הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 10756-04-19

מספר בקשות:100, 102 ו-103
לפני
כבוד ה שופט ארז יקואל

התובעות בת"א 10797-04-19
הנתבעות בת"א 10756-04-19

.1 URMET DOMUS S.P.A
.2 גרבר תקשורת ובטחון בע"מ
.3 נביא גרבר

נגד

הנתבעות בת"א 10797-04-19
התובעות בת"א 10756-04-19
.1 ELBEX VIDEO LTD. (JAPAN)
.2 אלבקס וידיאו בע"מ
.3 ELBEX AMERICA (N.Y) INC. (USA)

החלטה
לפניי שלוש בקשות מטעם הצדדים שבכותרת. התובעות בת"א 10756-04-19 והנתבעות בת"א 10797-04-19 (להלן, ביחד: Elbex""), הגישו בקשה למתן צווי עיון במסמכים ומענה על שאלונים כנגד הנתבעות בת"א 10756-04-19 והתובעות בת"א 10797-04-19 (להלן, ביחד: "Urmet"). Urmet, מצדה, הגישה אף היא בקשה לגילוי מסמכים ולמתן צו מענה לשאלונים כנגד Elbex וכן עתרה בבקשה נוספת לקביעת מסגרת דיונית ולמתן הוראות בדבר המשך ניהול ההליך.
רקע
עסקינן בשתי תובענות נפרדות שהדיון בהן אוחד. Elbex הגישה תובענה כנגד Urmet, ב- ת"א 10756-04-19 (להלן: "תביעת Elbex") בה עתרה לחייבן בפיצוי כספי בסכום של 500,000 ₪ וכן למתן צווי מניעה וצווים נוספים. עילת התביעה נעוצה בטענה להפרת זכויותיה של Elbex בפטנט ישראלי רשום שמספרו 159730 (להלן: " הפטנט").
בקליפת אגוז, אציין כי הפטנט שבמוקד תביעת Elbex מוגדר כ- "שיטה ומערכת לחיבור מערכת ניטור של טלוויזיה ואינטרקום עם עמדת הכניסה באמצעות האינטרנט" (ראו נספח א' לכתב תביעת Elbex). מדובר במערכת אינטרקום עם צג המעבירה את תמונת המבקר ואת קולו אל צג מרוחק הממוקם בדירה או בדלפק שוער. בכתב תביעתה טענה Elbex, כי Urmet מייבאת, מציעה, מוכרת, מתקינה ומתחזקת בפרויקטים של בנייה מערכת אינטרקום וידאו המכונה " Ipervoice System" (להלן: "Ipervoice") ומערכת זו מפרה את הפטנט ואת עיקר האמצאה.
Urmet, מצדה, הכחישה את טענותיה של Elbex, בטענות כי אין במערכת ה- Ipervoice משום הפרה של הפטנט וכן כי הפטנט משולל תוקף על פניו, בשל היותו נעדר חידוש או התקדמות המצאתית.
מעבר למחלוקת שביסוד תביעת Elbex, הגישה Urmet תביעה משלה כנגד Elbex, ב- ת"א 10797-04-19 (להלן: "תביעת Urmet"), בה עתרה למתן צו-עשה כנגד Elbex, בטענה כי זו מנסה להלך אימים על לקוחותיה לבל ירכשו ממנה מוצרים, מבלי לציין זיהויו של מוצר ספציפי ואת הגדרת הרכיבים הטכניים במוצר.
לאחר שהדיון בשתי תובענות אלו אוחד, הוחלט כי לאור חשיבות הדיון בשאלת החבות שבתביעת Elbex לצורך הדיון בתביעת Urmet, יעוכבו ההליכים בתביעת Urmet עד להכרעה בתביעת Elbex ובהמשך תידון שאלת הנזק.
בפסק הדין החלקי שניתן ביום 27.10.17 (להלן: "פסק הדין החלקי") נקבע, כי:
"... המסקנה היא שמערכת הנתבעות מפרה את הפטנט, ולא הוכח שיש לשלול את תוקפו. ניתן בזאת צו מניעה שאוסר על הנתבעות להשתמש במערכת המפרה את הפטנט שימוש כלשהו, ובכלל זה ייצור, שיווק, הצגה, מכירה והספקה. אני מחייבת את הנתבעות להגיש לבית המשפט ולתובעות, בתוך שישים יום מהיום, דוח שבו יפורטו מספר המערכות המפרות שיוצרו, הוצעו למכירה ונמכרו, מחיריהן והתאריכים שבהם נקנו, ההכנסות, הרווחים וכל טובת הנאה שהפיקו מהן הנתבעות. לדוח יצורפו אסמכתאות ותצהיר רואה-חשבון מטעם הנתבעות".
ערעור וערעור שכנגד כפי שהוגשו על פסק הדין החלקי נדחו על ידי בית המשפט העליון (ראו ע"א 9750/17 Urmet Domus S.B.A ואח' נ' Elbex Video Ltd (Japan) ואח' (12.3.19)) (להלן: "ההחלטה בערעור").
בהמשך לכך, הורה בית המשפט כאן כי הצדדים יגישו בקשות ביחס להמשך ההליכים. Elbex, מצדה, הודיעה כי יש לקבוע את שיעור הנזק וההוצאות שנגרמו לה מחמת הפרת הפטנט.
כעת, מונחות לפניי שתי בקשות למתן צווים לגילוי מסמכים ולמענה על שאלונים, האחת מצד Elbex והשנייה מצד Urmet. כן מונחת לפניי בקשת Urmet לקביעת מסגרת דיונית ביחס להיקף המחלוקת ולאופן בירורה.
עיקרי טענות Elbex
Elbex הגישה בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים ולמתן צו למענה על שאלונים כנגד הנתבעות באותו הליך (להלן: " בקשת Elbex"). Elbex טענה , כי היא זקוקה למידע המבוקש על מנת לאמוד את היקף הנזקים שנגרמו לה. נטען, כי אין לקבל את גישת Urmet לפיה מוצתה הזכות לעתור לגילוי מסמכים בגדרי השלב הראשון של המשפט, בו נערך גילוי מסמכים וניתנו תצהירי תשובות לשאלונים. Elbex סבורה ש שלב זה הוקדש לשאלת החבות ולכן אין בו משום מיצוי זכותה לעתור למידע נוסף בשאלת היקף הנזק. טענתה זו נסמכת על החלטת בית המשפט מיום 29.3.12, בגדרה נקבע כי על הנתבעות "להגיש בקשה מתוקנת לגילוי מסמכים שתתייחס לשאלת החבות בלבד" וכן על התייחסויות שונות הנוגעות לנושא, כפי שעלו מהפרוטוקולים של ישיבות המשפט שנערכו עד כה. עוד הפנתה Elbex להחלטת בית המשפט מיום 5.6.12 והוסיפה על כך וטענה, כי סירובה של Urmet להיעתר לגלות את המידע נעוץ בכוונה להתחמק מתיקון הנזקים אותם גרמה.
לגישתה של Elbex, תצהיר רואה החשבון כפי שהוגש משמש אך אינדיקציה אחת לחישוב הנזק שנגרם לה, בין היתר, באמצעות אומדן הרווחים שהופקו מהפרת זכויותיה בפטנט. הובהר, כי אין בו כדי למצות דרכים נוספות לא ומדן הנזקים שיכול ונגרמו לה, אף אם נגרמו על ידי מערכות אחרות. Elbex מוסיפה על כך ומדגישה, כי הדו"ח שהגישה Urmet מתייחס למערכת המפרה שהותקנה במגדלי W בלבד ולא למערכות מפרות אחרות, כגון אלו שהותקנו בפרויקט סביוני רמת אביב ולכן אין להיתלות בו. עוד מדגישה Elbex, כי הכינוי של המערכת המפרה אינו רלוונטי לשאלת החבות ואומדן הנזקים, אלא רכיבי הגדרות היצרן, בכלל זה, כל מערכת שיש בה PC Concierge Switchboard. מכאן מבקשת Elbex ללמוד , כי רק על פי תיאור רכיבי המערכות, ניתן יהיה ל אמוד את היקף ההפרות שבוצעו וכל עוד לא יוגשו המסמכים שיאפשרו לברר עובדות אלו, לא יהא בידה להגיש את ראיותיה ביחס לסוגיית הנזק.
עיקרי טענות Urmet
Urmet התנגדה לבקשת Elbex. לגישתה, הדיון בשאלת החבות גידר את הנזק שניתן לפסוק בהליך זה למערכת מסוג Ipervoice בגרסה החצי-מלאה בלבד וקביעה זו אושרה על ידי בית המשפט העליון. משכך, סבורה Urmet כי היא מילאה אחר חובת הגילוי המוטלת עליה בעצם הגשת הדו"ח מטעמה ביום 2.1.18, בהתאם לצו מתן החשבונות שניתן כנגדה - המפרט את מספר המערכות המפרות מסוג זה שיוצרו, הוצעו למכירה ונמכרו, על מחיריהן, מועדי רכישתן, ההכנסות, הרווחים וכל טובות ההנאה שהופקו מהן, בצירוף אסמכתאות ותצהיר רואה החשבון שלה.
Urmet הדגישה, כי אין ל קבל את ניסיונה של Elbex ל כלול בשאלת הנזק גם מערכות אחרות שלא נדונו בפסק הדין החלקי ושלא נכללו בחזית המחלוקת שתוארה בכתב התביעה, כדוגמת מערכת ה- Ipervoice בתצורתה המלאה, או מערכות מסוג HRB ו- Digivoice. Urmet מדגישה , כי המערכת שהותקנה בפרויקט W Boutique היא מערכת מסוג HRB, כפי שניתן ללמוד גם מתצהירו של מר נ' גרבר מיום 5.1.12, בו הובהר כי המערכת שהציעה Urmet להתקין באותו פרויקט הייתה מסוג HRB וכן כי המערכת שהותקנה בפרויקט סביוני אביב הייתה מסוג Digivoice.
Urmet שבה והדגישה כיצד בפסק הדין החלקי היא חויבה להגיש דו"ח המפרט את מספר המערכות המפרות שיוצרו, הוצעו למכירה ונמכרו, מחיריהן והתאריכים בהם נקנו וכן ההכנסות והרווחים וטובות ההנאה שהופקו מהן. דו"ח זה , שהוגש כנזכר ביום 2.1.18, ערוך כתצהיר מאת רו "ח א' נחמיאס ו נתמך במסמכים שצורפו לו. לשיטת Urmet, מדובר בדו"ח ממצה, שלא נסתר ולא ניתן לשלול את מהימנות נתוניו בהבל פה. כן סבורה Urmet שהמסקנה הנלמדת מהדו"ח לפיה רק מערכת מפרה אחת הותקנה במגדלי W והוסרה לאחר מכן, מבלי שהופקו ממנה רווחים - משקפת את גישתה למן תחילת ההליך, לפיה לא נגרם לElbex כל נזק . לכן , נטען, כי הבקשה הנוכחית מצדה עולה כדי ניסיון לפתוח מחדש את הדיון בשאלת החבות , על מנת להכניס לגדר י התביעה מערכות מסוגים אחרים שלא נקבע כי ה ן מפר ות את זכויות Elbex. Urmet סבורה , כי התנהלות Elbex עולה כדי ניצול לרעה של הליכי המשפט ו בחוסר תום לב, משכלל המידע הנדרש הועבר אליה זה מכבר.
לפיכך ועל מנת ליצור וודאות דיונית, מתבקשות הוראות כי המשך הדיון יתמקד במערכת ה- ipervoice בגרסה החצי-מלאה בלבד; כי התצהיר שהוגש על ידי מר נחמיאס ממלא אחר צו מתן החשבונות; כי על Elbex להודיע אם היא עומדת על תביעת ה לנזקים וככל שכ ך, להורות לה להגיש ראיותיה בהתבסס על התצהיר והחשבונות שהוגשו על ידי Urmet בהתאם להחלטה מיום 27.10.17.
בגדרי בקשה מס' 103, עתרה Urmet למתן צו המורה לElbex לגלות מסמכים מסוימים ולהשיב על שאלון. בשאלון מטעם Elbex נכללו 3 דרישות. בדרישה מס' 1, ביקשה Urmet כי Elbex תפרט את הגורמים הנוספים אליהם פנתה במכתבי התראה, את המועדים בהם נשלחו ומהן המערכות אשר נטען לגביהן שהן מפרות ובגינן נשלחו מכתבי ההתראה וכיצד נודע לה כי הגורמים שאליהם נשלחו מכתבי ההתראה התעניינו במערכותיה של Urmet. בדרישה מס' 2, דרשה Urmet כי Elbex תפרט את הפניות שנעשו מטעמה, בכתב או בעל פה, כלפי גורמים שלישיים, בטענה כי מערכות Urmet מפרות את הפטנט. כן נדרשה Elbex לצרף אסמכתאות של המסמכים הרלוונטיים לדרישה זו. בדרישה מס' 3, ביקשה Urmet כי Elbex תבהיר, אילו מערכות של Urmet נבדקו על ידי מומחים מטעמה, על מנת לבחון קיומה של הפרה ובאילו פרויקט ים. נוסף על אלו, דרשה Urmet כי Elbex תגלה את כלל התכתבויותיה ומגעיה, בכתב או בעל-פה, עם גורמים שלישיים ביחס למערכות Urmet, או ביחס לטענה כי מערכות Urmet מפרות את הפטנט, לפני או לאחר ההליכים המשפטיים המתנהלים בין הצדדים, לרבות ביחס לפרויקט W; כל מסמך המעיד על התעניינות או הזמנה של מערכות Urmet מצד צדדים שלישיים ומכלול דוחות הבדיקה שערכו מומחים מטעם Elbex שבדקו מערכות של Urmet.
Urmet סבורה , כי דרישותיה רלוונטיות לבירור היקף הנזק שיכול כי נגרם לה כתוצאה מפניותיה של Elbex לגורמים שלישיים, בגדרו יש לעמוד, בין היתר, על מספר הפרסומים שנטען כי בוצעו. כן מבהירה Urmet שהפירוט ביחס לבדיקות שבוצעו מטעמה של Elbex, רלוונטי להוכחת הטענה כי Elbex פנתה לצדדים שלישיים ביחס למערכות שאין להן קשר למערכת המפרה.
Elbex, מנגד, מתנגדת לבקשה לגילוי מסמכים ולמענה על שאלונים שהגישה Urmet. לגישתה, בקשת Urmet מתייחסת למידע ולמסמכים הנדרשים לתביעת הדיבה, מבלי שזו החלה להתברר ומבלי שניתנה כל החלטה שיפוטית המייחסת לה ביצוע של עוולת לשון הרע כלפי Urmet. עוד טוענת Elbex, כי המידע שמבקשת Urmet אינו רלוונטי, בהינתן שתביעת Urmet עוסקת במערכת שהותקנה בפרויקט W ומכונה HRB, בעוד שדרישת המידע מתייחסת למערכת Ipervoice. Elbex הוסיפה על כך וטענה, כי המידע המבוקש הוא מידע עסקי רגיש ובהינתן כי בין הצדדים קיימת תחרות עסקית עזה, חשיפתו עלולה לפגוע בה קשות. במיוחד כך, לנוכח סיכוייה הקלושים של תביעת Urmet, לנוכח שנקבע כי מערכת של Urmet שהותקנה בפרויקט W אכן הפרה את הפטנט של Elbex ולנוכח הצעה קודמת של בית המשפט למחיקת תביעת Urmet.
בתשובה, Urmet סבורה , כי אין ממש בהתנגדותה של Elbex ביחס למסמכים והשאלות מושא הבקשה. ביחס לטענה בדבר זהות המערכת, מבהירה Urmet כי תביעתה אינה מוגבלת לסוג מערכת כזה או אחר. ביחס לטענה כי לא הוכרעה חבותה של Elbex, מבהירה Urmet, כי אין בכך כדי לשלול את זכותה לעתור לגילוי מסמכים ולמענה על שאלונים.
דיון והכרעה
בישיבה שנערכה מלפניי ביום 31.10.19, הודיע ב"כ Elbex כי הוא חוזר בו מבקשתו לגילוי המסמכים הנוגעים לגרסה הראשונה של מערכת Ipervoice, מערכת ה- Digivoice ומערכת ה- HRB והפנה לרשימה המכילה את הפרויקטים שבהם נטען כי הותקנה המערכת המפרה ולגביהם מבוקש גילוי המסמכים (ראו נספח א' להודעת Urmet מיום 6.11.19, בגדר בקשה מס' 104). Urmet, מצדה, הבהירה כי בשלב החבות גילתה את רשימת כל הפרויקטים, גם אלו שהותקנו בהם מערכות אחרות שלא נמצאו כמפרות וזאת בהתאם לבקשת Elbex שהתייחסה לגילוי "כל מערכות האינטרקום – טלוויזיה" מתוצרתה. לכן, לגישת Urmet, מדובר בניסיון נוסף להכליל בגדרי הדיון מערכות שלא נקבע כי הן מפרות.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, בפסק הדין החלקי ובהחלטה בערעור ולאחר שבחנתי את מכלול נסיבות העניין – שוכנעתי כי יש לדחות את בקשת Elbex ולקבל בחלקן את בקשות Urmet.
בקצירת האומר, אציין כי בפסק הדין החלקי ובהחלטות שניתנו בגדרי החלטת הערעור, נתחמה מסגרת הדיון עת נקבע כי הפרת זכויותיה של Elbex בפטנט נעוצה במערכת ה- Ipervoice בגרסתה החצי מלאה בלבד. לא ראיתי סמכות או מקום המאפשרים להוסיף ולדון בתיחום ברור זה. לפיכך, מסגרת הגילוי - שתכליתה לאמוד את היקף הנזק שנגרם כתוצאה מאותה מערכת בלבד - תתוחם אף היא לאותה הפרה שנקבעה. ביחס לבקשת Urmet לגילוי מסמכים ולמתן צו למענה על שאלונים, מצאתי את דרישותיה כרלוונטיות למסגרת המחלוקת הניטשת בתובענה שהגישה כנגד Elbex ולכן קיבלתי אותה בחלקה, בכפוף לזכותה של Elbex להשחיר פרטים וסודות מסחריים. ככל הצורך תשמר זכות הצדדים להוסיף טענות בנושא לאחר שמסמכים שנטען לגביהם חיסיון יימסרו לעיוני . בקשת Urmet למתן הוראות בדבר המשך ניהול ההליך, התקבלה בחלקה והתייתרה במרביתה.
אבאר להלן את הנימוקים שביסוד מסקנותיי.
חובת גילוי מסמכים משתרעת על כל מסמך שעשוי לשפוך אור על המחלוקת הטעונה הכרעה, בין אם הם "מועילים" ובין שהם "מזיקים" ובלבד שהמידע נמצא בידיו, או בשליטתו של בעל הדין (ר' הוראות תקנות 112 ו- 114 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ; רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' איזנברג (1.11.2005)). העיקרון המרכזי הוא כי משפט אזרחי מתנהל "בקלפים גלויים", במטרה להבטיח את חשיפת האמת , את היעילות הדיונית, את הזכות להליך ראוי והוגן ואת השוויון בין בעלי הדין (ר' רע"א 4627/14 פז חברת נפט בע"מ נ' דיעי (10.11.2014); רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ (14.8.2005); רע"א 4249/98 סוויסה נ' הכשרת הישוב-חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (1) 515, 520)).
חובת גילוי המסמכים והמענה על שאלונים, איננה חובה מוחלטת והיא כפופה לשני מבחנים מצטברים.
המבחן הראשון, מחייב כי תימצא רלוונטיות בין המידע שגילויו מבוקש לבין המחלוקת שביסוד התובענה. די ברלוונטיות עקיפה העשויה להקים יסוד סביר להתגבשותה בהמשך ההליך, או כדי לסייע לקו חקירה אפשרי (ר' ע"א 6746/13 מטאנס נ' ח'ורי (09.10.2013)). לשם כך, מותר אף לעתור לגילויים של מסמכים מסוג מסוים, ככל שמדובר במסמכים שעל פי הנסיבות קיים סיכוי סביר שהם קיימים ובלבד שהבקשה ממוקדת ואינה עולה כדי מסע דיג חסר הבחנה (ר' רע"א 11126/08 ‏ לבייב נ' רפאלי (7.5.09); רע"א 3059/12 שדורי פרסומות מאוחדים מדיה (2003) בע"מ נ' רשות השידור (1.7.2012)).
המבחן השני, מחייב כי לא יהא בגילוי המידע כדי להכביד על בעל הדין במידה בלתי סבירה (ר' רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו(5) 193 (2002); ע"א 40/49 כיאט נ' כיאט, פ"ד ג' 159,162)). יצוין, כי לא די בטענה בעלמא לפיה הגילוי המבוקש מכביד. הנטל להוכחת קיומה של הכבדה מוטל על הטוען ו עליו להבהיר את הקושי, כפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה (ר' רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ (15.10.2008)).
יסודות הרלוונטיות וההכבדה, מקיימים ביניהם יחס המכונה כ- "מקבילית כוחות". ככל שמידת ההכבדה גדולה יותר, יש להקפיד על בחינת הרלוונטיות של הגילוי וכן להיפך (ר' רע"א 8019/06 ידיעות אחרונות בע"מ נ' מירב לוין (13.10.2009)).
ומן הכלל אל הפרט;
בקשת Elbex
עיון בכתב התביעה, בפסק הדין החלקי ובהחלטה בערעור, מוביל למסקנה כי מסגרת המחלוקת נתחמה לכדי הפרת Urmet את זכויותיה של Elbex בפטנט, שמקורה במערכת ה- Ipervoice בגרסתה החצי-מלאה בלבד. מערכות אחרות, חורגות אפוא ממסגרת מבחן הרלוונטיות ולכן אין להיעתר לבקשה לגילוי פרטים הנקשרים אליה ן.
כך, בסעיף 21 לכתב התביעה, צוין, כי : "... נודע לתובעות כי הנתבעת 2 מייבאת, מציעה, מוכרת... מערכת וידאו אינטרקום... המכונה Ipervoice System, שדומה למערכת המפרה של הומנט קום". וכן בסעיף 22 לכתב התביעה: "מערכת Ipervoice System מפרה את הפטנט הן הפרה מילולית והן על דרך נטילת עיקר האמצאה ". גם בחוות הדעת שצורפה לכתב התביעה, צוין כי השאלה לגביה התבקש לחוות דעתו היא "האם המוצר של המשיבות, המכונה Ipervoice System מפר את פטנט מס' 159730 ". בהמשך, בסעיף 23, ציינה Elbex כי " יתכן שיש לנתבעות מערכות נוספות שמפרות את הפטנט. הנושא נבדק כעת... על מנת שלא להתעכב וכדי לעצור מהר ככל שניתן את נזקי ההפרה מוגשים ההליכים לגבי "Ipervoice System". התובעות שומרות לעצמן את הזכות לתקן את כתב התביעה ולהוסיף להליכים מערכות מפרות נוספות, ככל שיתגלו".
בפסק הדין החלקי, נקבע, כנזכר, כי מערכת Urmet מפרה את הפטנט, ניתן צו מניעה ביחס אליה ונדרש דו"ח ערוך כתצהיר, המפרט את : "מספר המערכות המפרות שיוצרו, הוצעו למכירה ונמכרו, מחיריהן והתאריכים שבהם נקנו, ההכנסות, הרווחים וכל טובת הנאה שהפיקו מהן הנתבעות". הביטוי "מערכת הנתבעות", לגביה נקבע כי היא מפרה את הפטנט, הוגדרה בפס' 2 לפסק הדין החלקי, כזו הלשון: "...המערכת Ipervoice מתוצרת נתבעת 1 (להלן: אייפרוויס או מערכת הנתבעות)... ".
קביעה דומה הובאה בהחלטה בערעור, לפיה:
"מובהר בזה כי פסק הדין אינו חל על הגרסה הראשונה (המערכת המלאה) אלא על הגרסה החצי-מלאה נשוא כתב התביעה, כמתואר כנספחים לחוות דעתו הראשונה של פרו' שביט, וכפי שמובהר גם בסעיף 7 בעמודים 8-9 לפסק הדין, שם מבהיר בית המשפט כי המערכת המלאה "אינה ממין העניין בתיק זה"".
דברים נכוחים אלו אינם מותירים מקום לספק כי היקף ההפרה שביסוד פסק הדין, נתחם מפורשות לכדי ההפרה שמקורה במערכת ה- Ipervoice בגרסתה החצי מלאה.
כזכור, ביום 29.3.12, הורה בית המשפט כי הדיון בשאלת הנזק יתקיים לאחר הדיון בשאלת החבות. משנמצא כי האחריות נתחמה מפורשות לכדי ההפרה הנעוצה במערכת ה- Ipervoice בגרסתה החצי מלאה בלבד - אין רלוונטיות לגילויים של מסמכים העוסקים במערכות אחרות, או בפרויקטים בהם לא הותקנה המערכת המפרה. הצו כפי שכבר ניתן כולל את ההתייחסות המתבקשת למערכת המפרה כהגדרתה ולפרויקטים שבהם הותקנה . אני סבור כי תצהירו של רו"ח נחמיאס עונה על דרישת גילוי המסמכים ומענה על שאלונים מטעם Elbex, ביחס למערכת המפרה בלבד, משהוא כולל, בין היתר, התייחסות למספר המערכות המפרות שיוצרו, הוצעו למכירה ונמכרו, מחיריהן והתאריכים שבהם נקנו, ההכנסות, הרווחים וכל טובת הנאה שהפיקו מהן הנתבעות. הכל, כפי שנקבע בעמ' 49 לפסק הדין החלקי.
שוכנעתי כי היקף גילוי זה, עולה בקנה אחד אף עם פירוט המסמכים שהתבקשו בגדרי הבקשה לגילוי המסמכים ולמענה על שאלונים, בהתאמה למסגרת המחלוקת המתייחסת למערכת המפרה בלבד . לא הוכח כיצד העמקה מתבקשת ברשימת הפרויקטים עולה בקנה אחד עם חזית המחלוקת כפי שהוגדרה, עם הצו שניתן בפסק הדין החלקי ועם יישומו.
לעת דיונית זו, אין בידי לקבל את טענת Elbex לפיה בשלב החבות צרפה Urmet רשימת פרויקטים בהם הותקנה המערכת המפרה, באופן המלמד כי אין ממש בטענתם לפיה המערכת הותקנה בפרויקט W בלבד (ראו נספח ג' להודעת Elbex מיום 7.11.19) . לא נסתרה טענת Urmet לפיה רשימת הפרויקטים הרחבה, צורפה במענה לדרישת Elbex לגילוי רחב של כל מערכות האינטרקום-טלוויזיה מתוצרתה וכן כי בגוף הרשימה צוין במפורש כי המערכת המפרה הותקנה בפרויקט W בלבד (ראו פס' 6 לתגובת Urmet מיום 7.11.1 9 וכן נספחים א'-ג' להודעתה זו). לאור ההתייחסות להיקף הפרישה של המערכת המפרה בתצהירו של רו"ח נחמיאס , נשמרות זכויות וטענות הצדדים ובכלל זה זכותה של Elbex ל הוסיף ולחקור בנושא בגדרי החקירה הנגדית.
אומנם, אין בידי לקבל את טענתה הכוללנית של Urmet לפיה Elbex מיצתה את זכותה לעתור לגילוי המסמכים. משנקבע דיון נפרד בסוגיית הנזק ובהינתן כי תכליתו של גילוי המסמכים היא, בין היתר, להבטיח את חשיפת האמת – יש לאפשר השלמת הליכים מקדמיים ככל שהמסמכים שגילויים מתבקש עשוי לסייע באומדן הנזקים שנגרמו לElbex כתוצאה מהמערכת המפרה . אולם, אין בידי לקבל את עמדת Elbex לפיה יש לכלול בהליך גילוי המסמכים גם מסמכים אחרים הנקשרים למערכות אחרות, בטענה כי יכול שגם מערכות אלו הסבו לה נזקים. הדיון בסוגיית הנזקים כפי שיתקיים מלפניי בגדרי תובענה זו, עוסק בנזקים שנגרמו בעטיה של המערכת המפרה בלבד. כל טענה אחרת תחרוג מחזית המחלוקת ותעמוד בניגוד להוראות שבפסק הדין החלקי ו בהחלטה בערעור.
מקובלת עליי עמדתה העקרונית של Elbex לפיה לא ניתן לשלול, רעיונית, כי מערכות אחרות מפרות אף הן את הפטנט, בין היתר, בכך שיש בהן רכיבים המוגנים בפטנט וזאת אף אם זכו לכינוי אחר. ברם, משמסגרת הדיון שמלפניי צומצמה לכדי המערכת המפרה בלבד – היא מערכת ה- Ipervoice בגרסתה החצי מלאה בלבד, לא ניתן ל הכליל במסגרת הדיון שנותר בשאלת הנזק מערכות אחרות, מבלי שכבר נקבע כי הן מפרות את זכויותיה של Elbex.
בקשת Urmet
אני סבור כי יש לקבל את עיקר בקשת Urmet לגילוי מסמכים ולמתן צו למע נה על שאלונים. הוראת תקנה 114 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מורה כי:
"114. מסמך שנזכר בכתבי טענותיו של בעל דין או בתצהיריו, רשאי בעל דין אחר לדרוש ממנו, בכל עת, בכתב לפי טופס 13, שיראה לו או לעורך דינו את המסמך לעיון ולהעתקה".
בפסקה 33 בכתב התביעה שהגישה Elbex כנגד Urmet, ציינה Elbex, כי: "מכתבי התראה נשלחו גם אל אפריקה ישראל בע"מ, דניה סיבוס בע"מ וגורמים נוספים שהתעניינו ברכישת המערכות המפרות, הזמינו, רכשו או התקינו אותן... " (הדגשה הוספה - א' י').
בשונה מבקשת Elbex, לגביה נקבע כי מסגרת הדיון נתחמה וצומצמה לאומדן הנזק הנובע מהמערכת המפרה בלבד, המסמכים המבוקשים בבקשת Urmet, מתייחסים במישרין למכתבי ההתראה הנזכרים בפסקה 33 הנ"ל ולכן קמה זכות העיון בהם, מכוח תקנה 114 בתקנות. בכלל מסמכים אלו, תיעוד ופירוט מתבקש ביחס לפניותיה ומגעיה של Elbex עם צדדים שלישיים, בקשר למערכותיה של Urmet, פירוט בדבר זהות הגורמים שעמם התקיימו מגעים בנושא זה והאופן בו נודעה לElbex זהותם של אותם גורמים וכן דוחות הבדיקה של מומחים מטעם Elbex המתייחסים למערכות Urmet. בגוף מכתב ההתראה, צוין כי Elbex נסמכת על "חוות דעת של מומחים מובילים בתחום מערכות וידאו אינטרקום" ולכן מתקיימת זיקה ישירה גם ביחס לבקשת Urmet לעיין בדוחות הבדיקה של מומחי Elbex.
יש ממש בטענת Elbex לפיה עילת התביעה של Urmet נעוצה , כנוסח כתב התביעה, ב- "מכתב האיום, אשר נשלח ע"י הנתבעות [Elbex – א' י'] ללקוחות התובעות בפרויקט הבנייה W boutique... במכתב זה הזהירו הנתבעות את לקוחות התובעות [Urmet – א' י'] לבל יירכשו מהתובעות מוצר שהציעו להם, וזאת מבלי לכלול במכתב זיהוי של מוצר ספציפי או הגדרות של רכיבים... מכתב האיום מציג למצער ארבעה מצגים כוזבים...המערכת... נבדקה על ידי מומחי הנתבעות... המערכת... היא המערכת בגינה הוגשה תביעת ההפרה... המערכת... דומה למערכת שהוגדרה כמפרה... התקנת המערכת... עלולה לחשוף את לקוחות התובעות לתביעת הפרה". מכאן, שמכתבים והתכתבויות נוספות, ככל שקיימים, חורגים ממסגרת המחלוקת שנתחמה בכתבי הטענות. עם זאת וכפי שציינתי, בהינתן כי מדובר במסמכים שנזכרו במפורש בכתבי הטענות, רשאית Urmet לעיין בהם (השוו: רע"א 494/16 ‏ הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עזר (19.5.16) , בפס' 6.א.; רע"א 3389/12 ‏ פלוני נ' בנק הפועלים בע"מ (5.8.12), בפס' 5 ).
כנזכר, בהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת, אף אם מדובר ברלוונטיות עקיפה העשויה לסייע לקו חקירה אפשרי (ראו רע"א 2534/02‏ שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ (27.6.02) ; ע"א 6746/13 הנ"ל). המסמכים והשאלות כמבוקש בבקשת Urmet, בכללם - תיעוד ופירוט מתבקש ים ביחס לפניותיה ו למגעיה של Elbex עם צדדים שלישיים בקשר למערכותיה של Urmet, פירוט בדבר זהות הגורמים שעמם התקיימו מגעים בנושא זה, האופן בו נודעה ל Elbex זהותם וכן דוחות הבדיקה של מומחים מטעם Elbex המתייחסים למערכות Urmet - נקשרים לסוגיות שבמחלוקת הניטשת בתביעתה והם עשויים לסייע לקו חקירה אפשרי .
אין בידי לקבל את טענת Elbex לפיה דין הבקשה להידחות משמדובר בתובענה שטרם החלה להתברר ומשלא נקבעה כל חבות בנושא . מבלי לקבע כל מסמרות ביחס לתוצאות תובענת Urmet, או ביחס לסיכוייה, אין בטענות אלו כדי לגרוע מחובת הגילוי וקיים קושי לגרוס כי סיכויי התובענה נמוכים כדי כך שיצדיקו הימנעות מחשיפת מסמכים הנזכרים בכתבי טענות. ככל שתובענת Urmet אכן תידחה ומבלי להביע כל עמדה ביחס לכך, תימצא תרופתה של Elbex בפסיקת הוצאות הולמת.
ביחס לטענת Elbex לפיה המידע המבוקש כולל מידע עסקי רגיש שחשיפתו עלולה לפגוע בה, רשאית Elbex להשחיר את הנתונים המסחריים המוצגים במסמכים אלו טרם העברתם לעיונה של Urmet. ככל שתוותר מחלוקת ביחס להיקף ההשחרה – החלטה משלימה תתקבל לאחר שאעיין במסמכים. הצדדים יודיעו בהתאם.
סוף דבר
ביתרת טענות הצדדים לא מצאתי כדי לשנות ממסקנותיי ולאור המקובץ, בקשת Elbex לגילוי מסמכים ולמתן צו למענה על שאלונים - נדחית בזאת; בקשת Urmet לגילוי מסמכים ולמתן צו למענה על שאלונים - מתקבלת בחלקה , במובן זה ש Elbex תיענה לבקשת Urmet, תוך השחרת הנתונים המסחריים המוצגים במידע המבוקש, ככל שאכן מוצגים בו וזאת בתוך 7 ימים ממועד החלטתי זו. בהינתן התוצאה אליה הגעתי, התייתרה בקשת Urmet ביחס למסגרת ההליך.
אני סבור כי טרם ניתן לסתום את הגולל על האפשרות כי יושג הסדר פשרה מהותי או דיוני בין הצדדים . בנסיבות אלו ולעת זו , ראיתי לנכון להימנע מפסיקת הוצאות התואמת את תוצאת הדיון בבקשות ואתייחס לנושא ככל הצורך בגדרי פסק הדין.
תצהירי הצדדים יוגשו במועדים שנקבעו בהחלטתי מיום 10.11.19.
לידיעת הצדדים.
ניתנה היום, י"א כסלו תש"פ, 09 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.