הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 30973-11-15

מספר בקשה:46
לפני
כב' השופט ישעיהו שנלר , סג"נ 30.1.2020

המבקשים:

  1. איתן קרן
  2. חברת איתן קרן, עורכי דין

ע"י ב"כ עו"ד אייל בליזובסקי ו/או גיא רשף

נגד

המשיבים:

  1. מיכל רוזן, עו"ד
  2. חברת מיכאל רוזן, עורכי דין

ע"י ב"כ עו"ד אהוד פורת

החלטה

1. בפני בקשת המבקשים הם התובעים, ליתן פסק דין חלקי ולחייב את המשיבים הם הנתבעים לשלם לתובע את החוב, אשר לטענתם, אינו שנוי במחלוקת, כעולה לטענתם מהודאת בעל דין, בסך 294,480 ₪, בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד.

2. בבקשה נטען כי באשר לתקופה שמיום 1.1.2009 ועד ליום 1.3.2009, אין מחלוקת שהתובע היה שותף שווה זכויות בשותפות וכי שיעור חלקו בה היה 29.333%, ולכן הוא זכאי ביחס לתקופה זו לסך נומינלי כולל של 232,851 ₪ (29.333% מסכום 793,812 ₪ - סך כל הכנסות השותפות לתקופה זו, בהתאם לתדפיסים שהוגשו).
באשר לתקופה שמיום 1.3.2009 ועד ליום 31.12.2009, נטען כי הנתבעים עצמם טוענים בטבלה שבתצהיר הנתבע כי התובע זכאי לסך כולל של 645,083 ₪ .
בהתאם, נטען כי סה"כ התובע זכאי לתקבולים מהשותפות, ביחס לשנת 2009, בסך של 877,394 ₪, ובהתחשב בסכום שלטענת הנתבעים התובע כבר קיבל במהלך שנת 2009, 640,000 ₪, הרי שאין מחלוקת שאף לשיטת הנתבעים חייבים הם לשלם לתובע את הסך של 237,934 ₪, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מסוף שנת 2009 ועד למועד הגשת הבקשה, 290,480 ₪.

3. בהתייחסות הנתבעים להודעה ובקשה בכתב מטעם התובעים, נטען כי יש לדחות את הבקשה.
ראשית, נטען כי לנתבעים טענות רבות בקשר לנטען על ידי התובעים הן ביחס לסכום הנטען והן בהתייחס לעובדות המתוארות בבקשה.
שנית, נטען כי הנתבעים לא הודו בקיומו של חוב כלשהו כלפי התובעים, ובוודאי שלא בחוב בסך של 294,480 ₪.
שלישית, נטען כי התובע קיבל כספים ביתר אשר נתבעים בתביעה שכנגד שסכומה 515,000 ₪ אשר עולים על הסכום המירבי בגינו מבוקש פסק דין חלקי.
רביעית, נטען כי יחסי השותפות היו על בסיס עבודה בפועל בשותפות וכן על בסיס מזומן בלבד, ולפיכך התובע אינו זכאי לקבל סכום כלשהו מאת הנתבע החל מחודש מרץ 2009.

4. בתגובת התובעים, נטען כי הנתבעים טועים ומטעים את בית המשפט בהקשר זה שכן ביחס לטענה לתשלומים ששולמו ביתר לתובע בגין שנת 2009, כפי שהובאו בתביעה שכנגד, הרי שבפועל החוב אשר נטען כי אינו שנוי במחלוקת, הינו לאחר הפחתת מלוא התקבולים שהתובע קיבל .

5. דין הבקשה להידחות.
בניגוד לנטען על ידי התובעים, הרי שעולה כי לא מדובר בסכום שאינו שנוי במחלוקת.
מלבד טענות הנתבעים אשר הובאו בהתייחסות הנתבעים כמפורט לעיל הרי שגם בתצהיר הנתבע כבר צוין כי התובע קיבל תשלומים נוספים שלא נכללו בתביעה שכנגד, כך שהתובע קיבל סך של 515,000 ₪ מיום 1.3.2009 ועד ליום 31.12.2009, וכי גביית שכר הטרחה מהלקוחות דרשה תשומות עבודה נוספות, אשר קשה להעריך את היקפן בדיעבד, ובחלוף כ-10 שנים, קל וחומר בתקופה בה נותרו במשרד 3 עורכי דין מתוך מצבת כוח אדם קבועה של 4-5 עורכי דין.
לאמור יש להוסיף את אשר נטען במסגרת הדיון האחרון מיום 20.1.2020 (להלן: הדיון האחרון) מטעם הנתבעי ם, אודות השאלה האם התובעים זכאים לחלקם מהרווחים או מההכנסות ובהתאם לבחון את שאלת ההוצאות .

6. מכל האמור לעיל עולה כי לצדדים טענות באשר לסכום שמגיע לתובע בגין שנת 2009 ולכן אין מקום ליתן פסק דין חלקי בעת הזו, אלא יש לברר את הסכום בהליך של הוכחות תוך הבאת ראיות והגשת תצהירי עדות ראשית.

7. נוכח אשר יפורט להלן, יש מקום לאור אשר עלה בדיון האחרון, להפנות הן לאמור בסעיף 71 להחלטה מיום 4.4.2019 דהיינו כי הדיווח אמור לכלול שכ"ט שהתקבל בתקופה המצויינת בסעיף אך זאת "....בהתייחס לתיקים שהטיפול בהם הסתיים עד לחודש מרץ 2009 (ועד בכלל).....".
בנוסף להחלטה מיום 31.7.2019 לפיה נקבע אודות מילוי אשר נדרש מטעם הנתבעים.

8. כמוסכם על הצדדים בדיון האחרון באשר לצורך בהגשת תצהירי עדות ראשית וקיום דיון הוכחות, התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם עד ליום 1.3.2020 ואילו הנתבעים עד ליום 1.4.2020.

9. כפי שהובהר לצדדים בדיון האחרון בשל שינוי בסדרי העבודה, התיק יועבר לכב' השופטת יהודית שבח, סג"נ, לניתוב ו למותב אחר.
כמובן שהמותב אליו התיק ינותב יוכל לשנות את הקבוע בסעיף 8, ככל ויראה לנכון.

9. המזכירות תמציא העתק מההחלטה לב"כ הצדדים וכך גם תעביר התיק בהתאם לאמור .

ניתנה היום, ד' שבט תש"פ, 30 ינואר 2020.