הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 38073-12-16

בקשה מס' 18
לפני
כבוד השופט דורון חסדאי

התובעת/הנתבעת שכנגד
ב.ס.ט. בנייה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יגאל דורון

נגד

הנתבעת/התובעת שכנגד
גלובל טכנורקס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אוהד סובול

החלטה משלימה

1. עניינה של ההחלטה בפסיקת הוצאות בגין בקשת התובעת לתיקון כתב התביעה.

2. בדיון שהתקיים בבקשה הגיעו הצדדים לכלל הסכמה, לפיה כתב התביעה יתוקן בהתאם לנוסח שצורף כנספח 1 לבקשה, וקמה לנתבעת הזכות להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 8.9.19.

3. ב"כ הצדדים טענו איש–איש כמידתו בעניין פסיקת ההוצאות בגין הבקשה.

4. ב"כ הנתבעת בדעה כי הבקשה הוגשה באיחור, כשנתיים לאחר הגשת התביעה וכי נקבע שבקשת התיקון שתוגש לא תשמש במה לתיקון כלשהו אחר בכתב התביעה מחוץ לעניין הפיצוי לחברת לידר והבקשה שהוגשה עוקפת איסור זה. לדבריו, ניתן היה לחסוך את ישיבת היום, כמו גם את הדיון מיום 20.11.18, אם רק היה מוצג הסכם הפשרה עם חברת לידר נושא התאריך 15.4.19. לשיטת הנתבעת, שני דיונים נוהלו לריק – הדיון דהיום וקודמו מיום 20.11.18 – וכן קיים צורך בהגשת כתב הגנה מתוקן, וזאת על בית המשפט לקחת בחשבון בפוסקו הוצאות לחובת התובעת ( ר' עמוד 4 לפרוטוקול).

5. ב"כ התובעת ציין כי מוכרת לו ההלכה שכמבקשים בקשת תיקון נפסקות הוצאות. לדבריו המדובר במקרה שונה. בתחילה חששה התובעת כי היא נמצאת בסיכון של 12 מיליון ₪ ובסופו של יום ואך לאחרונה הסכום סוכם עם חברת לידר כדי הסך של 1.8 מיליון ולפיכך רק לאחרונה ניתן היה להגיש את הבקשה לאחר שהנזק התגבש. לדברי ב"כ התובעת, הבנתו את החלטת בית המשפט 20.11.18 אין בה כדי להביא למסקנה שהתיקון של סכום התביעה - מעבר לסכום של הפיצוי לחברת לידר – אינו אפשרי. עוד ציין ב"כ התובעת את התבטאויות ב"כ הנתבעת בכתב הטענות (ר' דבריו בעמוד 3 לפרוטוקול, שורות 11 –16). לדבריו ב"כ הנתבעת לא טרח להתנצל על דברים אלה ויש לקחת זאת בחשבון עת ייפסקו הוצאות (ר' עמוד 5 לפרוטוקול).

6. בתמצית ייאמר כי לשיטת בית המשפט, לא ניתן היה לפרש את ההחלטה מיום 20.11.18 ככזו המתירה תיקון כתב התביעה מעבר לנושא הפיצוי הצפוי לחברת לידר. כך למשל בפתח הדיון ציינה ב"כ התובעת בין היתר כי "נקבעה ישיבת גישור והיא בוטלה כיוון שהמזמין תבע אותנו ודרש פיצויים בגין הפרויקט הזה ובימים אלה מתגבש הסכם פיצוי של כ־3–4 מיליון ₪, סכום שנבקש לצרף לתביעה כאן ונבקש לתקן את כתב התביעה בהתאם" (עמוד 3, שורות 14–16).
בהמשך נרשם מפי ב"כ התובעת, עו"ד דורון, בין היתר כי "...מזמין העבודה חברת מפעלי לידור בע"מ, איימו לחלט את הערבות ופנו לבנק בדרישה לחילוט. הצלחנו לשכנע אותם לעצור את החילוט ולנהל איתנו מו"מ. המו"מ הזה אורך הרבה זמן מכל מיני סיבות. ממש בימים אלה הועברה טיוטה של הסכם פשרה שהסכומים שם פחות או יותר מגובשים אבל יש עוד מספר התניות. אני רוצה להעריך ולקוות, אני לא מטפל אישית במו"מ אז קשה לי להעריך, אך אני רוצה לקוות שתוך חודש–חודשיים נדע סופית ונחתום על ההסכם ואז נדע סופית את היקף הנזק שלנו בעניין הזה..." (עמוד 3, שורות 18–26).

7. בהחלטת בית המשפט עם תום הדיון נקבע ברורות כי "נוכח דברי ב"כ התובעת (הנתבעת שכנגד) בדבר הסדר צפוי עם היזם, חברת מפעלי לידור בע"מ, בדבר פיצוי נטען המגיע לחברת לידור ורצון התובעת לצרף פיצוי זה ולתבוע בגינו את הנתבעת (התובעת שכנגד), ימתין בית המשפט עד ליום 31.1.19 על מנת שהתובעת תגיש בקשה מתאימה לתיקון כתב התביעה שעניינה הפיצוי שיהיה עליה לשלם לחברת לידור, כטענתה.
למען הסר כל ספק, הבקשה לתיקון כתב התביעה תתייחס אך ורק לפיצוי לחברת לידור ולא תשנה את חזית הטיעון ביחס לעילות אחרות שנטענו כבר בתביעה במקור, ובקשה זו לא תשמש במה לתיקון כלשהו אחר בכתב התביעה מחוץ למערכת היחסים ולפיצוי לחברת לידור" (עמוד 4, שורות 24–32).

8. עולה, אם כן, כי ההחלטה מיום 20.11.18 התירה לתובעת להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה רק בעניין הפיצוי שיהא על התובעת לשלם לחברת לידר. במסגרת הבקשה שלפניי מצאה התובעת אף לתקן את כתב התביעה באופן שסכום התביעה אשר הוגדר בתביעה המקורית בסך של 2,501,000 ₪ ישונה לסכום של 3,993,802 ₪, כאשר לסכום זה מתווסף התשלום בסך 1,800,000 ₪ ובאופן שסכום התביעה החדש יעמוד על 5,793,802 ₪.

9. בהיבט הפרקטי, למרות אי־הנוחות הנובעת מהמפורט לעיל ועל מנת לקדם את ההליך, באה המלצת בית המשפט לפיה הבקשה לתיקון כתב התביעה תתקבל במלואה.

10. בנסיבות העניין ובשים לב לעובדה כי התובעת מבקשת לתקן את כתב תביעתה בשני ראשים כמפורט מעלה, בשלב מתקדם של ההליך (התביעה הוגשה לראשונה בחודש דצמבר 2016) ונוכח הצורך שנוצר לנתבעת להגיש כתב הגנה מתוקן, אין מקום לשלול מהנתבעת זכותה לפסיקת הוצאות.

11. לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ותוך שבית המשפט אינו מתעלם מדברי ב"כ התובעת ביחס להתבטאויות ב"כ הנתבעת, כמובא אף בעמוד 3 לפרוטוקול, אשר נמצאו לכאורה כבלתי ראויות, מצאתי לחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות הבקשה בסך כולל של 10,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

ניתנה היום, א' סיוון תשע"ט, 04 יוני 2019, בהעדר הצדדים.