הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פש"ר 64732-06-17

מספר בקשה:10
לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

המבקש

נריה נהרי (החייב)
ע"י ב"כ עו"ד ממשרד אהוד פורת ושות' (לצורך בקשה זו)

נגד

המשיבים

  1. עו"ד מרדכי מיכאלי (המנהל המיוחד)
  2. כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

לפניי בקשת החייב למתן היתר לניהול הליך, להגשת תביעה ביחד עם הוריו.

התביעה שמבוקש להגיש היא תביעה לביטול הסכם לרכישת 3/10 בדירה בפתח תקווה, שנחתם בין המוכר, עו"ד פלהיימר ( המוכר), לבין החייב ביום 28/7/13 ( להלן: הנכס, הסכם המכר ועסקת המכר , בהתאמה).

מעיון בנסח רישום המקרקעין נמצא כי עסקת המכר מול החייב לא הסתיימה ברישום; גם העסקה מכוחה רכש המוכר את הזכויות מאת הבעלים הרשום לא הסתיימה ברישום ורשומה לטובתו הערת אזהרה בלבד.

מבוקש לתבוע את המוכר וכן, את עוה"ד שייצג את המוכר בעסקת המכר, בטענה לרשלנות (להלן שניהם יחדיו, עורכי הדין).

בעניין הסכם המכר הנ"ל התנהל כבר הליך במסגרת ה"פ 14009-07-16, שבו החייב ביחד עם רוכשים נוספים של זכויות בחלקי הנכס, תבעו את עורכי הדין ונתבעים נוספים ( ההליך הקודם). בהליך הקודם ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים שלפיה שרשרת העסקאות בנכס תוכר כבעלת תוקף מחייב; המוכר ישלם את מלוא התמורה לבעלים הרשום ממנו רכש את הזכויות בנכס; וכן ימציא לרוכשים ממנו וביניהם, כאמור, החייב ( הרוכשים) את המסמכים הנדרשים לרבות יפוי כח בלתי חוזר לצורך השלמת רישום הזכויות על שמם עד 31/12/16 . עוד נקבע כי זכויותיהם של הבעלים הרשום וכן זכויות הרוכשים, המגיעות להם לפי כל דין ובהתאם להסכמים שנחתמו, שמורות (פסק הדין ניתן ביום 25/7/16, להלן: פסק הדין).

לטענת החייב המסמכים הדרושים לפי פסק הדין לא הומצאו ע"י המוכר.

עוד לפי הטענה, הוריו של החייב מימנו את רוב התמורה ששולמה ע"י החייב לרכישת הזכויות בנכס. לצורך כך נטלו ההורים משכנתא על דירת מגוריהם ונחתם בינם לבין החייב הסכם הלוואה מיום 22/7/13 ע"ס של 1,350,000 ₪ ( הסכם ההלוואה).
בין היתר נקבע בהסכם ההלוואה כי זו תוחזר באמצעות תשלום תשלומי המשכנתא שנטלו ההורים במשך 48 חודשים מיום החתימה על ההסכם. כמו כן, לצד זאת נקבע בהסכם ההלוואה כדלקמן:

"5. מוסכם בין הצדדים כי ככל וחלילה צד ב' [החייב - י' ב'] לא ישלם את תשלומי המשכנתא החודשיים כאמור לעיל סעיפים 3-4, הרי שהזכויות במקרקעין ברח' הרצל 8 פתח תקוה יועברו לצד א' [ההורים - י' ב'] , וצד ב' יחתום על כתב המחאת זכות לטובת צד א'."

יש לציין כי הורי החייב הגישו תביעת חוב על סכום ההלוואה מכוח הסכם ההלוואה והמשכון שנרשם לטובתם בהמשך להסכם ההלוואה (תביעת החוב על הסכם ההלוואה שצורף לה, צורפו כנספח 6 לבקשה).

לפי הטענה בבקשה שלפניי, על אף פסק הדין בהליך הקודם כמתואר לעיל, לא קיים המוכר את הנדרש ממנו והזכויות לא נרשמו על שמו של החייב. בהמשך לכך, ברצון החייב (כבעל הזכויות על פי הסכם המכר) והוריו (כמי שמימנו את מרבית העסקה), להגיש את התביעה כנגד המוכר ובא כוחו. מכאן בקשה זו.

יצוין כי החייב צירף לבקשה פרוטוקול דיון בתיק פש"ר (מרכז) 4455-04-19 נעים נ' פלהיימר, שנפתח ע"י נושה כנגד המוכר ובמסגרתו ניתן צו כינוס לנכסי המוכר ואף מונה מנהל מיוחד, עו"ד גמרסני. ב"כ החייב ציין כי לאחר שיינתן ההיתר לניהול ההליך, יפנה גם לקבל את היתר בית המשפט בתיק הפש"ר של המוכר.

המנהל המיוחד סבור כי אין להיעתר לבקשה. לטענת המנהל המיוחד, נסיבות הסתבכותו של החייב נגועות בחוסר תום לב, התנהלותו בהליך אינה תקינה ובקשתו אף מהווה ניסיון להברחת נכסים מנושיו שכן מבוקש לבטל את הסכם מכר לגבי הנכס שבידי החייב ו לצורך העברת התמורה להוריו, שלפי הטענה מימנו את עיקר העסקה. עוד ציין המנהל המיוחד כי טענת החייב שלפיה הנכס שייך למעשה להוריו עלתה לראשונה בבקשה זו. בנוסף, המנהל המיוחד סבור כי משעה שהמוכר מצוי בהליך פש"ר אין בתביעת החייב כדי לסייע בידו ואילו התביעה כנגד עוה"ד שייצג את המוכר אינה מבוססת דיה. יחד עם זאת ולצד האמור, המנהל המיוחד ציין כי לא יתנגד לבקשה בכפוף להתחייבות הורי החייב לשאת בכל הוצאות ההליך ובכפוף לכך שמלוא הכספים יועברו לקופת הכינוס.

הכנ"ר הצטרף לעמדת המנהל המיוחד. עוד ציין כי מבוקש כי בכל מקרה הכספים שיתקבלו אצל החייב בהליך המבוקש (ככל שיתקבלו) יועברו לקופת הכינוס ולאחר מכן, יוכל כל מי שירצה בכך לטעון במסגרת הליך הפש"ר שהכספים אינם מוקנים לקופת הכינוס; וכי מעמדם של ההורים כנושים מובטחים מוטל בספק לאור המידע המצוי בידי הכנ"ר.

החייב עמד על בקשתו הן בתגובה לעמדת המנהל המיוחד והן בתגובה לעמדת הכנ"ר. החייב כפר בטענות המנהל המיוחד והוסיף כי משמעות המחאת הזכויות להוריו הוסברה להם רק לאחר קבלת הייצוג על ידי עורך הדין לצורך הגשת התביעה שאותה מבוקש להגיש; וכי למעשה, הגשת התביעה מקטינה את מצבת החובות בהליך הפש"ר. עוד טען החייב באשר לסוגיית המחאת הזכויות להוריו וכי אין במטרה להשיא את קופת הכינוס כדי להקנות לו את הזכויות בנכס, לאחר שאלה הומחו להוריו כדין לפי הסכם ההלוואה.

לתגובה מיום 17/6/20 צורף תצהיר הוריו של החייב ובו התחייבותם לשאת במלוא ההוצאות בגין ההליך המבוקש.

יצוין כי החייב ביקש ליתן החלטה בדחיפות מחמת חשש לטענת התיישנות בשים לב למועד עריכת הסכם המכר (27/ 7/13). אעיר (מבלי שיש בכך, כמובן, כדי לקבוע דבר) כי ספק אם יש מקום לטענה בין היתר, משעה שמדובר גם בהפרה של פסק הדין המוסכם שניתן בשנת 2016 .
אעיר עם זאת, כי כבר עם הגשת הבקשה, ביום 9/6/20, ניתנה החלטתי בה, בין היתר, הובהר לחייב כי פנייתו המאוחרת בבקשה זו למתן היתר, עלולה לעמוד לו לרועץ נוכח סד הזמנים הצפוף.

מכל מקום, סבורני כי ללא קשר להתנהלותו של החייב בהליך, ככל שאין המנהל המיוחד מבקש לפעול בעניין במקומו של החייב, אין לשלול מהחייב את אפשרות התביעה. על פניו, מבלי לקבוע מסמרות או לכבול את שיקול דעת הערכאה שתידון בהליך שיוגש לגופו (אם יוגש), תביעת החייב כנגד עורכי הדין אינה משוללת יסוד. וממילא יש בתנאים כפי שציין הכנ"ר, כדי להבטיח את זכויות הנושים בכספים ככל שיתקבלו כספים בתביעה.
התנאים למתן ההיתר כאמור בעמדת הכנ"ר המקובלים על בית המשפט הם: התחייבות הוריו של החייב לשאת במלוא הוצאות ההליך (כאמור, צורף תצהיר בהקשר זה); ובכפוף לכך שהסכום שיתקבל אצל החייב או הוריו (ככל שיתקבל) כתוצאה מהתביעה, יופקד בקופת הכינוס ולאחר מכן, יוכל כל מי שירצה בכך לטעון במסגרת הליך הפש"ר שהכספים אינם מוקנים לקופת הכינוס.

למותר לציין כי הורי החייב רשאים להגיש תביעה ללא צורך באישור בית המשפט של פש"ר. עם זאת, תוקף המחאת הזכויות בנכס מהחייב להוריו לפי הסכם ההלוואה, ככל שדרוש, הוא עניין להכרעת בית משפט של פש"ר. כאמור, הורי החייב הגישו תביעת חוב. נראה על פניו, כי הפעולה בשני המסלולים אינה קוהרנטית. מכל מקום, אין בהחלטתי זו כדי לקבוע דבר בעניין זה. תביעת החוב צריך שתוכרע כדין ע"י המנהל המיוחד.

בכל הקשור לחייב, המנהל המיוחד (וגם הכנ"ר) לא ביקשו לממש את זכות התביעה בגין הפרת הסכם המכר כמו גם הפרת פסק הדין בהליך הקודם, לטובת השלמת ביצוע העסקה והעברת הזכויות ע"ש החייב. ספק אם יש לכך מקום מבחינה מעשית בנסיבות העניין, בשים לב חלקו של החייב בנכס לפי ההסכם (3/10) , העובדה שהמוכר מצוי בהליך פש"ר והמורכבות הנובעת מכך שעל פניו לאור המצב הרישומי, המוכר לא השלים את חיוביו כלפי הבעלים ואינו זכאי כלפי הבעלים להירשם כבעל הזכויות בנכס או להעברת הזכויות לצדדים שלישיים (הרוכשים) . מכל מקום לא ראיתי שנעשה בירור כלשהו בעניין זה עם הבעלים של המקרקעין ולא נמסר כל מידע בעניין ע"י מי מהצדדים. נדמה כי בירור זה ראוי שיעשה.

לא התבקש גם לפעול במקום החייב לצורך השבת הסך ששולם בתמורה לרכישת הזכויות בנכס (הוא ההליך שבו מבקש החייב לנקוט). לטענת החייב שילם לצורך רכישת הזכויות 1 מיליון ₪ (וכאמור, לטענתו, עיקר הסכום ניתן ע"י הוריו).

אציין כי לא ברור לבית המשפט מדוע לא יפעל המנהל המיוחד לכל הפחות, לצורך הגשת תביעת חוב על הסך של 1 מיליון ₪ ששולם בתמורה לנכס לפי הסכם המכר, בתיק הפש"ר המוכר. יש מקום שייערך בירור מול המנהל המיוחד בתיק הפש"ר של המוכר אשר לסטטוס ההליך שם. למותר לציין, כי ככל שתוגש תביעת חוב, הרי שיש בכך כדי להשפיע על התביעה שתוגש ע"י החייב והוריו. יחד עם זאת, אין בהגשת תביעת חוב כדי לייתר בהכרח את התביעה כנגד ב"כ המוכר ואף כנגד המוכר עצמו (כאמור, מדובר בהליך פש"ר נושה ויש אפשרות שיסתיים בהסכמה טרם הסדרת החובות מטעם כזה או אחר).

לאור כל האמור ולמען הזהירות, ישלים המנהל המיוחד את עמדתו בכתב לתיק בית המשפט ולנוכח סד הזמנים יגיש תשובה מתואמת עם הכנ"ר ועל דעת הכנ"ר, עד ליום 15/7/20 ולאחר השלמת הבירורים הדרושים, כדלקמן:
- האם המנהל המיוחד מבקש ליטול על עצמו ניהול הליך לצורך השלמת עסקת המכר;
- האם מבקש המנהל המיוחד ליטול על עצמו את ניהול ההליך שמבקש החייב לנהל, להשבת הסכומים ששולמו לפי הסכם המכר;
- עדכון בעניין תיק הפש"ר של המוכר והבהרה מדוע לא תוגש תביעת חוב בתיק זה.

מוצע כי בזמן האמור יבואו ב"כ הצדדים בדברים לצורך הסדר דיוני על מנת לאפשר הגשת התביעה טרם יום 27/7/18 תוך שמירת מלוא הטענות ועל מנת לאפשר בחינת דרכי הפעולה בהמשך; ובכפוף לתנאים האמורים בעמדת הכנ"ר בהמשך ותוך שעל החייב לקחת בחשבון את האמור לעיל ולרבות האפשרות שתוגש תביעת חוב, ועל מנת לאפשר בחינת דרכי הפעולה.

תזכורת בהתאם.
המזכירות תדוור לצדדים.
ניתנה היום, ט"ז תמוז תש"פ, 08 יולי 2020, בהעדר הצדדים.