הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"פ 44911-09-16

המאשימה:
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים:
.1 אהוד עמרם יפרח
.2 ש.ש – ניתן גזר דין
.3 יניב חיון – ניתן גזר דין
.4 יוסף תמם (עניינו הופרד)
.5 אליהו חבאז
.6 מיכאל קרמר – ניתן גזר דין
.7 אלכס חייט
.8 אברהם ברכו ע"י ב"כ עו"ד אשר חן ו/או צופית טל
.9 בוריס קליימן
.10 אלכס פלדמן
.11 אהוד מאיר – שאיבות בע"מ
.12 ש.י.ע.פ.ו. – ניתן גזר דין
.13 תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ (הופרד)
.14 אדיר עבודות צנרת בע"מ
.15 יוסף ליבוביץ ע"י ב"כ עו"ד מירי פרידמן

החלטה

לפני בקשות לדחיית מועדי ההוכחות בתיק שנדון לפני כב' השופטת אגמון-גונן, שנקבעו בהחלטתה מיום 2.9.19. בהחלטה האמורה צוין שככל שיוגשו בקשות דחיה הן יובאו לפני, ומשכך הבקשות האמורות הועברו להחלטתי.

בהחלטה מיום 2.9.19 הובהר שעסקינן בתיק שכתב האישום בו הוגש לפני כשלוש שנים, ביום 19.9.16, רשימת העדים משתרעת על 389 עדים אשר מתוכם נשמעו עד כה רק עדים ספורים. בנסיבות אלה, התבקשה כב' השופטת אגמון-גונן להחיש את בירור ההליך ולקבוע מועדי דיונים בהיקף שתואם את שמיעת ההליך ובהקדם. משכך, נקבעו בהחלטה מועדים נוספים לחודשים הקרובים, שרובם מחודש ינואר 2020, תוך שהמאשימה התבקשה לדאוג לזימון עדים יותר מהמתוכנן למקרה שבהעדר עדים, הדיון יסתיים מוקדם מהשעה המיועדת כמות שאירע בעבר .

הבקשות לדחיית מועדי הדיון;

בקשה אחת היא של באי כוח הנאשם 8 שמבקשים דחייה של הדיון ביום 17.11.19 ושל הדיון ביום 8.1.20 מפאת דיונים בתיקי אחרים .

בקשה שנייה היא של ב"כ הנאשם 13, שמבקשת את דחיית הדיון ביום 17.11.19 ושל הדיון ביום 15.1.19 ואף זאת מפאת דיונים בתיקים אחרים. עוד נאמר בבקשת הדחייה של ב"כ הנאשם 13 שקביעת מספר רב של ימי דיונים ברצף בתיק זה ובמועדים סמוכים לדיונים שנקבעו לה בתיקים אחרים שבהם היא מייצגת נאשמים אחרים, לא יאפשרו בידה להתכונן כדבעי לדיונים ובאופן שיפגע בייצוג הנאשמים. ב"כ הנאשם 13 אף מבקשת שאבוא בדברים עם נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד שבו מתנהל תיק אחר שבו היא מייצגת נאשם בהינתן שלא תוכל להתייצב לדיונים שייקבעו בו לאור המועדים שנקבעו בהחלטה בתיק זה.

עיינתי בהחלטה וכן בבקשות הדחייה וכן נתתי דעתי לצרכי התיק, לנהלים וכן לחובת בית המשפט ולצדדים לקדם הליכים, לא ראיתי להיעתר לבקשות הדחייה, פרט ליום 17.11.19 .

מושכלת יסוד היא חובה לברר בהקדם הליכים משפטיים ולהגיע להכרעה, קל וחומר בתיקים פלילים. חובה זו חלה על הצדדים לתיק, המאשימה ו כן על בית המשפט. אפנה בהקשר זה לדברי בית המשפט העליון מהעת האחרונה, בש"פ 4120/19 מדינת ישראל נ' כוטייר ואחר' (ניתן ביום 4.7.19), בפיסקה 25 להחלטה (כב' השופט אלרון) :

"התקדמות ניהול ההליך הפלילי מגשימה הן את האינטרס הציבורי של מהירות ויעילות ההליך, תוך ניצול מיטבי של הזמן השיפוטי, והן את האינטרס של המשיבים עצמם למניעת עינוי דין, בפרט כאשר הם שוהים במעצר עד תום ההליכים".

אמנם באותו מקרה דובר על הארכת תקופת מעצר, אך כאמור בציטוט, הדברים יפים לכל הליך פלילי באשר הוא.

בנסיבות התיק כמפורט לעיל, ניתנה ההנחיה למותב הדן להחיש את קצב בירור ההליך, בשים לב למועד הגשתו ולמספר העדים שצפוי להעיד, ולשם כך לקבוע מספר מועדים מספק בעת הקרובה וכך נעשה. נעשה מאמץ מערכתי רב של בית המשפט לפנות את השופטת לדיונים בתיק זה. על מנת לאפשר זאת אף הועברו תיקים אחרים שהיו מיועדים לשמיעה לפניה למותבים אחרים. בדרך זו, מיושמת ההלכה הפסוקה שצוטטה לעיל. קבלת בקשות הסנגורים תאיין את החובה שמוטלת כאמור על הצדדים ו על בית המשפט לקדם ולהכריע בתיקים , תגרום להתמשכות ההליך, תפגע באינטרס הציבור ובאינטרס הנאשמים להבאת התיק לידי סיום.

לא התעלמתי מטענת הסניגורית על הקושי שנוצר לה בהתייצבות מדי יום לתיקי מגה, אך אין בידי לשנות את מסקנתי. לטעמי מחובתו של פרקליט להיות מודע לכך שהוא יידרש להופיע בדיונים מדי יום, והדבר אף נעשה בפועל חדשים לבקרים שעה שפרקליט נדרש להתייצב מדי יום לדיונים במגה תיקים ואין בכך כדי לדחות דיונים . קל וחומר שבמקרה של ב"כ הנאשם 13, רצף הדיונים שנוצר הוא לא בתיק זה, אלא ב מספר תיקים שבהם היא מייצגת נאשמים . ככל שמתקשה פרקליט להיערך כיאות לדיונים ברצף, טוב הוא יעשה, אם ישקול מראש קבלת ייצוג במספר תיקים, שיכול ו אלה יתבררו במקביל. ודוק', בית המשפט הגם שמתחשב ביומנם של עורכי הדין, אינו יכול להגביל את מספר הדיונים מטעם זה. לא ראיתי מקום לשעות לבקשת הפרקליטה המכובדת לפנות לנשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ותעשה עו"ד פרידמן כמיטב הבנתה.

אוסיף באשר לנאשם 8; בהינתן שנאשם זה מיוצג על ידי שני סניגורים, אין מניעה שאחד מהם יופיע בתיק זה וחברו בתיק השני שקבוע למשרד.

עם זאת ולפנים משורת הדין, ועל מנת להקל עם ב"כ הנאשמים שהגישו את בקשות הדחייה, הדיון ביום 17.11.19 יידחה.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' אלול תשע"ט, 09 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.