הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 50431-12-19

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

המבקשים
(התובעים)

  1. א.ע.ר. ימית תעשיות בע"מ
  2. יעד אל פיתוח מזון בע"מ
  3. עדי צים
  4. אייל אייכנר

כולם ע"י ב"כ עו"ד אבירן אביב ואח'

נגד

המשיבים

  1. קמחי שקד בע"מ
  2. איתי שטרק
  3. שלמה דהן

4. עו"ד יצחק דהן (משיב לצורך בקשה זו בלבד)

החלטה

לפניי בקשת התובעים בקשר עם המצאת כתב התביעה לנתבעים.
מבוקש להורות כי המסירות לנתבעים 1-2 שבוצעו בהדבקה הן מסירות כדין.
כן מבוקש להורות כי ההמצאה לנתבע 3 נעשתה ביום שבו אחיו של הנתבע 3 , עו"ד דהן, נרשם כמייצג הנתבעים בתיק שבכותרת ולכל המאוחר, עד ליום 31/3/20 , שהוא המועד המוקדם ביותר שבו נרשמה צפיית עוה"ד דהן באחת מן ההחלטות שניתנו בתיק בנט המשפט .
לחלופין מבוקש להורות כי בוצעה מסירה כדין לכל הנתבעים ביום שבו נרשם עו"ד דהן כמייצג ולכל המאוחר ביום 31/3/20 ולהחיל את כלל הידיעה בקשר עם התביעה שבכותרת.

עוה"ד דהן סירב לקבל את כתב התביעה בשם הנתבעים או מי מהם . אין חולק כי עו"ד דהן מעודכן בתיק הממוחשב כמייצג הנתבעים. מרישומי נט המשפט אף נמצא לכאורה כי צפה במסמכים בתיק באמצעות נט המשפט החל מיום 31/3/20 (המועד שבו ניתנה ההחלטה הראשונה בתיק) . יחד עם זאת, עו"ד דהן עודכן כב"כ הנתבעים בנט המשפט על יסוד כתב התביעה שבו ציינו התובעים כי הוא משמש כב"כ הנתבעים. עו"ד דהן או מי מהנתבעים לא מסרו הודעה על ייצוג ולא עדכנו את כתובתו ככתובתם להמצאת מסמכים.

לאחר עיון בטענות הצדדים, אני דוחה את הבקשה על כל ראשיה.
להלן טעמיי;

בעניין ההמצאה לנתבעת 1, חברת קמחי שקד בע"מ - התובעים צירפו לבקשתם אישור מסירה שלפיו נעשתה מסירה בהדבקה לאחר ביקור שלישי ביום 26/3/20, בכתובת הרשומה בנסח החברה שצורף. בתצהיר המוסר צוין כי הכתובת אומתה באמצעות נסח החברה. לא צורפה לגבי המצאה זו כל אינדיקציה אחרת לכך שהחברה מתנהלת בכתובת האמורה (למשל, שלט החברה בכתובת ההמצאה, אימות עם שכנים וכיוצ"ב). בנסיבות כמתואר ובשים לב לשיקול הדעת של בית המשפט כשמדוב ר בהמצאה בהדבקה, לא מצאתי לראות במסירה בהדבקה, משום מסירה כדין לנתבעת 1 (ראו: גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 12 (2015) בעמ' 385: " גם אם בוצעה המצאה בהדבקה על פי הכללים הקבועים בתקנה זו, אין בית המשפט חייב להכיר בה כהמצאה כדין, שכן מסמך שהומצא בדרך של הדבקה לעולם אין לדעת אם לא הוסר מש ם על ידי מאן דהוא ובשל כך לא הגיע לידי הנאמן או לידי בני ביתו").

בעניין הנתבע 2, איתי שטרק - צורף אישור מסירה שלפיו נעשתה מסירה בהדבקה לאחר ביקור שלישי, ביום 26/3/20. מתצהיר המוסר עולה כי כתובתו אומתה עם "משפחת נוב", היא ככל הנראה משפחה הגרה בשכנות עם הנתבע. על פניו, המסירה נעשתה בכתובת שמסר הנתבע לתובעים בעצמו (לבקשתם) בתכתובת שבין הצדדים שצורפה לבקשה והיא גם כתובתו המופיעה בתמצית משרד הפנים. יחד עם זאת, ביום 6/4/20 התקבלה לתיק בית המשפט הודעת הנתבע שלפיה על אף שמסר את כתובתו לתובעים, הוא לא קיבל כל הודעה בקשר עם התיק שבכותרת. התובעים טוענים מנגד כי מדובר בהתחמקות. אציין כי לא צורפה תמונה כלשהי להדבקה. בנסיבות אלה ולאור שיקול הדעת הנתון לבית המשפט בהכרה בהמצאה בהדבקה כהמצאה כדין (ראו לעיל) , מצאתי להורות על ביצוע המצאה חוזרת של כתב התביעה לנתבע 2.

בעניין הנתבע 3, שלמה דהן - לגבי נתבע זה לא צוין שנעשה ניסיון המצאה כלשהו. לטענת התובעים, הנתבע 3 הוא אחיו של עוה"ד יצחק דהן, שמייצג את חלק מן הנתבעים בהליכים אחרים המתנהלים בין הצדדים. בתחילה ביקשו התובעים להכיר בהמצאה לעוה"ד דהן כמסירה לנתבע 3 , בשל "הקרבה בין הפרסונות" (בקשה מיום 31/3/20) אך במסגרת הבקשה הנוכחית מבוקש להכיר בהמצאה לעוה"ד כהמצאה לנתבע 3, בשל ייצוג הנתבעים במסגרת ההליכים האחרים וכן מכוח תקנה 477. לטענת עוה"ד דהן, הבהיר לב"כ התובעים בשיחה טלפונית כי אינו מייצג את הנתבעים בתיק זה, אין בידו ייפוי כוח לייצוג בהליך שבכותרת וסביר שלא יקבל ייפוי כוח כאמור; וכי עודכן בנט המשפט ככל הנראה לאור ציון שמו בכתב התביעה על ידי התובעים. עוד טען כי גם אם עובדי משרדו פתחו הודעות שהגיעו מנט המשפט בתיק שבכותרת , הוא לא מתייחס אליהן בהעדר ייפוי כוח לייצוג ואין לייחס לכך משמעות .

לאחר ששקלתי טענות הצדדים סבורני כי בנסיבות העניין אין מקום לקבוע כי בוצעה לנתבע 3 או למי מהנתבעים מסירה כדין, באמצעות מסירה לעו"ד דהן.

כפי שנקבע בפסיקה, ככלל אין בייצוג הנתבע בתיק אחד כדי לבסס ייצוג גם בתיק אחר של הנתבע (בע"ם 1378/07 זדה נ' זדה, 9/4/07) ( עניין זדה). יש להותיר את הבחירה בידי הנתבע לאחר שכתב התביעה הומצא לו, לבחור את בא כוחו ; ואף אין לכפות על עורך הדין הרחבה של תפקידו אם בעניין נושא ההמצאה אין יחסי שליחות בין הנתבע ובא כוחו . לא ראיתי לסטות מכך בנסיבות העניין ולא הוכחו נסיבות שמצדיקות זאת . העובדה שעוה"ד הוא אחיו של הנתבע, אינה יכולה כשלעצמה, לבסס את הבקשה להכרה בהמצאה (ובצדק נזנחה טענה זו ע"י התובעים).
ראו גם רע"א 5448/14 חב' אלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מ נ' לדרמן (5/10/14), ס' 8: ככלל "...שמורה ללקוח הזכות להחליט - לאחר קבלת כתבי בי-דין לידיו בהמצאה כדין - האם ברצונו כי אותו עורך-דין ייצג אותו גם בהליך המשפטי על כל הכרוך בכך, או שמא רצונו בייצוג של עורך-דין אחר לצורך ההליך. לכן ואף שמקובל עלי כי בהתקיים נסיבות מתאימות ניתן יהיה להגיע למסקנה שהלקוח הסמיך מראש את עורך-הדין אשר טיפל בעניין טרום ההליך, לייצגו גם בהליך לכשיינקט - הסמכה כזו טעונה הוכחה ובנסיבות המקרה שלפנינו הדבר לא הוכח ". הדברים נאמרו ביחס לעו"ד שכתב בשם הנתבע, מכתב תשובה למכתב דרישה באותו עניין שבגינו נפתח מאוחר יותר ההליך; ויפים גם לענייננו, שבו מדובר בשני הליכים משפטיים נפרדים.

אכן, על פי ההלכה, אין עורך הדין חייב להיות מוסמך לייצג את בעל הדין במשפט או מוסמך לקבל כתבי בי דין מטעמו, אלא די בכך שהוא פועל באותה עת כעורך הדין של הנתבע ובלבד שפעולתו של עוה"ד היא בנושא ההתדיינות. במקרה כזה, ניתן להכיר בהמצאה שנעשתה לעורך דין של הנמען לפי תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי. כפי שנקבע בפסיקה הנטל להוכחה מוטל על הטוען להמצאה (ראו: ע"א 23/83 יוחימק נ' קדם, פ"ד לח(4) 309 (1984) 315; ע"א 1947/91 שטיין נ' כץ, פ"ד מה(4) 705 (1991) 708 וכן, עניין זדה הנ"ל ). אלא שהתובעים לא הוכיחו (ואף לא טענו) כי עו"ד דהן פועל באותה עת מטעם הנתבעים ב"נושא ההתדיינות".

אני דוחה גם את הטענה כי יש לקבל את הבקשה משעה שעו"ד דהן לא הגיש תצהיר לתמיכה בהודעתו . כפי שנקבע בבש"א 5104/17 אייזן נ' גראד (27/6/17), "נוכח הודעתם המפורשת של עורכי הדין ... לפיה הם אינם מייצגים את המשיבים בהליך העיקרי והם גם לא יצגו אותם בבית משפט קמא, אין מקום לטענותיה השונות של המערערת בעניין זה, ובכלל זה לטענה כי עורכי הדין ייצגו את המשיבים בהליכים אחרים. גם אין להידרש לטענת המערערת כי היה על עורכי הדין לצרף תצהיר לתמיכה בטענתם, שעה שהנטל להפרכת הודעת עורכי הדין מוטל על המערערת" (ההדגשה שלי - י' ב') . הדברים יפים לענייננו, בשינויים המחויבים.

עוד אציין כי לפי הפסיקה, "כלל הידיעה" אינו חל על המצאת כתב בי דין ראשון בהליך ( ראו עניין זדה הנ"ל וכן לאחרונה החלטתי בעניין ה"פ (ת"א) 13016-03-20 זהר נ' חיים מיום 31/3/20 וסקירת הפסיקה שם) .

גם העובדה שנרשמה בתיק הממוחשב צפייה של עו"ד דהן בהחלטות, אין בה בנסיבות העניין כדי לקבוע שבוצעה מסירה כדין לנתבעים . אין לכחד שקיים טעם לפגם בכך שעו"ד דהן נמנע מלהגיש הודעה על אי-יצוג או בקשה להסרת הייצוג מהתיק במהלך הזמן שחלף מאז שנפתח ההליך. מצופה מכל עו"ד שיגיש בהקדם האפשרי בקשה/הודעה כאמור לתיק בית המשפט, משעה שעודכן כב"כ למרות שאינו ב"כ בתיק (כפי שאכן קורה בדר"כ בפועל). ייתכן כי בנסיבות מסויימת וחריגות בצפיה לאורך זמן ללא מסירת הודעה בדבר אי-ייצוג או בקשה מתאימה, יהא לכך משקל בדיון בשאלה אם בוצעה המצאה. אולם אין אלה הנסיבות כאן, בוודאי משמדובר בהמצאת כתב בי דין ראשון. בנסיבות העניין שלפנינו אין בכך כדי להפוך את עו"ד דהן למייצגם של הנתבעים או מי מהם או כדי לקבוע שהוא מוסמך מטע מם לקבל מסמכים. עו"ד דהן לא הגיש לתיק הודעה על ייצוג הנתבעים והייצוג עודכן בשל כך שהתובעים ציינו בכתב התביעה כי עו"ד דהן מייצג את הנתבעים. מעיון במסמכים שהוגשו לתיק עולה כי לא הוגש ייפוי כוח לייצוג הנתבעים או מי מהם על ידי עוה"ד דהן בתיק שכותרת. בנוסף, זולת התשובה לבקשה זו שהוגשה לפי הוראות בית המשפט, עורך הדין דהן לא הגיש דבר לתיק. למעלה מן הדרוש יצויין, כי במקרה כזה, אין תחולה לתקנה 497ג לתקנות סדר הדין האזרחי, שעניינה המצאת כתב בי דין אלקטרוני. כפי שנקבע בתקנה "הוראה זו לא תחול על כתב בי-הדין הראשון בתיק." יתר על כן, התקנה חלה רק כאשר "הנמען מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו כאמור לבית המשפט". תנאי שאף הוא לא מתקיים במקרה דנן.

אשר לבקשה החלופית להכיר במסירה לעוה"ד דהן כמסירה לכל הנתבעים - מאותם טעמים ומכל האמור, יש גם לדחות את הבקשה החלופית של התובעים.

סיכום וסוף דבר
מכל מקובץ, הבקשה על כל ראשיה, נדחית.
התובעים ימסרו את כתב התביעה לנתבעים במסירה אישית.
יש לבצע מסירות חוזרות לנתבעים 1-2.
אישורי מסירה כדין יוגשו לתיק בתוך עד 60 ימים.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשמת.

המזכירות תדוור לצדדים ותסיר את עוה"ד דהן מייצוג הנתבעים בתיק שבכותרת.
תזכורת בחלוף המועד לעיון באישורי מסירה.

ניתנה היום, ל' סיוון תש"פ, 22 יוני 2020, בהעדר הצדדים.