הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 58683-12-19

לפני:
כבוד ה שופט יהושע גייפמן

המבקשים:

  1. משה לוי
  2. אביבה לוי
  3. ניצה יניב
  4. טליה יצחקי
  5. נורית שוחט

ע"י ב"כ עו"ד עוזי שוחט ועו"ד משה לוי

נגד

המשיבות:

  1. נכסי מלכת שבא - אילת שותפות מוגבלת
  2. מלכת שבא אילת בע"מ
  3. מלכת שבא אילת (1998) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אורלי טננבאום ועו"ד עידן זוהר

החלטה

המחלוקות שהועמדו להכרעת בית המשפט:

האם ניתן עפ"י ההסכמים שנחתמו להעלות את דמי הניהול, גם אם מניחים שהעלאה זו תואמת את רמת ההתייקרות שחל ה בהוצאות.

אם ייקבע שניתן להעלות את דמי הניהול – האם חלוקת הרווחים המוסכמת בין המ שיבות לבין בעלי היחידות, שנקבעה בהסכמים, תישאר בתוקפה.

האם יש ליתן הוראות לביצוע מכרז למינוי חב' ניהול בינלאומית מכוח ההסכמים.

בהחלטה מ-31.1.21 לעניין תנאי העיון בהסכם ההתקשרות עם הילטון [47 עמודים], ומסמכי הפסקת ההתקשרות עם הילטון [2 עמודים] הודגש:

חב' הילטון, שאינה צד להליך, הודיעה בכתב שההסכמים כוללים סודות מסחריים כדוגמת מבנה התשלומים והתגמולים, וככל שיינתן צו גילוי ועיון במסמכים – יש לצמצם את הגילוי ולהורות על הגבלתו.

ניתן לבודד חלקים רלוונטיים ממסמכי ההסכם והפסקת ההתקשרות. הסעיפים במסמכים הרלוונטיים למחלוקות העומדות להכרעה בתובענה הם סעיפים בהם מוזכרים: 1. דמי הניהול 2. מכרז למינוי חב' ניהול עם סיום ההתקשרות עם חב' הילטון. 3. התפקידים והמטלות שהוטלו על חב' הילטון בהתייחס לניהול היחידות שבמאגר המלונאי. 4. תפקיד חב' הילטון ביחס לתפקיד המשיבה 1. 5. מועד תחילת ההתקשרות עם חב' הילטון ומועד סיום ההתקשרות. 6. האם ההתקשרות הופסקה לפני תום החוזה עם חב' הילטון, נסיבות ההפסקה, וכיצד הדבר עוגן בהסכם ההתקשרות.

לאחר עיון במסמכים שהוגשו במעטפה סגורה ללשכת השופט, הנני מורה שהמסמכים שיגולו למבקשים יהיו כדלקמן:

ביחס להסכם ההתקשרות - נספח 3 להודעת המשיבות עם הקטעים המושחרים, לרבות התרגום – נספח 7 להודעה.

ביחס להודעת הפסקת ההתקשרות – נספח 2 להודעה [2 עמודים]

בנוסף יגולו מהסכם ההתקשרות הקטעים כדלקמן:

עמ' 17 להסכם סעיף A פסקה שלישית – לעניין תפקיד חב' הילטון בהשכרת היחידות לאורחי המלון.

עמ' 17 להסכם סעיף B(1) פסקה ראשונה – לעניין הזכות להעלות את התשלום לקרן להחלפה ושדרוג הריהוט, בעוד לא נקבע הסדר דומה לעניין דמי הניהול.

עמ' 20 להסכם סעיף F פסקה ראשונה – לעניין תחשיב חלוקת הרווחים לבעלי היחידות.

עמ' 37 להסכם כל סעיף XIV תחת כותרת "הארכה" -לעניין תנאי הארכת החוזה לתקופה נוספת.

4. הגילוי יבוצע בכפוף לחתימת עו"ד עוזי שוחט ועו"ד משה לוי על כתב התחייבות לשמירת הסודיות שצורף כנספח 3 להודעה מ-19.1.21. למען הסר ספק מובהר בזאת:

[א] המסמכים שיגולו יוחזקו בנאמנות בידי עו"ד עוזי שוחט, וניתן יהיה לעשות בהם שימוש רק לצורך הליך זה. הוראה זו חלה על התובעים ועל באי כוחם.

[ב] המסמכים לא ייסרקו לנט המשפט, וככל שיהיה צורך בהגשתם יוגשו באופן ידני לתיק התובענה.

[ג] לגבי דיון בו ייחקרו העדים על המסמכים, על ב"כ המשיבות לעתור במועד הדיון למתן צו איסור פרסום ביחס לפרוטוקול הדיון.

[ד] ככל שיהיה צורך לאפשר למבקשים לעיין במסמכים – על ה מבקשים לחתום על נוסח ההתחייבות לשמירת סודיות [ נספח 3 להודעת המשיבות מ-19.1.21], והעיון יתבצע במשרדו של עו"ד עוזי שוחט.

[ה] ככל שיהיה צורך בשינוי הוראה בכתב ההתחייבות - יש להגיש בעניין בקשה לבית המשפט.

המבקשים יישאו במחצית עלות שירותי התרגום, ויחזירו למשיבות 1,111 ₪ כנגד קבלת העתק חשבונית מס.

לעניין ההוצאות – ראו האמור בסעיף 6 להחלטה מ-31.1.21.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.