הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 32720-03-21

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקשת

ארליסנס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חגית בלייברג ו/או דפנה צרפתי ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין
ממגדל אלקטרה, רח' יגאל אלון 98, תל אביב
טל': 03-XXXX803; פקס': 03-XXXX911

נגד

המשיב

רשם החברות
באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)
רח' מנחם בגין 154 תל אביב (בית קרדן)
טל': 073-XXXX829; פקס': 02-XXXX005

פסק דין
לפניי בקשה לאישור חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון. במסגרת הבקשה עותרת המבקשת, ארליסנס בע"מ (להלן – המבקשת ), לביצוע רכישה עצמית של 650,506 מניות בכורה AA מידי Welech Allyn Inc (להלן – הרוכשת) שתחל במועד מתן ההחלטה בבקשה זו ותסתיים בתוך שישה חודשים מאותו מועד (להלן, בהתאמה – החלוקה המבוקשת ו- הבקשה).
כפי שפורט בבקשה, חלוקה זו מתבקשת כחלק ממהלך עסקי במסגרתו המבקשת מכרה לרוכשת את נכסי הקניין הרוחני שלה וכן נכסים נוספים (מלאים, ציוד, תבניות ייצור). זאת, בתמורה שתשולם למבקשת, בחלקה בתשלום מזומן בסך 30 מיליון דולר ארה"ב (סכום ששולם לטענת המבקשת ביום 28.01.2021); בחלקה בוויתור על החזר מקדמה ששולמה למבקשת במסגרת הסדר מסחרי בין הצדדים בסכום של 2.8 מיליון דולר ארה"ב; בחלקה בתשלומי EARNOUT עד לסכום של 10 מיליון דולר ארה"ב; ובחלקה בהעברת 650,506 מניות בכורה AA מהרוכשת למבקשת.
לבקשה צורפה החלטת דירקטוריון המבקשת מיום 11.03.2021 לפנות לבית המשפט בבקשה זו, כחלק מעסקה למכירת מרבית נכסי הקניין הרוחני של החברה לרוכשת (להלן – החלטת הדירקטוריון); דוחותיה הכספיים של המבקשת ליום 30.09.2020 וליום 31.12.2019; ונתונים לגבי מצבה הפיננסי של המבקשת במסגרת עמדת רואי החשבון המבקרים שלה.
לצד זאת, צורפה לבקשה גם חוות דעת מומחה בלתי תלוי, לעניין אי פגיעת החלוקה המבוקשת ביכולת הפירעון של החברה; פורט מידע על אודות הנשייה של המבקשת, ובתוך כך כי לנושיה המהותיים סך נשייה של כ-5.5 מיליון דולר; צורף אישור הסכמתו של הנושה המובטח של המבקשת להגשת בקשה זו; וכן צורף נוסח ההודעה שתשלח לנושים המהותיים של החברה שתיידע אותם על אודות הבקשה, נוסח הודעה שתשלח לרשם החברות בדבר הבקשה (לה תצורף הבקשה עצמה) וההודעות שיפורסמו בעיתונים בעניין הבקשה – כל אלו בהתאם לתקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א-2001 (להלן – תקנות החלוקה ).
ביום 16.03.2021 הוריתי למבקשת, בין היתר, להמציא את ההחלטה לרשם החברות, לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולגורמים הרלוונטיים ברשות המסים ; ולפרסם הודעה לכלל נושיה. כן נתבקשה המבקשת, נוסף על החלטת הדירקטוריון אשר צורפה לבקשה, להמציא לבית המשפט החלטת דירקטוריון החברה בדבר אחריות הדירקטורים למצגים ולחוות הדעת אשר יוצגו בפני בית המשפט לצורך קבלת האישור לחלוקה המבוקשת ובדבר אחריות לשאת בכל התחייבות שתהיה למבקשת בקשר עם החלוקה המבוקשת. בנוסף התבקש, נוסף על הנתונים שהוצגו בעמדת רו"ח של המבקשת שצורפה לבקשה, המצאת הסכמת רו"ח של המבקשת לכך שחוות דעתם וסקירתם לדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים יימסרו לנושיה, כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות החלוקה – הכל כאמור בהחלטתי מיום זה (להלן – ההחלטה הראשונה).
ביום 21.03.2021 הוגשה הודעת עדכון מטעם המבקשת לפיה מילאה אחר החלטת בית המשפט, ובתוך כך פעלה לביצוע כלל ההמצאות והפרסומים כנדרש. כן צורפו להודעה, העתקי הדוחות הכספיים הרבעוניים הנוספים המצויים בידי המבקשת – דוח כספי רבעוני של המבקשת ליום 31 במרץ 2020 וכן דוח כספי רבעוני של המבקשת ליום 30 ביוני 2020. בנוסף, הבהירה המבקשת אשר להחלטת הדירקטוריון שצורפה, כי זו כוללת התייחסות לנטילת אחריות הדירקטורים למצגים הנזכרים בבקשה ולחוות הדעת הכלולה בה; וכן צורף להודעה אישור רו"ח של המבקשת הנותן הסכמתו למסירת סקירתו לנושה.
ביום 25.03.2021 הוגשה עמדתו המפורטת של הממונה. בתוך כך בואר על ידי הממונה, כי החלוקה עצמה אינה דורשת מימון כלשהו היות והמניות מועברות על ידי WA לחברה ללא תמורה כחלק ממהלך עסקי הכולל רכיבים רבים אחרים. החברה טרם הגיעה לשלב התפתחותה בו היא מייצרת הכנסות בהיקף שמאפשר את המשך פעילותה ללא הזרמות הון נוספות, ומשכך גם נרשמה הערת עסק חי בדוחות הכספיים ל-30.09.2020 בביאור 1. d.
העסקה עם הרוכשת, אשר החלוקה נשוא הבקשה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה, מטיבה עם החברה ומספקת לה מקורות למימון פעילותה העסקית משך תקופה נוספת של כשנתיים לפחות. משכך, על אף העובדה שהמבקשת טרם הגיעה לנקודת האיזון מבחינת היקף הכנסותיה, לטעמו של הממונה החברה מקיימת את מבחן יכולת הפירעון, כנדרש על סעיף 303(א) לחוק החברות.
לפיכך, על בסיס ניתוח המידע, בין שהוצג על ידי החברה ובין המפורסם לכלל הציבור, הממונה אינו מתנגד לבקשת החברה.
ביום 18.04.2021 הוגשה גם עמדה מפורטת באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), מטעם רשם החברות ורשות המיסים.
רשם החברות, ביקש להשאיר לשיקול דעת בית המשפט את הדרישה לקיום פעולות נוספות על ידי החברה ועמידתה במועדים הנדרשים על פי תקנות החלוקה, ובפרט לעניין נושים מהותיים. עוד ציין רשם החברות, כי כפי שעולה מפנקס השעבודים המתנהל אצלו, על שמה של החברה רשום שעבוד פעיל לטובת בנק לאומי, ממנו קיבלה המבקשת מכתב הסכמה.
לסיכום, ציין רשם החברות כי אין לראות בו צד מהותי לבקשה והוא אינו מביע עמדה לגוף הטענות ביחס לבקשת החלוקה, לחיוב או לשלילה.
רשות המיסים, ציינה כי אינה מתנגדת לבקשת החלוקה, בכפוף לכך שגם לאחר החלוקה ייוותרו בחברה כספים לתשלום חובות המס, בשים לב לגובה החובות וסכום החלוקה המבוקש, ובכפוף לכך שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות כלפי המשיב, בהגיע מועד קיומן.
כן הובהר, כי אין בעמדת רשות המיסים כדי ליתן התייחסות להשלכות המס של הפעולה המבוקשת, היינו כי אין לראות באי התנגדותה כהליך שומה, והדבר ידון במסגרת ההליכים לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, ככל שיהיה בכך צורך; וכן, כי אין לראות בעמדה זו כנקיטת עמדה מבחינת היבטי המס העולים מהחלוקה ומהשלכותיה.
לאור האמור, לאחר שעיינתי בבקשה ובמסמכים הרלוונטיים; ובשים לב לעמדות הרשויות וכן בהיעדר התנגדויות מטעם הנושים – מצאתי להיעתר לבקשה. שימת לב החברה לעמדת רשות המיסים ביחס להסדרת חבות המס, ככל שישנה.
החלוקה תבוצע בתוך 90 ימים מהיום.

ניתנה היום, י' אייר תשפ"א, 22 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.