הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 11356-12-16

מספר בקשה:33
לפני
כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

תובעת

יעל בליט
ע"י ב"כ עו"ד חן שטיין ו/או ליאת שטיין

נגד

נתבעות

1.סי סמדר אליאסף בע"מ
2.סמדר אלייסף
ע"י ב"כ עו"ד מיטל ויצמן

פסק דין

1. התובעת הייצוגית, הגב' יעל בליט, הגישה בקשת אישור תובענה ייצוגית נגד הנתבעות - סי. סמדר אליאסף בע"מ וגב' סמדר אלייסף (להלן ביחד : "סי סמדר").
ביום 6.3.2020 ראיתי לאשר את התובענה כייצוגית (להלן: "החלטת האישור") ובהחלטה קבעתי כי ע ילת התביעה המרכזית בהליך היא על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת").

2. כפי שקבעתי בהחלטת האישור (סעי ף 39 להחלטה):
הקבוצה בשמה אשרתי לנהל התובענה הייצוגית היא: "כל מי שקיבל מהמשיבה לכתובת הדואר האלקטרוני או לסלולרי דבר פרסומת מפר ולא נתן הסכמתו המפורשת לקבלת ההודעה הפרסומית וגם כל מי שביקש להסיר את עצמו מרשימת הדיוור ולא הודעה לו דרך אפשרית ופשוטה להסיר עצמו מהרשימה, וזאת בתקופה של 7 שנים עובר להגשת התובענה".
עילת התביעה שאושר ה ב מסגרת ההחלטה היא הפרת סעיף 30א(ב) ו-30א(ה) לחוק התקשורת.
הסעד הנתבע בתובענה שאושרה הוא "פיצוי כספי בגין נזק לא ממוני הנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מדברי הפרסומת ששלחה המשיבה".

3. במהלך חיי התיק (ארוך יחסית להיקפו) שבתי והבעתי דעתי כי מוטב היה לו להליך שיסתיים בדרך של פשרה כלשהי תחת ההוצאות הנכבדות שניהול הליך שכזה מחייב ותחת בזבוז הזמן השיפוטי. המלצה זו נתתי לאחר שהתרשמתי כי אף שהתובענה עוסקת בעילה שנקבעה על ידי המחוקק כראויה להתברר בהליך ייצוגי, ואף שפסיקה רבה כבר ניתנה בנושא זה, הרי שבענייננו אין לומר כי התובענה מגלמת אינטרס ראשון במעלה, בעיקר לאור התרשמותי כי היקף הפעילות העסקית של הנתבעות מצומצם, ובהתאם גם היכולת הכלכלית שלהן לעמוד בנטל ניהול ההליך ובנטל הפיצוי לחברי הקבוצה, אינה מן הגבוהות . לכך אוסיף כי עסקינן בקבוצה מצומצמת בגודלה שלטעמי, וגם זאת אמרתי יותר מפעם אחת, לא מצדיקה דיון בבית המשפט מחוזי מטעמי סמכות עניינית.
משכך - טוב עשו הצדדים שהגיעו להסדר פשרה.

הסדר הפשרה המוצע
4. ואלה עיקרי הסדר הפשרה המוצע:
ההטבה לחברי הקבוצה: יחולקו שוברים בסך 20 ₪ לרכישת מוצרים בחנויות ובאתר של הנתבעת 1, שכוחם יפה לתקופה של ארבעה חודשים החל מהמועד המאוחר בין משלוח ההודעה לחברי הקבוצה או פרסום הסדר הפשרה.
ולעתיד: בתמצית מתחייבת הנתבעת לפעול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת, ולערוך שינויים תפעוליים במערכות המידע שלה כדי שיעמדו בהוראות הדין.
גמול ושכר טרחה: הצדדים משאירים לשיקול דעת בית המשפט סוגיה זו ולא מצאו להמליץ על סכום כלשהו.

5. לאחר שפורסמה ההודעה בדבר הסדר הפשרה, ובהעדר כל התנגדות מטעם הציבור ו/או חברי הקבוצה, נתקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביום 20.6.2021 באותה רוח, קרי, "הגורמים המקצועיים במדינה לא מצאו לנכון להביע התנגדות ביחס לבקשה לאישור הסדר הפשרה".

דיון והכרעה
6. בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006, "בית המשפט איננו משמש כ"חותמת גומי" ועליו לוודא כי הסדר הפשרה הוא הדרך ההוגנת, הסבירה והיעילה לסיום המחלוקת בעניינם של חברי הקבוצה (סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות) . היינו, כי סיום ההליך על דרך הפשרה מגשים את תכליות ההליך הייצוגי בצורה המיטבית, בשים לב לנסיבות העניין" (בר"מ 2744/19 עיריית עכו נ' בריל תעשיות בע"מ, פסקה 15 (10.3.2021); ההדגשה שלי). עמדתי, אותה ציינתי כבר בהחלטות שנתתי בהליכים אחרים, כי לעיתים קיים פער לא מבוטל בין "המצוי" לבין "הרצוי" בהליכים ייצוגים, כלומר, לעיתים אישור הסדר הפשרה הוא האפשרות הטובה ביותר מבחינת חברי הקבוצה, אף שהסדר הפשרה אינו חף מקשיים. גם בענייננו כשמדובר בהסדר קופונים, שרבות נכתב וייכתב על הבעייתיות המובנית שבו ועל אי הנחת של בת י משפט נוכח הסדר שכזה כפי שאף אני ציינתי זאת (ראו למשל: ת"צ (ת"א) 57333-04-18 גלסברג נ' מיי סמארטי (7.5.2021)), אלא שכפי שכבר אמרתי, התרשמתי שנוכח היקף הקבוצה המצומצם ונוכח התרשמותי מיכולת הנתבעות, המוטלת בספק (כפי ש אף נטען בבית המשפט), לעמוד בנטל הפיצוי המלא, נראה שסיום ההליך בהסדר פשרה הוא האפשרות הטובה ביותר מבחינת חברי הקבוצה.

7. בעיקרון, נוכח החשש המובנה בהליך הייצוגי מפני בעיית נציג והעדפת התובע המייצג את טובתו האישית בהליכי פשרה ייצוגיים על פני טובת הקבוצה, הסדר שוברים נראה ככזה המיטיב בעיקר עם התובע המייצג. כלל לא ברור כמה מחברי הקבוצה יפיקו תועלת מן השוברים. וגם חלוקת שוברים לחברי הקבוצה הניתנים למימוש רק בחנות הנתבעת נראה כהסדר שמיטיב בעיקר עם הנתבעת שתהנה מלקוחות פוטנציאליים בעקבות אישור הסדר הפשרה , שבעתיים כך כשאין סכום מינימום למימוש ההטבה. עם זאת, כפי שכבר ציינתי, למרות הספקות וחוסר הנחת מההסדר המוצע קיימים שיקולים כבדי משקל המטים את הכף לאישורו, ובין היתר, התרשמותי כי כוחן הכלכלי של הנתבעות הוא מוגבל וספק אם חברי הקבוצה יוכלו להנות מהסעד הנתבע, גם אם התביעה תוכרע לטובתם , וגם כי על מנת לזכות בתביעה, יהיה צורך לנהל הליך הוכחות מלא לשמוע עדים ולהגיש סיכומים דבר ה כרוך בעלויות ניכרות. מטבע הדברים, נוכח התרשמותי לגבי איתנות מצבה של סי סמדר, כפי שאף חזרה וציינה זאת ב"כ במהלך הדיונים, הרי שככל שימשכו ההליכים ויתרבו ההוצאות שיחולו על הנתבעות כך קטנים הסיכויים שבסוף הדרך חברי הקבוצה יוכלו להנות מסעד כספי.

8. כדי להתמודד עם הקושי לאשר הסדר פשרה המבוסס על שוברים, התפתחה בפסיקה דרך יצירתית, ולטעמי ראויה, בה מפעילים בתי המשפט את שיקול הדעת המסור להם בעניין פסיקת הגמול ושכר הטרחה הכוללת תמריצים לתובע המייצג ולבאי כוחו.
מצאתי לקבל דרך יצירתית זו ולקבוע כי פסיקת הגמול ושכר הטרחה בענייננו תעשה לאחר תקופת מימוש השוברים ( כאמור בסעיף 4 לעיל). על התובעת המייצגת וב "כ להגיש לבית המשפט פירוט מדויק על מספר חברי הקבוצה, זהותם ומספר השוברים שמומשו . לאחר העברת המידע כאמור אכריע בשאלת הגמול ושכר הטרחה. מנגנון זה נועד להבטיח כי לתובעת הייצוגית ולב"כ יהיה תמריץ מספיק לדאוג למימוש מיטבי של הסדר הפשרה.
ובכל זאת, לאור העבודה שהשקיעו התובעת הייצוגית וב"כ ומאחר שלא קבעתי גמול ושכ"ט בעת מתן החלטת האישור (ראו סעיף 41 להחלטת האישור) אני מורה כי על חשבון הגמול ושכ"ט ישלמו הנתבעות (ביחד ולחוד) סך של 1,500 ₪ גמול לתובעת ו-10,000 ₪ בתוספת מע"מ לב"כ התובעת. סכום זה הוא זמני ואשקול מחדש את שיעור הגמול ושכ"ט לאחר שאקבל מידע על שיעור המימוש, כנדרש בהתאם לקביעתי לעיל.

9. לסיכום, אני מאשרת את הסדר הפשרה על תנאיו ונותנת לו תוקף של פסק דין. הסדר הפשרה החתום שנסרק לנט המשפט הוא הנוסח המחייב.
אני קובעת כי מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה מהווה סילוק וויתור של התובעת הייצוגי ת ושל חברי הקבוצה כלפי הנתבעות. פסק דין זה מהווה מעשה בית דין כלפי התובעת הייצוגי ת וכלפי חברי הקבוצה שהוגדרו ברישא לפסק הדין, בקשר לטענות ו לעילות שאושרו בפסק הדין.

10. אני מורה לפרסם תוך 15 ימים (ימי הפגרה במניין) את ההודעה כמתחייב מסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות , בנוסח החתום, אותו אני מאשרת. הפרסום ייעשה בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית. יש להגיש לבית המשפט עותק מהפרסומים.
על שני הצדדים לדווח על השלמת ההסדר ולתת פירוט מלא של מימוש ההטבה כפי שהוריתי לעיל, גם כדי שאוכל ליתן החלטה בעניין הגמול ושכ"ט כאמור לעיל.
ת"פ 2.1.2022.

ניתן היום, ט' אב תשפ"א, 18 יולי 2021, בהעדר הצדדים.