הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 41999-01-13

מספר בקשה:53

מבקשים 1. פנחס זלצר
אסתר נהרי
שרה אפרים
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק חשן ואריאל מירון

נגד

משיבים
סופר פארם (ישראל בע"מ)
ע"י ב"כ עוה"ד ניב זקלר
סולגאר ישראל אמברוזיה בע"מ
אמברוזיבה סופהרב בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אורי שנהר
מכבי שירותי בריאות
מכביקאר בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד תמר קרת ואסף רצון
מרשל מוצרי טבע בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמרם גולן

פסק דין

(בין מבקשת 3 למשיבה 6)

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שבין מבקשת 3 למשיבה 6.
ביום 14.8.17 ניתן פסק דין המאשר הסכם פשרה בין יתר הצדדים לתובענה. פסק דין זה שבין המבקשת 3 למשיבה 6 מבוסס על עקרונות פסה"ד מיום 14.8.17 ובא להשלימו.

כלל, עניינה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן "בקשת האישור") דנא, בטענה כי המשיבות הטעו את ציבור הצרכנים עת פרסמו היגדים המייחסים לתוספי מזון ששווקו על ידם סגולות מרפא, זאת בניגוד להוראות סע' 2 ו- 2א לתקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון) תשל"ח 1978 (להלן "תקנות הבריאות"), וכן להוראות סע' 2(א)(4), 2(ב), 2(ג), 3(א)(1), 3(ב), 4(א)(1), 4(ב), 7(א) ו- 7(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן");
רקע

מרשל מוצרי טבע בע"מ (להלן:" המשיבה/המשיבה 6"), הינה חברה המשווקת ומוכרת תרופות ותוספי מזון: גלוקוזאמין וכונדרואיטין+ MSM של חברת NOW; גלוקוזאמין וכונדרואיטין + MSM בנוזל של חברת ; NOWגלוברי קר של חברת NUTRI CARE; גלוברי קר + MSM של חברת NUTRI CARE
המבקשת 3, שרה אפרים, טענה כי סובלת ממחלת מפרקים. בהסתמך על פרסומי המשיבה, רכשה את התוספים הנ"ל בסניפי סופר פארם ובתי המרקחת השונים בחיפה, במטרה לטפל או לרפא את מחלתה.
בבקשת האישור נטען כי המשיבה שיווקה או הפיצה את המוצרים באמצעות פרסום היגדים מטעים כדלקמן: המוצרים משקמים את הסחוסים; מחזקים את מנגנוני השיקום הפועלים ברקמות; מרפאים את סחוסי המפרקים; מעכבים תהליכי הרס המפרקים.
המבקשים תמכו את בקשת האישור בחוות דעתו של ד"ר רון ארבל, לפיה רכיבי המוצרים אינם יעילים לריפוי, עיכוב או מניעה של המחלות המצוינות לעיל.
חברי הקבוצה הוגדרו בבקשת האישור : " כל מי שרכש במהלך 7 השנים הקודמות להגשת בקשת האישור את המוצרים ששווקו על ידי המשיבות" (המוצרים המצוינים בסע' 1 לעיל).

עילות התביעה המפורטות בבקשת האישור: הטעייה של ציבור הצרכנים תוך יצירת פרסומים או היגדים המייחסים לתוספי המזון נשואי בקשת האישור סגולות מרפא, זאת בניגוד להוראות סע' 2 ו- 2א לתקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון) תשל"ח 1978, (וכן להוראות סע' 2(א)(4), 2(ב), 2(ג), 3(א)(1), 3(ב), 4(א)(1), 4(ב), 7(א) ו- 7(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

הסעדים המבוקשים בבקשת האישור: השבה או פיצוי בסך כולל של 100,000,000 ₪ (מכל המשיבות) וצו עשה האוסר על המשיבות את הפרסום המטעה.
לטענת המשיבה דין הבקשה להידחות בהעדר בסיס משפטי ועובדתי. ראשית נטען להעדר עילת תביעה אישית למבקשת 3 עת לא הוגש כל חוות דעת רפואית בדבר מחלתה, גם לא הוגשה כל אסמכתא לרכישת המוצרים המשווקים על ידי המשיבה 6, מה גם שהמשיבה כלל לא מכרה לטענתה את מוצריה ברשת הסופרפארם או בתי המרקחת בחיפה ואת חלקם הפסיקה לשווק בשנת 2007.

המשיבה 6 טענה עוד בתגובתה כי יש לסלק על הסף את בקשת האישור; התשתית העובדתית שהניחה המבקשת פגומה; ההיגדים שנטען כי הם מטעים תאמו את הוראות הדין; החשיפה לכלל הפרסומים הייתה זניחה בקרב הציבור; לא מתקיימים יסודות עילת ההטעיה וכן לא נגרם כל נזק. לפיכך טענה המשיבה כי התביעה אינה מתאימה לבירור בדרך של תובענה ייצוגית.

זאת ועוד, נטען כי היקף מכירותיה של משיבה 6 קטן ואינו משמעותי ביחס למשיבות 1-5 ועל כן לא מצאה לנכון להצטרף לגישור אשר הביא להסכם הפשרה עם משיבות 1-5 שאושר בפסק דין מיום 14.8.17.
בסופו של יום הסתייע הסדר הפשרה גם בין המבקשת 3 למשיבה 6 כפי שיפורט להלן במתווה דומה להסדר שאושר ביחס לשאר הצדדים.
הסדר הפשרה:
הגדרת הקבוצה: "כל לקוחות הנתבעת אשר רכשו ו/או השתמשו במוצר או במוצרים מיום 23.1.2006 ועד ליום אישור הסכם פשרה על ידי בית המשפט, בין אם רכשו את המוצר בעצמם או שהמוצר נרכש עבורם, יהא מקום רכישת המוצר אשר יהא".
עילות התביעה: העילות המפורטות בבקשת האישור.
התחייבויות המשיבה: כוללות תיקון לעתיד ותרומה למען הציבור.
תיקון לעתיד –
תוך 30 יום מיום פסק דין זה, המשיבה תפסיק לפרסם את המוצרים הנ"ל , בכל מדיה פרסומית, באמצעות היגדים ו/או אמירות הכוללות משמעות זהה לאמירות המפורטות בסעיף 5.4 להסכם פשרה. בנוסף, המשיבה תסיר מכל המוצרים כיתוב והיגדים מטעים לפיהם השימוש במוצרים נועד לטיפול כלשהוא או ריפוי או לשיקום מחלת מפרקים או בנייה של הסחוסים.
תרומה לציבור –
בתוך 30 לאחר מתן פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה, תעניק המשיבה לציבור תרומה ותרומת מוצרים בסך כולל של 40,000 ₪, כמפורט להלן:
המשיבה תתרום סך של 10,000 ₪ במזומן ל'קרן תובענות ייצוגיות' אצל משרד האפוטרופוס הכללי בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.
המשיבה תתרום מוצרים בשווי 30,000 ₪ הנצרכים או החיוניים לאוכלוסיית הקשישים, באמצעות עמותת "לתת", בנוסף לתרומה הכספית במזומן כאמור בסעיף א לעיל.
התעריף הקובע לבחינת סך שווי תרומת המוצרים, יהא בהתאם למחירים המומלצים לצרכן של אותם מוצרים, במועד תרומתם. כמו כן, תציין המשיבה כי התרומה ניתנת במסגרת הסכם פשרה בתובענה ייצוגית.
ויתור על תביעות

סעיף 5.6 להסדר הפשרה קובע כי הסדר זה הינו מעשה בית דין וסילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה או טענה של חבר קבוצה.

המלצה לעניין גמול ושכר טרחה
הצדדים המליצו כי המשיבה תישא בתשלום גמול למבקשת בסך 2,250 ₪ ושכר טרחה לכל אחד מעוה"ד ב"כ המבקשת, בסך של 7,500 ₪, בתוספת מע"מ כדין, לכל אחד (סה"כ 15,000 ₪).

מינוי בודק
הצדדים סבורים כי נוכח סבירותו והגינותו של הסדר הפשרה וההסכמות המעוגנות בו, הרי שלא נדרש מינוי מומחה ואי מינוי בודק יחסוך זמן שיפוטי יקר והוצאות נכבדות נוספות.

הבקשה לאישור הסדר פשרה פורסמה ע"י המשיבה ביום 1.7.2018 בעיתונים המבשר וגלובוס. בנוסף, הבקשה הועברה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה והממונה להגנת הצרכן.
הממונה להגנת הצרכן לא הגיש עמדה.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה ביום 30.4.2019 ומפנה לעמדה שהוגשה על ידו ביום 28.3.2018 ביחס להסדר הפשרה שבין המבקשים 1-2 לבין משיבות 1-5 והיא מפורטת בפסק הדין מיום 14.8.17. כך גם ראו בפסק הדין הנ"ל התייחסות ביהמ"ש לעמדת היועמ"ש.

אישור הסדר הפשרה

לאחר עיון בהסדר הפשרה שהוגש ע"י הצדדים, ובזיקה לפסק הדין מיום 14.8.17 המאשר מתווה דומה של פשרה ביחס לכל הצדדים האחרים, נמצא כי מדובר בהסדר "ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה". ההסדר משרת תכליות הן ביחס לעבר והן ביחד לעתיד. כמפורט בפס"ד מיום 14.8.17.
ביחס לעבר – תוך 30 יום מהיום תתרום המשיבה לציבור מוצרים בשווי 30,000 ₪ הנצרכים או החיוניים לאוכלוסיית הקשישים, באמצעות עמותת "לתת". התעריף הקובע לבחינת סך שווי תרומת המוצרים, יהא בהתאם למחירים המומלצים לצרכן, של אותם מוצרים, במועד תרומתם. כמו כן, תציין המשיבה כי התרומה ניתנת במסגרת הסכם פשרה בתובענה ייצוגית. בנוסף, המשיבה תתרום תוך 30 יום מהיום סך של 10,000 ₪ במזומן ל'קרן תובענות ייצוגיות' אצל משרד האפוטרופוס הכללי בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.
ביחס לעתיד ההפרה תתוקן - תוך 30 ימים לאחר מתן פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה, תמנע המשיבה מפרסום המוצרים, בכל מדיה פרסומית , באופן הכולל היגדים או אמירות המפורטות בסעיף 5.4 להסכם הפשרה. כמו כן, המשיבה תסיר מעל כל המוצרים והפרסומים היגדים או אמירות מהם ניתן להסיק כי המוצרים נועדו לטיפול כלשהוא או לשיקום מחלת מפרקים או בנייה של הסחוסים.
מינוי הבודק – במקרה דנן מינוי בודק יעכב את בירור התובענה שלא לצורך וספק רב אם ישפיע על ההסדר המוצע או על התוצאה הסופית ביחס לתובענה זו, בשים לב כי הבקשה כלל לא אושרה ואף אם תאושר, יהיה קושי ממשי לאתר את חברי הקבוצה ובשים לב כי אושר הסכם פשרה בין המבקשים 1-2 והמשיבות 1-5 בנסיבות דומות בפרופורציות המתאימות.

כאמור, מתקיימים התנאים העיקריים לאישור הסדר פשרה על פי סע' 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות; ההסדר הינו ראוי הוגן וסביר בנסיבות העניין ונמצא כי הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה המחלוקת בנסיבות העניין. המשיבה התחייבה להפסיק את ההיגדים המטעים ובנוסף התחייבה לשאת בפיצוי כספי כתרומה לציבור ולתרום מוצרים לרווחת קשישים. צעדים אלה יצמיחו תועלת לחברי הקבוצה, ובמקרה דנן באופן כללי לאוכלוסיית הגיל השלישי. יש לזכור כי הצדדים הגיעו להסכם פשרה בשלב מוקדם טרם התבררה בקשת האישור ואין כל ערובה שתאושר.

גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי-כוחם

הצדדים המליצו, כאמור, כי המשיבה תישא בתשלום גמול למבקשת על סך 2,250 ₪. ובנוסף תשלום שכר טרחה לכל אחד מעורכי דינה של המבקשת, בסך של 7,500 ₪, בתוספת מע"מ כדין. הסכומים המוצעים הינם הולמים בשים לב להשקעה שנדרשה מבאי כוח המבקשת בהכנת בקשות האישור ובניהול ההליך, ולתועלת שצמחה לקבוצה.

שכר הטרחה ישולם למבקשים ולב"כ התובעים בשתי פעימות: מחצית בתוך 30 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה המתוקן בהתאם לפס"ד זה; מחצית שניה תוך 30 יום ממועד הגשת הדו"ח כמפורט בסע' 5.3 להסדר הפשרה.

סיכום
לאור האמור לעיל, הריני מאשרת את הסדר הפשרה, בהתאם למפורט בפסק דין זה.
הצדדים יפרסמו, על חשבון המשיבה, הודעה שניה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, בשניים מהעיתונים היומיים הנפוצים בישראל. יש להמציא עותק הפרסום לתיק בית המשפט.
הגמול למבקש ושכ"ט עו"ד לבאי- כוחו ישולמו בהתאם לאמור בסעיף 15 לעיל.
המזכירות תעביר פסק דין זה לב"כ היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, תעביר פסק דין זה למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ב סיוון תשע"ט, 25 יוני 2019, בהעדר הצדדים.