הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 20809-12-20

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

בעניין

אקסלנס – צמיחה ניירות ערך והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עודד אופק ועו"ד עודד זיו הלוי
מרחוב השלושה 2, תל אביב-יפו
טל': 03-XXXX189; פקס': 03-XXXX197

פסק דין
ביום 22.12.2020 הגישה המבקשת, אקסלנס צמחיה ניירות ערך והשקעות בע"מ (להלן – החברה או המבקשת), בקשה לאישור חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות ), שאינה מקיימת את מבחן הרווח אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון. במסגרת הבקשה עותרת המבקשת, לביצוע חלוקה בעין של החזקותיה בחברות הבנות שלה לבעלת השליטה בה (להלן, על פי הקשרו – החלוקה המבוקשת ו- הבקשה או בקשת החלוקה).
במסגרת הבקשה פורט, כי החלוקה המבוקשת מהווה חלק מהליך ארגון מחדש של קבוצת חברות המהווה בית השקעות (להלן – קבוצת אקסלנס) אשר נמצא בשליטתה של אקסלנס השקעות בע"מ (להלן – אקסלנס השקעות), שהיא חברה פרטית והבעלים של 100% מהונה המונפק והנפרע של המבקשת.
בתוך כך, עתרה המבקשת להעביר לבעלת השליטה בה, אקסלנס השקעות, את מלוא החזקות המבקשת בחברות הבנות שלה: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ; אקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים בע"מ; אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות בע"מ; ואקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ (להלן יחד – החברות הבנות) – זאת, בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א -1961 (להלן – פקודת מס הכנסה). בהתאם לכך, הרי שהעברת המניות מהווה הלכה למעשה חלוקת דיבידנד בעין של המניות אותן מחזיקה המבקשת בחברות הבנות, לבעלת המניות בה – אקסלנס השקעות.
ביום 13.12.2020 הגישה המבקשת הודעת עדכון, לפיה פרסמה הודעה לנושיה בדבר הגשת בקשת החלוקה בשני עיתונים יומיים, בהתאם להוראות תקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א-2001 (להלן – תקנות החלוקה).
ביום 14.12.2020 הוריתי למבקשת, בין היתר, להמציא את ההחלטה לרשם החברות ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן – הממונה), וכן לגורמים הרלוונטיים ברשות המסים וברשות ניירות ערך, הכל כאמור בהחלטתי מיום זה.
ביום 20.12.2020 הגישה המבקשת הודעה בדבר המצאת בקשת החלוקה לגופים הרלוונטיים במדינה.
כן צירפה המבקשת להודעתה את דוחותיה הכספיים המבוקרים האחרונים, זאת בהתאם להחלטתי מיום 14.12.2020.
בשים לב להחלטתי מיום 14.12.2020 בה הוריתי למבקשת, בין היתר, להגיש חוות דעת כלכלית לעניין בקשת החלוקה, ביום 23.12.2020 הגישה המבקשת בקשה לפטור אותה מהגשת חוות דעת כלכלית זו.
ביום 23.12.2020 קבעתי, כי במסגרת התייחסויות הרשויות לבקשת החלוקה תינתן התייחסותן גם לסוגיה זו.
ביום 24.12.2020 הוגשה עמדה מפורטת מטעם הממונה. לעמדת הממונה, לאחר שהומצאה לו הבקשה ונבחנה על ידו החלוקה המבוקשת, נמצא כי השותפות עומדת במבחן יכולת הפירעון כנדרש לפי הוראות סעיף 303 לחוק החברות, ומשכך, אינו מתנגד לאישור בקשת החלוקה. כמו כן ציין הממונה, כי לא נדרשה לו חוות דעת כלכלית מטעם החברה לצורך הכנת חוות הדעת, נוכח אופי החלוקה המבוקשת.
ביום 28.12.2020 הגישה המבקשת את החלטת דירקטוריון המבקשת, לפיה הדירקטוריון מאשר שהוא אחראי למצגים שיוצגו לבית המשפט במסגרת ההליך בבקשת החלוקה. כן פורט, כי הדירקטוריון יישא בכל ההתחייבויות שתהיינה לחברה בהתאם לבקשת החלוקה שהובאה בפני בית המשפט.
ביום 31.01.2021 הגישו הרשות לניירות ערך, רשות המיסים ורשם החברות את עמדתן לבקשת החלוקה.
עמדת רשות המיסים, היא כי רשות המיסים אינה מתנגדת לבקשת החלוקה. בהתאם להסכמות בין הרשות לבין חברת אקסלנס השקעות, זו תישא בכל תשלום או חוב שנוצר או ייווצר למבקשת כלפי רשות המיסים. אולם הדגישה הרשות, כי אין לראות בעמדתה זו כהליך שומה.
עמדת סגל רשות ניירות ערך, היא כי לא מצאו מקום לנקוט ביחס לחלוקה המבוקשת.
עמדת רשם החברות, לאחר שבחן את בקשת החלוקה, ציין רשם החברות, כי מקום בו למבקשת קיים חוב אגרות שנתיות בגין השנה הקודמת ושנה זו בלבד, היא אינה רשומה כחברה מפרה כאמור בסעיף 362א לחוק החברות. עוד צוין, כי לרשם החברות אין יריבות משפטית או עמדה מהותית לגבי עצם הסכומים המפורטים בבקשה. כמו כן, במסגרת עמדתו ציין רשם החברות, כי לבקשה לא צורף תצהיר מטעם נושא משרה במבקשת. בהתאם לכל זאת, התיר רשם החברות את ההחלטה לשיקול דעתו של בית המשפט.
ביום 01.02.2021, הגישה המבקשת הודעת עדכון לפיה חלף המועד להגשת התנגדויות לבקשת החלוקה, זאת לפי תקנה 3(3) לתקנות החלוקה.
עוד צוין בהודעה, כי בתיאום עם ב"כ המדינה בהליך זה, הופנה ב"כ המדינה לתצהיר מטעם נושא משרה במבקשת; כמו כן הוסיפה המבקשת, כי השלימה את תשלום חוב האגרה השנתית לרשם החברות.
לאחר שעיינתי בבקשה ובמסמכים שצורפו לה, וכן במסמכים הנוספים שהוגשו לעיונו של בית המשפט בהתאם להחלטתי מיום 14.12.2020, בשים לב לעמדות הרשויות, עמדת הממונה, ובהעדר התנגדויות מטעם הנושים, מצאתי להיעתר לבקשה.
החלוקה תבוצע בתוך 90 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ' שבט תשפ"א, 02 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.