הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 33624-01-18

לפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה בקשה מס' 21 + 46 + 47

המבקש:

אורן קושניר
ע"י ב"כ עוה"ד אריב דנציגר וטל לנצ'נר

נגד

המשיבים:

שגיא שליסר
מרדכי רוזן
מירב וינרב
ניר בז'רנו
ע"י ב"כ עוה"ד נדב ויסמן

החלטה

ביום 15.1.2018 הגיש המבקש תביעה להסרת קיפוח במסגרתה טען כי המשיבים בעלי מניות ודירקטורים בקרייזי לאבס בע"מ (להלן: "החברה" ), מקפחים את זכויותיו כבעל מניות בחברה. ב מסגרת תביעתו תבע המבקש לצוות על המשיבים או על מר שגיא שליסר לרכוש את מניותיו בחברה (סעיפים 471 ו – 472 לכתב התביעה), לאחר שימונה מעריך שווי לחברה נכון ליום 31.12.2016 (סעיף 73 לכתב התביעה). המבקש העמיד את סכום התביעה על סך 35,000,000 ₪ לצרכי אגרה.

ביום 26.6.2019 הגיש המבקש בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת החברה ואחרים כנתבעים, הוספת טענות ביחס לתביעה שהגישה החברה נגדו (ת"א 45397-06-18) וטענות על אי מסירת מידע בקשר עם מימוש זכותו הנטענת לרכוש מניות של החברה שהוצעו לצד שלישי.

ביום 27.5.2020 ועוד בטרם הוכרעה בקשתו הראשונה לתיקון כתב התביעה, הגיש המבקש בקשה נוספת לתיקון כתב התביעה על דרך הוספת התיקונים שלעיל ושינוי סעיף 473 לכתב התביעה באופן שהמועד הקובע להערכת שווי השומה ייקבע בעתיד על ידי בית המשפט. כמו כן, מבוקש להגדיל את סכום התביעה לסך 42,000,000 ₪ לצרכי אגרה.

המשיבים הגישו את תשובתם במסגרתה התנגדו לבקשות.

ביום 28.6.2020 ניתנה למבקש זכות תגובה קצרה עד ליום 9.7.2020 ונקבעה תזכורת פנימית למועד זה (בקשה מס' 47) . נכון למועד מתן החלטה זו, לא מצאתי את תגובת המבקש, ולפיכך, תינתן החלטה על סמך כתבי הטענות שכבר הוגשו בבקשות 21 ו – 46.

דיון

סעד של כפיית רכישת מניותיו של בעל מניות הטוען לקיפוח, נועד להפריד בין בעלי המניות באופן שהנרכש, כבר אינו אורגן בחברה ולאחר קביעת התמורה בעד מניותיו נכון ליום הקובע, המועד שלטענת בעל המניות הנרכש החל הקיפוח, אין לנעשה בחברה השפעה על שווי המניות הנרכשות.

תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, קובעת:

" בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות".

תכליתה של תקנה 92 לאפשר הכרעה בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת על דרך של תיקון כתבי טענות. השאלות השנויות במחלוקת נקבעות בהתאם לכתבי הטענות והסעד הנתבע.

כאמור, בכתב התביעה טען המבקש כי פעולות והחלטות שהתקבלו על ידי המשיבים מהווים קיפוח שלו כבעל מניות בחברה, וביקש לכפות על המשיבים לרכוש ממנו את מניותיו בהתאם לשווי החברה כפי שייקבע על ידי מעריך שווי נכון ליום 31.12.2016 (להלן: "המועד הקובע"). ממילא, השאלות שבאמת שנויות במחלוקת במסגרת התביעה כאן, נוגעות לבירור הפעולות וההחלטות שלטענת המבקש קיפחו אותו כבעל מניות וככל שטענותיו בעניין זה יתקבלו תתעוררנה שאלות הנוגעות להערכת שווי החברה במועד הקובע. אזי וככל שתתקבל תביעתו של המבקש, יחויבו המשיבים לרכוש את מניותיו של המבקש בחברה בהתאם לשווי החברה במועד הקובע כפי שיקבע על ידי מעריך השווי.

במצב דברים המתואר לעיל, הסעד הנתבע לרכישת מניותיו של המבקש כפי שוויון במועד הקובע כפי שנקבע על ידי המבקש בכתב התביעה, אם יתקבל, ייצור מצב לפיו דה פקטו המבקש אינו עוד בעל מניות בחברה לאחר המועד הקובע, וכל השינויים והפעולות שנעשו בחברה לאחר המועד הקובע, אינם משפיעים על זכויותיו של המבקש על פי כתב התביעה. ממילא, כל "האירועים החדשים והנוספים" מיום 19.6.2018 (הגשת תביעת החברה נגד המבקש ואחרים) ומיום 28.4.2020 ולאחר מכן (סירוב החברה והמשיבים לקיום סעיף 3.3 להסכם בעלי המניות), ואירועים אחרים עליהן מצביע המבקש במסגרת בקשותיו לתיקון כתב התביעה אינן "שאלות שהן באמת שאלות השנויות במחלוקת" לצורך בירור טענות הקיפוח שהועלו בכתב התביעה ובירור זכותו של המבקש לסעד של רכישת מניותיו בחברה כפי שווין ביום 31.12.2016.

טענת המבקש לפיה, יש להוסיף את החברה ובעלי המניות הנוספים כצד לתביעה מקובלת עליי למרות התנגדות המשיבים, הטוענים כי התביעה הוגשה בטעות נגד דירקטורים בחברה ולא נגד בעלי המניות, לפי שנראה כי החברה ובעלי המניות הרלבנטיים הנוספים הם בעל דין נדרש לבירור טענות המבקש לקיפוח ומתן הסעד הנתבע. עם זאת ומאחר ולא הייתה כל מניעה לצירוף החברה ובעלי המניות הרלבנטיים כנתבעים, תיקון התביעה בדרך של הוספת החברה ויתר בעלי המניות הרלבנטיים (כאמור בסעיף 9 לכתב בקשה מס' 21) מותנה בתשלום הוצאות הבקשות לתיקון כתב התביעה כפי שיקבע להלן. בהקשר זה, על המבקש לברור את בעלי המניות הרלבנטיים, גם בהתחשב בהוראות הדין ביחס להמצאת כתב התביעה לבעלי דין שאינם תושבי ישראל אם וככל שיש כאלה.

אם וככל שימונה מעריך שווי שיקבע את שווי החברה, המבקש יהיה רשאי לתקן את סכום התביעה בהתאם לקביעת מעריך השווי בכפוף לתשלום אגרה בהתאם.

אוסיף, כי בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים נוספים בקשר עם אירועים הנזכרים בבקשות כאן, בהם : תביעת החברה מיום 19.6.2018 (ת"א 45397-06-18) בטענה לניצול הזדמנות עסקית של החברה על ידי מר אור ן קושניר, תביעה שכנגד מיום 19.3.2019 שהגיש מר אורן קושניר נגד החברה והמשיבים בטענה של הפרת סעיף 3.3 להסכם המייסדים. למען הסר ספק יובהר כי ההחלטה כאן מתייחסת רק לתביעה בת"א 33624-01-18 ובשלב זה אין בה כדי לשנות מהחלטות קודמות הנוגעות להליכים שלעיל, לבד מהאפשרות שבירור התביעה שכנגד שהגיש מר אורן קושניר והתביעה שהגישה החברה, ביחס לאירועים אשר לכאורה אירעו לאחר המועד הקובע, יעוכבו עד להכרעה בתביעה בת"א 33624- 01-18 לפי שיהיה בכך כדי לייעל ולפשט את הדיון ובעיקר למנוע דיון מיותר אם וככל שהתביעה בת"א 33624-01-18 תתקבל.

סוף דבר

הבקשות לתיקון כתב התביעה (ת"א 33624-01-18) נדחות בכפוף לאמור בסעיף 5 שלעיל.

המבקש רשאי להגיש, עד ליום 2.8.20 כתב תביעה מתוקן הכולל את החברה ובעלי המניות הרלבנטיים לסעד המבוקש בסעיפים 471 – 473 לכתב התביעה. אין אלא לתקן את תוכן כתב התביעה באשר לייחוס פעולות או החלטות רלבנטיות בתקופה שעד המועד הקובע לנתבעים הנוספים .

כתנאי להגשת כתב התביעה המתוקן כאמור, ישלם המבקש למשיבים את הוצאות הבקשות בסך 10,000 ₪.

לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן, רשאים המשיבים, אם יראו בכך צורך, להגיש בקשה קצרה להתיר להם להגיש כתב הגנה מתוקן וזאת עד ליום 9.8.20 .

הצדדים יתייחסו, עד ליום 23.7.20, לאפשרות שהדיון בת"א 45397-06-18 ובתביעה שכנגד יעוכב עד להכרעה בת"א 33624-01-18, כאמור בסעיף 7 שלעיל. מעקב במועד זה.

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כח הצדדים
ניתנה היום, כ"ו תמוז תש"פ, 18 יולי 2020, בהעדר הצדדים.