הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 66893-07-19

לפני
כבוד השופטת חנה פלינר

תובעים
בת"א 66893-07-19

תובעים
בת"א 63870-07-18

 1. אלי מור
 2. הלנה יגר-מור

ע"י ב"כ עו"ד ארנון לנדה ואח'

 1. רות פייס
 2. יעקב פייס
 3. אורי רג'ואן
 4. רון רג'ואן
 5. דניאל דניאל
 6. דינה ארז
 7. אהוד ארז
 8. שרה קוך
 9. צבי קוך
 10. עידן רומנוב

ע"י ב"כ עו"ד ל.ד קומיסטר ואח'
נגד
נתבעת

גינדי החזקות ייזום 2009 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלי כהן ואח'

נגד
צדדי ג' 1. נתון ניהול שרון מגורים בע"מ
בת"א 66893-07-19 2. נתון ניהול שיווק נכסים (1998) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פגי שרון ואח'

3. יקיר ב. בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אילן אמודאי ואח'

4. נציגות דיירי הבית המשותף ברח' קלמן מגן 3-7 ת"א
5. דוד יחזקאל
6. גדי לבשטין
7. ירדן אמוץ
8. צביה גרוס
9. משה שומר
10. אביהו ברגמן
11. חני נחמיאס
12. לירון כהנא
13. גבי גל
14. ארנון חיימוביץ
15. צביקה קוך
16. שלמה טל
17. אהרון רוזנשטיין
ע"י ב"כ עו"ד צבי פירון ואח'

צדדי ג' 1. נציגות הבית המשותף ברח' קלמן מגן 3-7 ת"א
בת"א 63870-07-18 ע"י ב"כ עו"ד צבי פירון ואח'
2. יקיר ב. בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אילן אמודאי ואח'

החלטה
לפניי בקשות הדדיות למתן צווים לגילוי מסמכים ומתן מענה לשאלונים שהו גשו ע"י הצדדים בהליכים שבכותרת.
מסגרת נורמטיבית - הן בראי התקנות בנוסחן הקודם והן בראי נוסחן החדש
"הליכי גילוי מוקדם (שאלונים וגילוי מסמכים) נועדו כדי לפשט את ההליכים, לקצר את הצורך בהבאת ראיות ולהשיג הודיות לגביהן. התקנות שבפרק ט' לתקנות סדר הדין, מטרתן אחת: לאפשר לבעל דין להכין את משפטו, תוך הסתמכות גם על מסמכים המצויים בידי הצד שכנגד וגם על תשובות בתצהיר שנתן הצד שכנגד לשאלות שהוצגו, שהן מהשאלות השנויות במחלוקת של המשפט" ע"א 2271/90 גמבו נ' אמיר מרדכי, פ"ד מו(3) 793. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), קובעת כי: "יש לגלות את כל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון".
תקנה 113 לתקנות קובעת כי:
"בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת, בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש תצהיר על מסמכים ובין אם לאו, ליתן, לפי בקשת בעל דין, צו לפי טופס 12, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה – מתי יצא ממנה ומה היה עליו."
על ההבדל בין גילוי מסמכים כללי לספציפי ראה רע"א 8834/13 גרון נ' זלץ (פורסם במאגרים המשפטיים, ביום 13.3.2014), שם נקבע כי:
"גילוי מסמכים כללי שונה מגילוי מסמך פלוני (גילוי מסמכים ספציפי), בכך, שהגילוי מהסוג הראשון אינו מתייחס כלל ועיקר למסמכים מסוימים, ובגדרו נדרש בעל דין שכנגד לגלות את כל המסמכים "הנוגעים לענין הנדון המצויים, או שהיו מצווים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה" (כאמור בתקנה 112 לתקנות).(...)"
ראו גם רע"א 8290/01 איזוטופ בע"מ נ' דן רנט א-קאר בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, ביום 22.8.2002) שם נקבע כי "כידוע, יש לנקוט גישה מרחיבה ככל שמדובר בגילוי ראיות במסגרת הליך שיפוטי, שמטרתו היא חשיפת אמת. לפיכך, הכלל הוא, שאין בעלי- דין רשאים להימנע מגילוי ראיות שברשותם, אלא-אם-כן יש בגילויה של ראיה מסוימת כדי לפגוע באינטרסים לגיטימיים של בעל- הדין שנתבקש לגלותה, שאז יינתן צו שיחייבו בגילוי אך ורק ביחס לראיות שהן רלוונטיות".
בת"א (מחוזי) 2320-08 ערן רוסמן נ' פרסקל בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, ביום 21.7.2011) "דרישת הרלוונטיות פורשה בפסיקה באופן מרחיב, כך שחובת הגילוי חלה גם על מסמכים, אשר התועלת שלהם להליך השיפוטי היא עקיפה, והיא קיימת גם אם מסמכים אלה אינם קבילים בהליך עצמו. בנוסף, ניתן לבקש צו גילוי מסמכים ספציפי בנוגע לסוגי מסמכים, בכפוף להוכחת הרלוונטיות של סוג המסמכים שגילויו מבוקש".
כידוע, "הדעה המקובלת כיום היא שיש לאפשר לבעלי-הדין "לשחק" בקלפים גלויים, למען לא יפתיע אחד מהם את יריבו במהלך המשפט בראיה בלתי צפויה וכך יכשיל את יריבו, שלא הייתה בידו אפשרות לבודקה ולהכין חומר ראיות לסתור. לפיכך הכלל הוא, שרשאי בעל-דין לקבל מידע על מסמכי היריב בין שהם "מועילים" ובין שהם "מזיקים". (...). משחק "בקלפים גלויים" עשוי, בדרך-כלל, למנוע קיומן של טקטיקות פסולות של הפתעת היריב ודחיית המשפט, לפי בקשת בעל-הדין המופתע, כדי להביא חומר ראיות לסתור. הוא גם עשוי לשמש לעתים כגורם משמעותי להבאתם של בעלי-הדין לכלל פשרה. אך הכלל האמור אין כוחו יפה, בהכרח, לגבי מי שכל גירסתו במשפט כוזבת והוא מבקש את הגילוי כדי להכין ראיות כוזבות שיש בהן כדי לסתור את הראיות שבידי יריבו. מטרתו של גילוי מסמכים הוא, כרגיל, להביא לחקר האמת, ואם סבור בית-המשפט כי הגילוי לא ישרת מטרה זו, יש להשאיר לו שיקול-דעת שלא להתירו." רע"א 4249/98 סוויסה נ' הכשרת הישוב- חברה לביטוח בע"מ, פ'ד נה(1) 515,520. (פורסם במאגרים המשפטיים, 19.12.1999).
לא למיותר לציין את תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018 (להלן: " התקנות החדשות") אשר חלות באופן חלקי על ההליך דנן, בהתאם לסעיף 180 לתקנות החדשות. מפנה אני בין היתר לעקרונות היסוד שבפרק א' לתקנות, סעיפים 1-5א'; מפנה אני לסעיף 35ב' לתקנות, המעגן את חובת הצדדים לקיים ביניהם דיון מקדמי, כשעניין ההליכים המקדמיים אמור להידון בפגישה זו; מפנה אני לפרק ט' לתקנות החדשות, סעיפים 56-60, המתייחסים לשאלון, גילוי מסמכים כללי וספציפי והעיון בהם. אציין כי גם אם אין תחולה ישירה של ההסדרים החדשים על בקשות אלו, רוח הדברים ברורה ומלמדת על צמצום בקשות כגון אלו; הפרדת המוץ מן התבן; גלגול המחלוקת לפתחי בית המשפט רק בעניינים שבליבת המחלוקת, וכלשון תקנה 3ב' לתקנות החדשות: "חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגתות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן".
ומההלכה ליישומה בנוגע לבקשות התלויות ועומדות כמפורט להלן -
בקשה מס' 47 לגילוי מסמכים (להלן: "בקשה מס' 47")
בקשה מס' 47 הוגשה על ידי הצדדים השלישיים 1-2 בת"א 66893-07-19 (להלן: "הצדדים השלישיים 1-2") במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות לנתבעת (שולחת ההודעה לצד ג') להשיב לדרישת ם לגילוי מסמכים כללי וספציפי ועל השאלון שהועברו לנתבעת ביום 15.12.2021 (ר' נספח 1 לבקשה מס' 47, להלן: "הדרישה") בתוך 14 יום וכן לחייב את הנתבעת בהוצאות. לאחר שעיינתי בדרישה, בבקשה; בתשובה ובתגובה לה, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה כמפורט להלן.
באשר לסעיף 3.ג לדרישה שעניינו התכתבויות הנתבעת עם מומחים ו/או יועצים בנושאים הנוגעים לצדדים השלישיים 1-2, הדרישה נדחית, מדובר בדרישה כוללנית, לא ממוקדת ומכבידה.
באשר לסעיפים 3.ד-3.ה לדרישה שעניינם תכתובות הנתבעת עם התובעים ו/או דיירי הבניין וכן פרוטוקולים ותרשומות של פגישות ושיחות אלו, הנוגעים לצדדים השלישיים 1-2, נעתרת חלקית ומחייבת בהצגת פרוטוקולים שנערכו עם דיירים, תרשומות וסיכומי פגישות (ככל שהיו).
באשר לסעיפים 3.ו-3.ז לדרישה שעניינם תכתובות הנתבעת עם חברת דניה סיבוס וכן פרוטוקולים ותרשומות של פגישות ושיחות אלו, איני נעתרת לבקשה. מדובר במסמכים הנוגעים לצד זר להליך (דניה סיבוס), מבלי שניתנה לצד זה זכות להגיב. בשלב זה לא ראיתי מקום לחייב בהצגת מסמכים אלו.
באשר לסעיפים 3.ט-3.י לדרישה שעניינם מסמכים ותכתובות המעידים כי הצדדים השלישיים 1-2 לא ביצעו כנטען פעולות תחזוקה לפי התקנים וההסכם (מדובר בסעיף כפול זהה), הדרישה נדחית. מצאתי כי מדובר בדרישה גורפת, לא ממוקדת, מניחה מסקנות ואינה מתאימה לשאלון.
באשר לסעיף 3.יא לדרישה שעניינו מסמכי רכישת והתקנת המפוחים בחניון כולל מפרט טכני והוראות, מדובר בדרישה ממוקדת הרלוונטיות למחלוקת. הדרישה מתקבלת.
באשר לשאלות 1-4 לשאלון שעניינן פירוט ראשי הנזק והסכומים הנתבעים בגינם נדרש ש יפוי/ החזר מהצדדים השלישיים 1-2 - יש להשיב רק לשאלה מס' 1. שאלות 2-4 אינן מתאימות לשאלון וניתן יהיה לחלוץ את התשובה המענה לשאלה 1.
באשר לשאלה 5 שעניינה המועדים בהם לטענתם הפסיקו הצדדים השלישיים 1-2 את אוורור החניונים שגרם ליצירת מפגעי ריח, איני מקבלת את טענת הנתבעת כי מדובר בשאלה שאינה מתאימה לשאלון, כל שנדרש הוא לפרט מועדים. הדרישה מתקבלת.
באשר לשאלה 7 שעניינה פניות הנתבעת לצדדים השלישיים 1-2 בעניין המפוחים בחניונים וכן ציון המועדים – יש לפרט את המועדים. אין צורך בצירוף מסמכים .
באשר לשאלה 8 שעניינה משך התקופה בה נטען כי הצדדים השלישיים 1-2 מנעו/ ניסו למנוע כניסת ביוביות לחניונים, מצאתי שיש למשך התקופה רלוונטיות למחלוקת. הדרישה מתקבלת.
באשר לשאלה 10 שעניינה פניות הנתבעת לצדדים השלישיים 1-2 בעניין חסימת הביוביות, יש לפרט את מועדי הפניות.
באשר לשאלה 12 שעניינה פירוט אותן פעולות של הצדדים השלישיים 1-2 המהוות "טיפול כושל ורשלני במיזוג השטחים המשותפים" (סעיפים 35 ו-36 להודעה לצד שלישי), אין מדובר בשאלה המתאימה לשאלון, הדרישה נדחית.
בקשה מס' 48 לגילוי מסמכים (להלן: "בקשה מס' 48")
בקשה מס' 48 הוגשה על ידי התובעים בת.א 66893-07-19 (להלן: "התובעים"), במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות לנתבעת לגלות (ולאפשר עיון) במסמכים שפורטו במסגרת דרישתם לגילוי מסמכים שהועברה לנתבעת ביום 2.8.2020 (ר' נספח 1 לבקשה מס' 48, להלן: "הדרישה"). לאחר שעיינתי בדרישה, בבקשה; בתשובה ובתגובה לה, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה כמפורט להלן.
באשר לסעיפים 4.ב ו- 4.ג לדרישה שעניינם פרוטוקולים ומסמכים (כולל התכתבויות פנימיות/ עם בעלי מקצוע) הנוגעים להקמת השוק, תכתובות עם מומחים שייעצו בכל הנוגע להקמת השוק משלב הרעיון ועד לתפעולו, הרי שיש לדחות את הטענה שכבר במועד זה מדובר בחוות דעת שנעשו לצורך הליכים משפטיים (ס' 14 לתשובת הנתבעת), שכן מדובר בדרישה לחוות דעת שנעשו במועד הקמת השוק ולצורך תפעולו ובמנותק מהתביעה דנן. כמו כן, במסגרת סעיף 15 לתשובתה הנתבעת מציינת שצירפה לגילוי המסמכים מטעמה חוות דעת מטעמה שאף הועברה לנציגות.
הנתבעת תציין בתצהיר ערוך כדין האם קיימות בידה חוות דעת/ התייעצויות עם מומחים הנוגעות להקמה ותפעול שרונה מרקט ורלוונטיות למחלוקת בין הצדדים (בפרשנות מרחיבה), זאת למעט חוות דעת משפטיות שניתנו. ככל שיש לנתבעת טענה הנוגעת לחיסיון מסמכים – יינתן פירוט באשר לכל מסמך ומסמך מדוע הוא חסוי ויועברו המסמכים לעיונו של בית המשפט אשר יבחן את שאלת חסיונם.
באשר לסעיף 4.א לדרישה, שעניינה כל מסמך המפרט את הקמת רעיון הקמת שוק האוכל, מפנה אני למענה הנתבעת במסגרת תשובתה כי אף בשלב הסכמי המכר היה בכוונתה לפעול לשינוי תכנוני, וכי הדבר עלה מהמסמכים שהוצגו לתובעים (ר' סעיף 11 לתשובה לבקשה). בנוסף מדובר בדרישה מכבידה וכוללנית, שהרלוונטיות שלה מוטל בספק כאמור.
באשר לסעיפים 4.ד-4.ו לדרישה, שעניינם פרוטוקולים ותכתובות עם גורמים בעירייה הנוגעים לאישור שוק האוכל, התכתבויות עם מחלקת איכות הסביבה, תכניות ופרוטוקולים לבניית השוק ותהליכי אישורם עד למכירת השוק, אני סבורה כי דין דרישות אלו להידחות. אמנם קיימת טענה של התובעים בכתב התביעה (ר' סעיפים 71- 79 לכתב התביעה) כי עיריית תל אביב התרשלה במתן אישורים (הגם שאינה נתבעת בתביעות דנן), עם זאת, אין מחלוקת כי ניתנו היתרים מהרשויות השונות לצורך הקמת השוק. מעבר לכך, מדובר בדרישה מכבידה וכוללנית וקיימות דרישות נוספות ספציפיות יותר שחלקן נענו, כמפורט בבקשה זו. זאת ועוד – פתוחה הדרך לעיון בתיק הרלוונטי בעירייה.
באשר לסעיף 4.ז לדרישה, שעניינו מסמכים המתעדים 'דיונים שנגעו להשתלטות גינדי על השטחים הציבוריים, כולל מעברים ציבוריים, רחבה עליונה, קולונדות, חניון ציבורי בקומה מינוס 2 (היום חניון ספקים - שרונה מרקט), מדובר בדרישה גורפת, מכבידה ומקניטה ("השתלטות גינדי") ולכן הדרישה נדחית.
אשר לסעיף 4.ח לדרישה, שעניינו מסמכים/ התכתבויות עם התובעים ויתר הרוכשים בפרויקט והנוגע להסכמות לבניית השוק (למעט הסכמי הפשרה שנחתמו בשנת 2013), אכן צודקים התובעים כי אלו רלוונטיים שכן הנתבעת טוענת בכתב הגנתה כי הקמת השוק נעשתה בידיעתם המלאה של רוכשי הדירות (ר' למשל סעיף 9.3 לכתב ההגנה). ככל שיש מסמכים המציגים הסכמה של רוכשי הדירות להקמת השוק, אלו יועברו לתובעים בתוך 30 ימים מקבלת החלטתי זו. אחרת, לא אתיר הגשתם כראיה במסגרת תיק זה.
אשר לסעיף 4.ט לדרישה, שעניינו מכתבי ההתנגדות של צדדים שונים להקמת השוק, איני מקבלת את טענת הנתבעת כי התובעים יכולים להשיג את מכתבי ההתנגדות מטעם הרוכשים במסגרת אחרת (סעיף 24 לתשובה לבקשה). ככל שיש בידי גינדי מכתבי התנגדות כאמור, יש להציגם.
באשר לסעיף 4.י לדרישה, שעניינו מסמכים המתעדים את בקשת הנתבעת לפתוח דוכני מזון ברחבות לפני הכניסות בשוק בשנת 2019 וכן תגובות העירייה בניין ו/או תהליך קבלת האישור, לא מצאתי שמדובר בדרישה בלתי ממוקדת ומכבידה. כן, מצאתי שהיא רלוונטית למחלוקת. הדרישה מתקבלת בזאת.
באשר לסעיף 4.יא לדרישה שעניינו מסמכים המהווים אישור ו/או רישיון להפעלת ותחזוקת שוק האוכל (מפתיחתו ועד היום) מכל גורם מתאים, מצאתי שמדובר בדרישה לא ממוקדת ורחבה. הדרישה נדחית.
באשר לסעיפים 4.טו-טז לדרישה שעניינם חומר פרסומי הנוגע לשוק אוכל ו/או לפרויקט וכן מאמרי עיתונות שפורסמו בנושא השוק בין 2012 ועד למכירת השוק, מצאתי שמדובר בדרישה רחבה, לא ממוקדת והרלוונטיות שלה מוטלת בספק (למשל כתבות בעיתון). הדרישה נדחית.
באשר לסעיף 4.יט לדרישה שעניינו תכניות בינוי של הפרויקט דרך כל שלבי תכנון התב"ע ואישורי הבניה כולל תכניות מאושרות מהשנים 2006-2020, מצאתי שמדובר בדרישה מכבידה וכן במסמכים אשר מצויים במאגרי מידע פומביים, ראו סעיף 24 לעיל. הדרישה נדחית.
באשר לסעיף 4.כ לדרישה שעניינו הסכמי הנתבעת עם חברת ביג למכירת השוק בשנת 2019, הנתבעת מציינת שמכירת השוק נעשתה באוקטובר 2019, לאחר הגשת התביעה ועל כן אינה רלוונטית לתביעה. התובעים טוענים כי מדובר בניסיון לכמת את שווי ההתעשרות. בנסיבות אלו לא מצאתי לנכון לחשוף את ההסכם. הדרישה נדחית בזאת.

בקשה מס' 49 לגילוי מסמכים (להלן: "בקשה מס' 49")
בקשה מס' 49 הוגשה על ידי התובעים בת.א 63870-07-18 (להלן: "התובעים"), במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות לנתבעת להשיב באופן ענייני לשאלון, לגלות מסמכים רלוונטיים שנדרשו במסגרת הדרישה שהועברה לידי הנתבעת הנושאת את התאריך 21.1.2020 (ר' נספח א' לבקשה מס' 49, להלן: "הדרישה") וכן לחייב את הנתבעת בהוצאות. לאחר שעיינתי בדרישה, בבקשה; בתשובה ובתגובה לה, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה כמפורט להלן.
בראשית הדברים אציין כי בניגוד לטענת הנתבעת כי על התובעים – המבקשים את גילוי המסמכים – מוטל הנטל להוכיח כי דרישתם אינה מכבידה, על הטוען טע נה בדבר הכבדה הנטל להוכיח טענתו.
באשר לסעיף א' לדרישה שעניינו בקשה לשינוי היתר בניה מחודש, מצאתי כי זו דרישה ממוקדת, רלוונטית ואינה מכבידה ויש להיעתר לה גם אם ניתן לאתרה במאגרים פומביים. הדרישה מתקבלת.
באשר לסעיף ב' לדרישה שעניינו פרוטוקולים מישיבות ועדות תכנון ובניה בקשר לבקשה לשינוי היתר הבניה מחודש 7/2012, ניתן לפנות לעת"א ולעיין בכל החומר הרלוונטי, ראו גם סעיפים אחרים דומים בהחלטה זו (סעיף 24, סעיף 31).
באשר לסעיף ד' לדרישה שעניינו הדמיות, פרוספקטים, סרטונים ומצגות שהוצגו לדיירים בין השנים 2009-2011, מצאתי שמדובר בדרישה מכבידה, בין היתר, בשל התקופה המבוקשת. ככל שיש דרישות ממוקדות (וראו סעיף 39 להלן ) – נעתרתי לבקשה זו.
באשר לסעיף ה' לדרישה שעניינו תכניות קומת כניסה, קומה מפולשת, קומת מרתף, קומת גג, תכניות קליטת פסולת ואשפה שלא צורפו להסכמי המכר, מדובר בדרישה מכבידה שהרלוונטיות שלה מוטלת בספק (מדובר במסמכים שלא צורפו להסכם המכר, על כל המשתמע מכך).
באשר לסעיף ו' לדרישה שעניינו סרטון שיווק של שוק האוכל שפרסמה המשיבה מיום 31.12.2012, מדובר בדרישה ממוקדת ואני נעתרת לה.
באשר לסעיף ח' לדרישה שעניינו אישור מסירת הודעה לדיירים על הגשת שינוי היתרי הבנייה, ככל שיש מסמכים כמפורט בסעיף זה יש להציגם. על המשמעות של משלוחם או אי משלוחם ניתן יהא לחקור ולסכם בבוא העת.
באשר לשאלות א' ו -ב' לשאלון במסגרתן נדרשה הנתבעת לאשר תגובות מטעמה שפורסמו בעיתון "גלובס" וכן "כלכליסט" מיום 30.12.2012 כי אינה מתכוונת להקים שוק במתחם שרונה – אין צורך במענה, ניתן להותיר לחקירה נגדית.
באשר לשאלה ג' לשאלון במסגרתה נדרשה הנתבעת להשיב האם ומתי יידעה את התובעים או ביקשה הסכמתם בקשר לבקשות שינוי היתר הבנייה - אין צורך במענה, ניתן להותיר לחקירה נגדית, וזאת בין היתר מאחר וחייבתי בהצגת המסמכים, כמפורט בסעיף 40 לעיל.
באשר לשאלות ד'-ה' לשאלון במסגרתן התבקשה הנתבעת לאשר כי לא הסכימה על ביצוע שינויים בהסכם עם התובעים וכי בהתייחס לאותם סעיפים חוזיים אכן לא נערך שינוי - אין צורך במענה, ניתן להותיר לחקירה נגדית.
באשר לשאלה ו' לשאלון במסגרתה התבקשה הנתבעת לאשר שהציגה דגמים בנויים של הפרויקט במשרד המכירות ובהם רחבת הכניסה הוצגה עם מיקום שונה של דרגנועים וללא קולונדה וסקיילייטים – מדובר בשאלה ממוקדת, יש להשיב.
באשר לשאלה ח' לשאלון במסגרתה נדרש ה הנתבעת לאשר כי לא ניתן היתר לשוק האוכל לפעול בסופי השבוע (וככל שכן ניתן היתר לפרט מתי הוא ניתן ולצרפו) – יש להשיב ולפרט האם יש היתר לשוק האוכל לפעול בסופי שבוע ומתי ניתן אישור זה.
באשר לשאלה ט' לשאלון במסגרתה נדרשה הנתבעת להשיב מתי התקבלה ההחלטה על הקמת שוק האוכל, סבורה אני כי אין מדובר בשאלה המתאימה לשאלון וניתן לחקור בחקירה נגדית.
באשר לשאלה י' לשאלון שבמסגרתה נדרשה הנתבעת להשיב למשך איזו תקופה הופעל שוק "שישי חקלאי" ו/או "Sarona Green Market" – יש להשיב לשאלה, על פניו רלוונטי למחלוקת.

בקשה מס' 50 לגילוי מסמכים (להלן: "בקשה מס' 50")
בקשה מס' 50 הוגשה על ידי הנתבעת, שולחת הודעה צד ג'. במסגרתה, מתבקש בית המשפט להורות לצדדים השלישיים 1-2 להעביר לידי הנתבעת תצהירי גילוי מסמכים כללי וספציפי ערוכים כדין בהתאם למכתב דרישה מיום 15.12.2020 (ר' נספח 1 לבקשה מס' 50, להלן: "הדרישה"), לאפשר עיון במסמכים שנדרשו ולהשית על הצדדים השלישיים 1-2 הוצאות. לאחר שעיינתי בדרישה, בבקשה; בתשובה ובתגובה לה, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה כמפורט להלן.
הצדדים השלישיים 1-2 נדרשו לשלוח תצהיר גילוי מסמכים כדין ולא להסתפק במשלוח מכתב מענה מטעם באת כוחם. כמו כן, נדרש היה להעביר לעיון הנתבעת את מלוא המסמכים שאוזכרו במכתב המענה. עוד במסגרת החלטתי מיום 22.2.2021 שניתנה על גבי בקשה מס' 50, הפניתי את תשומת לב הצדדים לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות ולתכלית העומדת בבסיסן שיפה גם לענייננו. התקנות החדשות כאמור לעיל מעודדות את הצדדים לסייע לבית המשפט ולפעול לצמצום המחלוקת. על אף האמור בהחלטתי זו הצדדים השלישיים 1-2 נמנעו מתיקון הפגמים שלהם במסגרת תשובתם ואך ציינו כי תצהיר גילוי מסמכים וכן המסמכים המוזכרים במכתב המענה יועברו לאחר מתן ההחלטה.
אני מורה בזאת לצדדים השלישיים 1-2 להעביר לנתבעת תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין במסגרתו יפורטו מלוא המסמכים הרלוונטיים שנדרשו במכתב הדרישה ואשר מצויים ברשות הצדדים השלישיים 1-2. בד בבד עם העברת התצהיר יועברו לעיון הנתבעת מלוא המסמכים הנזכרים בתצהיר.
באשר למסמכים שנדרשו במסגרת סעיפים 10.1-10.5 - אין מקום להיכנס למסמכי ההתאגדות ורשימת העובדים, כמבוקש בסעיפים 10.1, 10.2, 10.5, עם זאת על מנת להכריע בין היתר בשאלת היריבות ויחסי הגומלין של צדדי ג' 1-2 והזיקה של כל אחת מהן לפרויקט, אני מחייבת בהצגת המסמכים הנדרשים בסעיפים 10.3.-10.4.

בקשה מס' 51 לגילוי מסמכים (להלן: "בקשה מס' 51")
בקשה מס' 51 הוגשה על ידי הנתבעת. במסגרתה, מתבקש בית המשפט להורות לתובעים בת.א 63870-07-18 (להלן: "התובעים) ליתן עיון במסמכים שגולו על ידם ולא הועמדו לעיון הנתבעת וכן לעיין במסמכים שנדרשו במסגרת דרישתם לגילוי מסמכים שהועברה לנתבעת ביום 2.8.2020 (ר' נספח 1 לבקשה מס' 51, להלן: "הדרישה"), במסגרת תצהירים ערוכים כדין ולהשית על התובעים הוצאות. לאחר שעיינתי בדרישה, בבקשה; בתשובה ובתגובה לה, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.
באשר לחתימת התובעים 1 ו-2 על גבי אותו תצהיר, ודרישת הנתבעת לצירוף תצהירי גילוי מסמכים מכלל התובעים, לא מצאתי להורות על צירוף תצהירים נוספים. מקובלת עליי עמדת התובעים לפיהם הוגשו תצהירים מכל אב בית מכל משפחה. אין צורך בחתימה נפרדת על אותו תצהיר.
באשר לסעיפים 10.1-10.3, 10.7-10.9 ו-10.14 – שלגביהם נטען שגולו אך לא הועברו והופנו באופן מסודר, וכן כי קיימים פגמים לאור כך שהמסמכים המבוקשים שונים מאלו שגולו – סבורה אני כי די באמור בתגובת התובעים. עם זאת, יש לאפשר עיון במסמכים אלו כנדרש בסעיף 40 לתגובה לתשובה.
באשר לסעיפים 10.19-10.30 לדרישה, הרי שהתובעים במסגרת תשובתם ציינו כי מעבר למסמכים שגולו בגילוי הכללי והספציפי אין בידם מסמכים נוספים הקשורים למבוקש בסעיפים אלו. יש לתמוך טענה זו בתצהיר כדין.

בקשה מס' 52 לגילוי מסמכים (להלן: "בקשה מס' 52")
בקשה מס' 52 הוגשה על ידי הנתבעת, שולחת הודעה לצד ג'. במסגרתה, מתבקש בית המשפט להורות ליקיר ב. בע"מ (להלן: "הצד השלישי 3") ליתן תצהיר גילוי מסמכים כללי ערוך כדין בהתאם למכתב מיום 15.12.2020 (ר' נספח 1 לבקשה מס' 52, להלן: "הדרישה"); לאפשר עיון במסמכים שנדרשו ולהשית על הצד השלישי 3 הוצאות. לאחר שעיינתי בבקשה; בתשובה ובתגובה לה, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל.
הפניית הנתבעת לגילוי מסמכים שנערך בהליך משפטי נפרד אינו פוטר את הצד השלישי 3 מלהשיב לדרישת גילוי המסמכים בתיקים שבכותרת, בפרט מקום בו קיימים סעיפים שונים במכתב הדרישה שלא הופיעו בהליך הנפרד. מכל מקום, היה נדרש להגיש תצהיר ספציפי להליכים שבכותרת.
בשלב זה לא מצאתי לנכון להתייחס לפגמים שנפלו בגילוי המסמכים שבוצע בהליך המשפטי המקביל שמתנהל נוכח קביעתי כי גילוי המסמכים שנערך שם אינו פוטר את הצד השלישי מהעברת תצהיר גילוי מסמכים בהליכים דנן. עם זאת ועל מנת לייתר טענות נוספות בעתיד, טוב תעשה יקיר אם בעת ניסוח התצהיר בהליך זה תתחשב בטענות שהועלו ע"י הנתבעת בבקשה 52 וברוח החלטה זו.
אני מורה בזאת לצד השלישי 3 להעביר לנתבעת תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין במסגרתו יפורטו מלוא המסמכים הרלוונטיים שנדרשו במכתב הדרישה. במסגרת תצהיר גילוי המסמכים יובהר האם קיימים מסמכים נוספים מלבד הודעות דוא"ל. בד בבד עם העברת התצהיר יועברו לעיון הנתבעת מלוא המסמכים הנזכרים בתצהיר.

בקשה מספר 53 למתן צו לגילוי ועיון במסמכים (להלן: "בקשה מס' 53")
בקשה מס' 53 הוגשה על ידי הנתבעת, במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות לתובעים בת.א 66893-07-19 (להלן: "התובעים"), ליתן תצהיר גילוי מסמכים כללי ערוך כדין מטעם התובעת 2; תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים ערוכים כדין בין היתר בהתאם לדרישתם מיום 2.8.2020 (ר' נספח 1 לבקשה מס' 53, להלן: "הדרישה"); לאפשר עיון במסמכים שנדרשו ולהשית על התובעים הוצאות. לאחר שעיינתי במכתב הדרישה, בבקשה; בתשובה ובתגובה לה, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות במלואה ודי במענה שניתן לבקשה ולמסמכים הנוספים שצורפו כדי לייתר את הדרישה. כך צורף תצהיר נוסף מטעם התובעת מס' 2; כך צורפו המסמכים (לטענת התובעים, בשנית) כנספח 2 לתגובה; כך הובהר שאין בידי התובעים מסמכים נוספים. יתכן ועדיין יש טענות בפי הנתבעת באשר למספור העמודים וכו' (וראו התגובה לתשובה) או לחוסר התאמות כלשהן. עם זאת אין באפשרות בימ"ש לעקוב אחר כל עמוד ועמוד; לא מצאתי מקום לחייב את התובעים להעביר את כל המסמכים פעם נוספת; הנתבעת רשאית לבצע עיון במסמכים הנזכרים במשרדי ב"כ התובעים; אם וככל שיתברר במהלך המשפט שצורף מסמך שגוי; מסמך שלא גולה מטעם התובעים, ניתן יהא להעלות טענה ולבקש את הוצאתו.
בכפוף לאמור לעיל, בקשה מס' 53 נדחית.

סוף דבר
הצדדים יפעלו וישלימו הליכים מקדמיים כמפורט בהחלטה זו עד ליום 23.5.2021 . ממועד זה יחל מניין הימים להגשת הראיות כמפורט בהסדר הדיוני שבין הצדדים (אשר אושר בהחלטה מיום 9.3.2021). על בסיס הסדר דיוני זה, ובהנחה שעד לאותו מועד יהיו מונחים בפני בית המשפט התצהירים וחוות הדעת, אני מזמנת את הצדדים לישיבת קדם משפט לאחר תצהירים ליום 1.2.2022 בשעה 9:00.
באשר להוצאות הבקשות שבפניי, מאחר ומדובר ב – 7 בקשות על ידי הגורמים המעורבים בתיק, חלקן נדחו וחלקן התקבלו, איני עושה בשלב זה צו להוצאות. אקח בחשבון את התנהלו ת הצדדים לצורך פסיקת ההוצאות הסופיות בהליך.

ניתנה היום, י"ג אייר תשפ"א, 25 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.