הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 60199-01-17

לפני
כבוד ה שופט רחמים כהן

מבקשת
יעל קידר
ע"י ב"כ עוה"ד שרון ענבר-פדלון וטלי לופו

נגד

משיבות
1. ש. שסטוביץ בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד הלל איש-שלום, רועי קובובסקי ומור שיאחי
2. שופרסל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גלית פליישר

פסק דין
בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות , תשס"ו - 2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות).
המבקשים הגיש ו בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בטענה, כי החברות ש. שסטוביץ בע"מ (להלן – משיבה 1) וכן שופרסל בע"מ (להלן - משיבה 2), גרמו נזקים ממוניים ולא ממוניים ללקוחותיהן בהנחת כיתוב מטעה ("3 יחידות במחיר מבצע") על גבי מארז של שלוש חבילות פדים קוסמטיים מתוצרת המותג "בלונס" (להלן – המארז), המשווק על ידי מ שיבה 1 ונמכר בין היתר על ידי משיבה 2, משך שנים במחיר קבוע (להלן – בקשת האישור). על פי הנטען, הפרו המשיב ות בהתנהלות ן את הוראות חוק הגנת הצרכן , תשמ"א - 1981 (סעיפים 2(א)(1), 2(א)(13), 2(א)(18), 2(ב),3, 4, 6(א), 8, 15(א) (להלן – חוק הגנת הצרכן), את תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), תשנ"א - 1991 (להלן – תקנות הגנת הצרכן) וכן את תקנה 6 לתקנות הגנת הצרכן (מכירה באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג – 1983. כמו כן נטען, שהמשיבות פעלו בניגוד להנחיות הממונים על סחר הוגן , עוה"ד יצחק קמחי ותמר פינקוס (להלן – הנחיות הממונים). נוסף על כך טוענת המבקשת לרשלנות מצד המשיבות, לתרמית, להפרת חובה חקוקה (סעיפים 35 ,36, 56, 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח – 1968), לעשיית עושר ולא במשפט לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט – 1979 ולפגיעה באוטונומיה של הפרט.

תמצית טענות הצדדים

לטענת המבקשת, המשיבות הטעו את הצרכנים והביאו לגניבת דעתם בעת רכישת המארז על ידם, כאשר הוצג במחיר מבצע, בניגוד לדין. מסעיף 8 לחוק הגנת הצרכן, מתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן וכן מהנחיות הממונים עולה , כי על פי דין משכו המקסימלי של מבצע הוזלה מוגבל הוא ועומד על 35 ימים לכל היותר. משעה שנותר מחירו של המארז זהה למשך תקופה העולה על 35 ימים, הרי שאין המדובר במבצע הוזלה. כמו כן, לפי סעיף 15(א) לחוק הגנת הצרכן, יש ל הציג את המחיר לפני המכירה המיוחדת ואת שיעור ההנחה או את המחיר אחרי ההנחה .
במקרה דנן, מדובר במחירו הרגיל של המארז אשר נמכר ושווק ברשתות השונות משך שנים עם כיתוב מטעה המציג את המארז במחיר מבצע, באופן המנוגד לדין, על מנת לגרום לצרכנים לרכשו. בכך, פגעו המשיבות בשיקול דעתו של הצרכן שסבר , כי יש לנצל את העובדה שהמארז נמכר כעת במחיר מבצע ואילצו הו לקנות שלוש אריזות יחד אף אם לא נזקק לכמות כזאת . וזאת בפרט כשלא הייתה בנמצא אריזה בודדת של פדים, שהייתה עשויה לאפשר לו לבצע בחירה מושכלת תוך השוואת המחירים.

ביחס למשיבה 1 טענה המבקשת, שלא הייתה יכולה להבטיח כי משיבה 2 תעמוד בחובה כלפי הצרכנים למכור את המארז במחיר מבצע כאשר מיתגה אותו באופן הזה. כך גם הודתה בעצמה בתשובתה לבקשת האישור, בה הצהירה , שאין היא מתערבת בכל מה שקשור למחיר המכירה לצרכן. זאת, בהסתמך על סעיף 7(א)(3)(א) לחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד – 2014 (עמ' 10-13). משמעות הדבר היא , לטענת המבקשת, שלא הייתה למשיבה 1 כל כוונה לקיים את התחייבות ה כלפי הצרכנים, ולאפשר להם לרכוש את המארז במחיר מבצע.

בעניין אומד נזקה הממוני ט וענת המבקשת , שמאחר והוטעתה באשר לפרט מהותי בעסקה ובשל העובדה, שעסקינן בהפרה גורפת של הגינות מסחרית, בטלה העסקה ומבוטלת. כיוון שכך, זכאית היא להשבת מלוא התמורה ששילמה עבור המארז – היינו סך כולל של 24.10 ₪. לחלופין טוענת המבקשת , שהיות ואילולא המצב הכוזב הייתה רוכשת חבילת פדים אחת, חלף מארז השלישיה, ניתן לגלם את הנזק בהפחתת העלות היחסית של חבילה פדים אחת מתוך המארז, באופן שיזכה אותה בסך של 16.07 ₪. לחלופי חלופין טוענת, כי מאחר שקיבלה מוצר בעל ערך עבור כספה, יש לזכותה בהשבה חלקית בשיעור של 50% מעלות המארז, כלומר בסך של 12.05 ₪.

באשר לנזקה הבלתי ממוני סוברת המבקשת, כי יש לפצותה בסך של 30 ₪ על פגיעה באוטונומיה לבצע רכישה מושכלת ועל פגיעה בשיקולי כדאיות הרכישה. כמו כן, מתבקש הפיצוי על תחושת הרמייה שחשה לאחר שנודע לה שזהו מחירו הרגיל של המארז.

המשיבות טוענות, שלא מתקיימת במקרה דנן הטעיית הצרכן, שכן מחיר מארז שלישיה אכן זול יותר מרכישת שלוש חבילות בודדות, אשר שווקו ונמכרו במהלך השנים לצד המארזים וכן לצד חלופות זולות יותר. כמו כן, למוצר חיי מדף ארוכים כך שאין המבקשת סובלת מחסרון כיס, כיוון שביכולתה להשתמש בו לאורך זמן רב. בנוסף, אין לטעון כי הצגת המארז במבצע סימא את עיני הצרכן, שכן, מעבר לשיקול המחיר, ישנם שיקולים נוספים שעל פיהם פועל הצרכן וסביר להניח שרכש את המוצר כיוון שמצא כי הוא איכותי ולא כי הוטעה.

לגישת המשיבות, אין ממש בטענות המבקשת, וכי אין הן הולמות את תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'...) (מכירה מיוחדת), התשע"ז – 2017, אשר לפיו "החוק כנוסחו כיום (...) אינו קובע כללים ותנאים המגדירים כמה זמן רשאי העוסק להציע למכירה מוצר או שירות במבצע...".
כמו כן, סבורות המשיבות, שאין מדובר כאן במקרה של "מכירה מיוחדת" המוצעת לתקופה מוגבלת, אלא שהמקרה דנן עוסק ב"הנחת כמות". כלומר, מכירת מארז שלישיה במחיר אטרקטיבי יותר בהשוואה למחיר המוצר כחבילה בודדת. המארז לא הוצע למכירה במחיר מוזל ביחס למחיר קודם, אלא הוצע למכירה במחיר קבוע לאורך זמן, במסגרת אפשרות לרכוש מארז שלישיה במחיר נמוך יותר ללקוחות המעוניינים בכך.

עוד נטען, שאין כל יסוד בטענת המבקשת כי קיימת מניעה להציג מוצר במחיר מבצע בחלוף 35 ימים. תקנה 2 לתקנות חוק הגנת הצרכן מתייחסת לאופן הצגת המחיר לצרכן בלבד ואין מטרתה לקבוע את משך הזמן בו ניתן להציג את המוצר במחיר מבצע. כמו כן, הנחיות הממונים לעניין זה אינן עולות בקנה אחד עם פרשנות המבקשת ואף אינן נחשבות תקנה בת פועל תחיקתי, כך שאינן מקימות חובה על המשיבות.

בנוסף טענו המשיבות, כי שאר התנאים הייצוגיים אינם מתקיימים, שכן המבקשת לא הוכיחה קיומה של קבוצת צרכנים אשר נפגעו בצורה דומה לזו המתוארת על ידה ולא הציעה דרכים לאתר את חברי הקבוצה. כמו כן, לא השכילה המבקשת להוכיח קיומו של נזק, שכן מחיר יחידה במארז זול יותר ממחיר חבילת פדים בודדת . בנוסף, אין מוצר זה מסוג המוצרים שמתקלקלים, כך שניתן להשתמש בו משך זמן רב.

לאחר הגשת בקשת האישור שונה הכיתוב המונח על גבי המארז מ-"3 יחידות במחיר מבצע" לכיתוב "3 יחידות במארז". לטענתן, שינוי הכיתוב לא השפיע על הביקוש למוצר בקרב הצרכנים, באופן המעיד, שאין קשר סיבתי בין הכיתוב המכריז על מבצע לרכישת המארז על ידי הצרכנים.

הסדר הפשרה

לאחר שהוגשו כתבי הטענות ניהלו הצדדים משא ומתן במסגרת הליך גישור לצורך יישוב המחלוקת. הצדדים שקלו את הסיכויים והסיכונים העומדים בפניהם והגיעו להבנות במסגרת של הסדר פשרה, שבכפוף לאישורו וביצועו יביא לסילוק הטענות נגד המשיבות, מבלי שאף אחד מהצדדים מודה בטענות משנהו. להלן עיקרי הסדר הפשרה:

עטיפת הניילון המכסה את המארז תשא כיתוב כדין, שיחליף את הכיתוב "3 יחידות במחיר מבצע", אשר להבטחת המשיבות לא ישוב להבא. יצוין כי כיתוב זה הוסר/שונה כבר בחודש ספטמבר 2017. (נספחים 3 ו-4 להסדר הפשרה). כמו כן, הוסר הכיתוב מהמארזים המוצגים באתרי האינטרנט של משיבות 1 ו-2.
בעקבות התובענה ותוך שינוי הכיתוב המופיע על אריזת המוצר, הופחת מחירו הממוצע של המארז ב- 13.5% כך שעמד על 19.96 ₪, חלף 23.10 ₪. מארזים שווקו בסכום המוזל מסוף שנת 2017 ועד תחילת שנת 2019, כך שסכום ההנחות הכולל עמד על סך 361,000 ₪.
נוסף על כך, שתי עמותות רשומות, "לא לאלימות" וכן, "האגודה למען החייל" יזכו בתרומה של מוצרי טוא לטיקה וקוסמטיקה המשווקים על ידי משיבה 1 בסך כולל של 100,000 ₪. התרומה תתבצע בתוך שלושה חודשים מהיום . משיבה 1 תגיש אישור בדבר ביצוע התרומה בפועל בתו ם תקופת זמן זו. הצדדים הצהירו, שאינם קשורים במישרין או בעקיפין לאיזו מהעמותות, שאין להם עניי ן אישי בהן ושהתרומה אינה חלק מתכניותיה הרגילות של משיבה 1.
זאת ועוד, משיבה 1 תעניק הטבות בסך כולל של 280,000 ₪ לציבור הלקוחות, באמצעות צירוף חבילת פדים נוספת למארז השלישיה, ללא כל תוספת מחיר לצרכן. בנקודות המכירה יוצג שלט המצהיר על דבר מתן ההטבה מכוח הסדר פשרה שהושג בעניין התובענה הייצוגית, ולא ייעשה שימוש במושגים: "חינם", "מתנה", "מבצע" וכיוצא באלה.
ההערכה היא, כי ההטבות ימומשו במלואן תוך 18 חודשים. בתום תקופה זו תערוך משיבה 1 בדיקה אם מלוא שווי ההטבות הכולל ניתן לצרכנים. תוך 30 ימים מתום תקופת ההטבה תגיש משיבה 1 לידי ב"כ המבקשת דוח המפרט את שווי ניצול ההטבה. אם לא ינוצלו ההטבות במלואן מכל סיבה שהיא, ייתרמו מוצרים נוספים לעמותת "לא לאלימות" בתוך 30 ימים נוספים, בשווי ההפרש בין שווי ניצול ההטבות לשווי ההנחות הכולל העומד כאמור על סך 280,000 ₪.
בתום 20 חודשים, לאחר השלמת מתן כלל ההטבות, יוגש לבית המשפט דוח אשר נתמך בתצהיר מנהל כספים, בו תפורטנה ההטבות שניתנו וכן שווי ההטבות הכולל (להלן- הדוח הסופי ).
הסך המצרפי של כלל ההטבות שיינתנו החל ממועד הגשת בקשת האישור ועד להגשת הדוח הסופי לבית המשפט, יעמוד על סך של 741,000 ₪.
משיבה 1 תישא בתשלום גמול למבקשת בסך של 7,000 ₪ וכן בשכר הטרחה לבאות כוחה בסך של 93,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. 2/3 משכר הטרחה לבאות כוחה של המבקשת ישולמו בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה. את יתרת שכר הטרחה תשלם משיבה 1, בתוך 14 ימים מיום אישור בית המשפט את הדוח הסופי.
בין הצדדים הוסכם, כי נסיבות המקרה דנן אינן מצריכות בחינת בודק.
עם אישור בית המשפט את הסדר הפשרה בפסק דין, יתגבש מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה ביחס לכל העילות הטענות והסעדים שנכללו בבקשת האישור, להוציא חברי קבוצה אשר מסרו הודעת פרישה כדין. הדבר יהווה סילוק של כלל התביעות והטענות כלפי המשיבות מצד חברי הקבוצה ביחס למוצרים מושא בקשת האישור.
במקרה שבו יוגש ערעור על פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה, ויתקבל הערעור באופן המשנה הוראה מהותית בהסדר, יהיו הצדדים רשאים לבטלו. כמו כן, אם יוגשו למעלה מ-50 בקשות ליציאה מן הקבוצה תהיינה המשיבות רשאיות לבטלו.

ביום 19 בספטמבר הודיע ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, כי לא ראה מקום להתנגד לאישור ההסדר.

דיון

לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה, ביתר כתבי הטענות ו בעמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה , אשר לא התנגד להסדר המוצע, סבורני, שיש להורות על אישורו. הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, לעומת הסיכונים האפשריים הכרוכים בהמשך בירור התובענה. זאת, בשים לב לחיסכון בזמן שיפוטי ובמשאבים ציבוריים הטמונים בהגעה להסדר על פני ניהול הליכים ממושכים. כל שכן, כאשר קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לנזק שנגרם לצרכנים, כאשר לגישת המבקשת נגרם נזק ממוני ושאינו ממוני לחברי הקבוצה ולגישת המשיבות לא נגרם כל נזק.
יפים לעניין זה דברי כבוד השופטת ש' אלמגור בעניין דומה (ת.צ. 5767-08-16 ענבר נ' דנשר, מיום 25 בפברואר 2019):
"דומתני כי ברי שהתיאור "שלישיית מבצע" על אריזת מוצר שנמכר באותו מחיר משך שנים מטעה ומבטא הפרה של הוראות החוק. עם זאת בנסיבות העניין התפשרות היא הדרך ההוגנת והיעילה להכריע בחילוקי הדעות, באשר נשאלת השאלה מהו הנזק לצרכן שרכש את אותו מוצר, ולוּ פעם אחת. יש מי שמכירים את השלישייה וששבו וקנו אותה בידיעה ברורה שאינם נהנים מהוזלה. מי שקנו אותה מתוך מחשבה שמבחינת המחיר עדיף להם לעשות זאת, החלופות שעמדו לפניהם לא היו זולות בהרבה, ... על כל פנים אם רכשו את המוצר יותר מפעם אחת, גם להם התחוור כבר בפעם השנייה כי המחיר אינו מוזל. למותר לציין כי מרגע שהשתמשו בפדים השבת מחירם במלואו אינה באה בחשבון. לכן נכון עשו הצדדים... ובכך חלקו את הסיכון הטמון בהמשך ההליך. בעשותם זאת חסכו לחברי הקבוצה ולקופה הציבורית ממון רב..."
בנסיבות דנן קיים קושי לאתר את כל חברי הקבוצה ולחשב את הנזק האישי של כל אחד מחבריה, כך שפיצוי חברי הקבוצה אינו אפשרי. לפיכך, מקובלת עמדת הצדדים, שחלף ההשבה הישירה לחברי הקבוצה, תשבנה המשיבות סכומי כסף לציבור הרחב על ידי תרומת כספים לעמותות, וכן על ידי מתן הנחות לכלל הצרכנים – אשר ייטיבו גם עם חברי הקבוצה הנוהגים לרכוש את המוצר.
בנוסף, במימוש ההסדר קיים אלמנט של הרתעה , המתמרץ שמירה על הוראות ה דין. המשיבות שינו את מדיניותן באופן שיוביל להקפדה על דרישות הדין, יעודד שקיפות מלאה כלפי הלקוחות ויצמצם הישנות מקרים כאלה בעתיד.
לאור טיב התובענה והסעדים שהוענקו במסגרת הסדר הפשרה ולאחר בחינת עמדת הצדדים בעניין, לא ראיתי מקום למינוי בודק. בחינת סבירותו והוגנותו של ההסדר מבוססת בעיקרה על בחינה והערכה משפטיים ואין מדובר בהסדר פשרה הכולל חישובים כלכליים מורכבים הטעונים בודק , אשר מינויו ייקר את ההליך שלא לצורך.
ביחס לגמול למבקשת ולשכר הטרחה לבאות כוחה, סבורני, שיש לקבל את המלצת הצדדים בהס דר הפשרה , זאת, בהתחשב בשיקולים המוצגים בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות. נראה, כי סכומים אלה הולמים ו ראויים בהתחשב במידת הסיכון שנטלה המבקשת ונטלו באות כוח ה בהגשת התובענה, בהיקף ההשקעה והט רחה, היעילות וההוגנות שנדרשו מהן בניהול ההליך ובתהליך הגישור .
לאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלהלן:
ניתן בזאת להסדר הפשרה תוקף של פסק דין.
חברי הקבוצה המיוצגת הם: כלל הצרכנים אשר רכשו את מארז הטובין (פדים קוסמטיים) של המותג "בלונס", כאשר על אריזתו צוין "3 יחידות במחיר מבצע", וזאת בתקופה של 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד למועד אישור הסדר הפשרה בפסק דין.
מלוא הגמול למבקשת וכן 2/3 משכר הטרחה לבאות כוחה ישולמו תוך 30 יום מהיום. ב"כ המבקשת תהיינה זכאי ות לקבל את יתרת שכר הטרחה תוך 14 יום ממועד אישור בית המשפט את הדוח הסופי, שיוגש על ידי ב"כ המבקשת.
לאור הסכמות הצדדים והנתונים שהוצגו סבורני, שאין צורך במינוי בודק.
המשיבה תפרסם הודעה לציבור בהתאם להוראות סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, בנוסח מתוקן, שיוגש לאישור בית המשפט תוך 7 ימים מהיום.
ההודעה תפורסם על ידי המשיבות, ועל חשבונן, בעיתונים "הארץ" ו"גלובס", תוך 7 ימים מ יום אישור נוסח ההודעה. גודל האותיות לא יפחת משני מילימטרים.
פסק הדין יוצר מעשה בית דין ביחס לקבוצת התובעים וביחס לעילות התובענה.

ניתן היום, ‏י"ב חשון, תש"פ, ‏10 נובמבר, 2019, בהעדר הצדדים.