הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 4251-03-15

לפני
כבוד ה שופט ארז יקואל

התובעת
הנתבעת שכנגד

אקולין נכסים והשקעות (1991) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד א' ששו , ב' רון

נגד

הנתבע 1 והנתבע שכנגד

הנתבעת 2/התובעת שכנגד

הנתבעת 3 והנתבעת שכנגד

הנתבעת 4

הנתבעות 5-7/התובעות שכנגד

הנתבעות 8-9

1.עו"ד יעקב בן שאול
ע"י ב"כ עו"ד ר' וקסמן

2.ר.א.ן. גוב נכסים (1997) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' איתמר

3.קסטיאל א 2007 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' דינרי

4.בית אל על מיסודו של אריה פילץ בע'מ

5.ברדוגו החברה להפקת ארועים בע"מ
6.ירח עיצובים ושרותי ניהול בע"מ
7.רונאלה נכסים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ז' לנדה, נ' הבדלה, מ' דובין

8.בניני פילץ בע'מ
9.ש.צ.ק. נכסים ואחזקות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' לוי

פסק דין משלים

לפניי כתב תביעה ושני כתבי תביעה שכנגד , שעניינם רישום זכויות ב יחס לנכסים שונים במקרקעין הידועים כגוש 6907 חלקה 54 תת חלקה 151 (בית אל-על בתל אביב – יפו), תשלום יתר ות תמורות מכר, הפרות הסכמים, שינויי ייעוד, אחריות הנתבע 1 ופיצוי מוסכם.

כל צד הכחיש את טענות הצד שכנגד. התובעת והנתבעת שכנגד תקרא להלן: " אקולין"; הנתבעת 2 והתובעת שכנגד תקרא להלן: "ר.א.ן גוב"; הנתבעת 3 תקרא להלן: "קסטיאל"; הנתבעות 5-7 תקראנה להלן בהתאמה: "ברדוגו", "ירח" ו- "רונאלה".
בהסכמת הצדדים, ניתן פסק דין חלקי ביחס למחלוקת הקשורה ברישום זכויות במקרקעין .

עוד כהסכמת הצדדים וכתנאי להפקדת התיק לרישום לפי הסמכת הנתבע 1 שנכללה בהסכמת הצדדים – הופקדו בידיו הנאמנות של הנתבע 1 סכומים בערכי קרן , בזה האופן. ברדוגו – סך של 324,000 ₪; ירח – סך של 62,500 ₪ ו רונאלה – סך של 80,000 ₪, הכל בצירוף מע"מ ככל שיידרש וכנגד חשבונית מס. זאת, לבד מהסכומים שהופקדו בידיו הנאמנות של הנתבע 1 עד כה. בכלל זה הוסכם, כי הנתבע 1 יעביר ל-ר.א.ן גוב סכום של 710,000 ₪ בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס, שתוצא בעבור אקולין וברדוגו בחלוקה שווה. כן הוסכם שיתרת כספים שהופקדו אצל הנתבע 1 תוחזק בנאמנות על ידו עד להשלמת הרישום ומתן פסק דין.

נותרו מחלוקות כספיות ביחס להפרשי הצמדה וריבית, הפרות הסכמים ופיצוי מוסכם.

הוסמכתי לפסוק ביתרת המחלוקת על דרך הפשרה, לפי הוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984, ללא נימוקים , או טווחים ולאחר שמיעת סיכומים בעל-פה והגשת סיכומים בכתב.

הנתבע 1 הוחרג מהסכמת הצדדים, תוך שכל צד שומר על מלוא טענותיו וזכויותיו ודומה כי כך מחוץ למסגרת דיונית זו.

נשמעו סיכומים בעל-פה מטעם אקולין ו-ר.א.ן גוב. הוגשו סיכומים בכתב מטעם ר.א.ן גוב, קסטיאל, ברדוגו, ירח ורונאלה.

בכתב תביעתה ובהיבט הכספי עתרה אקולין, כך –

ביחס ל- ר.א.ן גוב נטען כי על אקולין ו קסטיאל לשלם לה יתרת תמ ורה משוערכת מיום חתימת ההסכם וכוללת מע"מ , בסכום של 939,932 ₪.

ביחס לברדוגו מתבקש צו הצהרתי כי עליה לשלם יתרת תמורה משוערכת בסכום של 353,711 ₪ אותו יש לחלק בין אקולין לבין קסטיאל בחלקים שווים.

ביחס לירח עיצובים - מתבקש צו הצהרתי כי עליה לשלם יתרת תמורה משוערכת בסכום של 353,711 ₪ אותו יש לחלק בין אקולין לבין קסטיאל בחלקים שווים ו ביחס לעסקה שנייה עמה - מתבקשת הצהרה כי עליה לשלם לאקולין יתרת תמורה משוערכת בסכום של 65,431 ₪.
ביחס לרונאלה - מתבקש צו הצהרתי כי על הנתבע 1 להעביר לאקולין ולקסטיאל בחלקים שווים, יתרת תמורה בסכום של 259,000 ₪, העומדת לאחר הפקדה נחזית בידי הנתבע 1 ושערוך על סכום של 282,750 ₪. ביחס לעסקה שנייה עם רונאלה - מתבקש צו הצהרתי כי עליה להעביר לאקולין ולקסטיאל בחלקים שווים, יתרת תמורה בסכום של 80,000 ₪, שבתוספת מע"מ וללא שערוך עומד על 94,400 ש"ח.

ביחס לקסטיאל - מתבקשת הצהרה כי עליה לשלם לאקולין יתרת תמורה משוערכת בסכום של 65,431 ₪.

אקולין וקסטיאל מבקשות, למעשה , לדחות כל טענה לפיצוי של מי מהצדדים ולחייב ם אך בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לשם שמירת ערך הכספים .

ברדוגו, ירח ורונאלה הגישו כתב תביעה שכנגד תוך הפניית טענות כלפי אקולין וקסטיאל ובעתירה לחייבם בתשלום סכום של 541,840 ₪, תוך חלוקה לחמש העסקאות השונות, והתייחסות לפיצוי המוסכם הקבוע בהסכמים השונים, לירידת ערך הנכסים על דרך קיזוז מתמורה ששולמה ומיתרת תמורה שטרם שולמה בשיעור של 6% מתמורתם, ככל שיתברר שאין אפשרות לרישום זכויות באופן מסוים. לחילופין, מתבקש קיזוז מצטבר של ירידת ערך הנכסים בשיעור של 30% מתמורתם. עוד מתבקשת השבת סכומים ששולמו ביתר.

ר.א.ן גוב הגישה תביעה שכנגד המפנה טענות כלפי אקולין, קסטיאל והנתבע 1, ובין היתר, מתבקש חיובם בסכום של 1,240,793 ₪. נטען, כי על אקולין וקסטיאל לשלם יתרת תמורה בתוספת מע"מ בסכום של 997,694 ₪ ובתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה. עוד מתבקש לחייב את אקולין וקסטיאל בתשלום פיצוי מוסכם בסכום כולל של 243,099 ₪ ובתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה.

עיינתי בטענות הצדדים כפי שהובאו בכתבי הטענות ובסיכומיהם וכן בחנתי את הצרופות לכתבי הטענות. התחשבתי, בין היתר, בציר הזמן החל מההתקשרויות בין הצדדים ועד להגשת התובענות; בהתנהלותם של הצדדים בזמן אמת , ב השוואה לטענותיהם כעת ול נוסח ההסכמים ביניהם; בריבוי העסקאות במקרקעין ובמודעות הצדדי ם למצער הקונסטרוקטיבית בהקשר זה ; במעמד הרוכשים במקרקעין טרם השלמת העסקאות; בשימוש המניב שנעשה במקרקעין שלא על ידי המוכרים; בער כם הנחזה של הנכסים השונים ; בסעדים המבוקשים שאינם כוללים ביטולי עסקה והשבות תמורות מכר ודמי שימוש; בקשיים הנטענים שנוצרו ביחס לרישום; בערבויות שניתנו, בתפוגתן ו בהעדר מימושן; בהפקדות סכומי קרן כפי שבוצעו אצל הנתבע 1 ובמועדיהן; בייעודם הנחזה של הנכסים על פי התוכניות הרלוונטיות ובהתחייבות הנחזית בנושא; בהעדר חוות דעת עדכנית שבמומחיות במכלול נסיבות העניין.
לאור כל אלו, אני קובע, כך -

ביחס לברדוגו, ירח ורונאלה – לאור מכלול הנסיבות, ראיתי לנכון להורות לאקולין להסתפק ב סכומים שהופקדו אצל הנתבע 1. לא ראיתי לנכון להוסיף עליהם כבקשת אקולין או לגרוע מהם ולזכות את התובעות שכנגד בפיצויים.

ביחס ל- ר.א.ן גוב – על הסכום שהופק ד אצל הנתבע 1 יוסיפו אקולין וקסטיאל ויפקידו בידיו הנאמנות, בחלקים שווים, סכום של 179,700 ש"ח . כך ייעשה בתוך 30 ימים ורק ככל שלא יופקד הסכום במועד כאמור, הוא יצבור הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד למועד הפקדתו. ההסכמות ביחס לצירוף מע"מ ולהעברת הסכום מטעם הנתבע 1 ל- ר.א.ן גוב כנגד חשבונית מס בעבור אקולין וקסטיאל בחלוקה שווה – בעינן.

התביעה כנגד הנתבע 1 – נמחקת ללא צו להוצאות.

התובענות ההדדיות מתקבלות בחלקן . כספים שהופקדו בנאמנות יועברו לצדדים, על פירותיהם ו כפי הסכמתם.

אציין כי הצדדים הסכימו שפסק הדין יינתן לאחר ביצוע הרישום ומסרו כי יפנו לבית המשפט בכל קושי שייעלה לעניין הרישום. למען הסדר הטוב, פניתי לצדדים והודעתי כי בהעדר טעם מנגד, פסק הדין ישוגר אליהם כעת. לא נשמעה התנגדות וברדוגו , ירח ורונאלה אך טענו כי הן שומרות על זכותן לפנות לבית המשפט ככל שיווצר קושי ברישום.

אשר להוצאות משפט – לאור תוצאת הדיון, הסכמת הצדדים לפסוע בדרך הפשרה, מכלול הנסיבות ובעיקר ן חלוף הזמן - לא ראיתי לנכון לעשות צו להוצאות ואני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תעביר לבאי כוח הצדדים עותק מפסק הדין.

ניתן היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.