הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 15878-03-14

לפני
כבוד ה שופטת איריס לושי-עבודי

תובעת

מפעל הפיס (חל"צ)
על-ידי ב"כ עו"ד א. וולצקי

נגד

נתבעת

ארקד אחזקות בע"מ
על-ידי ב"כ עו"ד א. אליעז

החלטה

בפניי תביעה ותביעה שכנגד שעניינה יחסי שכירות שהסתיימו בין הצדדים בנוגע לנכס ברח' הפרדס 3 באזור התעשייה אזור (להלן: "המושכר").

בקליפת אגוז, התובעת והנתבעת שכנגד (מפעל הפיס, להלן: "השוכרת" או "התובעת") טוענת כי על הנתבעת והתובעת שכנגד (א.ר.ק.ד. אחזקות בע"מ, להלן: "המשכירה" או "הנתבעת" או "התובעת שכנגד" ) לשלם לה עבור עבודות תשתית שביצעה במושכר, וזאת מכוח הסכם השכירות ו/או מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979. המשכירה, מצידה, טוענת כי על השוכרת לפצותה בגין איחור בפינוי המושכר, הפרשי הצמדה וריבית עקב אי-תשלום דמי שכירות במועד, בנייה שלא כדין ושימוש בחלק מהמושכר שלא כדין.

במסגרת דיון קדם-המשפט הראשון שהתקיים ביום בפניי 13.5.2015 ניתנה החלטתי בנוגע לתביעת השוכרת כדלקמן:

אשר לתביעה העיקרית נראה כי יש להכריע תחילה בשאלה המשפטית האם לתובעת יש עילה אשר מכוחה יש לחייב את הנתבעת לשלם לה בגין השיפורים והמחוברים שביצעה במושכר.
כפי שעלה מכתבי הטענות ומדברי הצדדים בפניי היום, אין מחלוקת כי מדובר בשאלה משפטית בלבד כאשר הצדדים מסתמכים על ההסכם ועל תכתובת שהיתה בין הצדדים וצורפה לכתבי הטענות, והצדדים יוכלו להסתמך על מסמכים אלה.
ככל שתתקבל טענה משפטית זו של התובעת ניתן יהיה לברר מה ערכן של העבודות אשר בוצעו על ידה במועד בו בוצעו העבודות וכן להעריך את שווי עבודות אלה כמצבם היום.
היה ותדחה טענה זו ממילא תידחה התביעה.

בהתאם לכך, הוריתי לצדדים להגיש סיכומים בכתב בנוגע לשאלה המשפטית בתביעה העיקרית.

אשר לתביעה שכנגד, קבעתי בהחלטתי הנ"ל כי בטרם יתקדם הבירור העובדתי לגביה, יש לבצע פרוטוקול מסירה מוסדר ומוסכם אשר ישקף את המצב העובדתי במושכר, וזאת בסיוע מומחה מטעם בית-המשפט (להלן: "המומחה").

עוד קבעתי כי "ההכרעה בשאלה המשפטית בתביעה העיקרית תעשה רק לאחר שהצדדים ימצו הידברות ביניהם בכל הנוגע לתביעה שכנגד".

סיכומי הצדדים בשאלה המשפטית בתביעה העיקרית הוגשו עוד בשנת 2015. מכאן ואילך בוצע מהלך מתמשך של מינוי מומחה, עריכת ביקורים במושכר, הרחבת סמכויות המומחה כך שיבחן מהם השיפורים והתוספות שבוצעו במושכר על-ידי השוכרת (ככל שבוצעו) ומה שווים, וכן את הנדרש לשם השבת מצב המושכר לקדמותו, הגשת חוות-דעת המומחה, ניסיונות רבים של בית-המשפט ליישב את כלל המחלוקות בין הצדדים, פגישות בין הצדדים מחוץ לכותלי בית-המשפט וכיו"ב.

כל זאת, תוך התמהמהות לא מבוטלת של הצדדים, תקשורת לקויה ביניהם וצורך בדרבון רב של בית-המשפט, לרבות קיום ארבעה דיונים נוספים בפניי.

בדיון האחרון שהתקיים בפניי ביום 20.9.2018 הוריתי כי השוכרת תשיב את מצב המושכר לקדמותו בפיקוח המומחה, למעט פריטים שהמשכירה תודיע לגביהם כי היא מבקשת להותירם במושכר.

אשר להמשך ניהול התביעה, הרי שבא-כוח השוכרת ציין במהלך הדיון הנ"ל כי הוא אינו יודע עדיין מי יהיו עדיו, כי הוא מבקש שהות על מנת למסור זאת לבית-המשפט וכי הוא "מעדיף כרגע לא להיכנס להליך הוכחות אלא שניפגש כאן לאחר השבת המצב לקדמותו" (עמ' 14, שורה 21).

בעקבות זאת ניתנה בתום הדיון החלטתי לפיה:

ב"כ התובעת יודיע תוך 7 ימים מיהם עדיו בתביעתו ככל שיתקיים בה דיון והיא לא תוכרע על בסיס ההסדר הדיוני. ב"כ הנתבעת והתובעת שכנגד יודיע תוך 7 ימים נוספים מיהם עדיו בשתי התביעות, וב"כ התובעת הנתבעת שכנגד יודיע תוך 7 ימים נוספים מיהם עדיו בתביעה שכנגד.
...
הליך ההוכחות יתקיים ללא תצהירים ועל בסיס תיק מוצגים בלבד.

בעקבות הדיון הוגשו הודעות הצדדים בכתב.

השוכרת הודיעה כי:

מפעל הפיס מוכן להתקדם עם ניהול ההליך במקביל למתווה הנוגע לעבודות השבת מצב המושכר לקדמותו, כאמור בפרוטוקול הדיון מיום 20.09.2018.
...
באשר להכרעה בתביעה העיקרית שהוגשה מטעם מפעל הפיס, עמדתו של מפעל הפיס היא כי מדובר במחלוקת בסוגיה משפטית, אשר ניתן להכריע בה על יסוד הסיכומים והמוצגים שהוגשו בכתבי הטענות, בהתאם להסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים.
כמו-כן, מפעל הפיס מקבל את הצעת בית המשפט הנכבד לפיה הליך ההוכחות בתביעה שכנגד יתקיים ללא תצהירים ועל בסיס תיק מוצגים בלבד וחקירת עדים.

המשכירה, מצידה, הודיעה כי:

היא מקבלת את הצעת מפעל הפיס, לפיה בית המשפט הנכבד יכריע בתביעה על יסוד הסיכומים ותיק המוצגים שהוגשו בכתבי הטענות ובהתאם להסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים ביום 20.9.2018.
כמו כן, הנתבעת מתכבדת בזאת להודיע, כי היא מקבלת את הצעת בית המשפט הנכבד, לפיה הליך ההוכחות בתביעה שכנגד יתקיים ללא תצהירים על בסיס תיק המוצגים וחקירת עדים.

עוד יצוין כי בדיון שהתקיים בפניי ביום 3.7.2018 הודיעו שני הצדדים כי אין הם מה להוסיף על הסיכומים (עמ' 9, שורות 28-24).

בנסיבות אלה פניתי למלאכת כתיבת פסק-הדין בתביעה העיקרית על בסיס סיכומי הצדדים בשאלה המשפטית העיקרית שהוגדרה בתביעה זו, היא השאלה שהוזכרה כבר לעיל - האם לשוכרת יש עילה אשר מכוחה יש לחייב את המשכירה לשלם לה בגין השיפורים והמחוברים שביצעה במושכר.

דא עקא, על אף הסכמת באי-כוח הצדדים כי מדובר בטיעון משפטי בלבד וכי אין מניעה להכריע בשאלה שבמחלוקת על בסיס טיעון זה, הרי שעיון מעמיק בסיכומי הצדדים מעלה כי הם כוללים בין היתר טענות עובדתיות המצויות לכאורה במחלוקת בין הצדדים, באופן המקשה על הכרעה בתביעה העיקרית על יסוד סיכומי הצדדים (וזאת על אף שיש באמור בסיכומים כדי להרחיב על האמור בכתבי-הטענות). כך, למשל, טענות בדבר אומד-דעתם של הצדדים בכל הקשור לסעיפי הסכם השכירות העוסקים בתוספות שנעשו במושכר, פרשנות של עמדות הצדדים כפי שהועלו במסגרת תביעת הפינוי בין הצדדים וכיו"ב (ראו, למשל, סעיפים 2.4.2, 2.4.4, 5.9-5.4 לסיכומי השוכרת וסעיפים 5.7-5.4 לסיכומי המשכירה).

בנסיבות אלה, ניתנות ההוראות הבאות:

באי-כוח הצדדים יגישו הודעה משותפת תוך 7 ימים הכוללת עדכון בנוגע להשבת המושכר לקדמותו.

ת.פ. לקבלת הודעת הצדדים ליום 10.3.19.

בהתחשב בעמדת בא-כוח השוכרת בדיון האחרון שצוטטה לעיל, לפיה השוכרת עותרת לקיום דיון נוסף לאחר השבת המושכר לקדמותו ובטרם ייקבע מועד להבאת הראיות, אני קובעת את התיק לתזכורת במעמד הצדדים ובאי-כוחם ליום 21.3.19 שעה 10:30.

ככל שלא יושגו הסכמות האחרות בדיון הקרוב, ייקבע מועד קרוב לדיון הוכחות בשתי התביעות יחד, וזאת ללא תצהירים ועל בסיס תיקי מוצגים בלבד.

המזכירות תודיע לצדדים ותוודא קבלה.

ניתנה היום, כ"ו אדר א' תשע"ט, 03 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.