הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 26844-01-20

לפני
כבוד ה שופטת יעל אילני

התובע
ת.מ.
ע"י ב"כ עו"ד אורן בושרי

נגד

הנתבעת
גת - גבעת חיים אגודה שיתופית לשימורי תוצרת חקלאית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יוסף רנרט ואח'

החלטה

עברתי על תחשיבי הנזק שהגישו הצדדים.
להלן הצעתי לפשרה על יסוד הנתונים, המסמכים, והטענות שהובאו ופורטו בתחשיבים:

נזק לא ממוני - 300,000 ₪
הפסד שכר בעבר
ממועד התאונה ועד היום, כולל פנסיה - 115,000 ₪
אובדן השתכרות בעתיד, כולל פנסיה - 470,000 ₪
עזרת הזולת +הוצאות מכל סוג עבר ועתיד - 100,000 ₪

בסך הכול - 985,0 00 ₪

לאור המחלוקות העובדתיות והאחרות בשאלת האחריות והאשם התורם, מוצע להפחית 15% מסכום הנזק שלעיל, וזאת לצרכי פשרה וקניית סיכונים.
לסכום המתקבל יוספו שכ"ט עו"ד ואגרה.

הצדדים יודיעו בתוך 45 יום אם הגיעו לידי הסדר של פשרה.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התובע, לרבות חוות דעת, תוגשנה בתוך 90 יום מהיום.
עדויות הנתבעת, לרבות חוות דעת, תוגשנה בתוך 45 יום מקבלת עדויות התובע.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

תיק המוצגים יהיה ערוך כדלקמן:
המוצגים יסומנו לפי נושאם באותיות.
כל המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד).
יצורף לתיק דף עם רשימת נושאי המוצגים לפי סימונם ומספרי העמודים הרלוונטיים להם.

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של ראיותיהם: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקד"מ לאחר הגשת ראיות ליום 8.2.21 בשעה 10:00.

המזכירות תעדכן ותשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"א, 24 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת