הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 63178-12-12

מספר בקשה: 91
לפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

המבקשים:

יוסף בן דוד
צומת עובדים סעוד ורווחה (2007) בע"מ
צומת עובדים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דניאל טבקוב סדן

נגד

המשיבה:

יערה קליפר
ע"י ב"כ עוה"ד אילן פרגר ויגאל חברוני

החלטה

לפני בקשה לפסילת מומחה בית המשפט אשר מונה לביצוע הערכת שווי של מבקשות 2 ו – 3 (להלן: "החברות").

המשיבה מתנגדת לבקשה.

דיון

בפסק הדין מיום 3.10.2017 נקבע:

"ו. הסעד הראוי
קיפוחם של התובעת ושל זאב כשותף האמיתי בעסקי החברה נובע, כאמור, מהעלמת ההכנסות וכן מהטענות הנוספות שהתקבלו על ידי כמפורט לעיל.
עולה מההליך שהתנהל בפניי ומניסיונות הצדדים להגיע להיפרדות בדרך מוסכמת לפני שהחל ההליך – כי אבד לחלוטין האמון בין הצדדים בחברה שהיא מעין שותפות.
הסעד הראוי במקרה מעין זה הוא סעד שתכליתו הפרדת כוחות בעקבות אובדן האמון.
ראה פסק דין אדלר (סעיף 79 לפסק הדין); ע"א 3303/13 אהרון סימן טוב נ' סימן טוב תקשורת בע"מ ואח' (סעיף 10 לפסק הדין); ע"א 5025/13 פרט תעשיות מתכת בע"מ ואח' נ' דדון חביב (סעיף 18 לפסק הדין).

אין מקום למתן סעד הכולל הוראות בעניין המשך ניהולה של החברה, כגון מינוי מנהל חיצוני או מינוי רואה חשבון חוקר, שכן אובדן האמון אינו מאפשר המשך ניהול משותף של החברה על ידי בעלי המניות.
כפי שנקבע בפסק דין אדלר "בסיטואציה הקלאסית שבה יש מקפח ומקופח – דרך המלך הינה רכישת מניות המקופח בידי המקפח לפי שווי החברה המתחשב בקיפוח".
סעד זה התבקש אכן על ידי התובעת כסעד חלופי במסגרת הסיכומים.

לאור זאת, תוצאת פסק הדין היא כי על הנתבעים 1, 3 ו- 4 או מי מהם לרכוש את מניותיה של התובעת על פי חלקה בחברה, בהתאם להערכת שווי החברה על ידי המומחה שמונה על ידי בתחילת ההליך רו"ח בארי.
הערכת השווי תיקח בחשבון את כל הסכומים שיש לראות בהם כסכומים המגיעים לחברה, כמפורט לעיל, את ההכנסות המשוערות שהועלמו ואת כל הממצאים הכספיים אליהם הגיע המומחה בחוות הדעת הראשונית (כגון: נושא ההוצאות המשפטיות המשקפות רק את הוצאות הנתבעים בסכום של כ- 43,000 ₪).
בדרך זו יילקח בחשבון הקיפוח במסגרת הערכת השווי. ראה פסק דין סימן טוב לעיל (סעיף 14 סיפא).

לשם ביצוע הערכת השווי, לעניין הקביעה בדבר העלמת הכנסות בין הסכומים שיש לראותם כסכומים המשולמים בפועל (3,500 דולר ו- 1,600 דולר לעובד) - לבין הסכומים שנרשמו בספרי החברה או שלא נרשמו כלל, יש צורך לברר את מספר העובדים שהובאו ארצה על ידי החברה במהלך השנים.
המומחה ציין כי בהעדר נתונים בדבר רשימת העובדים הזרים של החברה בכל שנות פעילותה, למרות פנייה בעניין זה לנתבע, קיימת הגבלה ביכולת לערוך תחשיבים.
התובעת ציינה מספר של 800 עובדים. אולם, התובעת העידה כי נקבה במספר המקסימאלי, כאשר ידוע לה שהיו שנים בהן היה מספר העובדים קטן יותר.
מנגד – אינני רואה כל מקום לטענת הנתבעים לפיה לא ניתן למסור מידע מדויק בדבר מספר העובדים שהובאו לארץ במהלך השנים הרלוונטיות.
מידע זה הינו מידע חיוני לצורך ביצוע הערכת השווי ועל הנתבעים למסור למומחה נתונים מדויקים תוך 30 יום מהיום.
המומחה רשאי לדרוש מסמכים ונתונים ממי מהצדדים, מרואה החשבון של החברה ומהנהלת החשבונות, לפי שיקול דעתו, ועל הצדדים לשתף פעולה.

הנתבע 1 יישא בשכר טרחתו של המומחה, כפי שיאושר על ידי בית משפט, לאחר הגשת בקשה מתאימה על ידי המומחה.

המומחה מתבקש לסיים את הערכת השווי בפרק זמן של 90 יום לאחר קבלת כל הנתונים הרלוונטיים, לפי שיקול דעתו, כולל ולרבות מידע בדבר מספר העובדים של החברה בשנים הרלוונטיות.

רכישת המניות תתבצע תוך 30 יום ממועד קבלת הערכת השווי".

ביום 2.11.2020 הוגשה חוות הדעת של רו"ח אורי בארי, המומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"), בה נקבע כדלהלן:

"ביצענו את הערכת השווי של החברות, לרבות ההתאמות הנדרשות בגין ההכנסות המשוערות שהועלמו או לא נכללו ותיאום הוצאות.
בהתאם לתרחיש הראשון המבסס את שווי החברות על נתוני פעילותן לשנת 2010, שווי החברות מוערך ב – 8,654.95 באלפי ₪.
בהתאם לתרחיש השני המבסס את החברות על נתוני פעילותן לשנת 2017, שווי החברות מוערך ב – 6,223.53 אלפי ₪.
שני התרחישים כוללים את חוב הבעלים, מר יוסף בן דוד בסך של 6,050 אלפי ₪ בערכים נומינליים".

לטענת המבקשים (הנתבעים), עוד קודם לעריכת חוות הדעת מיום 11.1.2020 שלחו למומחה ביום 10.3.2020 "נתוני אמת בדבר מספר העובדים הזרים שהובאו מחו"ל בשנים 2006-2008" אלא שהמומחה התעלם מנתונים אלה וביחס לייבוא העובדים הזרים בשנים האמורות הסתמך על "על הנחות והשערות חלף נתוני אמת". עוד טוענים המבקשים כי המומחה הסתיר את קיום הנתונים מבית המשפט.

בדיון מיום 18.2.2021 נחקר המומחה, ובחקירתו התייחס לייבוא עובדים זרים בשנים 2006 עד 2008, כדלהלן (ש' 9 ע' 385 לפרוטוקול הדיון) :

ש: אדוני גם זוכר שהוא פנה לנתבע וביקש מהנתבע נתונים על
מספר העובדים בשנים 2006-2008?
רו"ח בארי: סביר, כן.
ש: ואדוני זוכר שהוא גם קיבל הערכה בכתב-יד מהנתבע שהוא גם צירף אותה כנספח ב' להערכת השווי.
רו"ח בארי: כן.
ש: אדוני גם זוכר שהוא דחה את הטבלה שהציג הנתבע ביחס לשנים 2007-2008 בטענה שההערכה הזאת אינה עומדת בקנה אחד עם פסק הדין, זכור לו דבר כזה? אני מפנה לעמוד 10, סעיף ב'.
רו"ח בארי: כן, דברים מסוימים, כן. יש דברים שהיו מדויקים ודברים שלא.
ש: אדוני זוכר שהוא פנה לבית המשפט וביקש צו שיורה לנתבע להעביר את רשימת העובדים הזרים לשנת 2006-2008?
רו"ח בארי: אני לא זוכר, אבל סביר שהיה.
ש: אני מפנה את בית המשפט לבקשה מיום 13.5.19 אפשר להציג אותה בבקשה? בתשובה לאותה בקשה שהגיש אדוני כותבים באי כוח התובעת בסעיף, זאת הבקשה של אדוני שכותב במפורש, אני מבקש מבית המשפט לחייב את הנתבעת להביא את רשימת העובדים הזרים בשנים 2006-2008 וכותבת הנתבעת בתשובה של אותה הפנייה שלך לבית המשפט לאור זאת מתבקש בזאת כבוד בית המשפט להורות לנתבעים להמציא נתוני העובדים הזרים שהובאו ארצה בשנים 2006-2008,
...
ש: וזאת מתוך החומר המצוי בחברה עצמה ובספריה. זה ב-31.5 בית המשפט מחליט כי על המומחה לחוות דעתו בהתאם למצוי לפניו וככל שהוא לא יכול לחוות דעתו עליו להודיע זאת. אדוני יאשר לי בבקשה שב-10.3.20 במסגרת תגובות שהוגשו לטיוטת הערכת השווי הוא קיבל מהנתבעת תצהיר ונתונים, מסמכים מהחברות שפעלו בחו"ל עם מספר העובדים ביחס לשנים 2006-2008, זכור כזה מסמך לאדוני?
רו"ח בארי: לא יודע.
...
רו"ח בארי: לא זכור לי מסמך כזה.
ש: יש לי אישור מייל, אדוני.
רו"ח בארי: אוקיי. בסדר גמור.
ש: אנחנו שלחנו את החומר הזה. אני מבקש להגיש, אדוני.
ש: אם אדוני לא זוכר את החומר הזה האם זה אומר שהוא לא שימש אותו בחוות דעתו?
רו"ח בארי: לא שימש אותי בחוות דעתי.
...
רו"ח בארי: אני עכשיו שאני רואה את הדברים ברורים, לא ראיתי את זה, אני אראה את זה, אני אבדוק את זה, אני, זה לא עמד מולי זה לא,
...
רו"ח בארי: אני אבדוק את זה וככל שיהיה צורך לעדכן את חוות הדעת בהתאם אחרי שאני אקרא את זה ואני אבין בדיוק מה כתוב אז אני אעדכן אותה.
...
ש: אני חושב שזו נקודה דרמטית ולא סתם אמרתי שאפשר לעצור כאן ולהמשיך בשלב אחר, אני אסביר. הנתונים שאנחנו הצגנו בפני המומחה כעת הם הנתונים שבעצם מהווים את התשתית לשינוי כל חוות הדעת ואני אסביר, המומחה, כל חוות הדעת שלו,
...
רו"ח בארי: אני לרשותכם, אני אשמח לבדוק את הנושא הזה ואני אבדוק אני אגב ראיתי שזה חברת CPN זו חברה שאתם עובדים איתה. אז, אז צריך גם לראות שיש כאן שלמות של כל הנתונים ולראות אם זה גורם בלתי תלוי אז ללא קשר אבל אני אשמח לקבל,
...
רו"ח בארי: אין בעיה אבל עדיין אני אבדוק את זה וככל שיהיה מקום לתקן את הערכת השווי נבדוק את זה אבל, אבל אני לא יודע בכלל כרגע אם".

ביום 31.5.2021 הגיש המומחה את תגובתו לטענות המבקשים, וכך טען (שם, סעיף 3):

"בחקירה אשר התקיימה ביום 18.2.2021, נשאל הח"מ לגבי מסמך אשר התקבל מחו"ל ומפרט את מספר העובדים הזרים מהפיליפינים לשנים 2007 ו 2008 וכן את מספר העובדים הזרים מאוקראינה ומולדובה לשנים 2006 עד 2008.
בעת החקירה לא זכר הח"מ את המסמך עליו נשאל וזאת מאחר ובעת הכנת חוות הדעת טיפל משרד הח"מ בהיקף חומר מאוד גדול, של מאות עמודים, עליהם ניתנה התייחסות.
לאחר הדיון בוצעה בדיקה אשר העלתה כי המסמך נשוא החקירה אכן התקבל ביום 10.3.2020. יצוין כי קדמו להמצאת המסמך הנ"ל התכתבויות בעניין העובדים הזרים, לרבות מייל אשר נשלחת למשרד הח"מ ביום 15.8.2018 בעניין העסקת עובדים זרים החל משנת 2009. ככל שהיה מידע זמין של עובדים זרים ניתן היה לצפות שנתונים אלה יועברו למשרד הח"מ לצורך הכנת חוות הדעת עוד באותו מועד.
יתר על כן, בתצהירו של מר בן דוד מיום 15.08.2018 נטען כי "אין בידי נתונים אודות מספר העובדים, זולת הנתונים המצויים בתוכנה ו/או משרד הפנים, ולכן משלא ניתן היה לאתר את המידע אודות מספר העובדים לשנים 2006 – 2008 בתוכנה ו/או משרד הפנים, ועל אף הבדיקה המקיפה שנערכה כאמור, לא אוכל לספק אסמכתאות ונתונים למספר העובדים שהובאו מחול לשנים אלו, שכן אלה אינם קיימים ברשותי".
כמו כן, במייל נוסף שהועבר למשרד הח"מ ביום 6.1.2019 טען מר בן דוד כדלקמן: "יובהר כי באשר לשנים 2006 עד 2008 הרי כפי שהבהרתי בעבר אין נתונים לגבי מס' העובדים בשנים אלה (אף לא במשרד הפנים)".
מעבר לנדרש יצוין כי המסמך נשוא הבקשה התקבל מהספקים של החברה, הוא אינו מסמך בלתי תלוי, מר בן דוד מצהיר מפורשות שלא ניתן לספק אסמכתאות ונתונים למספר העובדים שהובאו מחו"ל לשנים אלה ועל כן רמת המהימנות של המסמך נמוכה והוחלט מקצועית שלא להתבסס על המסמך האמור לגבי מספר העובדים הזרים שהובאו ארצה בשנים 2006-2008".

בפסק הדין נקבע כי לצורך ביצוע הערכת השווי "יש צורך לברר את מספר העובדים שהובאו ארצה על ידי החברה במהלך השנים" "ומידע זה הינו חיוני לצורך ביצוע הערכת השווי". בירור כזה אינו יכול להיעשות בדרך של התעלמות ממסמכים ונתונים שהמציאו הנתבעים, גם אם האשם רובץ לפתחם של המבקשים אשר נמנעו במשך שנים מלהמציא את המסמכים ואף הצהירו במספר הזדמנויות שאין בידיהם מסמכים . התעלמות המומחה מנתונים שהועברו לו משום הפגמים בהתנהלות המבקשים, אינה מגשימה את התכלית שלשמה מונה המומחה והיא הערכת שווי החברה בהתחשב ב"מספר העובדים שהובאו ארצה על ידי החברה במהלך השנים".

ביום 10.3.2020 ערך מר יוסף בן דוד תצהיר אליו צירף את המסמכים שלהלן:

דו"ח נתוני עובדים זרים לשנים 2007 – 2008 של חברת CPM Sunace int'l Mangagement Services Inc. מהפיליפינים.
דו"ח נתוני עובדים זרים לשנים 2006 – 2008 של Aposter Grup ממולדובה.

בהתחשב באופן בו התנהלו המבקשים עד כה ומשהמשיבה עומדת על כך, אין לשלול את האפשרות שהמסמכים הנזכרים בסעיף 7 שלעיל, נערכו לצורך ההליך ואינם משקפים את מספר העובדים שייבאה החברה בשנים 2006 – 2008. על כן, הנטל להוכיח את מהימנות המסמכים והנתונים במסמכים האמורים, מוטל על המבקשים. בהתאם, עליהם לצרף תצהיר מ טעם עורכי המסמכים באשר לאופן בו נערכו והמקור לנתונים הנכללים במסמכים, והמשיבה רשאית לבקש לזמן את עורכי המסמכים לחקירה על תצהיריהם .

סוף דבר

בהתחשב במכלול הנסיבות שפורטו לעיל, הפגם עליו הצביעו המבקשים, אינו מצדיק את פסילת מומחה בית המשפט, אלא מתן הוראות להשלמת עבודת המומחה.

לפיכך הנני מורה כדלהלן:

המסמכים שנמסרו למומחה ביום 10.3.2020 כמפורט בסעיף 7 שלעיל, בצירוף תצהירים מטעם עורכי המסמכים שיאומתו כדין, יוגשו על ידי המבקשים בתוך 40 ימים.

ככל שהמשיבה תבקש לחקור את המצהירים, עליה להודיע על כך לבית המשפט וייקבע מועד לחקירת המצהירים.

לאחר חקירת המצהירים כאמור או בהעדר חקירה, יטענו הצדדים, ויינתנו הוראות למומחה.

בהתחשב בנסיבות העניין ואופן התנהלות המבקשים, אני מחייב את המבקשים לשלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסך 8,500 ₪.

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כוח הצדדים
ניתנה היום, י"ט תמוז תשפ"א, 29 יוני 2021, בהעדר הצדדים.