הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 18769-12-12

מספר בקשה:28
כב' השופט ישעיהו שנלר, סגן הנשיא

התובעות:

1. ב.ר.ק.- גז סוכנויות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יואב אוסישקין

2. פאר - גז אשדוד (1986) בע"מ
3. שלהבת גז רחובות בעמ
4. דוגז שווק בע"מ

5. גז-ב"ש (1984) סוכנות לשווק והפצת גז באר שבע בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יואב אוסישקין

6. ביגז בע"מ
7. מרכז הגז (אחזקות) בע"מ

הנתבעים:

  1. אברהם פרל
  2. אביגז אנרגיה בע"מ
  3. ש.א.מ. מרכז הגז בע"מ

החלטה

1. בפניי שתי בקשות להעברת כספים מטעם הנאמנת עו"ד ברוריה לקנר (להלן: הנאמנת) אשר מונתה בהתאם לפסק הדין מיום 26.12.2016 (להלן: פסק הדין) בתיק שבכותרת.
האחת, בקשה לאשר העברת כספי הזכייה של חברת פיטו-גז בע"מ (להלן: פיטו-גז) ליורשי בעלי מניותיה, בהתאם לחלקם היחסי בפיטו-גז.
השנייה, בקשה לאשר העברת כספי הזכייה של חברת צבי צוקרט ושות' בע"מ (להלן: צוקרט) לחשבון נאמנות ייעודי.
כמו כן, מבקשת הנאמנת כי עם העברת הכספים לייעודם ייחשב הדבר כאילו מילאה הנאמנת אחר הוראות בית המשפט בפסק הדין, ובהתאם תשוחרר מתפקידה כנאמנת.

הרקע העובדתי:
2. ביום 26.12.2016 ניתן פסק הדין בתיק שבכותרת (כב' השופט הבכיר יהודה פרגו), במסגרתו מונתה הנאמנת לצורך קבלת כספי הזכייה בהתאם לפסק הדין וחלוקתם לכל אחד מ-"קבוצת הסוכנים" (כהגדרתם בפסק הדין), לרבות סוכנים שלא נמנו עם התובעות בתביעה שבכותרת (להלן: הזוכים), כל אחד לפי חלקו.
3. ביום 26.1.2017 הגישו הנתבעים ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון (ע"א 941/17) (להלן: הערעור).

4. ביום 22.3.2017 בית המשפט העליון עיכב חלקית ביצועו של פסק הדין , במובן זה שהנתבעים הפקידו בקופת בית משפט את מלוא הסכום שחויבו בו בפסק הדין, זאת עד למתן החלטה אחרת.

5. ביום 3.5.2018 ניתן פסק הדין בערעור, במסגרתו בית המשפט העליון אישר את הסכמת הצדדים, בהתאם להצעתו, כי הנתבעים יחזרו בהם מן הערעור, בכפוף לכך שעם שחרור הכספים שהופקדו בקופת בית המשפט ע ל ידי הנתבעים לטובת הזוכים בהתאם לפסק הדין, נושא הערעור , לא יהיו עוד למי מהצדדים, או למי מטעמם, כל תביעות או טענות כלפי משנהו, והוא הדין בזוכים האחרים על פי פסק הדין, נושא הערעור (להלן: פסק הדין בערעור).

טענות הצדדים:
6. ביום 7.8.2018 הוגש דו"ח הנאמנת בעניין חלוקת כספי הזוכים השונים בהתאם לפסק הדין ובקשה לאישור העברת הכספים שלא חולקו (להלן: דו"ח הנאמנת), במסגרתו נמסר לבית המשפט פירוט התשלומים ואופן חלוקת ם. מהדו"ח עולה כי הכספים חולקו ל-9 מתוך 11 הזוכים בפסק הדין, כאשר נותר להעביר את הכספים אשר מגיעים, לפי פסק הדין, לפיטו-גז ולצוקרט.

7. חברת פיטו-גז, הינה חברה פרטית אשר חוסלה מרצון ושני בעלי מניותיה נפטרו. המנוח פיטוסי יעקב ז"ל, אשר היו בבעלותו 99 מניות החברה, הוריש את כל הכספים שיתקבלו עבורו לאחר פטירתו לבית החולים "שניידר" לילדים.
למנוח מימון אברהם ז"ל, אשר הייתה בבעלותו מניה אחת של החברה, שתי יורשות על פי צו ירושה. הנאמנת מסרה כי התקבל במשרדה מכתב מב"כ התובעות 1 ו-5, במסגרתו דרשו לקבל 16.66%, כל אחת, מהכספים המגיעים לפיטו-גז על פי פסק הדין, מכוח מסמך שכותרתו "כתב ויתור, סילוק והמחאת זכויות וחובות" (להלן: מסמך ההמחאה). הנאמנת סבורה כי אין כל בסיס לדרישת התובעות 1 ו-5, בהתחשב בכך שפיטו-גז אינה חתומה על המסמך, ומשכך לא המחתה את זכויות תביעתה על פיו.

8. באשר לכספי הזכייה אשר לפי פסק הדין מגיעים לצוקרט, מסרה הנאמנת כי נתגלעה מחלוקת בין חברת צוקרט לבין יואל קרול, בעליה ומנהלה של התובעת 1 (להלן: קרול), באשר לכתב המחאת זכות עליו חתומה צוקרט לטובתו של קרול (להלן: כתב המחאת הזכות). יחד עם זאת, הצדדים הסכימו כי הכספים המגיעים מכוח פסק הדין לצוקרט, יועברו לחשבון נאמנות ייעודי, אשר ייפתח במשותף על ידי באי כח הצדדים – עו"ד יואב אוסישקין מטעם צוקרט ועו"ד רון טורקלטאוב מטעם קרול.

9. ביום 14.8.2018 הגישו התובעות 1 ו-5 את תגובתן לדו"ח הנאמנת, במסגרתה טענו לתקפות מסמך ההמחאה, ביקשו לכבדו ולהעביר את הכספים לנמחים על פיו, לאור חתימת פיטוסי יעקב ז"ל ואישורה על ידי עו"ד יצחק צור, ב"כ יעקב פיטוסי ז"ל והחברה, אשר הדגיש כי ההמחאה נחתמה "לאחר שהבהרתי לו משמעות חתימתו והבינם היטב". כמו כן, התובעות 1 ו-5 הדגישו בתגובתן כי מסמך ההמחאה נעשה בתיאום עם משרד עו"ד בן שחר, לקנר ושות' (משרד הנאמנת).
עוד נטען כי מאז חתימת מסמך ההמחאה ועד למכתב הנאמנת מיום 1.8.2018, בתשובה לדרישת התובעות 1 ו-5 לקבלת הכספים, לא נשמעה כל טענה ביחס לתוקף המחאת הזכות מצד הנאמנת, פיטו-גז או יעקב פיטוסי ז"ל.
התובעות 1 ו-5 גם הדגישו כי במהלך כל השנים הללו ייצגה הנאמנת את התובעות וחבה כלפיהן בחובות נאמנות, בייחוד לאור העובדה שמסמך ההמחאה התקבל על ידי עורך דין ממשרד הנאמנת, בשם הנמחים וללא כל טענה ביחס לתוקף המחאת הזכות.
עוד נטען כי הנאמנת מבקשת לחלק את כספי התמורה לעיזבונו האישי של יעקב פיטוסי ז"ל, אך מתעלמת מהעובדה כי יעקב פיטוסי ז"ל חתם באופן אישי על מסמך ההמחאה וגם חתימתו האישית אומתה על ידי עורך דין.

10. באשר לבקשה להעברת כספי הזכייה של צוקרט, בעקבות מחלוקת אשר נתגלעה בין הצדדים באשר לכתב המחאת הזכות, התובעות 1 ו-5 ביקשו מבית המשפט להאריך את המועד, ב-45 ימים, על מנת לנסות להגיע להסדר או לחלופין לקבוע כי כספים אלו יופקדו בקופת בית המשפט עד להכרעה שיפוטית באשר לזהות הזכאי לקבל כספים אלו.

11. ביום 26.8.2018 הגישה הנאמנת את התייחסותה לתגובת התובעות 1 ו-5 (להלן: התייחסות הנאמנת), בה טענה כי לא ניתן לראות במסמך ההמחאה כתב המחאה מטעם פיטו-גז אשר לא חתומה עליו ובכל מקרה הייתה כבר מחוסלת במועד החתימה עליו. עוד נטען כי דרישתן של התובעות 1 ו-5 לקבל לידיהן את הכספים המגיעים על פי פסק הדין לפיטו-גז סותרת הן את פסק הדין והן את פסק הדין בערעור, ואף את כתב הוויתור ואת טבלת החלוקה המוסכמת – עליהם חתומות התובעות 1 ו-5, בעיקר לאור העובדה כי דבר "חיסולה" של פיטו-גז הובא לידיעת בית המשפט העליון שלא מצא להתערב בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, ולא שינה מקביעת פסק הדין, בדבר זכאות פיטו-גז לקבלת חלקה בכספי הזכייה.
לאור האמור, חזרה הנאמנת על בקשתה לקבל רשות מבית המשפט לחלק את הכספים המגיעים לפיטו-גז ליורשי בעלי מניות החברה או לחלופין להעביר את הכספים להם זכאית פיטו-גז לחשבון נאמנות משותף שייפתח על ידי באי כוח הצדדים שבמחלוקת – בא כח התובעות 1 ו-5 ובא כוח בית החולים שניידר אשר יפעל גם כנאמן יורשותיו של בעל המניות הנוסף בפיטו-גז.

12. במקביל, ביום 26.8.2018, הגיש בית חולים שניידר את תגובתו לדו"ח הנאמנת, בה הובעה תמיכה בבקשת הנאמנת לעניין כספי עיזבון המנוח, בכל הקשור לחברת פיטו-גז, תוך הסתמכות על כך שפיטו-גז לא חתמה על מסמך ההמחאה, ובכל מקרה במועד החתימה על מסמך ההמחאה החברה הייתה כבר מחוסלת, ולפיכך אין בידי התובעות 1 ו-5 כל כתב המחאה מטעמה.
עוד נטען כי יעקב פיטוסי ז"ל, כבעל מניות בפיטו-גז , זכאי לקבל את חלקה בחלוקת הכספים בהתאם לפסק הדין, מכוח זכותו השיורית על פי דין ולא מכוח זכות תביעה אישית כנגד הנתבעים בתביעה, ואלה לא הומחו לתובעות 1 ו-5 במסגרת מסמך ההמחאה עליו חתם, ולכן יש לנהוג בהם על פי צוואתו.

13. ביום 28.8.2018 הגישו התובעות 1 ו-5 בקשה למתן זכות תגובה להתייחסות הנאמנת לתגובתן לדו"ח הנאמנת וכן בקשה כי בית המשפט יורה כי כספי הזכייה יישארו בידי הנאמנת, זאת עד להכרעה סופית בשאלת הזכאים לקבלם.

דיון והכרעה:
14. אף על פי שהנאמנת אינה מציינת זאת מפורשות בבקשתה , מדובר למעשה בבקשה למתן הוראות . כמו כן, נהיר כי בקשתה מוגשת מכוח סעיף 12(ג) לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, הקובע כדלקמן:

"נאמן רשאי לבקש מבית המשפט הוראות, והוא אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או באישורו."

15. תכליתו של הליך מתן ההוראות היא לסייע בידי הנאמן במילוי תפקידו:

"לפי סעיף קטן 12(ג) זכות הפנייה לבית-המשפט למתן הוראות נתונה לנאמן בלבד. הטעם לכך הוא שזכות זו נועדה להקל על הנאמן למלא את תפקידיו, משום שהיא מאפשרת לו לקבל תמיכה מבית-המשפט באשר לפעולות שברצונו לבצע. יש הרואים בהליך כזה משום התייעצות של הנאמן עם בית-המשפט וכן גם אין החוק דורש כי לפנייה זו לבית-המשפט יהיו משיבים כלשהם. הנאמן רשאי להגיש את בקשתו להוראות ללא משיב כלשהו. לפחות לכאורה החלטת בית-המשפט בבקשה להוראות חלה אפוא על הנאמן בלבד." (ש' כרם, חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, מהדורה שלישית, ח.ש.ל. הוצאה לאור בע"מ, 1995, בעמ' 228-229).
16. לעניין זה יפים גם הדברים שנאמרו ברע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה (3) 385 (2001)) על ידי השופטת פרוקצ'יה:

"הליך מתן הוראות נועד ביסודו לשמש מסגרת יעילה ומהירה אשר בתחומה פועל בית המשפט כמנחה וכמפקח על פעילותם של נושאי תפקידים שונים בתחומי המשפט. על נושאי תפקידים כאלה נמנים, למשל, כונסי נכסים למיניהם, מפרקי חברות, נאמנים בפשיטת רגל, נאמנים בנאמנויות ובהקדשות ציבוריים, אפוטרופסים לקטינים ולפסולי דין, מנהלי עזבון, ועוד. פעולתם בתחומים שונים נתונה לפיקוח ולאישור בית המשפט המוסמך. לצורך כך, נדרש קיומו של הליך מקוצר אשר יתן בידי בית המשפט אמצעי יעיל לפקח על בעל תפקיד בפעולותיו השוטפות. (ע"א 37/66 "גלחא" 1966 בע"מ נ' מתכות בפירוק פד"י כ(3) 144, 149). לשם כך הונהג הליך מתן ההוראות, אשר מצא את עיגונו בחקיקה בהקשרים שונים".

17. לנוכח הרציונל העומד בבסיסה של הבקשה למתן הוראות כפי שהוברר לעיל, נקבע בפסיקה זה מכבר כי לא ניתן לעשות שימוש בהליך זה לשם פתרון מחלוקות מהותיות בין הנאמן לבין צדדים שלישיים, במיוחד מקום בו דרושה לשם כך הכרעה בשאלות עובדתיות סבוכות (ראו לעניין זה: ע"א 8800/01 כץ נ' JERUSALEM ENTERPRISES INC (22.07.2004); ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166 (2003) ).

18. כמו כן, נקבע בע"א 5709/99 לוין נ' עו"ד שילר , פ"ד נה(4) 925 (2001) כי עניינים מהותיים יידונו על דרך בקשה למתן הוראות רק במקרה חריג, מקום בו הסוגיה שבמחלוקת היא נקודתית ובירורה חיוני לביצוע יעיל וראוי של תפקידו של הנאמן או כאשר ההכרעה במחלוקת אינה כרוכה בבירור עובדתי מורכב; ומכל מקום, לא יתכן כי ניהול ההליך בדרך מקוצרת זו יגרום לעיוות דין ולפגיעה בזכויות דיוניות ומהותיות של בעלי הדין.

19. הפועל היוצא מן האמור הוא, שכאשר מונחת בפני בית משפט בקשה למתן הוראות, נתון בידיו שיקול דעת נרחב אם לברר את המחלוקת העולה מהבקשה בדרך זו, או להפנות את הצדדים לפסים של תובענה רגילה. המבחן שנקבע בפסיקה לעניין זה הוא מידת התאמתה של המסגרת של בקשה למתן הוראות לשמירה על זכויותיהם הדיוניות והמהותיות של בעלי הדין, בשים לב למהות הסכסוך הנדון (ראו: רע"א 5247/03 ליסטר נ' עו"ד פריצקי כמפרק הזמני של החברה (14.9.2003); וכן: ע"א 6010/99 עו"ד ששון, כמנהל מיוחד של החברה בפירוק נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נו(1) 385 (2001)).

20. בענייננו, על פניו, הנאמנת עותרת לקבלת הנחיות מבית המשפט כיצד עליה ל חלק את כספי הזכייה של פיטו-גז וצוקרט לפי פסק הדין. ואולם, עיון בפרטיה של הבקשה בכללותם ובתגובות לבקשה זו, מעלה כי מתן הנחיות כאמור מחייב הכרעה בסכסוך הנטוש בין התובעות 1 ו-5 לבין יורשי בעלי המניות בפיטו-גז בנוגע ל מסמך ההמחאה, וכן הכרעה במחלוקת שבין צוקרט לבין קרול באשר לכתב המחאת הזכות, וההשלכה הנודעת לשתי סוגיות אלה על חלוקת כספי הזכייה לפי פסק הדין. זה העיקר, ואילו השאלה כיצד על הנאמנת לפעול על מנת לחלק את כספי הזכייה לפי פסק הדין אינה אלא נגזרת של הכרעת בית המשפט בסכסוך גופו שבין הצדדים.

21. הבקשה והתגובות לבקשה זו מצביעות על כך שההכרעה בסכסוך שבין הצדדים כרוכה בבירור שאלות עובדתיות ומשפטיות רבות, כגון: האם הודיעה הנאמנת לתובעות בהליך זה כי תסכים לקבל רק כתבי המחאה שנחתמו בפניה או בפני מי ממשרדה. האם מסמך ההמחאה נחתם בפני הנאמנת או מי ממשרדה או לפי הנחייתם . האם למסמך ההמחאה, עליו לא חתומה פיטו-גז שהייתה מחוסלת בעת חתימתו, תוקף מחייב. האם לאור כתב המחאת הזכות קרול זכאי לקבל את כספי הזכייה אשר מגיעים לצוקרט לפי פסק הדין, וכיוצא באלה.

22. אף בבקשה למתן זכות תגובה אשר הוגשה על ידי התובעות 1 ו-5 נכתב בסעיף 7: " לתובעים עוד טענות רבות כנגד האמור בדו"ח הנאמנת (אשר גם ייצגה אותם בעבר, על כל המשתמע מכך, לרבות לעניין הפגמים הנטענים (והמפתיעים) בנוסח ההמחאה אשר נוסח על ידי משרד הנאמנת – כאמור בדו"ח הנאמנת) ", ברי כי הסוגיה שבמחלוקת אינה נקודתית ו אילו, על פני הדברים, נראה כי ההכרעה במחלוקת כרוכה בבירור עובדתי מורכב.

23. לכל האמור יש להוסיף כי במקרה דנן לא מדובר "בבעל תפקיד" אשר מונה על ידי בית משפט, כגון מפרק, כונס נכסים או מנהל עיזבון אלא במינוי של נאמנת לביצוע פסק דין על הוראותיו השונות. ודוק, לא מדובר במחלוקות הקשורות לשיעורי הזכייה של זוכים אלה או אחרים, אלא בטענות אודות זהות הזוכים.
דהיינו, גם התובעים 1 ו-5 מבקשים לקבל את כספי הזכייה מכוח זכאותם של אותם זוכים. בלשון אחרת, מדובר למעשה בסכסוך "חיצוני" לגדר המחלוקת שבה הכריע בית המשפט. בית המשפט לא נדרש לכל הקשור למושא המחלוקת דהיום ועל כן אין מקום להכריע בחזית שלא עמדה בפני בית המשפט, הכל בגין מינוי נאמנת לחלוקת הכספים.
ודוק, אם בית המשפט לא היה ממנה נאמן לחלוקת הכספים, אלא היה קובע אופן החלוקה והסכומים כפי שהיה רואה לנכון, ברי כי אם היה טוען צד זה או אחר לקיומה של המחאת זכות וזאת לאחר פסק דין, ובמסגרת אותו תיק, בית המשפט לא היה נדרש לבקשה שכזו, אלא היה מפנה את הטוען להגשת הליך נפרד.
דברים אלה יפים גם אם מונתה הנאמנת ואין על בית המשפט להידרש למחלוקות שכאלה לאחר מתן פסק דין.

24. לא למותר לציין, כי בכל מקרה המסגרת של בקשה למתן הוראות, ולאור אשר הובא לעיל, אינה הדרך המתאימה ועלולה גם לגרום להכרעה בדרך מקוצרת תוך פגיעה אפשרית במי מהצדדים ובזכות הטיעון שלו.

25. לאור האמור, יש להורות כעתירות החלופיות, דהיינו, כי לעת הזאת הכספים יופקדו בחשבונות נאמנות עד שתינתן הכרעה שיפוטית אודות הזכאות לאותם כספים או שהצדדים ימצאו פתרון לסכסוך שביניהם, אולם ללא קשר להליך דנן.
יוער, שלמעשה מדובר בהליך של כעין טען ביניים, בחינת הנאמנת, אולם אין מקום להטיל על הנאמנת את המטלה של הגשת הליך שכזה, וכי על הצדדים הניצים לנקוט בהליכים המשפטיים על מנת שייקבע גורלם של הכספים השנויים במחלוקת.

26. הנה כי כן, מאושרת בקשת הנאמנת להעברת הכספים להם זכאית פיטו-גז, על פי פסק הדין, לחשבון נאמנות משותף שייפתח על ידי באי כוח הצדדים שבמחלוקת – בא כוח התובעות 1 ו-5, עו"ד יואב אוסישקין, ובא כוח בית החולים שניידר, עו"ד אמציה אטליס, אשר יפעל גם כנאמן יורשותיו של בעל המניות הנוסף בפיטו-גז , מימון אברהם ז"ל, בהתאם לאשר הוצע בהתייחסות הנאמנת.

27. כך גם, על פי ההסכמה הראויה של הצדדים בקשר להעברת כספי הזכייה של חברת צוקרט, מאושרת גם בקשת הנאמנת להעביר את הכספים להם זכאית צוקרט, על פי פסק הדין, לחשבון נאמנות משותף שייפתח על ידי באי כוח הצדדים שבמחלוקת – בא כוח צוקרט, עו"ד יואב אוסישקין, ובא כוח קרול, עו"ד רון טורקלטאוב.

28. אשר על כן, ולאחר ביצוע האמור, הנאמנת משוחררת מתפקידה.

29. לרבות לאור התוצאה, כל צד יישא בתוצאותיו.

30. המזכירות תמציא העתק מההחלטה לבאי כוח הצדדים וכמובן לנאמנת .

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, 17 ספטמבר 2018.