הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 58358-01-20

מספר בקשה:20
לפני
כבוד ה שופטת הדס עובדיה

המבקשת
(הנתבעת)

הלן אייזן
ע"י ב"כ עו"ד אליעזר פני גיל

נגד

המשיב
(התובע)

אמיר יואלי
ע"י ב"כ עו"ד רפאל נבון

צדדי ג' 1.מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חיים מאיר

2.מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שאול איבצן

3.אילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלישע אטיאס

החלטה בבקשת הנתבעת לחיוב התובע לגלות ולאפשר עיון במסמכים ספציפיים

לפני בקשת הנתבעת ל חיוב התובע לגלות ולאפשר עיון במסמכים ספציפיים.
כידוע, ההלכה מורה, כי הדיון יתנהל "בקלפים גלויים" על בסיס מסמכים הרלוונטיים למחלוקת שבין הצדדים. האפשרות שהמסמכים המבוקשים עשויים להיות רלוונטיים למחלוקת שבין הצדדים היא לפיכך תנאי למתן הצו המבוקש. מנגד הנטייה תהייה שלא להיענות לדרישה מכבידה באופן בלתי סביר של גילוי מסמכים שהמבקש את גילויים לא הראה כי הוא תלוי בהם להוכחת טענותיו.
ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, כרך ב, 362 (מהדורה 13, 2020); רע"א 6554/14 פלדמן נ' Deutsche Apotheker und Arztebank Eg (16.3.2015); רע"א 8181/15 אריה את עופר עבודות בניה נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (31.1.2016); רע"א 2270/16 אגודת העיתונאים בת"א נ' מדינת ישראל (30.3.2016).
בקשת הנתבעת דלה בהנמקה, וגורפת ומכבידה ביותר בהיקפה. הנתבעת עותרת לגילוי סוגי מסמכים בהיקף עצום ואינה מבארת בבקשתה מדוע הגנתה מצריכה את גילויים ומתן עיון בהם, וזאת ביחס לכל מסמך ומסמך כנדרש וכמצופה. מדובר בבקשה יוצאת דופן לרעה מבחינה זו.
סעיף 1- לפי תצהירו של התובע, המצורף לתשובה מטעמו (להלן: "תצהיר התובע"), המסמכים המבוקשים ככל שהיו בידיו צורפו לתיק המוצגים מטעמו. די בכך.
סעיף 2- לא נוכחתי כי המסמכים הנוגעים למצבו הכלכלי של התובע ממועד הגשת התביעה רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות, ואף לא הובא כל נימוק לרלוונטיות בבקשה, לפיכך לא ראיתי להיענות למבוקש בעניין זה.
סעיף 3- לא נוכחתי כי ת.ז של התובע ולרבות ספח התעודה רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות, ואף לא הובא על-ידי הנתבעת כל נימוק המבסס את הרלוונטיות בבקשה, לפיכך לא ראיתי להיענות למבוקש בעניין זה.
סעיף 4 - לא נוכחתי כי הצהרות הון לשנים כמבוקש (2017, 2010, 2006) רלוונטיות למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות, בשים לב לאישור מכירת זכויות התובע במקרקעין מיום 19.2.2013 לפי הנטען בכתב התביעה. אציין, כי אף לא הובא על –ידי הנתבעת כל נימוק לעניין רלוונטיות בבקשה, לפיכך לא ראיתי להיענות לבקשה בעניין זה.
סעיף 5- לפי תצהיר התובע, טיוטת חוזה עם גב' ענבל אור מצויה בתיק המוצגים מטעמו, ואין ברשותו מסמכים נוספים, כמו גם ביחס לקבוצת רכישה של גבאי וחברת אלה - אמה יזמות בע"מ. די בהצהרה זו.
סעיף 6- בשים לב לאישור מכירת זכויות התובע במקרקעין מיום 19.2.2013 לפי הנטען בכתב התביעה, ובשים לב לטענות בתצהיר התובע, כי בקשת רשות הערעור אינה מצויה בידיו, התובע יפנה לבא כוחו בבקשת רשות הערעור שהוגשה מטעמו וזאת לצורך גילוי בקשת רשות הערעור וכן יאפשר לנתבעת עיון בה כמבוקש.
סעיף 7- לפי תצהיר התובע, אין ברשותו מסמכים נוספים מעבר לאלו שצורפו לתיק המוצגים מטעמו. די בהצהרה זו.
סעיף 8- לא נוכחתי כי יפויי הכוח והסכמי שכר הטרחה של באי כוחו של התובע עמו החל מיום 6.8.2007 רלוונטיים למחלוקת שבין הצדדים כעולה מכתבי הטענות, ואף לא הובא כל נימוק לרלוונטיות כאמור בבקשה, לפיכך לא ראיתי להיענות לבקשה בעניין זה.
סעיפים 9 - 10- לא נוכחתי כי פרויקטים בהם עסק התובע ביזמות נדל"ן ביחד ובנפרד עם מר יעקב גרגיר מאז 2004 , כמו גם עדויות ותצהירים שנתן התובע בהליכים המשפטיים בהם היה מר גרגיר צד , רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות, ואף לא הובא כל נימוק רלוונטי בבקשה. הבקשה בעניין זה אינה מתקבלת.
סעיף 11 - 12- מעבר לכלליות הדרישות, לא נוכחתי, כי יזמות ו/או עסקים שביצע התובע, בין לבד ובין עם מר גרגיר מאז שנת 2004 ואילך, לרבות הסכמים והסכמי הלוואה בין התובע לבין מר גרגיר, שבגינם נרשמו הערות על המגרש נשוא ההליך, רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות. הנתבעת אף לא הביאה כל נימוק לרלוונטיות כאמור בבקשה. הבקשה בעניין זה אינה מתקבלת.
סעיף 13- לא נוכחתי כי עדות מר גרגיר בת.א. 26528-05-10 רלוונטית למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות, והתובעת אף לא ביארה מהי הרלוונטיות הנטענת של העדות ולא נימקה את בקשתה אף בהקשר זה, לפיכך לא מצאתי להיענות למבוקש בעניין זה.
סעיף 14 - אף כי הבקשה רלוונטית (כל ההצעות לרכישת הזכויות של התובע בתיק כינוס הנכסים, לרבות אלה שהוגשו מטעמו, וכן כל ההתנגדויות שהגיש התובע להצעות של המציעים), לפי תצהיר התובע אין ברשותו את המסמכים המבוקשים. התובע יפנה לבא כוחו ו/או לבית המשפט שדן בתיק כינוס הנכסים וזאת לצורך גילוי המסמכים המבוקשים וכן יאפשר לנתבעת עיון בהם כמבוקש.
סעיף 15- מעבר לכלליות הדרישה, לא נוכחתי, כי פרוטוקולי העדויות בבוררויות שנערכו בפני הבורר עו"ד בניאן ובפני הבורר עו"ד לביא רלונטיים למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות, מעבר לפסקי הבוררות, והנתבעת לא מצאה לנכון לפרט ולהסביר מהי הרלבנטיות של המבוקש, ולפיכך לא ראיתי לנכון להיענות לבקשה .
סעיף 16- אף כי הבקשה רלוונטית באופן חלקי (כל כתב טענות, תצהיר, פרוטוקול, תכתובת שבו התובע טען לרשלנות, חוסר יושר, ניגוד עניינים והפרת אמונים נגד הנתבעת), לפי תצהיר התובע המסמכים המבוקשים אינם ברשותו. די בכך. הצדדים רשאים להתייחס בסיכומים במועד הראוי לשאלה כיצד ועל מי מוטל הנטל להוכחת התביעה.
סעיף 17- לא נוכחתי כי גילוי מקיף, חודרני וטוטאלי של כלל רכושו של התובע, לרבות העברת זכויות שלו במקרקעין לצדדים שלישיים, רלוונטי למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות. הנתבעת לא טרחה לבסס רלבנטיות כנדרש וביתר שאת בשים לב לחודרניותה של בקשתה.
סעיף 18 - מעבר לכלליות הדרישה בדבר איומים כלשהם נגד הנתבעת , לא נוכחתי כי הבקשה רלוונטית למחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות.
סעיף 19-המבוקש צורף לתצהיר התובע. די בכך.
סעיף 20 - לפי תצהיר התובע, המבוקש מצוי בתיק המוצגים מטעם הנתבעת (תביעת חוב של התובע לנאמן בפש"ר אלעזר אברהמי).
סעיף 21 - הדרישה לוקה בכלליות יתר וגולשת למועדים החורגים ממועד התגבשות הנזק כנטען בכתב התביעה (19.2.2013). כמו כן הנתבעת לא הביאה כל נימוק לרלוונטיות כאמור בבקשה והבקשה נדחית.

הגילוי, ככל שלא נעשה בתצהיר התובע, וכן מתן אפשרות העיון, יבוצעו עד יום 3.10.21.

מובהר כי התובע לא יהיה רשאי להגיש כל מסמך, שלא גולה ו/או אשר התובע טוען כי אינו מצוי ברשותו .

בהתאם להוראות תקנה 180 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות החדשות"), התקנות החדשות חלות על בקשה זו, ובהתאם להוראת תקנה 50 לתקנות אלה אין זכות להגשת תגובה לתשובה. תגובת הנתבעת לתשובת התובע נמחקת בזאת.

בשים לב לכך כי מרבית הבקשה נדחתה הנתבעת תישא בהוצאות הבקשה בסך 3,000 ₪ שישולמו עד יום 3.10.21

ניתנה היום, כ"ד אב תשפ"א,02 02 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.