הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 20707-12-17

מספר בקשה:20
לפני
כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

מבקש
(נתבע 3)

שחף אשכנזי
ע"י ב"כ עו"ד ר. שניידר

נגד

משיבים
(התובעים)

1. Allen Carr's Easyway )International( L

2. ד.ק. סדנאות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ע. פרזנטי

החלטה

עסקינן בבקשת נתבע 3 להפקדת ערובה בסך של 100,000 ₪ ביחד ולחוד להבטחת תשלום הוצאותיו בהתאם לסעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן "חוק החברות")
הבקשה הוגשה בגדרה של תביעת המשיבים נגד המבקש ושני נתבעים נוספים.
בין לבין נחתם הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 6.9.18 בין התובעים (המשיבים בבקשה זו) לבין הנתבעת 2

התובענה הוגשה ע"י המשיבה 1, Limitid Allen Carr's Easyway, חברה ז רה שמקום מושבה ורישומה באנגליה ועל ידי המשיבה 2, ד.ק סדנאות בע"מ, ש התקשרה בעבר עם משיבה 1 בהסכם למתן זכויות בלעדי להעברת סדנאות להפסקת עישון בתחומי מדינת ישראל, בשיטה אשר פותחה ע"י המשיבה 1. נטען על ידי המשיבות כי הנתבעים הפרו זכויות יוצרים בכך שהם מעבירים עתה סדנאות להפסקת עישון בשיטה שפותחה על ידי המשיבה 1 ולאחר שלמדו אותה במהלך עבודתן כמדריכים בסדנאות גמילה מעישון אצל המשיבה 2.
המשיבים עותרים בתביעתם לסעד של צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לעשות שימוש בקניינם הרוחני של המשיבים, צו למתן חשבון וסעד כספי בסך של 100,000 ₪ נגד כל אחת מהנתבעות ובסה"כ 300,000 ₪.

המבקש טוען כי בהתאם לחוק ולפסיקה, יש לחייב תובעת אשר הינה חברת ציבורית בע"מ בהפקדת ערובה, אלא אם תעמוד בנטל להוכיח אחרת. לטענתו הכלל הוא כי יש לחייב חברות בהפקדת ערובה בעוד הפטור מההפקדה הוא החריג. בנוסף, מציין המבקש כי קיים חוסר וודאות לגבי זהותה של המשיבה 1 שהיא חברה זרה אשר לא מסרה את כתובתה ואין לדעת מה מצבה הכלכלי ואף לא הוצגו האישורים הנדרשים ממנה המאפשרים את הגשת התביעה דנא. כן נטען לחוסר וודאות לגבי מצבה הכלכלי של המשיבה 2 לאחר שנמצא כי קיימים שעבודים על חשבונותיה.

בתגובתם לבקשה טענו המשיבות, כי יש ביכולת המשיבות לשלם את הוצאות המבקש, ככל שיחויבו בהוצאות, וכי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיובן בהפקדת ערובה. לגישת המשיבות, אחת המטרות של סעיף 353 א' לחוק החברות היא למנוע תביעות סרק, בעוד שלדידן, התביעה בעלת סיכויים גבוהים מאוד להתקבל. בנוסף על כך, נטען כי סכום הערובה המבוקש מוגזם ואינו משקף נכונה את ההוצאות הצפויות לנתבע.

סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 קובע :
"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין"

לעניין משמעות החזקה שנקבעה בסעיף 353א לחוק החברות נקבע ברע"א 1747/09 למיט יבוא ויצוא בע"מ נ' מדינת ישראל - אגף המכס והמע"מ (פורסם בנבו, 23.03.2009)) כדלקמן :

"הסעיף קובע חזקה לפיה חברה בעירבון מוגבל תחויב, לפי בקשה, בהפקדת ערובה להוצאות משפט לעניין תובענה שהגישה. החברה יכולה לסתור את החזקה בהתקיים שני תנאים: האחד, אם הוכיחה החברה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה הוא בדין. השני, אם סבור בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה בערובה"

כן ראו רע"א 4128/17 LAUDERBAIE YACHTS LTD (חברה זרה) נ' יצחק טאוב (פורסם בנבו, 29.06.2017)) הקובע כי הנטל להוכיח קיומה של הצדקה לפטור את החברה התובעת מהפקדת ערובה מוטל על כתפיה. אשר לאופן הבחינה נקבע:

"בבוא בית המשפט לבחון האם יש מקום לחייב את החברה התובעת בהפקדת ערובה על פי סעיף זה, עליו לבצע בחינה תלת שלבית. בשלב הראשון, נבחנת יכולתה הכלכלית של התובעת לעמוד בהוצאות שתפסקנה מבחינה כלכלית. בכלל זה, בית המשפט יביא בחשבון את מצבה הכלכלי של התובעת, את סכום התביעה, מהות ההליך הצפוי, לרבות מורכבותו, הצורך במומחים או גילויים חריגים, שכר הטרחה הצפוי וסיכויי התביעה. אם במסגרת בחינה זו התובעת לא הצליחה להוכיח כי יש ביכולתה לעמוד בהוצאות הנתבע במידה ותביעתה תידחה, הדיון עובר לשלב השני. בשלב השני, בית המשפט יבחן האם ישנן נסיבות המצדיקות מתן פטור מהפקדת ערובה. בשלב השלישי, בית המשפט קובע את גובה הערובה"

הנה כי כן, על מנת להוכיח שאין מקום להורות על הפקדת ערובה לטובת הוצאות הנתבע, עומדות לתאגיד התובע שתי חלופות –לספק הוכחה בדבר חוסנו הכלכלי או לחלופין, להראות כי קיימות נסיבות מיוחדת אשר אינן מצדיקות את חיוב התובעים בהפקדת ערובה.

בענייננו, אין בתשובת המשיבות דבר אשר יספק הוכחה ואף לא ראשית ראיה אשר למצבה הכלכלי של המשיבה 1 (חברה זרה) ויכולתה לשאת בהוצאות היה ויפסקו כאלו לטובת המבקש. לא הוגש מטעמה של משיבה 1 תצהיר, לא בתמיכה לתשובה בבקשה זו ואף לא בגדרה של הבקשה לצו מניעה זמני. התצהיר אשר תומך בתגובת המשיבות לבקשה דנא נערך על ידי סמנכ"ל הכספים של משיבה 2 בלבד.

אשר למשיבה 2 - דו"ח רשות התאגידים של משיבה 2 אשר צורף על ידי המבקש לבקשה מלמד, כ י חשבונותיה משועבדים לבנקים. מאידך, בתמיכה לתשובתה לבקשה ולהוכחת מצבה הכלכלי האיתן, צורף תצהיר סמנכ"ל הכספים של משיבה 2 אשר הצהיר על מצבה הכלכלי היציב, היותה חברה מבוססת וסולבנטית בעלת פעילות עסקית ממשית. נטען כי המשיבה 2 מעסיקה 60 עובדים, לא עומדים נגדה הליכים משפטיים, אין לה חובות לספקים או מוסדות, עומדת בכל התשלומים לספקים, מחזירה הלוואות בזמן, אינה חורגת מהמסגרות, ואין לה שקים שחזרו מיום הקמתה. המשיבה 2 אף תמכה את תשובתה לבקשה במכתב רואי החשבון שלה המאשרים כי אין לה חובות לרשויות המס.

אינני סבורה כי די באמור כדי להרים את נטל ההוכחה הנדרש לצורך סתירת החזקה שבסעיף 353(ב) לחוק החברות . מכתב רו"ח של המשיבה 2 אין בו דבר וחצי דבר בקשר לרווחי החברה וחובותיה לגורמים אחרים חוץ מאשר לרשויות המס. בנסיבות בהן אישור רו"ח החברה מתייחס אך ורק לחובות לרשויות המיסים, לא ניתן להסתפק בתצהיר סמנכ"ל הכספים מבלי שהוצגו ראיות של ממש בדבר מצבה הכלכלי, נכסיה, זכויותיה, חובותיה, התחייבויותיה וכיוצ"ב, באמצעות נתונים מתוך דפי חשבון ומאזנים אשר נמצאים בידיהם של רואי החשבון של החברה, אלא שאלו בחרו שלא להידרש לנתונים אלו והדברים מדברים בעד עצמם.

גם לא מצאתי כי קיימות בענייננו נסיבות המצדיקות פטור ממתן ערובה. לעניין זה נקבע ב רע"א 10376/07 ל. נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 11.02.2009)) כי "בדרך כלל אין זה ראוי להיכנס בהרחבה במסגרת זו לניתוח סיכויי התביעה ויש להיזקק לעניין האמור רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד, או קלושים מאוד"

בענייננו, לא ניתן לומר שסיכויי התביעה הם כה גבוהים עד כדי הצדקה לפטור מערובה להוצאות חרף העדר כל הוכחה בדבר יכולת כלכלית.

אשר לסכום הערובה, דומני כי אכן מדובר בבקשה להפקדת סכום גבוה שאינו מוצדק בהינתן שמדובר בתביעה שהיקפה אינו גדול במיוחד ובמבקש אחד בלבד.

אשר על כן, אני קובעת, כי המשיבות ביחד ולחוד יעמידו ערובה בסך של 50,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקש. הערובה תופקד בביהמ"ש במזומן או בערבות בנקאית בלתי תלויה לטובת המבקש, תוך 30 יום מהיום.

ניתנה היום, י"ב אדר א' תשע"ט, 17 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.