הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 51250-01-21

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקשת

וואליו קפיטל וואן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אשר סופן ו/או חדוה כהן-הרמתי
ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות'
מרחוב השלושה 2, בניין אדגר, תל אביב
טל': 03-XXXX109; פקס': 03-XXXX031

נגד

המשיבים

רשות ניירות ערך
ע"י ב"כ עו"ד ליאב וינבאום מפרקליטות מחוז ת"א – אזרחי
מדרך מנחם בגין 154 (בית קרדן), ת"ד 33051, תל אביב
טל': 073-XXXX888; פקס': ממוחשב 02-XXXX005

פסק דין
לפניי בקשה לאישור קיצור המועדים לכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של חברת וואליו קפיטל בע"מ (להלן – המבקשת או החברה ) בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן – חוק החברות). בתוך כך, מבוקש כי בית המשפט יורה על כינוס אסיפת בעלי מניות, שעניינה אישור מכירת תיק לקוחות עבר של החברה, ביום 09.02.2021 במקום ביום 03.03.2021 – המועד הנוכחי לכינוס האסיפה (להלן – הבקשה).
ברקע לבקשה, רצונה של המבקשת, חברה ציבורית, לאשר את מכירת תיק לקוחות העבר שלה לבעל השליטה היוצא מהחברה. זאת, במסגרת חילופי שליטה בחברה וכחלק מהאסטרטגיה העסקית שגובשה על ידי ההנהלה החדשה של החברה – במסגרתה הוחלט על מכירת תיק הפעילות ביחס ללקוחות עבר של החברה שבהם טיפל בעל השליטה היוצא (להלן – תיק לקוחות העבר). בבסיס החלטה זו, עומדת לטענת החברה העובדה כי הלקוחות בקשר עם תיק לקוחות העבר מהווים נכס מכביד עבורה, וממילא טופלו ישירות ובאופן אישי על ידי בעל השליטה היוצא של החברה.
בהתאם לבקשה, מכירת תיק לקוחות העבר לבעל השליטה היוצא, כבר אושרה בעבר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 22.09.2020 ברוב מיוחד (להלן – האישור המקורי), לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, וכן דיווח מתאים.
עם זאת, העסקה המתוארת בוטלה ביום 08.11.2020 לאור התנגדותה של הרשות לשוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – רשות שוק ההון) לעסקה, על רקע צפי לשלילת רישיונו של בעל השליטה היוצא למתן אשראי, נוכח הימצאותו במצב של "חיסול עסקים".
בהתאם לבקשה ולנספחים המצורפים אליה, במסגרת ההסכמות בין בעל השליטה היוצא של החברה לבין רשות שוק ההון, שקיבלו תוקף של פסק דין, הסירה האחרונה את התנגדותה העקרונית למכירת תיק לקוחות העבר ביחס ללקוחות שטופלו בעבר על ידי בעל השליטה היוצא לבעל השליטה היוצא, אך זאת בכפוף לתנאים שהוסכמו בין הצדדים.
כעת, מבקשת החברה לאשר את העסקה מחדש, בשינויים מחויבים שאינם מהותיים לטענתה (להלן – העסקה). במסגרת שינויים אלו, הותאמה התמורה בעסקה לפירעון חובות שהתרחשו בין האישור המקורי לבין מועד הגשת הבקשה.
בהקשר זה, מדגישה החברה כי היא סבורה כי התמורה עליה הוסכם במסגרת העסקה לאחר דין ודברים שהתקיים עם בעל השליטה היוצא עבור תיק לקוחות העבר, מיטיבה עם החברה ועם בעל מניותיה, ותואמת את התמורה עליה הוסכם בגלגולה הקודם של העסקה כמתואר לעיל.
בהמשך לכך, ביום 20.01.2021 אושרה העסקה על ידי הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה, וביום 26.01.2021 פרסמה החברה דוח זימון אסיפה מיוחדת של בעלי מניותיה שעל סדר יומה אישור מכירת הפעילות הקודמת (להלן – האסיפה).
דא עקא, שבשל מניין הימים הקצוב בחוק החברות, המועד החוקי לכינוסה של האסיפה הכללית הוא ביום 03.03.2021, מועד מאוחר מידי לטענת החברה, וזאת בפרט לאור העובדה שהעסקה כבר אושרה הלכה למעשה בעת אישור המקורי (שכן כאמור השינויים בעסקה מאז האישור המקורי אינם מהותיים לטענת החברה).
לצד זאת, טוענת החברה כי הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם לבעלי המניות מקיצור המועדים לכינוס האסיפה, הוא פחות לעומת הנזק שעלול להיגרם מהמשך עיכוב מכירת תיק לקוחות העבר; שכן תיק לקוחות העבר דורש מהחברה תשומות ניהוליות רבות, ומעכב את החברה מהתקדמותה בתכניתה העסקית. כמו כן, נטען כי המשך העיכוב באישור העסקה עלול להביא לסיכולה.
מכאן הבקשה המונחת לפניי, לאשר את קיצור המועדים לכינוס האסיפה הכללית, כמפורט ברישא הבקשה.
הבקשה דנן הוגשה ביום 27.01.2021, ובהחלטתי מיום זה ביקשתי לקבל את עמדת רשות שוק ההון, ואת עמדת הרשות לניירות ערך.
ביום 04.02.2021 הוגשה עמדה משותפת על ידי הרשות לניירות ערך ורשות שוק ההון (להלן – הרשויות). במסגרת עמדה זו פורטו עמדות הרשויות כדלהלן:
רשות שוק ההון הותירה את ההכרעה בבקשה לשיקולו של בית המשפט, אך זאת בכפוף לכך שלא תיפגע סמכותה בכל הקשור לדברים המובאים בסעיפים 17-14 לבקשה ולהסכמות שהושגו בינה לבין בעל השליטה היוצא כמפורט בנספח 2 לבקשה, לרבות מעקב אחר יישום ההסכמות והפעלת כל סמכות בנושא רישוי המצוי בסמכותה.
רשות ניירות ערך מצאה גם היא שלא להתנגד לבקשה, ולהותיר את ההכרעה בה לשיקול דעת בית המשפט; אך זאת בכפוף לכך שכל החלטה שתתקבל במסגרת הבקשה לא תפגע בסמכותה של הרשות לניירות ערך לעשות שימוש בסמכויותיה הקבועות בסעיף 55ד לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, להורות על דחיית המועד לכינוס האסיפה אם נוכחה לדעת כי יש צורך בכך כדי להבטיח את הגילוי הנאות הנדרש, לשם שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים בניירות הערך של התאגיד.
לצד זאת, צוין כי סגל הרשות לניירות ערך בוחן האם קיים צורך במידע נוסף אודות תיק הפעילות.

דיון והכרעה
ענייננו בבקשה לקיצור מועדים לכינוס אסיפת בעלי מניות, שעניינה עסקה עם בעל השליטה היוצא מהחברה – מכירת תיק לקוחות העבר בהם טיפל בעל השליטה היוצא, במסגרת פעילותו בחברה, לבעל השליטה היוצא.
תקנה 2(א) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, קובעת מתי תפורסם מודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית:
"(א)  מודעה תפורסם עשרים ואחד ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית.
[....]
(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א) ו-(א1), מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב, תפורסם 35 ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית וההודעה תימסר, אם יש חובת מסירה לפי תקנת משנה (א1), 35 ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית."
בהמשך לכך, במסגרת הנושאים המנויים בתקנה 2(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, מצוינים הנושאים המפורטים בסעיפים 87(א)(1)-(5), ובלשון התקנה:
בחברה ציבורית רשאים בעלי מניות להצביע באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה אם נתקבלה החלטה על כינוס אסיפה כללית, שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המנויים בסעיף 87(א)(1) עד (5) לחוק וכן אם התקבלה החלטה על כינוס אסיפה כללית בחברה ציבורית, לפי סעיפים 267א ו-350 לחוק, אלא אם כן למיטב ידיעת החברה בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, יחזיק בעל השליטה בחברה, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה .
בהמשך לכך, סעיף 87 לחוק החברות קובע כדלהלן:
"(א) בחברה ציבורית רשאים בעלי מניות להצביע באסיפה כללית ובאסיפת סוג באמצעות כתב הצבעה, שבו יציין בעל מניה את אופן הצבעתו, בהחלטות בנושאים אלה:
[...]
(2)   אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275"
בהמשך לאמור, משענייננו באישור עסקה עם בעל שליטה (יוצא), המדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף 275 - ועל כן הזימון לאסיפה המאשרת את העסקה חייב להקדים את כינוס האסיפה לכל הפחות ב-35 ימים. בהתאם לנסיבות המקרה דנן, כינוס האסיפה נקבע ליום 03.03.2021, וכעת מבוקשת הקדמת האסיפה ליום 09.02.2021 – 14 יום לאחר דוח הזימון לאסיפה מיום 26.01.2021.
סעיף 72 לחוק החברות, שכותרתו "כינוס אסיפה על ידי בית המשפט", קובע את סמכותו של בית המשפט להורות על כינוס אסיפה כללית, מקום שאין אפשרות מעשית לכנס את האסיפה בדרך שנקבעה לכך בחוק או בתקנון החברה, ובלשון בסעיף:
 "מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפה או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בתקנון או בחוק זה, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, בעל מניה הזכאי להצביע באסיפה או דירקטור, להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון".
לאחר שבחנתי את בקשת החברה, ואת העמדה שהוגשה מטעם הרשויות – מצאתי לקבל את הבקשה, בכפוף להסתייגויות שהוצגו על ידי הרשויות.
במסגרת שיקוליי, הבאתי בחשבון את העובדה כי פרטי העסקה אושרו ברובם על ידי בעלי המניות בחברה עת האישור המקורי, ועל כן בעלי המניות בחברה כבר נחשפו למרבית החומרים הנדרשים לאישור העסקה ולמדו אותם בטרם האישור המקורי. לאור זאת, מצטמצם באופן משמעותי החשש לפגיעה בתכלית העומדת בבסיס הוראות הדין בעניין המועדים לזימון וכינוס אסיפה כללית, והיא לאפשר לבעלי המניות מספיק זמן לבחון את פרטי העסקה שאליה יידרשו במסגרת האסיפה.
לצד זאת, שקלתי גם את העובדה כי הרשויות אינן מתנגדות לבקשה, וכי ההסתייגויות שהוצגו בעמדתן, ושבכפוף אליהן אני מאשר את הבקשה, יאפשרו להן להפעיל את סמכויותיהן ככל שיהיה צורך בקבלת מידע נוסף מהחברה או בדחיית האסיפה למען שמירה על זכויותיהם של בעלי המניות.
סוף דבר
אני מאשר את הבקשה דנן, ומורה על כינוס אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 09.02.2021, בכפוף להסתייגויות שהוצגו על ידי הרשויות בסעיפים 3 ו-12-11 לעמדתן, ושפורטו בסעיף 12 לפסק דין זה.
המזכירות תביא החלטתי זו לידיעת הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשפ"א, 04 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.