען כי חלק מהמסמכים שגילויים מתבקש הם חסויים ואין מקום לגלותם.
ג. תגובת המשיבה 3
לטענת המשיבה 3, קיים הבדל מהותי בין עניינה לבין עניינן של חלק מהמשיבות האחרות. למעשה, אין בבקשת האישור אף טענה עובדתית המופנית באופן ספציפי למשיבה 3.
יתרה מכך, תגובתה של המשיבה 3 לבקשת האישור הוכיחה כי הטענות הנטענות בבקשה לאישור כלל אינן רלוונטיות כלפיה.

ד. תשובת המבקשים לתגובות המשיבות
בתשובתם, טענו המבקשים כי בניגוד לטענת המשיבות, הציגו תשתית ראייתית איתנה ומוצקה לטענות המועלות בבקשת האישור. המשיבות מתעלמות מראיות כגון: תשקיפים שהמשיבות עצמן פרסמו, פרסומים של רשות ניירות ערך, פרוטוקולים של ישיבות ועדת הכספים של הכנסת ומפגשים עם רשות ניירות ערך.
ביחס לטענת המשיבות לפיה לא צורפה חוות דעת לבקשה לאישור - טענו המבקשים כי אין צורך בחוות דעת , כפי שפורט בפרק ד'1 בעמ' 63 לתגובה לתשובות המשיבות לבקשה לאישור (להלן: " תגובת המבקשים").
בנוסף, בתגובה, העלו המבקשים טענות ביחס ל"איכות" חוות הדעת שהוגשו מטעם המשיבות.
המבקשים טענו כי חסיון בנקאי איננו חסיון מוחלט, אלא חסיון יחסי בלבד ופעמים רבות בתי המשפט קבעו כי יש לסייגו לטובת הצורך בחקר האמת.
ביחס לטענה לפיה אין לגלות מסמכים לאור סודות מסחריים - טענו המבקשים כי המשיבות לא פירטו אילו סודות מסחריים מצויים במסמכים, אלא טענו באופן כללי כי מדובר ב"סוד מסחרי". בכך ביקשו להביא לח יסיון כל המסמכים כאשר אפילו הן עצמן אינן טוענות שבכולם יש סודות.
אף אם אכן מדובר בסודות מסחריים, הרי שחסיונם הינם ממילא חסיון יחסי בלבד אשר יש לסייגו מקום בו גילוי המסמכים עדיף לצורך חקר האמת ולשם עשיית הצדק.
ברירת המחדל לגבי גילוי מסמכים שבהם יש סודות מסחריים היא גילויים, חקר האמת ועשיית צדק.
המבקשים התחייבו בתשובתם לשמור על סודיות המסמכים המבוקשים ולמנוע את הגעתם לצדדים שלישיים. לחלופין, הסכימו המבקשים כי המסמכים יועברו תחילה לעיונו של בית המשפט, או כי יושחרו הסעיפים הספציפיים בהם ישנם סודות מסחריים - לצד הצהרת המשיבות ובאי כוחן ביחס לתוכן המידע המושחר.
ביחס לטענה בדבר היות הבקשה "מסע דיג" פסול - טענו המבקשים כי מדובר בבקשה לגילוי מסמכים ממוקדים, ספציפיים ונקודתיים.
ביחס לטענת המשיבות 9-10 לפיה דרישת הגילוי כרוכה בייצור מסמכים - טענו המבקשים כי מדובר בטענה שאינה נכונה וכי כל המסמכים המבוקשים הם מסמכים קיימים.
3. הבקשה למתן החלטה בבקשה לגילוי מסמכים ומענה לשאלונים
בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 23.12.15 נקבע כי בנסיבות העניין הדיון בבקשה לגילוי מסמכים ומענה לשאלונים הינו מוקדם, ויש קודם כל לשמוע את חקירות המצהירים והמומחים.
משמעות ההחלטה הינה למעשה היא כי יש לדון בשלב ראשון בבקשת האישור וליתן בה החלטה.

לאחר שהתקיימו דיוני ההוכחות ועוד לפני שהוגשו סיכומים לשם מתן החלטה בבקשת האישור –
הגישו המבקשים בקשה למתן החלטה בבקשת הגילוי.
בבקשה נאמר כי לאחר שנחקרו המצהירים מטעם המשיבות, ברור מעל ומעבר לכל ספק כי כל המבחנים הקבועים ביחס לגילוי מסמכים מתקיימים במקרה הנוכחי.

המבקשים הודיעו כי הם מוותרים על חלק ניכר מהמסמכים שהתבקשו.
המסמכים המתבקשים עתה הם:
תשובות מנהלי הקרנות והנאמנים לשאלוני ביקורת רשות ניירות ערך בנושא שירותי ברוקראז'.
הסכמי ברוקראז' ותפעול שנחתמו בין המשיבות 1-9 ובין סוכני ניירות ערך שונים בתקופות שצוינו בבקשה המקורית.
פרוטוקולים של מפגשי איגוד הנאמנים ואיגוד מנהלי הקרנות עם הרשות, שעסקו בשירותי ברוקרארז ותפעול בשנים 2007 – 2011.

נאמר, כי לא ניתן היה לקבל תשובות בעניינים אלה מפי מצהירי המשיבות שכן הם לא היו קשורים לאירועים נשוא בקשת האישור ואין להם ידיעה אישית לגבי התקופה הרלוונטית לתביעה.
כמו כן, נאמר כי המסמכים מצויים בידי המשיבות ואין במסירתם כדי להטיל עליהם נטל בלתי סביר.
עוד טענו המבקשים, כי הציגו תשתית ראשונית להתקיימות התנאים הקבועים לקיומה של עילה לכאורה.

המבקשים הפנו פעם נוספת לדברים שנאמרו על ידי הגב' דניאל רימון בוועדת הכספים של הכנסת ביום 5.6.11 ולכתבה בעיתון גלובס, אשר פורסמה מספר חודשים לאחר כניסה לתוקף של תיקון מס' 14 על ידי אסטרטג ראשי באיילון בית השקעות.
נאמר, כי למרות הדברים שנאמרו בוועדת הכספים כל אחד המצהירים מטעם מנהלי הקרנות אשר עבדו במתכונת סוכן ניירות ערך ראשי – סוכן ניירות ערך משנה סיפק הסבר אחר לעובדה כי סוכן ניירות ערך ראשי קיבל את מרבית עמלות הבר וקראז' שקיבלו מנהלי הקרנות.
המבקשים התייחסו באופן ספציפי לעדויות המצהירים.
כמו כן, צוינה העובדה בין השנים 2006-2012 פרסמה מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך שבעה שאלוני ביקורת, כאשר שניים מהם עסקו באופן בלעדי בעמלות ברוקראז' ושירותי תפעול. לכן, לא מדובר בעניין מסחרי של מנהל הקרן.

בתשובה לבקשה זו הגישו המשיבות את תשובתן.
בתגובת המשיבות 1-2 ו- 4-8 נאמר כי מדובר בניסיון נוסף לייצר עילת תביעה ייצוגית, אשר לא צלחה את מסוכת התשתית הראייתית הראשונית גם לאחר החקירות.
הוגשה בקשת אישור עם עשרות מסמכים הנפרשים על פני מאות עמודים.
לאחר שהוגשה תשובת המשיבות לבקשת האישור ובמקביל להגשת תשובת המבקשים, הוגשה בקשה לגילוי מסמכים.
בית המשפט דחה את בקשת הגילוי בהחלטה מיום 23.12.15.
המבקשים חזרו על הניסיון לגילוי מסמכים גם במהלך הדיונים, ניסיון אשר נדחה על ידי בית המשפט בקביעה כי לא מתנהל פעם נוספת דיון בבקשה לגילוי מסמכים.
אין לכן מקום להגיש את הבקשה פעם נוספת, שכן לא השתנה דבר מאז הגשת התביעה וההחלטה שניתנה על ידי בית משפט - לפיה הדיון בבקשת הגילוי הינו מוקדם וכי יש קודם כל לשמוע את חקירות המצהירים והמומחים.
מעדותו של המבקש 2 ניתן להבין כי התשתית הראייתית דלה ואין דבר שהמבקשים יכולים להצביע עליו להוכחת תביעתם.
די בכך כדי לדחות את הבקשה לגילוי מסמכים.
לא פלא אם כן שהמבקשים כבר "פתחו בסיכומים " במסגרת הבקשה למתן החלטה תוך התייחסות לעדות עדי המשיבות.
מדובר בהיפוך של נטלי ההוכחה.
על תובע ייצוגי מוטלת חובה להראות תשתית ראייתית ראשונית קודם לפנייתו בבקשה לקבל מסמכים.

נטען כי הגיעה העת להכרעה לאחר שיוגשו הסיכומים, כדי שהמבקשים יראו בסיכומים האם קיימת עילת תביעה ולא ינסו לייצר אותה ב"מסע דיג" ובמסמכים.

בתגובת המשיבות 9-10 נאמר כי פרט לשלב בו הוגשה הבקשה למתן החלטה, לא חל כל שינוי בנסיבות שהביאו את בית המשפט לדחות בעבר את אותה בקשת גילוי.
הבקשה עדיין נותרה מושתת על תשתית ראייתית חסרה והיא בגדר ניסיון לערוך "דיג" מסמכים לצורך ביסוס בקשה רעועה.
את מרבית המסמכים המבוקשים יכלו המבקשים להשיג גם קודם להגשת בקשת האישור.
למשל, פנייה לרשות כדי לקבל את התשובות לשאלונים או את הפרוטוקולים של הישיבות; עיון בתשקיפים פומביים ובדיווחים במגנ"א ופנייה לעדים לשם קבלת תצהיר.
המבקשים העדיפו להגיש בקש ת אישור שהיא בלתי מבוססת אשר נשענת על השערות ותיאוריות קו נספירציה שונות.
לאחר מכן ניסו להשלים את הבקשה באמצעות מנגנונים דיונים שונים.
גם לאחר סיום שלב חקירות העדים נותר המצב על כנו.
המבקשים לא העמידו תשתית ראייתית ראשונית לשם תמיכה בטענותיהם.

לגופו של עניין, הרוב המכריע של המסמכים אינו רלוונטי, גם לגישת המבקשים עצמם, לצורך ביסוס הטענות המועלות כנגד המשיבות 9-10. זאת, בהעדר קיומה של מתכונת עבודה של סוכן ניירות ערך ראשי-סוכן ניירות ערך משנה . המסמכים המתבקשים מתייחסים לטענות כנגד מנהלי הקרנות ולא כנגד הנאמנים – עליהם נמנית המשיבה 10.
המבקשים לא ביקשו למחוק את המשיבה 10 למרות שלא הצביעו על כל מובחנות בינה לבין הנאמנים שנמחקו מהתביעה.
משיבות אלו היפנו לפסיקת בתי המשפט בעניין הצורך להעמיד תשתית ראייתית ראשונית לשם היענות לבקשה לגילוי מסמכים.
עוד נאמר, כי מדובר בבקשה כוללנית ורחבה יתר על המידה.
המשיבות חזרו על הטענה כי המסמכים שגילויים מתבקש חסויים.

בתגובת המשיבה 3 נאמר כי היא מצטרפת לטענות המשיבות האחרות.
כלל לא היה מקום להגיש את הבקשה ובכל מקרה, הטענות הנוגעות למתכונת עבודה של סוכן ראשי וסוכן משנה אינה רלוונטית למשיבה 3.
בתשובת המבקשים נאמר כי המשיבות התעלמו מנימוקי המבקשים בבקשה למתן החלטה.
בקשת הגילוי לא נדחתה על ידי בית משפט בהחלטה מיום 23.12.15 .
לאחר דיוני ההוכחות הבהירה חקירת העדים את התקיימות התנאים לקבלת הבקשה לגילוי מסמכים.
כמו כן, נטען כי חקירת המבקשים אינה רלוונטית וכי בית המשפט כיוון בהחלטתו לחקירת עדי המשיבות והמומחה מטעמן.
עוד נאמר, כי לא מדובר במסע " דיג", שכן המשיבות הודו שהיו הסכמים שהסדירו את מערכת היחסים בין הסוכן הראשי, סוכן המשנה ומנהל הקרן ואף אישרו כי מילאו שאלוני ביקורת של הרשות.
חלק מהמסמכים המתבקשים מתייחסים למשיבה 3, בניגוד לטענתה.

באשר לטענה כי ניתן לפנות לרשות כדי לקבל את המסמכים – הרי שמדובר בטענה מופרכת.
הרשות לא תמסור, ללא צו בית המשפט , מסמכים הנוגעים לגוף המפוקח על ידה.
כמו כן, מסמכים פומביים אינם תחליף למסמכים המתבקשים על ידי המבקשים.

באשר לטענה כי מדובר במסמכים הכוללים סוד מסחרי – מדובר במסמכים שאינם רלוונטיים כבר שנים רבות ולפחות חמש שנים.

לסיכום נאמר כי התקיימו התנאים שבפסיקה ובדין למתן צו לגילוי מסמכים.

4. דיון והחלטה
יש להבהיר, כי מהות ההחלטה אשר ניתנה על ידי ביום 23.12.15, לפיה הדיון בבקשה לגילוי מסמכים הינו מוקדם וכי יש לשמוע קודם כל את חקירות המצהירים והמומחים – התייחסה הן למצהירים מטעם המבקשים והן למצהירים מטעם המשיבות.
אין כל מקום לטענת המבקשים לפיה כיוונה ההחלטה רק לחקירות המצהירים מטעם המשיבות, שכן יש לזכור שהנטל להוכיח תשתית ראייתית לכאורית לטענות המועלות בבקשת האישור היה ונותר של המבקשים.
יתרה מזאת, הכוונה הייתה לבחון את בקשת האישור לאחר שמיעת הראיות וליתן בה החלטה על יסוד הקריטריונים הרלוונטיים להחלטה זו, כלומר, קיומה של תשתית ראייתית לכאורית , ורק לאחר מכן לדון בבקשה לגילוי מסמכים .
אין לכן מקום לבקשה למתן החלטה בבקשת הגילוי לפני שהוגשו הסיכומים ולפני שניתנה החלטה בבקשת האישור.
עם זאת, מאחר וסברתי כי יש מקום לראות בנייר העמדה שהוגש על ידי הרשות כחלק מהראיות במסגרת בקשת האישור, אליהן רשאים הצדדים להתייחס בסיכומים , יש מקום להורות כבר בשלב זה על גילוי התשובות לשאלונים שנשלחו על ידי המשיבות, לפני תיקון מס' 14 אשר התקבל בדצמבר 2011.
מאחר והשאלונים נשלחו על ידי הרשות במסגרת ולקראת תיקון מס' 14 – נראה כי יש בתשובות שנתנו המשיבות לשאלונים אלה כדי להשלים את התמונה המלאה באשר לעמדתה של הרשות .
יש בתשובות כדי לשפוך אור על ה הסבר שניתן על ידי הרשות באשר למטרתו של תיקון מס' 14 ובקשר לקביעתה , כי מנגנון צמצום ניגוד העניינים המובנה לפני תיקון מס' 14 לא היה יעיל, וכי השאיר את הקרנות בבחינת " לקוחות שבויים" של חברי הבורסה והביא לשמירת רמת מחירים גבוהה בענף שירותי הברוקראז' למרות התחרות.

יצוין, כי הגילוי נועד לשם השלמת התמונה בלבד וכי בכל מקרה, אין בעמדת הרשות כשלעצמה כדי לייצור תשתית ראייתית לטענה כי בעלי היחידות בקרנות שילמו לאורך שנים עמלות ברוקראז' בסכום העולה באופן משמעותי על העמלות אותן היו אמורים לשלם, או כי המשיבות הפרו חובות נאמנות וחובות תום לב המוטלות עליהן.
שאלות אלה תיבחנה במכלול במסגרת ההחלטה בבקשת האישור.

שאלת ההוצאות תבחן עם מתן ההחלטה בבקשת האישור.

התשובות לשאלונים יועברו לידי המבקשים תוך 14 יום.
הצדדים יהיו רשאים להתייחס לתשובות בסיכומים.
המועד שנקבע להגשת סיכומים שניתן בסוף הדיון האחרון יחל להימנות מיום קבלת התשובות לשאלונים. (הפגרה תמנה במניין הימים).

ניתנה היום, י"ט סיוון תשע"ז, 13 יוני 2017, בהעדר הצדדים.