הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 2734-05-20

מספר בקשה:10
לפני
כבוד ה שופטת הדס עובדיה

מבקשים

1.עופר אלמוג
2.אפרת ג.ד. רכיבי אלקטרוניקה וחשמל בע"מ
3.יצחק לחנה
4.שלומי סיטבון
ע"י ב"כ עוה"ד שמוליק קסוטו, דוד יצחק, ומירית שלו

נגד

משיבות

1.רוזמן חברה להנדסה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי אשכנזי הרצוג, פוקס, נאמן ושות'
2.אורפק מערכות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר צברי, עמרי אנדורן ונועם מהגר

פסק – דין לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת התובענה הייצוגית שבכותרת (להלן בהתאמה: "הבקשה" ו- "הסדר הפשרה "). על יסוד הנימוקים שאפרט להלן מצאתי לנכון לאשר את הבקשה, ולתת להסדר תוקף של פסק דין.

עניינה של בקשת אישור התובענה כייצוגית וטענות הצדדים בתמצית
יום 3.5.2020 הגישו המבקשים תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (להלן: "התובענה") בשמה של הקבוצה הנטענת בבקשת האישור.
עניינה של התובענה בטענה כי התקנת מערכת התקן תדלוק אוטומטי כללי של המשיבות (להלן: "התקן דלקן אוניברסלי") לא נעשתה בהתאם להוראות התקן המחייב של מכון התקנים (SI-6200-3) ו/או למפרט המחייב על-פי הוראות תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לענין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"א-2011 (להלן ביחד: "הוראות התקן")
הקבוצה שהתבקש לייצג הוגדרה בבקשת האישור כך: "כל מי שהותקן ברכבו דלקן אוניברסלי של המשיבות , שלא בהתאם להוראות תקן ישראלי ת"י חלק 3 ו/או למפרט המחייב על-פי הוראות תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים) התשע"א- 2011 ומאז החלו המשיבות לשווק את הדלקנים האוניברסליים".
עוד לפני שהוגשה תשובת המשיבה לבקשה, הצדדים באו ביניהם בדברים במטרה להביא לפתרון התובענה בדרך של פשרה, שתביא בחשבון הן את בעלי הרכבים שהותקן ברכבם התקן דלקן אוניברסלי של המשיבות באמצעות מתקינים מורשים עד כה, ואשר ההתקנה שבוצעה אצלם כללה ביצוע קדח בגוף הרכב (להלן: "רכבי ההסדר"), והן את בעלי הרכבים שצפוי להיות מותקן ברכבם התקן דלקן אוניברסלי של המשיבות (באמצעות מתקינים מורשים) בעתיד.

הצדדים הודיעו כי בעקבות חוות דעת שנמסרה לבאי כוח הקבוצה במסגרת המגעים בין הצדדים מסכימים המבקשים כי ההתקנה של התקן הדלקן האוניברסלי כפי שנעשתה איננה פוגעת בבטיחות הרכב או ביעילות הדלקן האוניברסלי ותפקודו התקין.
הצדדים הגיעו לכדי הסדר פשרה, בדרך של קריאה לתיקון (להלן: "ריקול") על-ידי המשיבות ועל חשבונן, המיועד לחברי הקבוצה כהגדרתם בהסכם, וכן ביצוע התאמות נדרשות מצד המשיבות בקשר להתקנות עתידיות של התקן הדלקן האוניברסלי כך שאלה יעמדו בהוראות התקן. הצדדים ציינו כי הסדר הפשרה משקף את הסעדים העיקריים שנתבעו במסגרת בקשת האישור והוא משקף לדעתם, איזון ראוי של מכלול השיקולים. בשים לב לכך הוסכם בין הצדדים כי והסדר הפשרה המפורט להלן מסדיר את כל המחלוקות נשוא בקשת האישור באופן סופי ומוחלט ומביא לסילוקה של כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא, הקיימות למבקשים ולחברי הקבוצה הנטענת נגד המשיבות ומי מטעמן או הקשור אליהן, בעניין התובענה.

עיקרי הסדר הפשרה
הגדרת הקבוצה עליה יחול ההסדר היא: "כל בעלי רכבי ההסדר בהתאם להגדרתם לעיל בהם הותקן התקן דלקן אוניברסלי של חברת אורפק מערכות בע"מ או של חברת רוזמן חברה להנדסה בע"מ על ידי מתקין מורשה, מאז החלו המשיבות לשווק את הדלקנים האוניברסליים ועד ליום הגשת הסדר פשרה זה לאישורו של בית המשפט"
הסדר הפשרה המפורט בהסכם זה מבוסס על מצגים שניתנו על ידי המשיבות המפורטים להלן: מספר הרכבים הכולל מתוך הקבוצה כהגדרתה לעיל המשויך לחברת אורפק עומד על סך של כ-300,000 רכבים. מספר הרכבים הכולל מתוך הקבוצה כהגדרתה לעיל המשויך לחברת רוזמן עומד על סך של כ-45,000 רכבים.
מוסכם על הצדדים, כי לצורך הסכם פשרה זה, עלות תיקון הליקויים למשיבות, באמצעות הריקול לכל אחד מרכבי הקבוצה, מוערך בסך של 21.5 ₪ לרכב (כשסכום זה כבר כולל מע"מ). בהתאם, הסכום המצטבר של שווי ההטבה המצרפי שמקבלים כל אחד מחברי הקבוצה עומד על סך של כ-7,417,500 ₪.

התחייבויות המשיבות
ריקול ביחס להתקנות שבוצעו

המשיבות יוציאו קריאה לתיקון (ריקול) לתיקון ההתקנה הקיימת של התקני הדלקן האוניברסלי אשר הותקנו על-ידי מתקינים מורשים ברכבי ההסדר של חברי הקבוצה (כהגדרתם לעיל), על מנת שההתקנה תעמוד בהוראות התקן.

הריקול יכלול תיקון של התקנת מערכת התדלוק לשם עיגון ואטימת הקדח ליד פיית התדלוק; הוספת חומר איטום וחומר למניעת חלודה (ככל שהדבר לא נעשה) וכן כל תיקון נוסף שנדרש על מנת שההתקנה לאחר הריקול תהיה בהתאם להוראות התקן.

חברי הקבוצה יוזמנו לבצע את התיקון אצל כל אחד מהמתקינים המורשים.

הריקול יבוצע ללא עלות לחברי הקבוצה. עלויות הריקול יכוסו על-ידי המשיבות, כאשר כל אחת מהן תישא בעלויות הריקול של ההתקנים האוניברסליים מתוצרתה.

המשיבות יציעו את הריקול לחברי הקבוצה וזאת למשך שנה אחת (12 חודשים) מיום הפיכתו של פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה לפסק דין חלוט.

הודעה אודות הקריאה לריקול, לרבות הפניה לרשימת המתקינים ופרטיהם, תפורסם במסגרת פרסום הסדר הפשרה, כמפורט בהמשך להלן.

כמו-כן, יופעלו מוקדי שירות לקוחות של המשיבות לצורך מתן מענה לפניות שונות בקשר לריקול (מספרי הטלפון של מוקדי השירות יפורסמו גם הם במסגרת פרסום הסדר הפשרה).

התאמות ביחס להתקנות עתידיות

המשיבות ימסרו למתקינים המורשים הוראות התקנה מעודכנות, באופן שאלה יעמדו בהוראות התקן. המתקינים יונחו לבצע התקנות של התקן הדלקן האוניברסלי מכאן ולהבא בהתאם להוראות ההתקנה המעודכנות (להלן: "ההוראות המעודכנות").

ההוראות המעודכנות עברו בחינה ואישור של מעבדת ITL ( Israel Testing Laboratories), המוסמכת על-ידי מכון התקנים לאשר הוראות התקנה בהתאם להוראות התקן (להלן: "המעבדה המוסמכת").

הוראות מעודכנות מטעם המשיבה 1 (בצירוף אישור המעבדה המוסמכת) צורפו כנספח 4א.
הוראות מעודכנות מטעם המשיבה 2 (בצירוף אישור המעבדה המוסמכת) צורפו כנספח 4ב.

המשיבות העריכו, בשים לב לקצב ההתקנות הנוכחי ובשים לב לכמות הרכבים החדשים שנרכשים מידי שנה בישראל ואחוז הרכבים בהם מתוקן דלקן אוניברסלי מתוך רכבים אלה, כי בשנתיים הקרובות יתקינו ביחד במצטבר דלקן אוניברסלי בלא פחות מ-200,000 רכבים נוספים.

גמול ושכר טרחה
הצדדים ממליצים בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, כי יפסקו גמול למבקשים ושכר טרחת באי-כוחם, כדלקמן:
לכל אחד מארבעת המבקשים ישולם גמול בסך כולל של 60,000 ₪ (ובסך הכל סך מצטבר של 240,000 ₪), מתוכו ישולם סך של 200,000 ₪ ע"י המשיבה 1; וסך של 40,000 ₪ ע"י המשיבה 2. למען הסר ספק, סכום זה כולל מע"מ (ככל שיתברר כי נדרש תשלום מע"מ). סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מיום הפיכתו של פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה לפסק דין חלוט (להלן: " הגמול").

שכר טרחתם של באי-כח המבקשים יעמוד על סך של 960,000 ₪ בתוספת מע"מ, מתוכם 576,000 ₪ בתוספת מע"מ (המהווים 60% מסכום שכר הטרחה הכולל) בגין ההטבה שניתנת לחברי הקבוצה; וסך של 384,000 ₪ בתוספת מע"מ (כלומר 40% מסכום שכר הטרחה הכולל) בגין הסדרת ההתקנות של ההתקן התידלוק האוניברסלי על ידי המשיבות ומי מטעמן בעתיד (להלן: " שכר הטרחה").

מתוך שכר הטרחה האמור ישולם סך של 800,000 ₪ ע"י המשיבה 1; וסך של 160,000 ₪ ע"י המשיבה 2 (בתוספת מע"מ כאמור לכל אחד מתשלומי המשיבות) סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מיום הפיכתו של פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה לפסק דין חלוט. שכר הטרחה של באי-כח המבקשים ישולם על-ידי המשיבות, כנגד חשבונית מס כדין שינפיקו באי-כח המבקשים למשיבות.

מוסכם בין הצדדים כי למעט לעניין תוספת המע"מ על רכיב שכר הטרחה, הסכומים לעיל כוללים בתוכם כל מס בו יהיו המבקשים או באי-כוחם חייבים, ככל שיהיו כאלה.

מובהר, כי סכומי שכר הטרחה והגמול שלעיל הינם בנוסף ומעבר להטבה הגלומה בביצוע הריקול כמשמעותו בהסדר הפשרה, הניתנת לכלל חברי הקבוצה והם אינם באים על חשבונם.

הצדדים סבורים כי השיעורים שפורטו לעיל מבטאים נכונה את הגמול והשכר הראויים לאור מכלול העניינים שהוסדרו בהסדר זה, וכן בשים לב לשיקולים המוזכרים בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות, ובשים לב, בין היתר, לשיקולים הבאים:

הושגה התכלית העיקרית של בקשת אישור התובענה כייצוגית, לרבות הסעדים העיקריים שהתבקשו במסגרתה - לאור ביצוע הריקול לחברי הקבוצה (על חשבון המשיבות) וההסדר לעתיד (ביחס לכל ההתקנות הרבות שיבוצעו על-ידן בעתיד; מדובר לפחות מאה אלף רכבים מידי שנה, כלומר כמות של לפחות 200,000 רכבים בשנתיים הקרובות שלאחר ההסדר. בהיבט זה יש תרומה משמעותית לטובת הציבור מכך שבראש ובראשונה עקב ביצוע הריקול וההתחייבויות שנוטלות על עצמן המשיבות לפי ההסדר, יקוימו הוראות התקן במלואן והתכלית שנועד התקן למלא ושאותו ביקש המחוקק להשיג בקביעת התקן כהוראה מחייבת בתקנות יתקיים במלואו;
השווי המצרפי הכולל של ההטבה שתקבל הקבוצה בשים לב לשווי המצטבר של התיקון לו יזכו חברי הקבוצה, וכן השווי המצרפי הנוגע להסדרת תקינות ההתקנה על פי התקן בכל ההתקנות שתבצענה המשיבות בעתיד מעתה והלאה במאות אלפי רכבים חדשים, במסגרת ההסדרה לעתיד של ביצוע ההתקנה לכלל משתמשי ההתקן האוניברסלי;
הטרחה הרבה שטרחו באי כוח הקבוצה בעבור חברי הקבוצה בהגשת התביעות, הכנת חוות הדעת המקצועית שהוגשה במסגרתה, הכנת השמאויות שהוגשו במסגרת בקשת האישור, ובכל הנוגע לניהול המשא ומתן ובגיבוש הסכם הפשרה;
הסיכון בו נשאו המבקשים המייצגים בהגשת התביעות ובקשות האישור והסיכון שהוטל על כתפי באי הכוח המייצגים של הקבוצה בהגשת הבקשות לרבות בהוצאות הרבות שבהן הם נשאו;
העובדה שסכום שכר הטרחה והגמול למבקשים הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין, לאור ביצוע הסעד המבוקש במלואו ביחס לשווי ההטבה שמקבלת הקבוצה ומתקבל בגין ההסדר העתידית, ועומד במצטבר על כ-10% בלבד משווי ההטבה שקיבלה הקבוצה יחד עם השווי של ההסדר העתידי.

פרסום הסדר הפשרה לאחר אישורו וקריאה לתיקון (ריקול)
בשים לב להערכת המשיבות לפיה כ-90% מרכבי ההסדר שייכים לציי רכב, כך שרק מיעוט מרכבי ההסדר מצויים בידי בעלים פרטיים מקרב הציבור, הוסכם כי בתוך 14 ימי עסקים מיום הפיכתו של פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה לפסק דין חלוט, יפרסמו המשיבות, על חשבונן ובמשותף:

הודעה בדבר אישור ההסדר בשני עיתונים יומיים, וזאת בנוסח המצ"ב כנספח 2 להסדר פשרה זה, וכפי שיאושר על ידי בית המשפט.

הודעה בדבר קריאה לתיקון (ריקול) ללא עלות, בנוסח המצ"ב כנספח 5 להסדר פשרה זה, וכפי שיאושר על ידי בית המשפט. הודעה זו תפורסם בשני עיתונים יומיים, וכן כדף נחיתה באתר אינטרנט אחד מבין האתרים הבאים במשך שבעה ימים (7) (פרסום שיהיה לפחות חודש לאחר הפרסום בעיתונים : Ynet, וואלה, מאקו.

בנוסף, בתוך 14 ימי עסקים מיום הפיכתו של פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה לפסק דין חלוט, ימסרו המשיבות, על חשבונן ובמשותף, הודעה למנהלי ציי הרכב בדבר אישור ההסדר וקריאה לתיקון (ריקול) עבור ציי הרכב וזאת בנוסח המצ"ב כנספח 6 להסדר פשרה זה, וכפי שיאושר על ידי בית המשפט.

הצדדים הבהירו כי ההודעה לציי הרכב הנ"ל, נעשית, בין השאר, על מנת להבטיח חשיפה מירבית של ההודעה על הסדר הפשרה והריקול כלפי חברי הקבוצה (כהגדרתם לעיל) וזאת מעבר לפרסום בעיתונים היומיים.

הפרסומים הנזכרים לעיל יפורסמו גם באתרי האינטרנט של המשיבות, בתוך 14 ימי עסקים מיום הפיכתו של פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה לפסק דין חלוט, ולתקופה של שנה.

מעשה בית דין

19. הוסכם כי הסדר פשרה זה, בכפוף לאישורו, מהווה מעשה בית-דין בכל העילות והסעדים הנובעים מבקשת האישור ובכל הנוגע לטענות הנטענות בה, וזאת ביחס לכל חברי הקבוצה (כהגדרתה לעיל), למעט אלה שיבקשו מבית המשפט בתוך המועד שייקבע להגשת התנגדויות, להתיר להם לצאת מן הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה כאמור בסעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות (לעיל ולהלן: "הודעות הסתלקות").

הצדדים הסכימו בנוסף , כי במקרה שבו יוגשו הודעות ההסתלקות בגין למעלה מ-300 מבין בעלי הרכבים עליהם חל הסדר פשרה זה, המשיבות יהיו זכאיות להודיע בכתב, בתוך עשרה ימי עסקים מן המועד שבו נודע להן על שיעורן של הודעות ההסתלקות כאמור, על ביטול ההסדר. במקרה של הודעת ביטול כאמור יפנו הצדדים במשותף לבית המשפט לחידוש ההליכים מהמקום בו הפסיקו.

הצדדים סבורים כי לא נדרשת חוות דעת בודק לצורך אישור הסכם הפשרה
הצדדים סבורים כי בנסיבות העניין לא נדרש מינוי בודק בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בהתחשב בגורמים הבאים:
ראשית, כיוון שהוראות ההתקנה המעודכנות למתקינים המורשים עברו בחינה ואישור של מעבדת ITL ( Israel Testing Laboratories), שהיא מעבדה חיצונית המוסמכת על-ידי מכון התקנים לאשר הוראות התקנה בהתאם להוראות התקן (ר' הוראות ההתקנה מעודכנות בצירוף אישור מעבדת ITL , בנספח 4 להסדר הפשרה);
שנית, כיוון שהמומחה מטעם המבקשים אישר כי הריקול הצפוי בהתאם להוראות ההתקנה המעודכנות, אשר קיבלו את אישורה של מעבדת ITL, יעמוד בהוראות התקן;
שלישית , כיוון שאין מחלוקת בין הצדדים על כך שההתקנה של התקן הדלקן האוניברסלי איננה פוגעת בבטיחות הרכב או ביעילות הדלקן האוניברסלי ותפקודו התקין;
רביעית, ההוראות בעניין הריקול ובעניין עדכון ההוראות למתקינים המורשים הן פשוטות וברורות ואינן מצריכות בדיקה של גורם חיצוני כלשהו לצורך וידוא בעמידתן בהוראות התקן, אשר יעכב את ביצוע ההסדר והטמעת ההוראות המעודכנות ויגרום להוצאות נוספות, מבלי שצפויה מכך תועלת של ממש;
חמישית, הצדדים סבורים כי הושגה התכלית העיקרית של בקשת האישור והליך התובענה הייצוגית, לאור הריקול ההסדרה העתידית שפורטו לעיל, המשקפים כאמור את הסעדים העיקריים להם עתרו המבקשים במסגרת בקשת האישור.

התנהלות ההליך לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה המתוקן
ב"כ היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי הגורמים המקצועיים במדינה לא מצאו לנכון להביע עמדה ביחס לבקשה לאישור ההסדר. עם זאת מצאו לנכון להעיר מספר הערות. אפרט להלן את עיקרן ואת התייחסות הצדדים בתמצית לאמור בהן:
לעניין יידוע חברי הקבוצה והקריאה לריקול בהסדר נקבע כי הצדדים יפרסמו הודעה בשני עיתונים יומיים וכדף נחיתה באתר למשך יומיים, אולם מוצע לשקול נקיטת אמצעים נוספים להגברת היידוע.
ב"כ הצדדים השיבו לכך כי בהתאם למפורט בהסדר הפשרה יידוע חברי הקבוצה בדבר הקריאה לתיקון נעשה במספר רב של אמצעים (ולא רק במסגרת הודעה בתקשורת), והרבה מעבר למקובל, זאת כדי להבטיח חשיפה מרבית של ההודעה לחברי הקבוצה, ובכלל זה פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה; פרסום הודעה כדף נחיתה באתר אינטרנט מוכרים בעלי מספר כניסות משתמשים נרחב (שבאחד מהם נחיתה באחד מבין אתרי האינטרנט שפורטו כך שהפרסום יעמוד על שבוע ימים (ולא במשך יומיים, כפי שנקבע בהסכם הפשרה).
בעניין ההודעה בדבר אישור ההסדר לציי רכב ולקוחות פרטיים: נמצא על-ידי ב"כ היועמ"ש כי רצוי שההודעות ימסרו ישירות לבעלים ולמפעילים של ציי הרכב, ובנוסף כי הסדר הפשרה יפורסם גם ללקוחות הפרטיים באופן ישיר, ככל שיש בידי הצדדים את הפרטים שלהם וכן למועדוני הלקוחות, או אף באמצעות חברות הדלק.
לכך השיבו ב"כ הצדדים כי בסעיף 9.1.3 להסכם הפשרה הובהר כי לפי הערכת המשיבות כ-90% מהרכבים מושא הסדר הפשרה שייכים לציי רכב (בעוד מיעוט מרכבי ההסדר מצויים בידי בעלים פרטיים מקרב הציבור). על כן, וכפי שהובהר בהסכם הפשרה – ההודעה לציי הרכב נעשית, בין השאר, על מנת להבטיח חשיפה מרבית של ההודעה על הסדר הפשרה והריקול כלפי חברי הקבוצה (וזאת מעבר לפרסומים הנוספים שיעשו). אם כן, די בהודעה האמורה כדי להגיע למרבית המוחלטת (כ-90%) מרכבי ההסדר. למרות זאת, נערכים הפרסומים הנוספים שנועדו להבטיח חשיפה גם למיעוט חברי הקבוצה הנוספים שרכביהם אינם נכללים בגדר ציי הרכב. ההודעה לציי הרכב תישלח ישירות לחברות המנהלות את ציי הרכב, המפעילות את ציי הרכב.
ב"כ הצדדים הוסיפו כי הבהרה בנושא זה ניתנה במסגרת הודעת העדכון שהגישו הצדדים ביום 25.2.2021 (בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 11.2.2021, שבה התבקשו הצדדים להבהיר נושא זה). הצדדים אינם רואים כל טעם למסור את הודעה זו גם לבעלים של ציי הרכב (בעלי המניות עצמם), והערת היועמ"ש בעניין זה אינה מובנת.
בנוסף צוין כי אין בידי המשיבות את פרטי הלקוחות הפרטיים שברכביהם הותקן התקן הדלקן האוניברסלי; ואין מועדוני לקוחות של מי מהמשיבות.
באשר לחברות הדלק הובהר כי המשיבות מסרו לחברות הדלק הודעה אודות הסכם הפשרה שהתגבש, לרבות בעניין הריקול (עוד לפני קבלת עמדת היועמ"ש) והן יעדכנו שוב את חברות הדלק לאחר אישור הסדר הפשרה (ככל שיאושר) בקשר לריקול.
לעניין שכר טרחת באי הכוח הוצע לתמרץ את באי הכוח להשיא את התועלת לקבוצה ולפקח על ביצוע ההסדר על ידי קביעת שכר טרחה שייגזר מהביצוע בפועל של ההסדר באחוזים מהפיצוי שיינתן בפועל לקבוצה וחלק משמעותי ממנו רק לאחר מימושו.
בעניין זה טענו ב"כ המבקשים כי בענייננו אין מקום להתנות את תשלום שכר הטרחה או להתאימו לשיעור מימוש התיקון במסגרת הריקול. לא מדובר ב"פיצוי" המוענק לחברי הקבוצה במובנו הקלאסי, כי אם בהתחייבות של המשיבות להליך ריקול שמטרתו, בראש ובראשונה לעמוד בתנאי ההתקנה של תקן מחייב שקבעה המדינה ביחס להתקנת דלקנים ברכבים פרטיים, ולכן המצב בענייננו שונה בתכלית ממקרים אחרים שבהם ניתן פיצוי המותנה במימוש חברי הקבוצה, וגם ההתייחסות צריכה להיות, בהתאם, שונה. רכיב שכר הטרחה של באי כוח התובעים המייצגים מהווה כ- 8% בלבד משווי ההטבה שקיבלה ותקבל הקבוצה ביחס לרכבים עליהם יחול ההסדר, וכן ביחס לרכבים העתידיים שיותקנו בהם דלקנים; בהסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות בעניינים דומים, אישור בית המשפט שיעורי שכ"ט גבוהים יותר; תכלית התובענה והסעד המרכזי שנתבע בגדרה היא להביא לכך שברכבים שבהם הותקן הדלקן שלא בהתאם לתקן המחייב, תותאם ההתקנה כך שתעמוד בהוראות התקן. בכך השיגה התובענה את מטרתה העיקרית ולמעשה התקבלה במסגרת הסדר הפשרה ואין מקום להשוואה לעניין רייכרט ולמימוש של פיצוי כספי או הטבות כספיות.
לא הוגשו התנגדויות.

אישור הסדר הפשרה
בסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות נקבע:
"(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".
...
(ג)(1) החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנומקת ותכלול, בין השאר, את כל אלה:
(א) הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה;
(ב) עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו בהחלטת בית המשפט לפי סעיף 14, לפי הענין;
(ג) עיקרי הסדר הפשרה.
(2) בהחלטתו לפי פסקה (1) יתייחס בית המשפט, בין השאר, לשיקולים אלה:
(א) הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;
(ב) התנגדויות שהוגשו לפי סעיף 18(ד), וההכרעה בהן;
(ג) השלב שבו נמצא ההליך;
(ד) חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעיף קטן (ב)(5);
(ה) הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה;
(ו) העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר."

הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה:
"כל בעלי רכבי ההסדר בהתאם להגדרתם לעיל בהם הותקן התקן דלקן אוניברסלי של חברת אורפק מערכות בע"מ או של חברת רוזמן חברה להנדסה בע"מ על ידי מתקין מורשה, מאז החלו המשיבות לשווק את הדלקנים האוניברסליים ועד ליום הגשת הסדר פשרה זה לאישורו של בית המשפט"

עילות התובענה כפי שפורטו בבקשת האישור:
הפרת חובה חקוקה ורשלנות - עוולות לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]; עשיית עושר ולא במשפט בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט תשל"ט- 1979; הטעייה צרכנית והפרת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981; הפרת חובות גילוי ותום לב בניגוד לסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973 וסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

השאלות המשותפת לחברי הקבוצה כפי שפורטו בבקשת האישור:
האם התקנת מערכת התקן תדלוק אוטומטי כללי של המשיבות נעשתה שלא בהתאם להוראות התקן המחייב של מכון התקנים (SI-6200-3) ו/או למפרט המחייב על-פי הוראות תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לענין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"א-2011; והאם יש לכוף את המשיבות בביצוע קריאת שירות לתיקון ההפרה הנטענת או לפסוק סעד חלופי אחר כמבוקש.

הסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשת האישור:
פסיקת צו הצהרתי המצהיר כי המשיבות פעלו בניגוד למפרט ולתקן המחייב; צו עשה המחייב את המשיבות לבצע קריאת תיקון – לביצוע התיקונים של ההתאמה הנדרשת למפרט ולתקן המחייב; לחילופי חילופין פסיקת פיצוי כספי.
לאחר שבחנתי את הסדר הפשרה על יסוד הוראות אלה כמפורט לעיל ולהלן, מצאתי כי הסדר הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן לתובענה. להלן נימוקי:
סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין
סבורתני כי הסדר הפשרה משקף איזונים ראויים בנסיבות העניין. ההסדר יחסוך את ההתדיינות וגלומה בו תועלת ראויה הן ביחס לעבר והן בכל הנוגע להסדרה לעתיד. הקריאה לתיקון על-ידי המשיבות ועל חשבונן, וכן ביצוע התאמות נדרשות מצד המשיבות בקשר להתקנות עתידיות של התקן הדלקן האוניברסלי, כך שאלה יעמדו בהוראות התקן מקנה לחברי הקבוצה את הסעדים העיקריים שנתבעו במסגרת בקשת האישור ומגלמת ערך לחברי הקבוצה ואף במשקפי קיום הדין החל, ולרבות התקינה.

פטור ממינוי בודק
מצאתי כי בנסיבות העניין יש מקום להיעתר לבקשת הצדדים ואין מקום למינוי בודק לפי סעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. מטרת מינוי הבודק היא לסייע לבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה כדי לשמור על האינטרסים של הקבוצה ולהבטיח שההסדר הוא סביר והוגן מבחינתם וכי סיום ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת. מצאתי כי בנסיבות העניין הסדר הפשרה אמנם מבטיח תכליות אלה. הוראות ההתקנה המעודכנות למתקינים המורשים עברו בחינה ואישור של מעבדת ITL ( Israel Testing Laboratories), שהיא מעבדה חיצונית המוסמכת על-ידי מכון התקנים לאשר הוראות התקנה בהתאם להוראות התקן ואף המומחה מטעם המבקשים אישר כי הריקול הצפוי בהתאם להוראות ההתקנה המעודכנות, אשר קיבלו את אישורה של מעבדת ITL, יעמוד בהוראות התקן.
גמול ושכר טרחה
מצאתי לנכון לאשר את המלצת הצדדים ביחס לתשלום הגמול ושכר הטרחה כמוסכם וזאת בשים לב לכך כי בהתחייבות של המשיבות להליך הקריאה לתיקון שמטרתו העיקרית היא עמידה בתנאי ההתקנה של תקן מחייב להתקנת דלקנים ברכבים פרטיים הושגו מטרתה העיקרית של התביעה והסעד המרכזי שנתבע בה, ללא נטילת סיכון בשם הקבוצה הגלום בניהול ההליך עד תום, תוך זמן קצר יחסית; להישג שהושג בגדרי ההסדר עבור חברי הקבוצה ואף באכיפת הדין ולרבות התקינה ולערך הציבורי הגלום בכך; לשיעור רכיב שכר הטרחה של באי כוח התובעים המייצגים מהווה כ- 8% בלבד משווי ההטבה שקיבלה ותקבל הקבוצה ביחס לרכבים עליהם יחול ההסדר, וכן ביחס לרכבים העתידיים שיותקנו בהם דלקנים שהינו סביר ומדתי בנסיבות העניין; ומשאין מדובר בפיצוי כספי או בהטבה כספית בעין במובנם הרגיל המותנים במימוש על-ידי חברי הקבוצה.
מצאתי כי עיקר הערותיה החשובות של ב"כ היועמ"ש עו"ד אפרת סמואל מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) אף ביחס ליידוע אודות הקריאה לתיקון באות לידי ביטוי בהסדר הפשרה הכולל יידוע של חברי הקבוצה בדבר הקריאה לתיקון במספר רב של אמצעים ויש בו חשיפה טובה של ההודעה לחברי הקבוצה, ובכלל זה פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה; פרסום הודעה כדף נחיתה באתר אינטרנט מוכרים בעלי מספר כניסות משתמשים נרחב; ובשים לב להערת היועמ"ש בנושא, הסכימו הצדדים להאריך את משך הימים בהם תפורסם ההודעה בדבר הקריאה לתיקון (כדף נחיתה באחד מבין אתרי האינטרנט שפורטו כך שהפרסום יעמוד על שבוע ימים (ולא במשך יומיים, כפי שנקבע בהסכם הפשרה). אף ביחס לחברות הדלק הובהר כי המשיבות מסרו לחברות הדלק הודעה אודות הסכם הפשרה שהתגבש, לרבות בעניין הקריאה לתיקון ואף יחזרו ויעדכנו את חברות הדלק בשנית.
סוף דבר
אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין.
נוסח ההודעה לציבור שצורף לבקשה לאישור בית המשפט בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות מאושר. הפרסום יבוצע תוך 14 ימים מהיום. הגישו הודעת עדכון ודיווח על ביצוע פרסום אישור הסדר הפשרה וכן פרסום ההודעות בדבר הקריאה לתיקון תוך 20 ימים מהיום. הפגרה חלה במניין הימים. לתז"פ.

הצדדים ימציאו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.