הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 70444-01-17

מספר בקשה:41
לפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

המבקשת:

בריטמן זהר אלמגור ושות'
ע"י ב"כ עוה"ד רון ברקמן, גילעד פורת ורותם יוסף

נגד

המשיבה:

2. קמור בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עדי פיגל וחגי אולמן (המפרקים)

החלטה

בבקשה שלפני עותרת המבקשת (נתבעת 9) למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, כמפורט להלן:

להורות למשיבה להמציא למבקשת תצהיר גילוי מסמכים כללי ערוך כדין תוך תיקון הפגמים הנטענים.
להורות למשיבה להמציא לעיון המבקשת את המסמכים שיפורטו בתצהיר גילוי המסמכים הכללי המתוקן תוך שכל מסמך ימוספר ויסומן.
להורות למשיבה להמציא למבקשת תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים ערוך כדין תוך תיקון הפגמים הנטענים.
להורות למשיבה להעביר מחדש לעיונה של המבקשת את המסמכים הנזכרים בתצהיר גילוי המסמכים הספציפיים המתוקן, באופן שכל מסמך ימוספר ויסומן.
להורות למשיבה להעביר לעיון המבקשת את המסמכים שנדרשו בסעיפים 3.9 ו – 3.27 לדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים שהפנתה המבקשת אל המשיבה.
להורות למשיבה להעביר לעיון המבקשת את המסמכים שנזכרו בסעיף 31 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפיים מטעם המשיבה.

המשיבה מתנגדת לבקשה.

דיון

הצדדים החליפו ביניהם תצהירי גילוי מסמכים כללי וספציפי, שלאחריהם הגישה המבקשת את הבקשה שלפני.

אשר לתצהיר גילוי המסמכים הכללי שמסרה המשיבה למבקשת, טוענת המבקשת כי תצהיר זה פגום משום שהוא נוסח באופן כללי "תוך הפניה לקטגוריות עמומות ונרחבות של מסמכים, ומבלי שניתן בו פירוט אשר יכול ללמד מהם המסמכים הרלוונטיים לתובענה המצויים בשליטת התובעת".

מוסיפה המבקשת וטוענת כי המשיבה "הציפה" אותה במאות אלפי מסמכים שאינם ממוינים, מסודרים או מזוהים "אשר חלקם הגדול אינו רלוונטי".

אשר לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי שמסרה המשיבה למבקשת, טוענת המבקשת כי גם בו נפלו פגמים. כך, לא הועברו לעיונה של המבקשת מסמכים ספציפיים שנדרשו בטענה של חוסר רלבנטיות או חיסיון והמענה לדרישת המבקשת היה על "דרך של הפניה סתמית ולאקונית לגילוי המסמכים הכללי".

המשיבה הגישה תשובה לכל בקשות גילוי המסמכים שהגישו הנתבעים ובה היא דוחה את טענות המבקשת וטוענת כי מפרקי המשיבה (להלן: "המפרקים") מסרו לכלל הנתבעים בהם המבקשת תצהיר גילוי מסמכים כללי ומפורט, מחולק לנושאים ומועדי התכתובות, פירוט כלל הפרוטוקולים של כל ישיבות הדירקטוריון, חומר רקע שהיה ברשות המפרקים, דוחות כספיים, הערכות שווי וכתבי בית דין במסגרת הליכים משפטיים, פרוטוקולים בצירוף תיקייה ובה כל המסמכים הרלבנטיים המצויים בידי המפרקים כשהיא מחולקת לתתי תיקיות משנה לפי הנושאים הספציפיים. בנוסף מסרו המפרקים לכל הנתבעים בהם המבקשת, "דיסק קשיח נפרד" ובו כל המסמכים שהועתקו על ידי המפרקים ממחשבי החברה (המבקשת), לרבות תיבות המייל של "גורמי מפתח בחברה".

אשר לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי, טוענים המפרקים כי נענו לכל דרישות הנתבעים לאחר שביצעו חקירה ודרישה נוספת במסמכים שהיו ברשותם. במקום בו לא נמצאו מסמכים בידי המפרקים הפנו המפרקים את הנתבעים למסמכי החברה כפי שהועתקו על ידם ממחשבי החברה. בהקשר זה מדגישים המפרקים כי המסמכים שהועתקו ממחשבי החברה הם מסמכי הנתבעים והם אשר יודעים או אמורים לדעת מהם המסמכים שמצויים במחשבי החברה.

אשר לטענות הספציפיות של המבקשת, דוחים המפרקים טענות אלה וטוענים כי ביחס לתכתובות בעניין BREDO, מדובר בתיקייה בשם "תכתובות בעניין BREDO הכוללת שישה מסמכים בלבד, כמודגם בסעיף 43 לתשובה. כך גם באשר לתיקייה הנוגעת להערכות השווי של קמור אירופה, כמודגם בסעיף 46 לתשובה ותיקייה הנוגעת להליך בהולנד כמודגם בסעיף 48 לתשובה. לטענת המפרקים, בניגוד לטענת המבקשת אין כל "עמימות או אי בהירות" בתצהיר גילוי המסמכים הכללי.

אשר לדרישת המבקשת לקבל תכתובות בין מחזיקי האג"ח לחברה, טוענים המפרקים כי דרישה זו נוגעת להתכתבויות בין מחזיקי האג"ח לבין החברה בתקופה שקדמה למינוי המפרקים והתכתבויות בין מחזיקי האג"ח לבין המפרקים לאחר מינויים. באשר למסמכים מהתקופה הראשונה, טוענים המפרקים כי אין בידיהם מסמכים. עם זאת, אפשר שתכתובות כאלה מצויות בתיבות הדואר של נושאי המשרה בחברה שנכללות בדיסק הקשיח שנמסר לכלל הנתבעים. על כן, במענה לדרישה בעניין זה ציינו המפרקים כי המסמכים שאותרו על יד ם צורפו לגילוי המסמכים הכללי. באשר לתכתובות שלאחר מינוי המפרקים, הרי שהמסמכים האמורים אינם רלבנטיים לבירור הסיבות לקריסת החברה וחלק מהתכתובות חסויות. לעניין זה, מבהירים המפרקים כי לאחר מינויים אין עוד תכתובות בשם החברה אלא עם המפרקים שנכנסו בנעלי החברה. עוד מבהירים המפרקים כי דרישת המבקשת לעיין בתכתובות מחזיקי האג"ח בטענה שבהתנהלותם הובילו לקריסת החברה, נוגעת לתכתובות מהתקופה שלפני מינויים למפרקים וככל שהן קיימות הן נכללות במסמכים שהועתקו ממחשבי החברה.

אשר למסמכים הנוגעים למכירת נכסי החברה, טוענים המפרקים כי המסמכים הרלבנטיים הכוללים הסכמים, חוות דעת ואישורי בית המשפט נמסרו במסגרת תצהיר גילוי המסמכים הספציפי והכללי, למעט טיוטת הסכמים שאינן רלוונטיות. כן טוענים המפרקים כי בנוסף וכדי שלא להחסיר מהנתבעים העבירו להם ייפויי כוח לעיין בכל תיקי בית המשפט.

למקרא טענות הצדדים, נראה כי יש להבחין בין המבקשת לבין הנתבעים האחרים ששימשו נושאי משרה בחברה . בשונה מהנתבעים האחרים, המבקשת לא שימשה כנושא משרה בחברה ועל כן לגביה , קשה לקבל את טענת המפרקים לפיה הנתבעים צריכים להתמצא בתיקיות המסמכים על הדיסק הקשיח משום שמדובר בתיקיות ומסמכים שהועתקו ממסמכי החברה שנושאי המשרה יודעים או אמורים לד עת כיצד להגיע אליהם, ויש להניח שילמבקשת יש קושי אמיתי להתמצא במיקום חלק מהמסמכים על הדיסק הקשיח, כפי הקושי שעמד או עומד בפני המפרקים שאף הם לא שימשו כנושאי משרה בחברה.

הליך גילוי המסמכים והעיון בהם נועד לשרת את האינטרס של חשיפת האמת, אולם חשיפת האמת אינה חזות הכל. יש ו ההכבדה על בעל הדין מצדיקה את צמצום חובת הגילוי. נראה לי שכך ראוי במקרה כאן, בו הגישו המפרקים תביעה שנועדה למיצוי זכויות החברה לטובת נושיה כאשר ברור שנכסי החברה לא יספיקו לפירעון כל חובות החברה כלפיהם. במצב דברים זה, כפיי ה על המפרקים להוציא הוצאה נוספת הכרוכה בסימון כל המסמכים על הדיסק הקשיח תגרע עוד מקופת הפירוק באופן העלול להרתיע את מפרקי החברה ונושיה מהגשת תביעות למיצוי זכויות החברה בפירוק.

סוף דבר

משאין מדובר בהעלמת מסמכים או ניסיון להעלים מסמכים על ידי המפרקים, ובהתחשב באמור לעיל, נראה כי נכון להורות למפרקים או למי מטעמם לבוא בדברים עם באי כח המבקשת בניסיון כן ואמיתי לגשר על הפערים הנוגעים לדרישות הגילוי והעיון של המבקשת כדי לחסוך מהצדדים צורך בהתדיינות נוספת בעניין.

הצדדים יודיעו לבית המשפט עד ליום 15.6.20 על ה הסכמות שהגיעו באשר לדרישות המבקשת כאמור. מעקב במועד זה.

ככל שיוותרו עדיין פערים בין הצדדים הנוגעים לדרישות הגילוי והעיון של המבקשת , רשאית המבקשת להגיש בקשה תמציתית בעניין.

אין צו להוצאות.

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כוח המבקשת ולמפרקים
ניתנה היום, ב' סיוון תש"פ, 25 מאי 2020, בהעדר הצדדים.