הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 47435-05-20

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקש

יחיאל ברזילי
ע"י ב"כ עו"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה

דני כהן בתי מאפה בע"מ

פסק דין

לפניי בקשה מוסכמת להסתלקותו של המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיבה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

רקע עובדתי
ביום 26.1.2020 הגיש המבקש תובענה ייצוגית וכן בקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור") כנגד המשיבה ומשיבות נוספות, ת"צ 60110-01-20 ברזילי נ' ניופאן ואח' (להלן: "בקשת האישור המקורית").
בהחלטה שניתנה ביום 9.2.2020 במסגרת בקשת האישור המקורית נקבע כי על המבקש להבהיר מדוע הוגשו התובענה ובקשת האישור במאוחד כנגד 8 משיבות שונות, חלף הגשת 8 תובענות כנגד כל אחת מהמשיבות בנפרד, זאת בהינתן העובדה כי המסד העובדתי הנוגע לעילת הבקשה כנגד כל אחת מהמשיבות שונה.
ביום 26.2.2020 הגיש המבקש הבהרה לעניין הגשת התובענה ובקשת האישור המאוחד כנגד 8 משיבות. בהחלטה מיום 27.2.2020, שניתנה אף היא במסגרת בקשת האישור המקורית, נקבע כי עמדתו של המבקש אינה עולה בקנה אחד עם האופן שבו בית המשפט סבור כי ראוי ונכון לנהל את ההליך באופן יעיל, ממוקד ותוך חסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים, הכל בנסיבות המקרה דנן. על מנת שלא לעכב את בירור ההליך, ניתנה החלטה נוספת ביום 14.5.2020, שבמסגרתה נקבעו מועדים להגשת תשובות לבקשת האישור ונקבע מועד דיון. עוד נקבע, כי אופן ניהול ההליך יידון במועד הדיון או עובר לו, בהתאם לעמדת המשיבים.
ביום 20.5.2020 הגיש המבקש במסגרת בקשת האישור המקורית בקשה להורות על פיצולה של בקשת האישור לתביעות נפרדות כנגד כל אחת מהמשיבות. משכך, בהחלטה מיום 20.5.2020 נקבע כי התובענה תפוצל באופן שייפתח תיק נפרד בעניינה של כל אחת מהמשיבות ובכל אחד מהתיקים יוגשו כתבי טענות מתוקנים, אשר יתייחסו למשיבה שנגדה מנוהל התיק.
ביום 21.5.2020 נפתחו תיקים חדשים בעניינן של המשיבות, ביניהם תיק זה. עוד בטרם הגשת כתבי טענות מתוקנים הוגשה בקשה מוסכמת על ידי המבקש והמשיבה להסתלקותו של המבקש מבקשת האישור, היא הבקשה שלפניי (להלן: "בקשת ההסתלקות").
לטענת המבקש, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשת האישור המקורית, המשיבה אינה ממלאת אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן: "התקנות"), שעה שאינה מפרסמת באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה. בכך, לטענת המבקש, הפרה המשיבה אף את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות").
במסגרת התובענה ובקשת האישור עתר המבקש לצו עשה אשר יורה למשיבה לפעול באלתר בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות והתקנות, ולפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם.
במסגרת בקשת האישור ביקש המבקש מבית המשפט להגדיר את הקבוצה כך: "כל אדם מוגבל או נכה לרבות אנשים המתניידים בכסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה ו/או כבדי שמיעה ו/או כבדי ראיה ו/או בעלי נכות אחרת, שביקשו לעשות שימוש במי משירותי המשיבה אשר במי מסניפיה, אותם מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה ו/או אשר נושאים את שם הפירמה שלה, והסדרי הנגישות אשר בסניפיה, לא פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה".
המבקש העריך את נזקו הבלתי ממוני בסך של 1,000 ₪ ואת נזקם הכולל של כלל חברי הקבוצה בסך של 12,000,000 ₪ על דרך האומדנה (עם זאת דומה כי סכום זה מתייחס לכלל המשיבות בבקשת האישור המקורית ולא רק למשיבה כאן).

בקשת ההסתלקות
במסגרת בקשת ההסתלקות מציינים הצדדים, כי ביום 22.1.2020 ניתנה החלטה על ידי כב' השופט כבוב בתיק דומה, שלפיה הוא ממליץ לצדדים להגיע להסדר מוסכם, בהתאם לפסקי הדין שהוא נתן בתיקים המאוחדים שנדונו במסגרת ת"צ (ת"א) 48590-01-19 בוקריס נ' באג (פורסם בנבו, 6.2.2020), שהם תיקים זהים לעניין שכאן.
על רקע הדברים האמורים, מציינים הצדדים, ומבלי שמי מהם מודה בטענות משנהו, באו הם בדברים ביניהם ולאחר ששקלו את הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול ההליך הגיעו להבסכמות כדלקמן:
המשיבה תדאג לפרסם ולעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות והסדרי הנגישות הנהוגים אצלה.
בנוסף על האמור, המשיבה תרענן ותחדד את נהליה בכל הקשור לפרסום התאמות הנגישות בסניפיה, בהלימה מלאה להוראות הדין.
לאור הסכמות אלה, סבר המבקש, כי אין עוד צורך בהמשך ניהול ההליך וכי בפעולותיה של המשיבה ייעשה שירות טוב ומועיל לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו, בעניין מושא בקשת האישור כבר בשלב זה, מבלי להידרש להליך משפטי ארוך ויקר ותוך חסכון בזמן ומשאבים שיפוטיים.
לפיכך, מציינים הצדדים, כי הם סבורים כי יהא זה נכון וצודק ליישב את המחלוקות ביניהם בדרך של הסדר הסתלקות.
הצדדים ממליצים לפסוק למבקש גמול בסך של 2,000 ₪ ולבא כוחו שכר טרחה בסך של 13,000 ₪ בתוספת מע"מ. בהתאם להסכמות הצדדים גמול המבקש ושכר טרחת בא כוחו ישולמו תוך 14 יום מיום שיומצא למשיבה פסק דין המאשר את בקשת ההסתלקות.
לטענת הצדדים בנסיבות המקרה אין טעם במינוי תובע מייצג או ב"כ חלופי ואין מקום להורות על פרסום לפי סעיף 16(ד)(2) לחוק תובענות ייצוגיות.
בקשת ההסתלקות נתמכה בתצהיר המבקש ובא כוחו, שלפיהם לא קיבלו תמורה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם בקשת ההסתלקות, למעט התמורה המוסכמת, ככל שתאושר.

דיון והכרעה
בסעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות נקבעו השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לדון בבקשה לאישור הסתלקות מתובענה ייצוגית או מבקשה לאישורה. בהתאם להוראות סעיף 16(א) לחוק:
"16.(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה."

השיקולים הנמנים בסעיף 16(א) לחוק הוספו לו במסגרת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016, במטרה למנוע תופעות של תביעות סרק "מתוגמלות", שהן למעשה תביעות סרק שהגוף הנתבע מעדיף לסלקן תמורת תשלום שכר טרחה וגמול לתובע, המבקש, בהיקפים נמוכים למדי, חלף ניהול הליך משפטי, גם כאשר אין ממש בתובענה הייצוגית.
כמו כן, בתיקון לחוק יש כדי למנוע מחיקתן של תביעות מוצדקות מתוך רצון של התובע המייצג לגרוף רווח קל לכיסו על חשבון טובתה של הקבוצה [ראו לעניין זה ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 5.8.2018) (להלן: " עניין מרקיט")].
בעניין מרקיט קבע בית המשפט העליון, כי בהתאם לתיקון לחוק, בבואו לדון בבקשת הסתלקות "מתוגמלת", על בית המשפט לבחון ראשית אם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה, קרי לוודא כי אין מדובר בתביעת סרק, ושנית על בית המשפט לתת דעתו לתועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה. על בית המשפט להתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההליך, ואין די בתועלת כללית ועמומה. לעניין זה אחת השאלות שעל בית המשפט לשאול היא אם אמנם היה צורך בנקיטת ההליך הייצוגי לשם השגת התוצאה שהתקבלה (שם, בפס' 25 לפסק דינה של כב' השופטת ברון).
בנסיבות המקרה שלפני, ובפרט נוכח השלב המקדמי בו מצוי ההליך, איני סבורה כי ניתן לומר כי מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה. סבורתני כי התובענה הראתה עילת תביעה, ולו לכאורה. עובדה היא אף כי המשיבה התחייבה לפרסם ולעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט שלה את התאמות הגישות והסדרי הנגישות בסניפיה, וכן לרענן ולחדד את נהליה בנושא, בהתאם להוראות הדין.
אשר לשאלת התועלת הצומחת מהסדר ההסתלקות, הרי שכתוצאה מהתחייבויות המשיבה האמורות תצמח תועלת לחברי הקבוצה, שעה שהתאמות הנגישות בסניפי המשיבה יהיו מפורסמות באתר האינטרנט שלה, בהתאם להוראות הדין.
משכך, מקובלת עלי טענת הצדדים, שלפיה אין עוד מקום להמשיך ולבררה באופן שיביא לבזבוז משאבים לצדדים ולבית המשפט.
נוכח האמור, וכן שעה שהסכמות הצדדים תואמות הסכמות שאושרו במסגרת תובענות ייצוגיות זהות, מצאתי לקבל הבקשה.
בנסיבות העניין, בהתחשב בטרחת המבקש ובא כוחו, אשר באו לידי ביטוי בהכנת התובענה ובקשת האישור, בהתחשב בסכומים שנפסקו בנסיבות דומות, וכן בהתחשב בתועלת לחברי הקבוצה הטמונה במתווה המוסכם, אני מאשרת את הסכמת הצדדים לעניין הגמול למבקשת ושכר טרחת בא כוחה.
משאין בהסתלקות המבוקשת משום מעשה בית דין, ובהיעדר נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לא מצאתי כי יש צורך באיתור תובע חלופי או בפרסום הודעת ההסתלקות [לעניין אי פרסומן של הסתלקויות בהתאם לשיקול דעת בית המשפט ראו: ת"צ (ת"א) 13675-03-09 דניאל מישורי נ' דקלה חברה לבטוח בע"מ (פורסם בנבו, 28.12.2010); ת"צ (מרכז) 24356-04-10 בלהה הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 22.12.2010)].

סוף דבר
ההסתלקות מבקשת האישור שבכותרת מאושרת בזאת.
תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה נדחית.
המשיבה תגיש תוך 45 יום הודעה בדבר פרסום התאמות הנגישות באתר האינטרנט שלה ובדבר אופן חידוד הנהלים שביצעה. הודעה זו תיתמך בתצהיר מאת מנהלה או כל גורם רלוונטי במשיבה.
הגמול למבקש ושכ"ט ב"כ המבקש מאושרים בהתאם למפורט לעיל. גמול המבקש ומחצית משכר טרחת בא כוחו ישולמו תוך 14 יום מיום שיומצא פסק דין זה למשיבה. המחצית השנייה של שכר הטרחה תשולם תוך 14 יום מיום הגשת הודעה מטעם המשיבה בדבר ביצוע התחייבויותיה, כאמור בסעיף 29 לעיל.
יתר הסכמות הצדדים, כפי שבאות לידי ביטוי בהסדר ההסתלקות מאושרות בזאת.
בנסיבות העניין אין מקום לאיתור מייצגים חלופיים כאמור בסע' 16(ד)(1) לחוק. כפועל יוצא מכך נמחקת בקשת האישור.
המזכירות תדוור פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, כ"ז אייר תש"פ, 21 מאי 2020, בהעדר הצדדים.