הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 63682-07-20

לפני
כבוד השופטת לימור ביבי

המבקשים

  1. אור חיים סרצוק
  2. אורי גלט

נגד

המשיבות

  1. האוניברסיטה העברית בירושלים
  2. אוניברסיטת בר אילן

החלטה

התיק נותב לטיפול מותב זה.
נקבעת ישיבת קדם משפט ליום 28/2/21 בשעה 08:30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.
בהתאם לבקשתן, המשיבות תגשנה תשובתן עד ליום 13/1/21. לתיק בית המשפט יוגש עותק כרוך ומדוגל של כתב הטענות.
המבקשים יגישו תגובתם לתשובת המשיבות תוך 30 יום מיום שתומצא להם תשובתן. לתיק בית המשפט יוגש עותק כרוך ומדוגל של כתב הטענות.
כל בקשה מקדמית שבכוונת מי מהצדדים להגיש, תוגש לא יאוחר מ- 45 ימים לפני ישיבת קדם המשפט ותחול עליה תקנה 50 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (אשר ייכנסו לתוקפן כבר במועד זה). כל מבקש אחראי לביצועה המידי של מסירה אישית למשיב.
בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.
בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל המתאים הנוהג בטיפול בבקשות מסוג זה.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.