הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פש"ר 17789-07-16

לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

המבקשת

ש. ש . (החייבת)

נגד

המשיבים

  1. כונס נכסים רשמי תל אביב
  2. איתי פריימן, עו"ד (מנהל מיוחד)
  3. ג. ש . (הנושה)

החלטה

צו כינוס לנכסי החייבת ניתן ביום 28/8/16 והושת עליה תשלום חודשי בסך של 300 ₪.

החייבת הצהירה על שני נושים.
נושה אחת, היא המשיבה 3, הגישה תביעת חוב בסך של 2.1 מיליון ₪ שאושרה.
תביעת החוב מבוססת על פסק דין מיום 29/11/11 על סך של 2,073,224 ₪ בצירוף שכ"ט והוצאות כמפורט בפסק הדין, בשל נזק ונכות שנגרמו לנושה בעינה השמאלית עקב תקיפ תה על ידי החייבת ביחד עם קטינה אחרת, באפריל 2018.
פסק הדין בנזיקין ניתן כנגד שתי הנתבעות (החייבת והקטינה האחרת).
תיק הוצל"פ לגביית פסק הדין מתנהל כנגד החייבת משנת 2013.
התביעה הוגשה על יסוד הרשעת החייבת בפלילים בגין התקיפה. החייבת הורשעה לפי הודאתה ונגזר עליה עונש מאסר בעבירות שירות. אציין כי לפי קביעת בית משפט השלום לנוער בגזר הדין, מבחינת חומרת המעשים חלקה של הקטינה האחרת "הוא גדול יותר באופן משמעותי מחלקה של קטינה זו".
מסמכי התביעה הנזיקית וההליך הפלילי, הוצגו לעיוני.

בעניינה של החייבת התקיים דיון מיום 1/2/18. טרם הדיון הוגש תסקיר המנהל המיוחד אשר המליץ על הכרזת החייבת כפושטת רגל ועל תוכנית פירעון. כמצוין בהחלטה : "עסקינן בחייבת צעירה, כיום בת 25 נשואה ואם לשלוש קטינות. החוב היחיד שבגינו הוגשה תביעת חוב הוא חוב לפי פסק דין בתביעה נזיקית שניתן בהעדר הגנה. זאת, בהמשך להרשעה של החייבת בעבירה של תקיפה כנגד התובעת בתיק הנזיקין [הנושה] . החייבת ריצתה עונש מאסר בעבודות שירות במשך 8 וחצי חודשים. מצבה הכלכלי הנוכחי של החייבת אינו שפיר ואולם בשים לב לכך שהחייבת צעירה ולנסיבות יצירתו של החוב בעבירה הגם שיש לזכור כי בוצעה בהיות החייבת צעירה בת 14 ומאז שינתה החייבת דרכיה והביעה צער וחרטה על האירועים גם בפני בית המשפט היום - המליץ המנהל המיוחד על מתן הפטר בכפוף לתוכנית פירעון, שלפיה תוסיף החייבת לקופת הכינוס עוד 48 תשלומים בסכום של 1,500 ₪ כ"א". החייבת ביקשה לפרוס את התשלומים כך שתשלם את הסכום הנדרש בסך כולל של 72,000 ₪ ב- 60 תשלומים בסך של 1,200 ₪ כל אחד והנאמן לא התנגד לבקשתה. הכנ"ר הצטרף להמלצת הנאמן .
על פניו סברתי לאור הנתונים שבאו לפניי, כי תכנית הפירעון משקפת איזון ראוי בין השיקולים, אלא שבשל העובדה שלחייבת נושה יחידה שהגישה תביעת חוב וזו לא התייצבה לדיון או מסרה עמדתה בכתב להמלצה בתסקיר ובנסיבות כאמור - הוריתי להעביר את הפרוטוקול לעיונה על מנת שתוכל להביע עמדתה; כאשר בינתיים תחל החייבת לבצע תשלומים על חשבון תוכנית הפירעון האמורה, החל מחודש פברואר 2018 .
הכל כמפורט בפרוטוקול הדיון ובהחלטה.

לאחר המצאת הפרוטוקול לעיון הנושה, הגישה הנושה את התנגדותה לתוכנית הפירעון בטענה ש על החייבת להציע תוכנית פירעון גבוהה יותר באופן משמעותי. זאת, מהטעם שמדובר בפגיעה קשה בנושה (אף היא צעירה בגילה), שגררה נכות ושיבשה את חייה של הנושה ובנסיבות פליליות; ולנוכח סכום פסק הדין שניתן על סך של 2.5 מיליון ₪ כולל שכ"ט והוצאות, שערכם כיום מגיע כדי 2.8 מיליון ₪. הוגשו תשובות החייבת, המנהל המיוחד והכנ"ר.

בהמלצת בית המשפט, שעה שראיתי חשיבות רבה לקביעת תוכנית פירעון מוסכמת בעניין זה על נסיבותיו (החלטה מיום 26/5/18) וכפי שנמסר לי ע"י הצדדים - נעשה ניסיון מבורך ומשמעותי לבוא בדברים לצורך הסכמות בסיועו של המנהל המיוחד ופרקליט הכנ"ר, עו"ד גיא העליון , שהקדישו לכך זמן רב . אמנם לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, אך פירותיו של ניסיון זה הבשילו בדיון שנערך לפניי ביום 10/12/18 . בדיון זה הסכימו כל הצדדים (והחייבת והנושה בעצמן , בפרט), כי בית המשפט יפסוק בעניין תוכנית הפירעון (סכום כולל לתשלום לקופת הכינוס ואופן התשלום) לפי סעיף 79א ללא הנמקה על יסוד החומר בתיק וטענותיהם בדיון, בטווח שבין תוכנית הפירעון שהוצעה בדיון הקודם בדבר תוספת בסך כולל של 72,000 ₪ לבין תוכנית פירעון בסך מקסימלי כולל של 150,000 ₪. יפה עשו הצדדים ובית המשפט תקווה כי תצלח ותאיר דרכן של הנושה ושל החייבת, כך שיוכלו לשים פרק זה מאחוריהן ופניהן קדימה.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהונח לפניי, שמעתי את טענות הצדדים ועמדת המנהל המיוחד והכנ"ר, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלבנטיים לעניין במסגרת תיק פש"ר זה ובכלל זה, את אינטרס הנושה, מכאן ואת אינטרס החייבת, מכאן - סבורני כי יש להעמיד את תוכנית הפירעון על סך כולל של 86,400 ₪ שישולמו בתשלומים חודשיים בסך של 1 ,200 ₪ (דהיינו: 72 תשלומים) , שיש בה משום איזון ראוי בין ככל השיקולים.

לפי הדיווח שמסר היום לתיק בית המשפט המנהל המיוחד, החייבת כבר ביצעה 9 תשלומים בסך של 1,200 ₪ כל אחד בהמשך להחלטה בדיון מיום 1/2/18 (בסך הכל 10,800 ₪) . למען הסר ספק מובהר כי תשלומים אלה נזקפים ע"ח תוכנית הפירעון כפי שאושרה בהחלטתי זו.

מובהר נוספות, כפי שהובהר גם בדיון, כי עסקינן בתוכנית פירעון במסגרת הליך פש"ר וככזו, חל בעניין הדין הרלבנטי כנהוג וכמקובל בתיקי פש"ר על כל המשתמע מכך, לרבות לעניין חלוקת דיבידנד לנושים , תוצאות אי קיום הוראות תוכנית הפירעון וכיוצ"ב.

אשר על כן אני מורה כדלקמן:

  1. אני מכריזה על החייבת פושטת רגל וכל מגבלות צו הכינוס יוסיפו לחול עליה.
  2. אני ממנה את המנהל המיוחד לנאמן.
  3. החייבת תוסיף לקופת הכינוס את התשלומים כמפורט לעיל (בניכוי התשלומים שבוצעו ע"ח התוכנית מפברואר 2018) .

ניתן להקדים תשלומים.
4. עם ביצוע התשלומים כאמור, יגיש הנאמן פסיקתא לחתימה לשם מתן הפטר חלוט.
5. אני פוטרת את החייבת מהגשת דוחות אלא לפי דרישה.
6. שכר טרחת בעל התפקיד, הוצאות ואגרת השגחה ישולם בתום ההליך לפי התקנות ונהלי הכנ"ר.

המזכירות תדוור לצדדים
ניתנה היום, ג' טבת תשע"ט, 11 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.