הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 38805-10-16

לפני כבוד השופט דורון חסדאי בקשה מס' 15

התובעת/המבקשת
שילת לעד בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רלי לוי

נגד

הנתבעת/המשיבה
בנק הפועלים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מאיר לפלר

החלטה

רקע כללי וטענות הצדדים

1. לפני בקשת המבקשת להתיר לה תיקון כתב תביעתה באופן שהוצג בנספח א' לבקשה.
המשיבה מתנגדת לבקשה.

תמצית בקשת המבקשת
2. לטענת המבקשת תיקון כתב התביעה המקורי , אשר הוגש ביום 30/10/16, נדרש עקב ההסדרה מחדש שנעשתה בענף נותני השירותים הפיננסים החוץ בנקאיים באמצעות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) – ה תשע"ו- 2016 ( להלן: " החוק").
3. לטענת המבקשת פעילותה לא השתנתה , ופעילות זו שבעבר חסתה תחת ההגדרה " נותן שרותי מטבע " שבחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור התש"ס -2000, חוסה מאז יום 1/6/17 הן תחת חוק איסור הלבנת הון והן תחת החוק .
4. נוכח העובדה שהמבקשת עדיין פועלת כנותנת שירותי מטבע וזאת ככל הנראה עד יום 1/10/18 (המועד הנדחה של "יום התחילה המאוחר " כהגדרתו בחוק),ובמקביל פו עלת כנותנת אשראי מכוח החוק , בגין אותה פעילות, מתעורר לשיטתה הצורך בתיקון כתב התביעה באופן שיתייחס בעיקרו למינוח משפטי מדויק יותר בהתחשב בהסדרה החדשה.

תשובת המשיבה בקליפת האגוז
5. המבקשת בתשובתה טענה בין היתר כי המבקשת השתהתה בהגשת הבקשה ( ר' דברי ב"כ המשיבה בדיון מיום 20/11/17) ,ו'נזכרה' בצורך לתקן את תביעתה רק בדיון שהתקיים ביום 18/7/18 (ר' סע' 5-1 לתגובה). לטענת המשיבה אין המדובר בתיקון 'מינורי וטכני' של כתב התביעה אלא בתיקון מקיף . לשיטתו הדרישות המפורטות השונות מושא ההסדרה החדשה , שלא היו בתוקף טרם שנכנס החוק לתוקף "הביאו לשינוי באופן בו בוחן הבנק בקשות לפתיחת חשבון לנותני שרותי מטבע ו/או שרותים פיננסיים-כמו גם לשינוי בדרישות ביחס למסמכים אותם נדרשים אותם נותני שרותים למסור לבנק ( ר' בהרחבה סע' 22-6 ).
עוד טענה המשיבה כי המסד עליו מושתת התובענה כיום , בהיעדר בחינה מחודשת של המשיבה בהתאם להוראות הדין החדש ,אינה יכולה להקים למבקשת סעד גם אם בקשתה לתיקון תאושר ( ר' סע' 2ׂ7-23( ׂ.
תגובת המבקשת בקצירת האומר
6. המבקשת בתגובתה בדעה כי המשיבה לא פירטה מהו "השינוי העלום" שחל מבחינת דרישותיו עם החלת ההסדרה החדשה ( ר' סע' 1).לטענת המבקשת היא פועלת כדין ( ר' נספחים א' ו-ב' ) הגם שטרם ניתן לה רשיון קבוע ( ר' סע' 2 על סעיפי המשנה שבו). לשיטת המבקשת קיומו של נוהל 'חדש ' אצל המשיבה אינו מייתר את התביעה ואם סבורה היא שעקב השינוי החקיקתי נוספו עילות סירוב ,הרי שפתוחה בפניה הדרך לטעון זאת בכתב הגנתה המתוקן ( סע' 3 ). לתגובת המבקשת באשר לטענת השיהוי ר' סע' 4 לתגובה.

המסגרת המשפטית על קצה המזלג
7. הלכה היא כי תיקון כתב תביעה הוא עניין דיוני מובהק הנתון לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, וערכאת הערעור תימנע מלהתערב בהחלטות מסוג זה, זולת במקרים חריגים בהם ההחלטה שהתקבלה נוגדת את הדין, גורמת עיוות דין לאחד הצדדים, או שנתגלתה בה חריגה קיצונית ממתחם שיקול הדעת הסביר ( רע"א 1808/16 אמסלם נ' אלון, [פורסם בנבו] פסקה 13 (28.3.2016); רע"א 3343/15 מזרחי נ' מי חיים אחזקות בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 10 וההפניות המובאות שם (1.6.2015); רע"א 2919/13 בנק דיסקונט לישראל נ' קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים, [פורסם בנבו] פסקה 3 (28.5.2013))

8. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 קובעת כי:
"בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות את לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השנויות במחלוקת בין בעלי הדין..."

9. ברע"א 6113/13 פלוני נ' ועד האגודה השיתופית ( פורסם בנבו, 19.12.13 ) נפסק :
תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי בית המשפט רשאי בכל עת להתיר לבעל דין לתקן את כתב טענותיו על מנת שניתן יהיה " להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין" והגישה הנקוטה בעניין זה היא ליברלית על מנת לסייע לבעלי הדין ולבית המשפט לעמוד על מכלול השאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת ובכך לייעל את ההליך המשפטי ( ראו: רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה, פ"ד נב(3) 427, 431; אורי גורן 'סוגיות בסדר דין אזרחי' 350 ( מהדורה אחת עשרה, 2013) ( ר' גם : רע"א 7192/14 דוד צוקר ובניו חברה לבנין נ' דוד צוקר ( פורסם בנבו ,1.1.15) ; רע"א 5522 /17 גוטמן נ' גולדשטיין ( פורסם בנבו, 23/10/17 )
בפרט ננקטה גישה מקלה זו שעה שהבקשה לתיקון מוגשת בשלב מוקדם של ההליך, בטרם תחילת בירור התובענה לגופה ( רע"א 8203/15 עובדיה נ' ולנשטין, [פורסם בנבו] פסקה 7 (25.1.2016)).

דיון והכרעה
10. לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ובהינתן האמור , נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.

11. אמנם המבקשת לא הזדרזה בהגשת בקשת התיקון , ברם אולם לא מצאתי בהתנהלותה שיהוי רב אשר יהא בו לנעול הדלת בפני בקשתה . אף לא נמצא ולא נטען לחוסר תום לב מצד המבקשת בהגשת הבקשה ( ר' פרשת דנגור לעיל) .

12. באתי לכלל מסקנה כי הבקשה מוגשת על רקע טעמים עניניים , עקב שינוי המצב החקיקתי ולא משיקולים טקטיים או מניפולטיביים ( ר' רע"א 1191/11 בן ציון נ' מ.מ.אבן יהודה ( פורסם בנבו, 27.3.11).

13. מבלי להקל ראש בטענות המשיבה ,סבורני כי ראוי שאלו יובאו בגדרי כתב הגנתה המתוקן , אך בשלב זה של דיון, ומבלי לטעת בעניינן מסמרות, אין באמור בהן כדי להביא לדחיית הבקשה שבפני .

14. התובענה מצויה בשלב מוקדם יחסית. לא מצאתי כי ההיתר לתיקון כתב התביעה יגרום למשיבה לעיוות דין או לעוול דיוני כלשהו . בנסיבות העניין נמצא שיש מקום להתיר הדיון וזאת על מנת שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

סוף דבר
15. כתב תביעה מתוקן , בנוסח שצור ף כנספ ח א' לבקשה על נספחיו יוגש בתוך 20 ימים .
כתב הגנה מתוקן יוגש בתוך 30 ימים ממועד ההמצאה.
מסירות אישיות .

16. בנסיבות העניין ובשים לב לתוצאת ההחלטה , לא מצאתי לעשות צו בדבר הוצאות.

17. נקבעת ישיבת קדם-משפט בנוכחות הצדדים ובאי כוחם ליום 4/3/19 שעה 09:30.

18. הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמים של גילוי ועיון במסמכים ומענה על שאלונים, בתוך 30 ימים , לאחר הגשת כתב ההגנה המתוקן/כתב תשובה , עפ"י המאוחר.

19. כל בקשה מקדמית שבכוונת מי מהצדדים להגיש, תוגש לא יאוחר מ-45 ימים לפני ישיבת קדם המשפט ותחול עליה תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (פגרה באה במניין המועדים). כל מבקשת אחראי ת לביצועה המידי של מסירה אישית למשיב ה.

20. בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.

המזכירות תזמן בהקדם.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תשע"ט, 24 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.