הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 19246-05-21

לפני
כבוד ה שופטת הדס עובדיה

מבקש:

אליעזר שורצברג
ע"י ב"כ עו"ד קרן שלף

נגד

משיבה:

שגיא חג'ג' אחזקות (2007) בע"מ

פסק דין לאישור בקשת הסתלקות מבקשה לאשר תובענה כייצוגית
לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006

הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהתאם לסעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן בהתאמה: " בקשת ההסתלקות", "בקשת האישור" ו-"חוק תובענות ייצוגיות").
בקשת האישור וטענות המבקש בתמצית
עניינה של בקשת האישור בטענת המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ואת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), תשע"ג-2013, בכך שבאתר האינטרנט של המשיבה לא פורסמו הסדרי הנגישות של סניפי המשיבה, המשיבה לא מינתה רכז נגישות ולא פורסמה הצהרת נגישות.

המשיבה היא המפעילה והבעלים של רשת הצעצועים ספירלה, ושל האתר https://spirala-toys.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"), שבו היא מפרסמת את מוצרי הרשת הנמכרים באמצעות אתרי האינטרנט ובכל אחד משלושת סניפיה.

המבקש הוא נכה 100% המתנייד בכיסא גלגלים. בבקשת האישור נטען, כי המבקש נכנס לאתר האינטרנט של המשיבה, וגילה כי לא קיים בו פרסום אודות השאלה האם סניפי הרשת מונגשים, ואם כן באיזה אופן, לא פורסם שמו של רכז נגישות ולא פורסמה הצהרת נגישות.

ביום 10/05/2021 הגיש המבקש לבית המשפט הנכבד את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שבכותרת, במסגרתה נטען כי המשיבה הפרה את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ואת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), תשע"ג-2013, בכך שבאתר האינטרנט של המשיבה לא פורסמו הסדרי הנגישות של סניפי המשיבה, המשיבה לא מינתה רכז נגישות ולא פורסמה הצהרת נגישות.

הקבוצה בשמה הוגשה בקשת האישור הוגדרה על ידי המבקש כך: כלל האנשים עם מוגבלות ו/או נכות המתניידים בכיסא גלגלים ו/או כל בעלי המוגבלויות אשר מיום כניסת התקנות לתוקף ועד למועד שיקבע כב' בית המשפט, ביקשו לעשות שימוש באיזה מסניפי המשיבה, וכתוצאה מכך נגרמו להם נזק ו/או אי נוחות, משהמשיבה מתנהלת בניגוד להוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות בניגוד לתקנות 29, 34, 35, 35 (ה) ו- 91 לתקנות בכך שאינה מפרסמת את התאמות הנגישות למידע, את הסדרי הנגישות בסניפיה, ומשלא מינתה רכז נגישות ואינה מפרסמת את פרטיו.
הסכמות הצדדים
בטרם הגישה המשיבה תשובתה לבקשת האישור, באו הצדדים בדברים במסגרתם הובא לידי ב"כ המבקש, כי לאחר הגשת בקשת האישור הסדירה המשיבה את אתר האינטרנט שלה, כך שכיום האתר כולל פרסום הסדרי הנגישות בכל סניף בהתאם להוראות הדין, קיימת הצהרת נגישות ומונה רכז נגישות שפרטיו מפורסמים. ב"כ המבקש בדקה ומצאה, כי אכן כך הם פני הדברים.
צילום דף אתר האינטרנט של המשיבה צורף כנספח א' לבקשה.

בנסיבות אלו, באו הצדדים בדברים במטרה לגבש הסכמות ביניהם, ולייתר את הצורך בהמשך ניהול ההליך והגיעו להסכמות כמפורט להלן:

בנוסף על התיקונים שבוצעו כמפורט לעיל, במשך 3 חודשים מיום מתן תוקף של פסק דין להסדר זה, תעניק המשיבה 10% הנחה בסניפיה בהצגת תעודת נכה, וזאת על כל המוצרים הנמכרים בסניפיה, ללא כפל מבצעים והנחות. המשיבה תדאג לתלות במקום בולט שלט בדבר הנחה זו.
בנוסף, מתחייבת המשיבה לפעול לריענון נהליה בעניינים נשוא בקשת האישור עפ"י הוראות הדין והתקנות.
המשיבה תכנס את כלל מנהלי הסניפים ותחדד בפניהם את הנהלים בנוגע להנגשת השירות בסניפיה, והאופן שבו הם מצופים להדריך את עובדי הסניפים, ולספק שירות מיטבי לאנשים בעלי מוגבלויות. המשיבה תדאג לכך שמנהלי הסניפים יקבלו סקירה על דרישות הנגישות כחוק ויפעלו על פיה.

הסכמת המשיבה להסתלקות המבקש ניתנת בכפוף להתחייבויות המבקש ובאת כוחו, כדלקמן:
המבקש מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל טענותיו כאמור בתביעה ובבקשה לאישור כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה, ומסכים, כי בית המשפט הנכבד ימחק את הבקשה לאישור וכן יורה על דחיית תביעתו האישית.
המבקש ובאת כוחו מתחייבים שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותפים ו/או לנקוט במישרין ו/או בעקיפין בכל הליך כנגד המשיבה ו/או כנגד נושאי משרה ובעלי תפקידים במשיבה בקשר לעילות והטענות העומדות בבסיס הבקשה לאישור, ולא להיות מעורבים במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך שהיא בהגשת הליך כאמור על ידי גורם אחר בקשר לעילות והטענות העומדות בבסיס הבקשה לאישור.
אין בפעולותיה ובהסכמותיה של המשיבה, כאמור בבקשה זו לעיל, כדי להוות הודאה ו/או הסכמה לאילו מטענות המבקש בבקשה לאישור ו/או ויתור על טענה כלשהי.

הצדדים הגיעו להסכמה וממליצים כי יפסק שהמשיבה תשלם למבקש גמול מיוחד בסך של 2,000 ₪, ובנוסף תשלם לבאת כוחו שכר טרחה בסך של 8,000 ₪ (בתוספת מע"מ), וזאת בתוך 20 ימים ממועד אישור ביהמ"ש הנכבד את הבקשה.

בנסיבות העניין, סבורים הצדדים כי הסדר של הסתלקות מתוגמלת הינו ההסדר המתאים, משאתר האינטרנט של המשיבה תוקן לאחר הגשת בקשת האישור. ההסדר האמור מביא תועלת לחברי הקבוצה, באופן המצדיק פסיקת גמול ושכר טרחה בשיעורים המוסכמים בהתאם לע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ ( 5.8.2018).

הצדדים טענו כי בנסיבות העניין, נוכח השלב המוקדם בו מצוה ההליך; נוכח העובדה שההסתלקות אינה יוצרת מעשה בי-דין זולת לגבי המבקש עצמו, ולאור רישום ההסתלקות ממילא בפנקס התובענות הייצוגיות, אין צורך להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות ואין טעם לנסות ולאתר מבקש חלופי.
לבקשה צורפו תצהירי המבקש וב"כ המייצג לפיהם מלבד תשלום שכר הטרחה והחזר ההוצאות המבוקש נושא הסדר ההסתלקות לא יקבלו כל טובת הנאה בקשר עם ההליך או עם ההסתלקות.
אישור בקשת ההסתלקות
מצאתי כי בנסיבות העניין כמפורט לעיל, יש לקבל את בקשת ההסתלקות, לפיכך הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה נדחית.
לא ראיתי לנכון לתת הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות וסעיף 11 (ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע -2010.
החזר הוצאות ושכר טרחה
בשים לב לקבוע בסעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות ולרבות תיקון 10 ל חוק; לשיקולים לפסיקת גמול ושכר טרחת עורך דין כפי שפורטו ב ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (5.8.2018) פסקה 29 לפסק דינה של כבוד השופטת ברון; לתועלת שהושגה עקב הגשת בקשת האישור; על רקע הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול ההליך מבחינת חברי הקבוצה שמבוקש לייצגם; ראיתי לנכון לאשר את המלצת הצדדים לפסיקת גמול ושכ"ט שהיא סבירה בנסיבות העניין.
התוצאה
לאור כל האמור לעיל, בקשת ההסתלקות מתקבלת ותביעתו האישית של המבקש נדחית.
המשיבה תשלם למבקש גמול מיוחד בסך של 2,000 ₪, ובנוסף תשלם לבאת כוחו שכר טרחה בסך של 8,000 ₪ (בתוספת מע"מ), וזאת בתוך 20 ימים ממועד אישור ביהמ"ש הנכבד את הבקשה.
המזכירות מתבקשת לסגור את התיק.

ניתן היום, כ' אב תשפ"א, 29 יולי 2021, בהעדר הצדדים.