הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 14591-07-17

לפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

התובעים

  1. עופר ברק
  2. שחר עמית השקעות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יוסי אשכנזי, ד"ר חיים מכלוף ואור דיסקין

נגד

הנתבעים

  1. גבריאל אוהב ציון
  2. ארקופלסט בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד איל רוזובסקי, לירן בר שלום ושני גולן
3. הסטוק ישראל 2010 בע"מ
4. הסטוק קונספט בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד צחי פלג
5. סקטור אפיקים בע"מ

החלטה

בדיון מיום 22.1.2018 הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של החלטה, לפיה, הצדדים ימסרו הדדית בתוך 7 ימים, חומר, מידע ומסמכים שהתבקשו בקשר להסטוק ישראל 2010 בע"מ ולהסטוק קונספט בע"מ (להלן: "הרשת"), ובתוך 45 ימים יגבשו עמדותיהם בקשר להליך התמחרות לרכישת הרשת , כאשר בשלב ראשון יפנו להליך גישור ואם לא יגיעו להסכמות במסגרת הליך הגישור , יגישו את טענותיהם בעניין ההתמחרות להכרעת בית המשפט.

הליך הגישור לא צלח והצדדים הגישו את כתבי טענותיהם בעניין ההתמחרות, ולהלן הדיון בטענות הצדדים.

דיון

הצדדים הסכימו לביצוע התמחרות בשיטת המעטפות. עוד הסכימו הצדדים כי במסגרת ההתמחרות בשיטת המעטפות ינקוב כל צד בשווי הרשת שלפיו הוא מסכים לקנות את מניות הצד האחר כאשר לצד שהצעתו תהיה נמוכה יותר, מוענקת אפשרות להציע הצעת נגד שתהיה גבוהה לפחות ב – 5% מההצעה הגבוהה שהוצעה לו.

על אף ההסכמה על שיטת ההתמחרות, חלוקים הצדדים על תנאי ההתמחרות ולהלן אדון בטענותיהם.

פרמיית שליטה

לטענת גבריאל אוהב ציון (להלן: "אוהב ציון"), הוא מחזיק בשליטה ברשת, ערב לפעילות הרשת ונושא בקבלת ההחלטות הניהוליות ברשת בעוד עופר ברק (להלן: "ברק") התעסק בתחום הפרסום בלבד, בטרם פרוץ הסכסוך. על כן, ברכישת מניות השליטה שבידי אוהב ציון על ברק לשלם תוספת פרמיית שליטה בשיעור של 20% המשקפת את הערך המוסף של השליטה הגלום במניות הרשת המוחזקות על ידי אוהב ציון, וככל שאוהב ציון ירכוש את מניותיו של ברק, יש להפחית מסכום הרכישה 20%.

מתווה התמחרות דומה נקבע בעניין שנדון בע"א 8712/13, 8714/13 אמיר אדלר ואח' נ' שי לבנת ואח' (פורסם בתקדין) (להלן: "עניין אדלר"). בעניין אדלר, דן בית המשפט, בין היתר, בפרמיית השליטה וכך נקבע (שם, פסקה 97):

"כשלעצמי, סבורני כי הנחת המוצא הראויה הינה כי בסיטואציה של התמחרות בין מעין שותפים נחלשת ההצדקה לקיומה של פרמיית שליטה... כאשר במעין-שותפות עסקינן, מטבע הדברים היכולות של ה"שותפים" ליהנות מהיתרונות הלגיטימיים של השליטה – דהיינו, לכוון את מדיניות התאגיד – אינה נחלתו הבלעדית של שותף כזה או אחר. בעוד ש השליטה במובנה הפורמאלי, קרי החזקת עיקר ההון, עשויה להיות מוקנית ל"שותף" ספציפי, הרי שמעצם טיבה של חברה שהיא מעין – שותפות, אין אותו בעל שליטה פורמאלי נהנה באופן בלעדי מהשליטה המהותית, במובן של שליטה על הניהול".
בהמשך, נקבע כי קיומה של מעין שותפות מחלישה את ההצדקה להענקת פרמיית שליטה אך לא שוללת אותה ויש לבחון כל מקרה לגופו. במקרה כאן יחס האחזקות הוא 66% לאוהב ציון לעומת 33% לברק, ובכך לכאורה יש כדי לתמוך בקיומה של פרמיית שליטה. בנוסף, מתצהירו של ברק מיום 26.4.2018, עולה כי אוהב ציון לכאורה ניצל את כוחו הפורמאלי ברשת ואת היותו אמון על תחום הכספים והחשבונאות של הרשת כדי לנתק את ברק מהרשת (סעיפים 5 - 7). גם בכך יש כדי לתמוך במסקנה שלאוהב ציון היה כוח לכוון ולנהל את עסקי הרשת. למרות כל אלה, ומשמדובר במעין שותפות נראה לי שמקום בו לא התקיים דיון מעמיק לקביעת ממצאים באשר לאופן התנהלות הרשת, אין זה ראוי שבית המשפט יקבע את גובה פרמיית השליטה ונכון יהיה להותיר קביעה זו בידי כל אחד מהצדדים אשר יוכלו לשקללבתוך הצעתם את פרמיית השליטה, אם ימצאו זאת לנכון וראו פסקה 101 בעניין אדלר.

נאמן לביצוע ההתמחרות

בתוך 7 ימים, יגישו הצדדים הודעה לבית המשפט במסגרתה יציעו עו"ד או רואה חשבון המקובל עליהם לשמש כנאמן לביצוע ההתמחרות (להלן: "הנאמן"). שכרו של הנאמן כפי שיוסכם בינו לבין הצדדים, ישולם בחלקים שווים על ידי אוהב ציון וברק.

בטוחות לקיום הצעות

בהתחשב בחלקו של כל אחד מהצדדים ברשת (אוהב ציון 66% וברק 33%) נראה כי כל אחד מהצדדים נדרש להשקעה בהיקף שונה לצורך רכישת מניות הצד האחר, ובכך יש כדי להפר במידת מה את האיזון בין הצדדים. על כן, נראה לי כי ניתן להסתפק במנגנון שמצד אחד יבטיח את קיום ההצעות בהתמחרות וביצוע ההיפרדות ומצד שני לא יכביד יתר על המידה על אחד הצדדים.

בהתחשב בנסיבות העניין, נקבע בזאת כי במועד ההתמחרות, ימציא כל אחד מהצדדים לנאמן שטר העברת מניות חתום ומאושר כדין ביחס לכל מניותיו ברשת. בנוסף, באותו מועד, ימציא כל אחד מהצדדים לנאמן מכתב התפטרות מכל תפקידיו ברשת, מאושר על ידי עו"ד. לכל צד ימציא לנאמן במועד האמור יפוי כוח בלתי חוזר לטובת הצד האחר כאשר מיופה הכוח הוא בא כוחו של הצד האחר וזאת לשם ביצוע כל הנדרש בפני כל רשות וגורם לשם השלמת רכישת\מכירת המניות. במועד ההתמחרות ביחד עם הצעתו יפקיד כל צד בידי הנאמן ערבות בנקאית בגובה הסכום שעליו יהא לשלם כתמורה לצד האחר בגין רכישת זכויות הצד האחר, על פי הערכת השווי שהגיש לנאמן.

ביצוע ההתמחרות ומועד תשלום התמורה

בסיום הליך ההתמחרות, יגיש הנאמן לבית המשפט בקשה לאישור ההצעה הזוכה במסגרתה יפרט בקצרה את שלבי ביצוע ההתמחרות וההצעה הזוכה.

בהתחשב בנסיבות המפורטות להלן, נקבע בזאת כי תשלום התמורה בעד רכישת מניות הצד המוכר, יהיה בתוך 20 ימים מיום אישור ההצעה הזוכה על ידי בית המשפט. התמורה תופקד על ידי הרוכש בידי הנאמן ועם הפקדת התמורה כאמור יעביר הנאמן לרוכש את שטר העברת המניות החתום על ידי המוכר ואת מכתב ההתפטרות של המוכר. הערבות הבנקאית שהפקיד המוכר תושב לידו עם אישור ההצעה הזוכה כאמור. הערבות הבנקאית שהפקיד הרוכש תושב לידו עם השלמת תשלום מלא התמורה.

ככל שמי מהצדדים לא יקיים את הצעתו במועד שנקבע לכך, ירכוש הצד האחר את חלקו של המפר ברשת בתמורה לסכום האחרון שהציע.

במקרה כאמור יגיש הנאמן לבית המשפט בקשה לאישור הצעת הרוכש במסגרתה יפרט את הנסיבות לפיהן זכאי הרוכש לרכוש את מניות הצד האחר. בתוך 20 ימים מיום אישור הצעת הרוכש יפקיד הרוכש בידי הנאמן את התמורה (הסכום האחרון שהציע) והנאמן יעביר לרוכש את שטר העברת המניות שהפקיד בידיו המוכר ומכתב ההתפטרות של המוכר .

מועד ההתמחרות

הצדדים מודעים לצורך בביצוע התמחרות לרכישת הרשת כבר מחודש פברואר שנה זו, דהיינו לפני כ – 9 חודשים ובתוך כך היה להם זמן די והותר כדי להיערך למימון רכישת הרשת. בהתחשב בצורך בהיפרדות מהירה כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בעסקי הרשת ולאפשר למוכר להתחיל פרק חדש בחייו , נראה כי בנסיבות האמורות נכון יהיה לבצע את ההתמחרות בתוך 30 ימים. על כן, נקבע בזאת כי הליך ההתמחרות בשיטת המעטפות במתווה שהוסכם על ידי הצדדים (אפשרות מתן הצעה נגדית להצעה הגבוהה שתהיה גבוהה לפחות ב – 5%) יתקיים במשרדו של הנאמן או בכל מקום מתאים אחר שיבחר הנאמן, ביום 7.11.2018.
גישה למידע אודות עסקי הרשת וענייניה

ביסוד הליך ההתמחרות גלומה הכוונה להעניק לכל אחד מהצדדים הזדמנות שווה והוגנת לרכוש את מניות הצד האחר. במצב דברים זה, אך ברור הוא שכל אחד מהצדדים זכאי לקבל לידיו את כל המידע הרלבנטי לצורך קבלת החלטה מושכלת בקביעת המחיר אותו הוא מעוניין לשלם תמורת מניותיו של הצד האחר. על כן, נקבע בזאת כי מיום מתן החלטה זו ועד למועד הגשת ההצעות לנאמן יאפשרו הנתבעים לתובעים או מי מטעמם גישה חופשית לכל מידע המצוי ברשותם או בשליטתם ביחס לעסקי הרשת וענייניה הכספיים לרבות חובות, שעבודים, ערבויות וזכויות.

הנתבעים רשאים להתנות את גישת התובעים למידע כאמור בהתחייבות התובעים שלא לעשות שימוש במידע אלא לצורך הליך ההתמחרות, בכפוף להתחייבות כאמור מצדם.

שחרור מערבויות

בתוך 10 ימים מיום מתן החלטה זו, יעביר כל אחד מהצדדים לצד האחר ולנאמן רשימת ערבויות ו/או שעבודים שנתן לטובת הרשת מהם הוא מבקש להשתחרר במקרה שהצד האחר ירכוש את מניותיו . בתוך 10 ימים לאחר מכן יעביר כל אחד מהצדדים לנאמן את כל המסמכים הדרושים לשחרור הצד האחר מהערבויות ו/או השעבודים הנזכרים ברשימות האמורות והתחייבות בלתי חוזרת, מאומתת על ידי עו"ד, לשיפוי ב מקרה שלא ניתן יהיה לשחרר את הצד האחר מהערבויות ו/או השעבודים האמורים.

מינוי מומחה לאיזון חובות וזכויות הצדדים

הצדדים העלו טענות באשר לחובות של הצדדים וגופים אחרים הנשלטים או קשורים אליהם לרשת וההיפך, טענות באשר לאיזון חובות, אי תשלום משכורות והלוואות . בהתחשב באופן ניהול ההליך כאן ובצורך להביא להיפרדות מהירה של הצדדים, איני רואה מקום לקיים דיון הוכחות בעניינים אלה במסגרת ההליך כאן. לאחר השלמת הליך ההיפרדות שמורה לכל צד הזכות לפעול כפי שימצא לנכון לבירור טענותיו הכספיות (למעט לעניין הבעלות על הרשת) ובכלל זה רשאי כל אחד מהצדדים להגיש תביעה כספית נגד הגורמים המתאימים, לרבות הצדדים בהליך כאן. הוא הדין באשר לסניף בת ים אשר אינו צד להליך כאן.

אי תחרות וקניין רוחני

הצדדים מסכימים שהצד המוכר את מניותיו ברשת לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשם "הסטוק", וכך נקבע.

אשר להתחייבות שלא להתחרות ברשת, אין בהליך ההתמחרות כדי לשנות מהסכמות הצדדים באשר לאי תחרות וזכויות הקניין הרוחני, כפי שנקבעו במסמכי הרשת ובהסכמים שנכרתו בין הצדדים, ואלה עומדים בתוקפם.

פעילות הרשת עד להשלמת ההיפרדות

הצדדים מסכימים שעד להשלמת הליך ההיפרדות בדרך של התמחרות, לא תבוצענה פעולות ברשת שלא במהלך העסקים הרגיל, וכך נקבע. לצורך סעיף זה, "מהלך העסקים הרגיל", הינן פעולות עסקיות שבוצעו ברשת עוד קודם לפרוץ הסכסוך.

למען הסר ספק, לתובעים זכות גישה חופשית לכל המידע הנוגע לפעולות ועסקאות שתבצע הרשת בתקופה שעד להשלמת ההיפרדות.

כללי

ככל שיידרש לקבוע הסדרים טכניים נוספים שלא פורטו לעיל, רשאי הנאמן לקבוע הסדרים כאמור ובלבד שלא יהיה בהם כדי לשנות מהאמור לעיל. בהסכמה משותפת של הצדדים ניתן יהא לשנות מהתנאים שנקבעו לעיל.

כל צד יישא בהוצאותיו

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה מיידית לבאי כח הצדדים
ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.