הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 30830-02-21

לפני
כבוד ה שופט, סגן הנשיא אליהו בכר

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד שירי גליקמן

נגד

נתבעת
קופת חולים מאוחדת

החלטה

בעקבות כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות החדשות"), על תיק זה יחולו התקנות החדשות במלואן, וכן ההוראות להלן:
מועד דיון
קדם משפט בתיק זה יתקיים בתאריך 14.2.22 בשעה 08:30.
כתב הגנה וחוו"ד
ככל שהנתבעת מעוניינת שהתובע יעמיד את נושא חוות הדעת לבדיקה בידי מומחה מטעמ ה, תשלח הנתבע ת דרישה מתאימה בתוך 30 ימים מקבלת כתב התביעה. התובע יאפשר בדיקה בתוך 10 ימים מיום קבלת הדרישה.
הנתבעת ת גיש כתב הגנה וחוו"ד רפואיות מטעמה בתוך 120 ימים מיום קבלת כתב התביעה בהתאם לתקנה 9(ב) ותקנה 87(א) לתקנות החדשות.
ככל שברצון התובע להגיש חוו"ד משלימות, הן יוגשו בתוך 60 ימים מהמצאת חוו"ד ההגנה. ככל שברצון הנתבעת להגיש חוו"ד משלימות, הן יוגשו בתוך 60 ימים לאחר קבלת חוו"ד התובע.
השלמת הליכים מקדמיים
הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים כמפורט בפרק ט' לתקנות החדשות.
דיון מקדמי
עד ליום 3.10.21 יקיימו בעלי הדין דיון מקדמי כמפורט בתקנות 34-35 לתקנות החדשות. בתוך 14 ימים לאחר קיום הדיון המקדמי יגישו הצדדים לבית המשפט דיווח לפי תקנה 36 וטופס 4 לתקנות החדשות, ובפרט יתייחסו לאפשרות מינוי מגשר, מינוי מומחה מטעם בית המשפט ואחוזי נכות מוסכמים. הדיווח יוגש במשותף ככל הניתן.

בקשות
בקשות כמפורט בתקנות 49(א)(3)-(7) יוגשו על פי תקנה 49(ב) לתקנות החדשות.
עד 20 יום קודם לישיבת קדם המשפט, יגישו בעלי הדין רשימת בקשות כנדרש בתקנה 49. בעל הדין שכנגד רשאי להשיב בכתב לרשימות הבקשות בתוך 14 ימים מיום שהומצאה לו. היקף הבקשה והתגובה לא יעלה על עמוד אחד לכל בקשה.
רשימת עדים
עד 20 קודם לישיבת קדם המשפט, יגיש התובע רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות החדשות. הנתבעת תעשה כן בתוך 14 ימים לאחר מכן.
כללי
בתוך 7 ימים מהיום יגיש התובע העתק אישור המצאת כתב התביעה לנתבעת.
מגיש המסמך יציין בשולי כותרת המסמך את המועד האחרון שעליו להגיש את המסמך ואת התקנה או ההחלטה שקבעו את מועד ההגשה, ואם הוא משיב או מגיב למסמך אחר יפרט את המועד שהומצא לו אותו מסמך.
שמות בעלי הדין יופיעו במסמכים המוגשים בסדר שבו הופיעו על גבי כתב הטענות הראשון שהוגש בהליך העיקרי, ומגיש המסמך יציין מי מהם הוא המבקש והמשיב, תוך שמירת כינוי בעלי הדין בהליך העיקרי (תובע/נתבע וכיו"ב).
מסמכים המוגשים בקשר עם בקשה פתוחה, יסומנו במספר הבקשה כפי שהוא מופיע ב"נט המשפט" וכן יוגשו לתיק האלקטרוני במסגרת אותו מס' בקשה.
בכל מסמך המוגש לבית המשפט יוקצה בחלק השמאלי העליון בעמוד הראשון מקום להחלטת בית המשפט ב"פתקית".
מסמכים המוגשים לתיק המונים מעל 30 עמודים יוגשו בעותק כרוך, ממוספר ומדוגל למזכירות האזרחית.
המסמכים יוגשו בהדפסה על גבי נייר לבן 4A, שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד ברווח שורות של 1.5 ס"מ, גופן David שחור בגודל 12, ללא הבלטות צבעוניות. כותרת המסמך תצוין בראש המסמך, לפני שמות בעלי הדין. המסמך יישא את תאריך חתימתו בעמוד הראשון מצד ימין למעלה, וכלל עמודי המסמך לרבות נספחיו, ימוספרו. בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יצרף תוכן עניינים. לפני כל אחד מהנספחים יהיה דף מקדים בגודל David 36, ובמרכזו יצוינו שם הנספח, ספרת סימונו ומספר העמוד הראשון.
ימי הפגרה במניין.

ניתנה היום, י"א אדר תשפ"א, 23 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.