הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 28448-10-20

לפני
כבוד ה שופט, סגן הנשיא אליהו בכר

תובעת
פלונית
ע"י ב"כ עו"ד שירי גליקמן

נגד

נתבעים
1. שירותי בריאות כללית מחוז דן
ע"י ב"כ עו"ד שלי אבימור-ברוש ו/או קרן פקטר
2. משרד הבריאות/המשרד הראשי
ע"י ב"כ עו"ד אושרית סנאנס
3. ד"ר ודים קרפוב
ע"י ב"כ עו"ד אהרון שפרבר

החלטה

קדם משפט בתיק זה נקבע לתאריך 6.4.2022 בשעה 08:30.
לאור כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות החדשות"), על מנת ייעל את ההליך המשפטי ומתוקף סמכותי כאמור בתקנה 180(ג)(1) לתקנות החדשות, הריני מורה כדלקמן:
חוו"ד
הנתבעים יגישו חוו"ד רפואיות מטעמ ם בתוך 60 ימים מהיום . ככל שברצון התובעת להגיש חוו"ד משלימות, הן יוגשו בתוך 60 ימים מהמצאת חוו"ד ההגנה. ככל שברצון הנתבע ים להגיש חוו"ד משלימה, הן יוגשו בתו ך 60 ימים לאחר קבלת חוו"ד התובעת.
השלמת הליכים מקדמיים
הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים כמפורט בפרק ט' לתקנות החדשות.
דיון מקדמי
עד ליום 12.12.2021 יקיימו בעלי הדין דיון מקדמי כמפורט בתקנות 34-35 לתקנות החדשות. בתוך 14 ימים לאחר קיום הדיון המקדמי יגישו הצדדים לבית המשפט דיווח לפי תקנה 36 וטופס 4 לתקנות החדשות, ובפרט יתייחסו לאפשרות מינוי מגשר. הדיווח יוגש במשותף ככל הניתן.
בקשות
בקשות כמפורט בתקנות 49(א)(3)-(7) יוגשו על פי תקנה 49(ב) לתקנות החדשות.
עד 20 יום קודם לישיבת קדם המשפט, יגישו בעלי הדין רשימת בקשות כנדרש בתקנה 49. בעל הדין שכנגד רשאי להשיב בכתב לרשימות הבקשות בתוך 14 ימים מיום שהומצאה לו. היקף הבקשה והתגובה לא יעלה על עמוד אחד לכל בקשה.
רשימת עדים
עד 20 קודם לישיבת קדם המשפט, תגיש התובע ת רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות החדשות. הנתבע ים יעשו כן בתוך 14 ימים לאחר מכן.
כללי
מגיש המסמך יציין בעמוד הראשון בצד ימין למעלה את המועד האחרון שעליו להגיש את המסמך ואת התקנה או ההחלטה שקבעו את מועד ההגשה, ואם הוא משיב או מגיב למסמך אחר יפרט את המועד שהומצא לו אותו מסמך.
פניות יכללו את עמדת בעל הדין שכנגד או נימוק להעדרה, וככל שעניינן הארכת מועד יצוין המועד שהארכתו מבוקשת והמועד החלופי המבוקש (יום, חודש, שנה).
שמות בעלי הדין יופיעו במסמכים המוגשים בסדר שבו הופיעו על גבי כתב הטענות הראשון שהוגש בהליך העיקרי, ומגיש המסמך יציין מי מהם הוא המבקש והמשיב, תוך שמירת כינוי בעלי הדין בהליך העיקרי (תובע/נתבע וכיו"ב).
מסמכים המוגשים בקשר עם בקשה פתוחה, יסומנו במספר הבקשה כפי שהוא מופיע ב"נט המשפט" וכן יוגשו לתיק האלקטרוני במסגרת אותו מס' בקשה.
בכל מסמך המוגש לבית המשפט יוקצה בחלק השמאלי העליון בעמוד הראשון מקום להחלטת בית המשפט ב"פתקית".
מסמכים המוגשים לתיק המונים מעל 30 עמודים יוגשו בעותק כרוך, ממוספר ומדוגל למזכירות האזרחית.
המסמכים יוגשו בהדפסה על גבי נייר לבן 4A בצד אחד, שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד ברווח שורות של 1.5 ס"מ, גופן David או "רעננה" או Calibri שחור בגודל 12, ללא הבלטות צבעוניות. המסמך יישא את תאריך חתימתו בעמוד הראשון מצד ימין למעלה, וכלל עמודי המסמך לרבות נספחיו, ימוספרו. בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יצרף תוכן עניינים. לפני כל אחד מהנספחים יהיה דף מקדים בגודל 36, ובמרכזו יצוינו שם הנספח, ספרת סימונו ומספר העמוד הראשון.
ימי הפגרה במניין.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשפ"א, 11 מאי 2021, בהעדר הצדדים.