הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 13607-04-14

לפני
כבוד ה שופט יהושע גייפמן

המבקש:

זוארץ מנשה
ע"י ב"כ עו"ד חימי יהודה

נגד

המשיבים:
1. . Church Missionary Trust Association Ltd
ע"י ב"כ עו"ד אריה דנצינגר ועו"ד ניסן צפריר
2. הבישוף ריאח חנא אבו אל עסל
ע"י ב"כ עו"ד עמראן חטיב
3. נביל זועמוט
ע"י ב"כ עו"ד איתן גבאי
4. מוחמד סעד
ע"י ב"כ עו"ד דוד סוסן
5. עו"ד אימן דהוד

החלטה

1. בסיום שלב שמיעת ההוכחות, לאחר שהעידו 18 עדים וכאשר נותר לשמוע רק את עדות מר מוחמד סעד בווידאו קונפרנס, עתר המבקש להתיר זימון הבישופ ריאח לחקירה נוספת, לאחר שהסתיימה עדותו בפני בית המשפט; ולהתיר צרוף תמליל ההקלטה של שתי השיחות שערך החוקר הפרטי עם הבישופ ריאח ב-16.12.19 וב-17.2.2020.

2. הבישופ ריאח אישר את קיום שתי הפגישות עם החוקר, אינו מכחיש את האותנטיות של הקלטת, ואין לו התנגדות להגשת התמליל כראייה.

ב"כ המשיבה 1 מתנגד לצירוף התמליל ולהעדה נוספת של הבישופ ריאח, ואם יותר צירוף התמליל מבקש הוא לחקור את שני העדים הנוספים שהשתתפו בהקלטה, להעיד את מר זוארץ שיזם את ההקלטה, להעיד את הבישופ ריאח, הבישופ דואני ואמין אבו חנא. [ראו עמ' 273 לפרוטוקול שורות 13-17].
3. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים בדיון שנקבע, הנני מחליט לא להתיר צרוף תמליל השיחות כראיה, ולא להתיר חקירה נוספת של הבישופ ריאח לאחר שהסתיימה עדותו בפני בית המשפט.

הטעמים לקביעה זו הינם כדלקמן:

ראשית, הבישופ ריאח העיד בשתי ישיבות הוכחות בעמ' 183-256 לפרוטוקול ועדותו הסתיימה, וכפי שיוסבר אין הצדק להעידו פעם נוספת.

שלב ההוכחות בתובענה הסתיים, למעט העדת מר סעד. במסגרת שלב ההוכחות העידו בפני בית המשפט 18 עדים.

שנית, ב"כ המבקש הודיע בתחילת הדיון בעמ' 272 לפרוטוקול שורות 9-13: "התמליל של שתי השיחות הנ"ל, שמבוקש לצרפן כראייה לא מתייחס לעסקה מ-2014 עם זוארץ אלא רק לעסקה מ-2007 עם סעד. התמליל של שתי השיחות ... מתייחס אך ורק למוצג ת/20, ולא למוצגים אחרים בעניין העסקה מ-2007".

המקרקעין נשוא התובענה רשומים במרשם המקרקעין בבעלות המשיבה 1. עיקר הדיון בתובענה נסב סביב השאלה, האם ייפוי הכוח הכללי מ-25.1.07 [מוצג ת/22] שנחזה להיות ייפוי כוח שנתנה המשיבה 1 למשיב 2 לצורך המכר – זויף או לא זויף , להבדיל מייפוי הכוח ת/20 שניתן ע"י המשיב 2 למשיב 3.

המשיבה 1 הינה חברה זרה הרשומה בבריטניה. המקרקעין בבעלות המשיבה 1 ולא בבעלות הכנסייה המקומית בישראל.

בדברי הבישופ ריאח בתמלילים אין התייחסות לייפוי הכוח הכללי מ-25.1.07 [מוצג ת/22] – עיקרה של המחלוקת.
שלישית, ייפוי הכוח שנטען שנתן הבישופ למשיב 3, מנהל הנכסים דאז בכנסייה [מוצג ת/20] – ספק רב אם ההתמקדות בו מסייעת להכרעה בתובענה מהטעמים כדלקמן:

[א] ייפוי הכוח [מוצג ת/20] ניתן בישראל, לא אומת ע"י נוטריון, ועפ"י סעיף 20[א] לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976, ייפוי כוח כללי לביצוע עסקה במקרקעין, הטעונה רישום במרשם המקרקעין, לא יהיה בר תוקף אלא אם ערך אותו נוטריון או שנוטריון אימת את החתימות.

[ב] זועמוט, מנהל הנכסים של הכנסייה בישראל, שחתם על הסכם המכר עם סעד ב-2007, העיד שחתם על ההסכם כי קיבל הוראה מהממונים עליו בכנסייה ולא שחתם על ההסכם מכוח ייפוי הכוח - מוצג ת/20.
זועמוט העיד בעדותו: "ש. אתה חתמת כי אמרו לך לחתום ת. כן. אמרו לי שיש ייפוי כוח עם CMTA לבישופ [ מוצג ת/22] , ואני חתמתי על הסכם המכירה בגלל שאמרו לי שיש את הייפוי כוח של אנגליה [שנתנה המשיבה 1, מוצג ת/22 – י.ג.]". [עמ' 285 לפרוטוקול מ-9.11.17 שורה 32 עד 286 שורה 2]; "אני צייתי להוראות הממונים עלי" [עמ' 299 לפרוטוקול מ-9.11.17 שורה 17] "אני חתמתי עליהם לפי הוראות הממונים עלי [עמ' 209 לפרוטוקול מ-10.6.18 שורות 26-27]; "אני בא וחותם על פי הוראות, מה שהם הוראות נותנים לי אני עושה את זה" [עמ' 214 לפרוטוקול מ-10.6.18 שורות 26-27]; "אני מילאתי אחרי ההוראות של הממונים עלי" [עמ' 219 לפרוטוקול מ-10.6.18 שורה 31].

[ג] בייפוי הכוח [ת/20] אין הרשאה ספציפית לבצע את מכר המקרקעין נשוא הדיון.

בייפוי הכוח הכללי מ-25.1.07 [ת/22] , שנחזה להיות ייפוי כוח שנתנה המשיבה 1 למשיב 2, אין הרשאה מפורשת ליתן ייפוי כוח נוסף לצד שלישי.

תקפותו של ייפוי הכוח ת/20 אינה משפיעה על ההכרעה בשאלה אם ייפוי הכוח הכללי [ת/22], שנחזה להיות ייפוי כוח שנתנה המשיבה 1 – מסמך היסוד בעסקה – זויף או לא זויף, ואם ייפוי הכוח [ת/22] – זויף ממילא אין תוקף לייפוי הכוח ת/20. גם אם ייקבע שייפוי הכוח ת/22 לא זויף , עדיין יכול ולא ניתן היה להפעיל את ייפוי הכוח ת/20 לעניין מכר המקרקעין, ללא שניתנה הרשאה בייפוי הכוח ת/22 להעביר את ייפוי הכוח לצד נוסף, ומבלי שניתן אישור נוטריוני לייפוי הכוח ת/20.

רביעית, דברי הבישופ בתמליל השיחות בעניין מוצג ת/20 אינם סותרים את עדותו בשלב ההוכחות אלא חוזרים על הגרסה העיקרית שהובאה בעדותו של הבישופ .

הבישופ העיד בשלב ההוכחות: "אני לא חתמתי על זה [על מוצג ת/20-י.ג] לא ראיתי את זה אף פעם" [עמ' 185 לפרוטוקול מ-25.10.18 שורה 8]; "ש. ... הוא [זועמוט – י.ג.] פעל בהרשאה מלאה שלך על פי ייפוי הכוח שאתה נתת...מה אתה רוצה לומר שהוא משקר ת. כן" [עמ' 237 לפרוטוקול מ-9.11.17 שורות 24-26]; "ש. אני מראה לך את ייפוי הכוח הזה [מוצג ת/20] ת. מזויף... לא חתמתי עליו" [עמ' 238 לפרוטוקול מ-9.11.17 שורות 26-29].

גם בתמלילי השיחות חוזר הבישופ על גרסה זו, ואמר בעמ' 36 לתמליל שורה 19 [נספח ה']: "אני אומר לך הוא לקח את החותמת, וזייף את החתימה שלי עם החותמת".

הטכניקה של ביצוע זיוף [צילום חתימה של הבישופ וצירופה למסמך] היא פחות חשובה לצורך ההכרעה, האם מדובר בעסקאות מקרקעין תקפות או בעסקאות שיש לבטלן, והיא בגדר עדות סברה של הבישופ.

עוד אדגיש לעניין זה, שהצדדים לא הגישו במהלך בירור התובענה חוות דעת של מומחה להשוואת כתבי יד, לעניין טענת הזיוף של מוצג ת/20.

בדברי הבישופ בתמליל אין אישור לכך שבוצעה עסקה תקפה ב-2007 . הבישופ חזר בתמלילי השיחות על כך שחתימתו זויפה, ונעשה שימוש בחותמת שלו ללא ידיעתו. בעמ' 9 לתמליל השני שורות 19-20 [נספח ז' לבקשה] אומר הבישופ: "ש. ואתה [הבישופ – י.ג.] לא ידעת מזה [מהסכם 2007 – י.ג.] ת. בכלל לא".

כאמור, תוקף עסקת 2007 עם סעד תלויה בשאלה אם ייפוי הכוח הכללי מ-25.1.07 [מוצג ת/22], שנחזה להיות ייפוי כוח שנתנה המשיבה 1 - בעלת הזכויות במקרקעין, זויף או לא זויף.

גם ההתנהלות בעניין עסקת בולוס שקדמה לעסקה מ-2007 בעניין המקרקעין נשוא הדיון אינה משפיעה על השאלה אם ייפוי הכוח – מוצג ת/22 [מסמך היסוד בעסקה] זויף או לא זויף.

4. תמלילי השיחות של הבישופ וחקירה נוספת של הבישופ בעניין מוצג ת/20 לא יתרמו לבירור המחלוק ת האמיתית שבין הצדדים, יאריכו את הדיון שלא לצורך , לאחר שנשמעו 18 עדים, ולא יקדמו את ההכרעה בשאלה השנויה במחלוקת במסגרת תובענה זו.

5. סוף דבר

הבקשה לצירוף ראיה נוספת ולהעדה חוזרת של הבישופ ריאח – הבישופ הקודם של הכנסייה האנגליקנית בישראל – נדחית.

ניתנה היום, כ"ג אייר תש"פ, 17 מאי 2020, בהעדר הצדדים.