הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 49924-12-20

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקשת

פינטו 2 שותפות מוגבלת
ע"י ב"כ עו"ד ניצן סנדור ו/או עו"ד רונית אייזן-אתגר או אח' ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', עורכי דין
מרח' דניאל פריש 3, תל אביב
טל': 03-XXXX249; פקס': 03-XXXX157

נגד

המשיב
כונס הנכסים הרשמי – תל אביב

פסק דין
ביום 22.12.2020 הגישה המבקשת, אפיק 1 שותפות מוגבלת (להלן – השותפות או המבקשת), בקשה לאישור חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות ) ומכוח סעיף 65נד לפקודת פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן – פקודת השותפויות), שאינה מקיימת את מבחן הרווח אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון. בתוך כך, עתרה המבקשת, לביצוע חלוקה של כספי השקעה שגויסו ממשקיעיה ולא נעשה בהם שימוש (להלן, על פי הקשרו – החלוקה המבוקשת ו- הבקשה).
כמפורט בבקשה, החלוקה המבוקשת היא בהתאם למדיניות ההשקעה של השותפות, כפי שזו נקבעה בהסכם השותפות וכן בתשקיף השותפות; ובהתאם לה, ככל שבתום תקופת ההשקעה שנקבעה לא נעשה שימוש במלוא כספי ההשקעה שגויסו, מחויבת השותפות להחזיר את יתרת הכספים למשקיעיה, וכמבוקש במסגרת הבקשה דנן.
כמפורט בבקשה, דירקטוריון השותפות אישר ביום 07.12.2020 את החלוקה, וכן אושרה על ידו פנייה זו לבית המשפט. כן צורפו לבקשה, חוות דעת כלכלית שהוכנה לצורך הבקשה; וכן, דוחותיה הכספיים האחרונים של השותפות.
ביום 23.12.2020 הוריתי למבקשת, בין היתר, להמציא את ההחלטה לרשם השותפויות, לכונס הנכסים הרשמי, ולגורמים הרלוונטיים ברשות המסים וברשות ניירות ערך; ולפרסם הודעה לכלל נושיה, הכל כאמור בהחלטתי מיום זה.
ביום 29.12.2020 הוגשה עמדה מפורטת מטעם הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן – הממונה). לעמדת הממונה, לאחר שהומצאה לו ונבחנה על ידו החלוקה המבוקשת, נמצא על ידו כי השותפות עומדת במבחן התזרימי של יכולת הפירעון כנדרש לפי הוראות סעיף 303 לחוק החברות.
ביום 06.01.2021 הגישה המבקשת הודעת עדכון לפיה החלטתי מיום 23.12.2020 ובקשת החלוקה הומצאו לגורמים הרלוונטיים במדינה, כאמור לעיל. כמו כן, הגישה המבקשת את החלטת דירקטוריון השותפות שהתקיימה ביום 07.12.2020 לפיה הדירקטוריון מאשר שהחלוקה המבוקשת עומדת במבחן יכולת הפירעון, וכי הדירקטוריון בדעה שאין בחלוקה כדי למנוע מהשותפות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות. עוד אישר דירקטוריון השותפות, כי אין באישור בית משפט זה לביצוע החלוקה כדי לגרוע מאחריות הדירקטורים על פי כל דין.
עוד הודיעה המבקשת, כי ביום 24.12.2020 פרסמה הודעה לנושיה בדבר הגשת בקשת החלוקה, בהתאם להוראות תקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א-2001.
ביום 24.01.2021 הוגשה עמדת רשות המיסים והרשות לניירות ערך באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי) (יצוין, כי עמדת רשם החברות והשותפויות הוגשה ביום 27.01.2021).
עמדת רשות המיסים, פירטה את עמדתם של מס הכנסה, אגף מכס ומע"מ ומנהל מיסוי מקרקעין. לעמדת מס הכנסה אין התנגדות לביצוע החלוקה האמורה, זאת בשים לב לגובה החובות וסכום החלוקה המבוקשת, ובכפוף לכך שגם לאחר החלוקה ייוותרו בשותפות כספים לצורך עמידתה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות כלפי מס הכנסה. כך גם אגף המכס ומע"מ הודיעו כי הם אינם מתנגדים לביצוע החלוקה. לעמדת אגף מנהל מיסוי מקרקעין צוין, למבקשת לא קיים תיק מיסוי מקרקעין, ומשכך לא הובעה התנגדות אף מטעמו.
עמדת סגל רשות ניירות ערך, היא כי לא מצאו מקום לנקוט עמדה ביחס לחלוקה המבוקשת.
עמדת רשם החברות והשותפויות, היא כי אין לראות בו כצד מהותי לבקשה והוא אינו מביע עמדה לגוף הטענות, ומשאיר לשיקול דעת בית המשפט את ההחלטה בבקשה.
ביום 11.02.2021 הוגש על ידי המבקשת הודעת עדכון מטעמה, בדבר חלוף המועד להגשת התנגדויות לבקשת החלוקה – וכן, כי התנגדויות כאמור, לא הוגש ו.
לאחר שעיינתי בבקשה ובמסמכים שצורפו לה, וכן במסמכים הנוספים שהוגשו לעיונו של בית המשפט בהתאם להחלטתי מיום 23.12.2020; ובשים לב לעמדות הרשויות, עמדת הממונה, וכן העדר התנגדויות מטעם הנושים – מצאתי להיעתר לבקשה. שימת לב החברה לעמדת רשות המיסים ביחס להסדרת חבות המס, ככל שישנה.
החלוקה תבוצע בתוך 90 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.