הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 6184-12-19

מספר בקשה:7
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקש

המרכז לעיוור בישראל
ע"י ב"כ עו"ד אורון שוורץ

נגד

המשיבות

1. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מתן בן גיגי
2. אגד חברה לתחבורה בע"מ
3. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
שתיהן ע"י ב"כ עו"ד איילת כהן
4. קווים תחבורה ציבורית בע"מ
5. אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ
שתיהן ע"י ב"כ עו"ד דרור אפלדורף

החלטה

לפניי בקשת המשיבות לדחיית המועד להגשת תשובות לבקשת האישור, וכפועל יוצא אף את מועד הדיון הקבוע בתיק, זאת בשל מצב החירום.
לטענת המשיבות, המצב הקיים מעורר אי ודאות וחוסר בהירות אשר למועדי הגשה של כתבי טענות שמועדם נקבע עובר למצב החירום, ומכל מקום הן זקוקות לארכה להגשת התשובות לבקשת האישור, שכן נוכח מצב החירום ישנו קושי מובנה בקבלת התייחסות הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבות לטענות המבקש.
המבקש אינו מתנגד להארכת המועד להגשת תשובות המשיבות לבקשת המשיבות, אך טוען כי אין מקום לדחות את מועד הדיון הקבוע בתיק לחודשים אוקטובר-נובמבר השנה, כפי שמבקשות המשיבות, אלא כי יש לקבוע דיון לחודש יולי, תוך שהוא מתחייב כי יגיש תגובה לתשובות המשיבות עובר למועד הדיון.
אשר לטענה בדבר חוסר בהירות בכל הנוגע למועדי הגשה של כתבי טענות שמועדם נקבע עובר למצב החירום, הרי שביום 15.3.2020 חתם שר המשפטים על הודעה בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-2001 (להלן: "התקנות") על בתי המשפט השלום ובתי המשפט המחוזיים, החל מיום 15.3.2020 ועד לסוף אותו יום. בהמשך, חתם שר המשפטים על הודעה נוספת בדבר החלת התקנות על כל בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון מיום 16.3.2020 ועד ליום 22.3.2020.
ביום 22.3.2020 נחתמה הודעה נוספת המאריכה את תחולת התקנות עד ליום 16.4.2020 וביום 8.4.2020 הוארכה תחולתן עד ליום 10.5.2020.
תקנה 4 לתקנות קובעת כי:
"תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית המשפט, רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה".

כפועל יוצא, במהלך תוקפן של הודעות שר המשפטים בדבר החלת התקנות, ימי מצב החירום לא יבואו במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או בהחלטות בתי המשפט. "התקנה "מקפיאה" אפוא את מירוץ הזמנים להגשת הליכים ערעוריים וכתבי בי-דין, ומניין הימים יימשך כסדרו בתום מצב החירום המיוחד" [ראו בש"א 1223/20 British Airways PLC נ' עמותת הצלחה- לקידום חברה הוגנת (פורסם בנבו, 16.3.2020) (להלן: "עניין british airways" וההפניות שם].
עם זאת, בהתאם לקבוע בעניין british airways, מקום בו קבע בית המשפט בהחלטה שיפוטית כי יש להגיש כתב בי-דין מסוים במועד מדויק, יש לקיים את החלטת בית המשפט, אלא אם ניתנה הארכת מועד.
בענייננו, ביום 24.2.2020 ביקשו המשיבות הארכת מועד להגשת תשובותיהן לבקשת האישור עד ליום 1.5.2020. על בקשה זו ניתנה החלטה ביום 24.2.2020 "ארכה כמבוקש וכמוסכם". בהחלטה זו יש לראות כהחלטה הקובעת מועד מדויק להגשת כתב בי-דין, ומשכך, בהתאם לקביעת בית המשפט העליון, יש לקיימה חרף מצב החירום, כל עוד לא ניתנה ארכה. כלומר, מצב החירום לא הקפיא את מרוץ הזמנים להגשת התשובות לבקשת האישור.
עם זאת, כפי שנקבע בעניין british airways, על רקע השיבוש המשמעותי בחיי הציבור במהלך תקופת החירום, יש לנקוט בגישה ליברלית בעת בחינת בקשות להארכת מועד הנובעות ממצב החירום.
בנסיבות האמורות ובהיעדר התנגדות מטעם המבקש, ניתנת למשיבות ארכה להגשת תשובותיהן לבקשת האישור עד ליום 28.6.2020. נוכח הסכמת המבקש, תגובה לתשובות לבקשת האישור תוגש עד ליום 10.7.2020.
מועד הדיון הקבוע בתיק יידחה ליום 21.7.2020 בשעה 9:00.
זאת ועוד, בקשת האישור הוגשה כנגד 5 משיבות שונות כאשר המסכת העובדתית ביחס לכל אחת מהמשיבות אינה זהה (אף אם דומה) ומטבע הדברים לכל אחת מהן תהיינה טענות שונות. סבורתני כי דרך זו של ניהול ההליך פוגעת ביעילותו. משכך, יבהיר המבקש מדוע יש לדון בתובענה אחת כנגד כל המשיבות חלף הגשת תובענה ובקשת אישור נפרדת כנגד כל אחת מהמשיבות [ראו לעניין זה החלטותיו של כב' השופט כבוב שניתנו במסגרת ת"צ 65654-12-19 כרמי נ' עיריית בני ברק ואח' בימים 23.1.2020 ו- 4.2.2020, וכן החלטתה של כב' השופטת ברקאי שניתנה במסגרת ת"צ 17264-12-19 בורשטיין ואח' נ' מכללת רמת גן ואח' ביום 6.5.2020].
המבקש יגיש הודעת הבהרה כאמור עד ליום 24.5.2020.

תזכורת פנימית ליום 24.5.2020.

ניתנה היום, י"ג אייר תש"פ, 07 מאי 2020, בהעדר הצדדים.