הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 22712-01-17

מספר בקשה:46
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשת

איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ

נגד

המשיבה

דרכים בניה ופיתוח (ש.א.צ.) בע"מ

החלטה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי להורות כדלקמן:
אשר למסמכים המושחרים, לאחר שבחנתי את המסמכים שהומצאו ללשכתי ללא השחרות, לרבות העמודה שסומ נה על ידי המבקשת, שוכנעתי כי הנתונים שהושחרו הם אך מחירים וסכומים כספיים, ואין לחייב את המשיבה לגלותם.
אשר למפרט המיוחד- ככל שלטענת ה משיבה אין בידיה עותק מלא וחתום מהמפרט, עליה לתמוך ט ענה זו בתצהיר, אותו תמציא למבקשת. התצהיר ינוסח בהתאם לטופס 12 המצורף לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: " התקנות").
אשר לקבצי המדידה- ככל שבידי המשיבה קבצי מדידה דיגיטליים, בכל פורמט שהוא, עליה להמציאם למבקשת. ככל שלטענתה אין בידיה קבצים כאמור, עליה לתמוך טענה זו בתצהיר שיומצא למבקשת. התצהיר ינוסח בהתאם לטופס 12 המצורף לתקנות.
המסמכים ו/או התצהירים האמורים לעיל יועברו למבקשת תוך 14 יום.
בנסיבות העניין לא מצאתי לעשות צו להוצאות לטובת מי מהצדדים.
העותק הקשיח של תשובת המשיבה לבקשה, אשר הומצא ללשכתי, יושב למשרדי ב"כ המשיבה באמצעות המזכירות.
בזאת תמו ההליכים המקדמיים.

נוכח הסכמת הצדדים לפנות להליך גישור בפני עו"ד גבריאלי, שיחל לאחר הגשת ראיות הצדדים, מוצע כי הצדדים יפנו כבר בשלב זה למשרדו של עו"ד גבריאלי לשם תיאום ישיבת גישור.

ראיות התביעה יוגשו עד ליום 12.6.2020.

ראיות ההגנה יוגשו עד ליום 11.10.2020.

"ראיות" משמע לרבות תיקי מוצגים שיכללו את כל המוצגים שבדעת בעל הדין להגישו באמצעות מי מהעדים או בכלל.

לראיות שיוגשו יצורף דף פתיח, עליו תצויין בברור רשימת המצהירים של אותו צד (לרבות מומחים).

כל אחד מהתצהירים/חוו"ד וכל אחד מהמוצגים, יסומן בנפרד ובאופן נוח לאיתור (בצירוף "דגלונים"). עמודי כל תצהיר/חוו"ד יהיו ממוספרים.

כל מסמך עליו מסתמך עד יצורף לתצהירו/חוות דעתו ויסומן בנפרד בברור ובאופן נוח לאיתור ועיון (בצירוף "דגלונים"). לחילופין, תבוצע הפנייה ברורה לתיק המוצגים ה"מדוגל".

בנוסף להזנת מסמכים למערכת הממוחשבת (או להגשת עותק לא כרוך לשם הזנתו על ידי המזכירות לתיק הממוחשב), על הצדדים לדאוג להמציא למזכירות האזרחית עותק כרוך ו'מדוגל' (תוך הקפדה כי על העותק להשאר במצב כרוך ו'מדוגל'; ויש להבהיר למזכירות כי מדובר בעותק שאינו מיועד לעבור לסריקה אלא עליו לעבור ללשכה). הצדדים יעשו כן במקביל להגשת הראיות לתיק הממוחשב ובכל מקרה לא יאוחר מאשר שבוע קודם למועד הדיון הבא בתיק.

לתשומת לב: לא ישמע עד שעדותו לא הוגשה בתצהיר/חוו"ד כאמור, ולא תותר הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא אם בד בבד עם הגשת הראיות, תוגש בקשה לזימון עדים ערוכה כדין. הבקשה תפרט מדוע נבצר לקבל מהעד תצהיר, את תמצית העדות הצפויה, מדוע העדות רלוונטית ודרושה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לבקשה תצורף עמדת הצד שכנגד.

צד המבקש להעלות התנגדות להגשת מוצג ללא חקירת עורכו או מכל סיבה אחרת, יעשה כן בכתב תוך 14 יום מהיום שהחומר הומצא לו, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו); העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד, אשר יוכל להגיב עליה תוך 14 ימים. לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות עצמה.

יובהר כי כל צד אחראי להתייצבות כל העדים מטעמו, לרבות מומחים (והוראה זו גוברת על הוראות התקנות).
ככל שתאושר על ידי בית המשפט בקשה לזימון עדים אשר לא הגישו תצהיר, אזי לאחר קביעת מועד הוכחות על ידי בית המשפט, ולא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד שיקבע לשמיעת הוכחות, תוגש בקשה להוצאת זימון לעדים אלו. על מבקש הבקשה לוודא כי התקבלה החלטה בבקשה (ואם תעתר – כי יוצא זימון).

למותר לציין, כי כל מסמך שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצד שכנגד (כך שיגיע לידיו, במלואו, במועד בו הוגש לבית המשפט).

עם זאת, מובהר כי חיוביהם של הצדדים אינם מותנים זה בזה. במקרה של צורך בארכה, יש לפנות - מבעוד מועד - לבית המשפט בבקשה מתאימה, בצרוף עמדת הצד שכנגד ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה.
קובעת לקדם משפט לאחר הגשת ראיות, ליום 18.11.20 בשעה 11:30.
תזכורת פנימית ליום 6.9.20 לשם קבלת עדכון מטעם הצדדים בנוגע להליך הגישור.

ניתנה היום, ב' אדר תש"פ, 27 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.